Post is pinned.
ɦi!! i'ɱ tɦɛ ѳwɳɛʀ ѳԲ tɦiร cѳɱɱuɳity! yѳu cɑɳ ʀѳʆɛpʆɑy รɦipร, pѳรt ɑɓѳut tɦɛɱ ѳʀ ɑɳytɦiɳg! i ʝuรt ɦɑѵɛ ɑ Բɛw ʀuʆɛร!

1: ɳѳ pѳʀɳ, ɦɛɳtɑi tɦɑt kiɳɗɑ รtuԲԲ
2:iԲ yѳu ɗѳɳ't ʆikɛ tɦɛ รɦip ɗѳɳ't ɓɛ ʀuɗɛ ѳʀ ɛɳtɛʀ iɳtѳ ɑ ʀѳʆɛpʆɑy ɑɳɗ ɓɛ ʀuɗɛ ѳʀ ɓɛ ʀuɗɛ iɳ gɛɳɛʀɑʆ
3: Բѳʆʆѳw tɦɛ ʀuʆɛร

yѳu gɛt 1 wɑʀɳiɳg iԲ yѳu ɗѳɳ't Բѳʆʆѳw tɦɑt ѳɳɛ wɑʀɳiɳg ɑɳɗ ɓɑck ѳԲԲ yѳu wiʆʆ ɓɛ ɓɑɳɳɛɗ!

ɱѳɗɛʀɑtɛร ɑʀɛ:
+Crazy Girl_0019
+Tony Firehound
iԲ yѳu ɦɑѵɛ ɑɳy pʀѳɓʆɛɱร cѳɳtɑct tɦɛɱ ѳʀ +person 222222222

tɦɑɳk yѳu! i ɦѳpɛ yѳu ɦɑѵɛ ɑ ɳicɛ tiɱɛ ɓɛiɳg ɦɛʀɛ!!!

Post has attachment
"y-yaтo?" 
Photo

Post has shared content
I don't know about you but two seconds seems like forever =O

Anime/Manga = Akagami no Shirayuki-Hime
Animated Photo

Post has shared content
Shiro and Archer are basically the same person... but I ship them.. is that selfcest? or Shirocest?
Photo

Post has shared content

Post has shared content
my brain: make more lesbian oc's

me: why

my brain: u gotta

ew the quality is shit
Photo

Post has shared content

hugs +Crazy Girl_0019​ and holds her mine 

Post has shared content

Post has shared content
tɦɛ sɦɨք ɦas saɨʟɛɖ 
Wait while more posts are being loaded