Post has attachment
زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم

ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم

می مخور با همه کس تا نخورم خون جگر

سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم

زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم

طره را تاب مده تا ندهی بر بادم

یار بیگانه مشو تا نبری از خویشم

غم اغیار مخور تا نکنی ناشادم

رخ برافروز که فارغ کنی از برگ گلم

قد برافراز که از سرو کنی آزادم

شمع هر جمع مشو ور نه بسوزی ما را

یاد هر قوم مکن تا نروی از یادم

شهره شهر مشو تا ننهم سر در کوه

شور شیرین منما تا نکنی فرهادم

رحم کن بر من مسکین و به فریادم رس

تا به خاک در آصف نرسد فریادم

حافظ از جور تو حاشا که بگرداند روی

من از آن روز که دربند توام آزادم
Photo

Post has attachment
پسر باید یدونه دوست دختر داشته باشه☺️
.
.
.
.
.
.
.
يدونه واسه دانشگاه😀
یدونه واسه لاین😌
ﯾﺪﻭﻧﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ😘
ﯾﺪﻭﻧﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ😋
ﯾﺪﻭﻧﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﻭﺭ ﺩﻭﺭ😜
ﯾﺪﻭﻧﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﭘﺰ ﺩﺍﺩﻥ😎
ﯾﺪﻭﻧﻪ ﻫﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﺧﺮﯾﺪ😍
ﺩﻭﺳﺘﺎن توجه کنیدازهرکدوم یدونه ها 😊
بشه دوتاخیانت میشه..😡
Photo

Post has attachment
تو شنيدي که دلم گفت: بمان ايست نرو...؟
بخدا وقت خداحافظيت نيست نرو...
نکند فکر کني در دل من مهر تو نيست،
گوش کن نبض دلم زمزمه اش چيست نرو...
صبر کن عشق زمين گير شود بعد برو،
يا دل از ديدن تو سير شود بعد برو،
تو اگر کوچ کني بغض دلم ميشکند،
صبر کن گريه به زنجير شود بعد برو،
بخدا وقت خداحافظيت نيست نرو...
؟؟؟
Photo

Post has attachment
ﺷﺒﯽ ﮔــــﺮﮔﯽ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻡ . . . ﺑﺎ ﻻﺷﻪ ﯾﮏ ﺁﻫﻮ ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﮔﻠﻪ ﺁﻣﺪ… ﮔﺮﮒ ﻫﺎﯼ ﮔﻠﻪ ﺷﺎﺩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺷﮑﺎﺭ ﺍﻭ … ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ ﭼﺮﺍ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﮔــــــــﺮﮒ ... ؟ ﮔﻔﺖ: ﺩﺭ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﺷﺐ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻡ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﺭﺑﻮﺩ… ﺷﻨﯿﺪﻡ ﺻﺪﺍﯼ ﺳﮕﺎﻥ ﻭﻟﮕﺮﺩ ﺭﺍ … ﺩﻭﯾﺪﻡ… ﭘﺮﯾﺪﻡ… ﺯﯾﺮ ﮔﻠﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻭ ﺩﺭﯾﺪﻣﺶ … ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺷﺘﻢ, ﺍﻣﺎ… ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﻃﻌﻤﻪ ﻣﻦ ﻧﺼﯿﺐ ﺳﮕﺎﻥ ﻭﻟﮕﺮﺩ ﺷﻮد،...
Photo

Post has attachment
الهی :

گفتم ز پا افتاده ام گفتی بلندت میکنم
گفتم نظر بر من نما گفتی نگاهت می کنم
گفتم بهشتم می بری؟ گفتی ضمانت می کنم
گفتم که ادعونی بگم گفتی اجابت می کنم
گفتم که من شرمنده ام گفتی که پاکت می کنم
گفتم که یارم می شوی گفتی رفاقت میکنم
گفتم ندارم توشه ای گفتی عطایت میکنم
گفتم دردمندم خدا گفتی مداوایت کنم
گفتم پناهی نی مرا گفتی پناهت می دهم
Photo

Post has attachment
سلام ای کهنه عشق من که یاد تو چه پا برجاست

سلام بر روی ماه تو عزیز دل سلام از ماست

تو یک رویای کوتاهی دعای هر سحر گاهی

شدم خواب عشقت چون مرا اینگونه میخواهی

من ان خاموش خاموشم که با شادی نمی جوشم

ندارم هیچ گناهی جز که از تو چشم نمی پوشم

دو غم در شکل اوازی شکوه اوج پروازی

نداری هیچ گناهی جز که بر من دل نمی بازی

مرا دیوانه می خواهی ز خود بی گانه میخواهی

مرا دل باخته چون مجنون ز من افسانه می خواهی

شدم بیگانه با هستی ز خود بی خودتر از مستی

نگاهم کن نگاهم کن شدم هر انچه میخواستی

بکش ای دل شهامت کن مرا از غصه راحت کن

شدم انگشت نمای خلق مرا تو درس عبرت کن

نکن حرف مرا باور نیابی از من عاشق تر

نمیترسم من از اقرار گذشت اب از سرم دیگر

سلام ای کهنه عشق من که یاد تو چه پا بر جاست

💞 @valantine 💞
Photo

Post has attachment
ﺩﺧﺘﺮ ﻫﺎ🙆 ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺍﻭﻟﺸﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ...
ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻨﺪ ...
ﺳﺎﺩﻩ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ...
ﻧﮕﺎﻫﺸﺎﻥ ﺑﺎ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﺍﺳﺖ ...
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﺩ👄 ﭼﺸﻤﺸﺎﻥ ﺑﺮﻕ ﻣﯿﺰﻧﺪ ...
ﻣﺪﺍﻡ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ...
ﻣﺪﺍﻡ ﺻﺪﺍﯾﺖ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ ...
ﺍﻣــــﺎ ...✋
ﺍﮔﺮ ﺗﺮﮐﺶ ﮐﻨﯽ ...
ﺍﮔﺮ ﻓﺮﯾﺒﺶ ﺩﻫﯽ ...
ﺍﮔﺮ ﺍﺫﯾﺘﺶ ﮐﻨﯽ ...
ﺍﮔﺮ ﺩﻧﯿﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﻬﻢ ﺑﺮﯾﺰﯼ ...
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻢ ﮐﻢ ﻏﻠﯿﻆ ﺗﺮ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ...
ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﯼ ﭘﺮ ﺯﺭﻕ ﻭ ﺑﺮﻕ ﺗﺮﯼ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺪ ...
ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺗﻮﯼ ﻋﮑﺲ ﺑﺎ ﻏﺮﻭﺭ ﺩﻭﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ...
ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﺶ ﻫﻢ ﺩﯾﮕﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ...😓
ﺗﻠﺦ ﭘﻮﺯﺧﻨﺪ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ ...
ﺍﺯ ﯾﮏ ﻋﺸﻖ ﻋﻤﯿــﻖ ﻣﯿﮕﺬﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﻫــــﯿﭽﮑﺲ ﭼﺸﻤﺶ ﺭﺍ
ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﺩ ...
ﺩﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﻣﺮﺩ ﻣﻌﻤﻮﻟـــﯽ ﺍﯼ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﭘﺴﻨﺪﺩ ...
ﻫﯿﭻ ﻣﺮﺩ ﻣﻌﻤﻮﻟـــﯽ ﺭﺍ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﻓﺮﺽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ...
ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﯿﭻ ﻣﺮﺩﯼ ﺭﻭﯾﺎﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ...
ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺑﺒﯿﻨﺪﺕ ...
ﭼﻬﺎﺭ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﯽ، ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪ ...
ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰﯼ ﺩﻝ ﻣﯿﺒﻨﺪﻧﺪ ﺟﺰ ﻗﻠﺐ ...
ﺟﺰ ﻋﺸﻖ ...💔
ﺩﺧﺘﺮ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺍﻭﻟـــــﺸﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ...
ﺳـــــــﺎﺩﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺳـــــــﺎﺩﻩ ﻧﮕـــــﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ ...
ﭼﻮﻥ ﻫﯿﭻ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﻭﻗﺘﯽ ﻏﺮﻭﺭﺵ ﻟﻪ ﺷﻮﺩ، ﺩﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﻋﺎﺷﻖ
ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ...
ﺩﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ ﻋﺸﻖ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ...
ﺳﺎﺩﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺳﺎﺩﻩ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ...
#mahi
@depkade
Photo

Post has attachment
باران می بارد امشب دلــــم غم دارد امشب
آرام جان خســــــــته ره می سپارد امشب
در نگاهت مانده چشمم
شايد از فکر سفر بر گردی امشــــــــــب
از تو دارم يادگاری
ســردی اين بوسه را پيوسته بر لب
قطره قطره اشک چشـــــــــــــــــمم
می چکد با نم نم باران به دامن
بسته ای بار ســـــــــفر را
با تو ای عاشقترين بـــــــد کرده ام مــــــــــن
#mahi
@depkade
Photo

Post has attachment

Post has attachment
★ﭼـْْـْْْﯿـْـْْْزﯾﻢ ﻧﯿﺴـْـْْـْْْْـْْْْﺖ★

⇙⇙ﻓﻘـْـْْـْْْْﻂ ﻣﻮﺳﯿﻘـْـْْـْْْے《ﻏﻤﮕﯿـْـْْـْْْﻦ》ﮔـْـْْْـْْـْْْﻮﺵ ﻣـْـْْـْْْْـْْْْْے ﺩم⇗⇗

⇙⇙ﻓﻘـْـْْـْْْْْﻂ【ﻗُـْـْْْﺮﺹ ﻫـْـْْـْْْْﺎﯼ ﻣُﺴَﮑّـْـْْْـْْْْْﻦ 】
ﻭ【ﺧـْـْْـْْْﻮﺍﺏ ﺁﻭﺭﻫـْـْْـْْْﺎم】
2 ﺑـْـْْْﺮﺍﺑـْـْْْﺮ ﺷـْـْْـْْْـْْْﺪن⇗⇗

⇙⇙ﻓﻘـْـْْـْْْﻂ〖ﺳﯿﮕـْـْْـْْْﺎﺭ〗 پـُﺸـْـْْْﺖ〖ﺳﯿﮕـْـْْـْْْﺎﺭ〗 ﺩﻭﺩ ﻣﯿﮑﻨـْـْْـْْْْﻢ⇗⇗

⇙⇙ﻓﻘـْـْْـْْْﻂ ﻟـْـْْْبام《ﺧـْـْْـْْْﻨﺪﻩ 》رو فـْـْْـْْْرامـْـْْْْوش کـْـْْـْْْردن⇗⇗

⇙⇙ﻓﻘـْـْْـْْْﻂ ﭼﺸـْـْْـْْْْام〖ﺍﺑـْـْْـْْْﺮ ﺑﻬـْـْْـْْْْـْْْﺎﺭ 〗ﺷـْـْْـْْْـْْْﺪن⇗⇗

⇙⇙ﻓﻘـْـْْـْْْْﻂ ﺷﺒﯿـْـْْـْْْْْه《ﻣُـْْـْْْﺮﺩﻩ ﯼ ﻣﺘﺤـْـْْـْْْْﺮﮎ》ﺷـْـْْـْْْـْْْْﺪم⇗⇗

↭ﻓﻘـْـْْـْْْـْْْْـْـْْْـْْْـْـْـْْْـْْْﻂ...

↭ﻓﻘـْـْـْْْـْْْـْـْْْـْْْـْـْـْْْـْْْﻂ...


⇙⇙ﺍﺻـْـْْـْْْـْْْْﻼ ﺍﺗﻔّـْـْْـْْْْﺎﻕ ﻋﺠﯿﺒـْـْْـْْْے ﻧﯿﻔﺘـْـْْـْْْـْْْﺎﺩﻩ


ﻓﻘـْـْْْـْْْﻂ ﺍِﻧﮕـْـْْـْْْﺎر ﺑﻼﯾـْـْْـْْْـْْْْے سَـْـْْـْْْـْْْْرَم اومـْـْْـْْْْـْْْْده⇗⇗


⇙⇙ﻓﻘـْـْْـْْْْﻂ ❝خــــــــــودم ❞ نیسٺم


ﺩرسـْـْْـْْْْـْْْْته فقـْـْْـْْْْط ❝خـــــودم ❞ رو گـــــم ڪردم⇗⇗

☜ همیـْـْْـْْْـْْْْن☞
Photo
Wait while more posts are being loaded