Post has attachment
1. สอบหลังเรียนบทที่ 1 ถึง บทที่ 5 คะแนนเต็มช่องละ 10 คะแนน
2. สอบปลายภาค กรอกข้อมูลช่องสีเขียว คะแนนเต็ม 20 คะแนน
1. ให้นักเรียนกรอกคะแนนหลังเรียนเก็บในช่อง และคะแนนสอบแต่ละบทเต็ม 10 คะแนน ถ้านักเรียนได้สอบซ่อม ให้เปลี่ยนตัวเลขเป็นสีแดง พร้อมกรอกคะแนนที่สอบซ่อมได้ลงในช่องด้วยค่ะ
โดยคะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนนักเรียน 7 คะแนนขึ้นไปจึงจะสอบผ่าน ถ้าไม่ผ่านให้กรอกตัวเลขสีแดง

ส่งคะแนนใน blog นี้

krubongkot.wordpress.com ช่อง ให้นักเรียนแจ้งผลคะแนน กรอกคะแนนย่อย🌋🌋

Inline images 1


กรุณาซื่อสัตย์ต่อตนเอง
ให้ส่งงานภายใน 11 ก.พ. 61 เวลา 24.00 น.เท่านั้น
Wait while more posts are being loaded