Post has attachment

ﻋﺎﺭﻓﻴﻦ ﺇﺣﻨﺎ...ﻣﻴﻦ ؟
ﺇﺣﻨﺎ ﺷﻮﻳﺔ ﺷﺒﺎﺏ ﻭﺑﻨﺎﺕ...ﺣﻠﻮﻳﻦ
ﻗﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﺖ...ﻗﺎﻋﺪﻳﻦ
...ﻓﻴﻨﺎ ﺍﻟﻠﻰ ﻟﺴﻪ ﺑﻴﺪﺭﺳﻮ...ﻭﻓﻴﻨﺎ ﺍﻟﻠﻰ
ﻣﺘﺨﺮﺟﻴﻦ
... ... ﺣﺒﻴﻨﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺩﻩ...ﻭﻛﻠﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺘﺠﻤﻌﻴﻦ
ﺑﻨﻜﻠﻢ ﺑﻌﻀﻨﺎ...ﻭﻛﻠﻨﺎ ﻟﺒﻌﺾ ﺳﺎﻣﻌﻴﻦ
ﺣﺎﺳﻴﻦ ﺇﻧﻨﺎ ﺇﺧﻮﺍﺕ...ﺑﺲ ﻣﻦ ﺃﺏ ﻭﺃﻡ
ﺗﺎﻧﻴﻦ
ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻴﻔﻚ ﻫﻤﻪ...ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻴﺤﻜﻰ
ﺣﻠﻤﻪ
ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻴﻘﻮﻝ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻪ
ﻭﺍﻟﻐﺮﻳﺒﻪ ﺇﻧﻨﺎ ﻟﻴﻪ...ﻓﺎﻫﻤﻴﻦ
ﺑﻨﻘﻮﻝ ﻛﻞ ﺍﻟﻠﻰ ﺟﻮﺍﻧﺎ...ﻣﻊ ﺇﻧﻨﺎ ﻓﻰ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻪ ﺳﺎﻛﺘﻴﻦ
ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻠﻰ ﺟﻤﻌﻨﺎ...ﺍﻷﻧﻴﻦ
ﻳﻤﻜﻦ ﻳﻜﻮﻥ...ﺻﻮﺗﻨﺎ ﺍﻟﺤﺰﻳﻦ
ﻳﻤﻜﻦ ﻧﻜﻮﻥ...ﺧﺎﻳﻔﻴﻦ
ﺃﻭ ﻳﻤﻜﻦ...ﻣﺘﻄﻤﻨﻴﻦ
ﺃﻭ ﺣﺎﺳﻴﻦ ﺑﺒﻌﺾ...ﻭﻟﺒﻌﺾ ﻣﺮﺗﺎﺣﻴﻦ
ﺃﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﻧﻜﻮﻥ...ﻣﺠﺎﻧﻴﻦ
ﻣﺶ ﻣﻬﻢ ﻟﻴﻪ ﻭﺇﺯﺍﻯ
ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺇﻧﻨﺎ ﻟﻘﻴﻨﺎ ﺑﻌﺾ ﻭﺑﻘﻴﻨﺎ ﺳﻮﺍ
ﻧﺘﻌﺐ ﻭﻧﺮﺗﺎﺡ ﻭﻧﺴﻘﻰ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﺍ
ﻧﺰﻋﻞ ﺃﻭ ﻧﻔﺮﺡ ﺃﻭ ﻧﺘﻤﺮﺟﺢ ﻓﻰ ﺍﻟﻬﻮﺍ!!!!
Wait while more posts are being loaded