Post is pinned.Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
คำสอน หลวงปู่ไดโนเสาร์
Photo

Post has attachment
ธรรมที่ ชื่อว่า อัชฌัตตะ เพราะอรรถว่า กระทำตนให้เป็นใหญ่ ใช้ในความหมาย4 อย่าง (อ.มาติกานุบุพบท) 75/167/17

พระไตรปิฎก เล่ม 75 ธรรมสังคณี ภาค 1 (พระอภิธรรมปิฎก)

Post has attachment
ในกาลนี้เกิดเป็นบุตรพราหมณ์ ในกรุงสาวัตถี บวชเป็นปริพาชกแสวงหาอมตธรรม ครั้นฟังธรรมได้บวชแล้ว พระศาสดาให้ชำระศีลให้บริสุทธิ์ เป็นเบื้องต้น ท่านตั้งอยู่ในโอวาท แล้วปรารภวิปัสสนา ก็เมื่ออาพาธเกิดขึ้น ท่านเกิดสังเวช ขวนขวายวิปัสสนาแล้วบรรลุพระอรหัต (อ.อุตติยเถรคาถา) 50/191/1

พระไตรปิฎก เล่ม 50 ขุททกนิกาย เถรคาถา ภาค 1 (พระสุตตันตปิฎก)

Post has attachment
[๔๔๔] บุคคลประกอบด้วยธรรม 3 ประการ พึงทราบได้ว่าเป็นพาล คือ ตั้งปัญหา โดยไม่แยบคาย แก้ปัญหาโดยไม่แยบคาย อนึ่ง คนอื่นแก้ปัญหาได้แยบคาย ด้วยถ้อยคำอันกลมกล่อมสละสลวยได้เหตุผลแล้ว ไม่อนุโมทนา. (อโยนิโสสูตร) 34/11/3

Post has attachment
6-45
🔻 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ปฏิปทาสายกลางที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วย
ปัญญาอันยิ่ง ทำดวงตาให้เกิด ทำญาณให้เกิด ย่อมเป็นไปเพื่อความสงบ
เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพานนั้น เป็นไฉน ?
ปฏิปทาสายกลางนั้น ได้แก่อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้แหละ คือปัญญาอัน
เห็นชอบ ๑ ความดำริชอบ ๑ เจรจาชอบ ๑ การงานชอบ ๑ เลี้ยงชีวิตชอบ ๐
พยายามชอบ ๑ ระลึกชอบ ๑ ตั้งจิตชอบ ๑.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้แลคือปฏิปทาสายกลางนั้น ที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้ว
ด้วยปัญญาอันยิ่ง ทำดวงตาให้เกิด ทำญาณได้เกิด ย่อมเป็นไปเพื่อความสงบ
เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน.
[๑๔] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้แลเป็นทุกขอริยสัจ คือ ความเกิดก็
เป็นทุกข์ ความแก่ก็เป็นทุกข์ ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ ความตายก็เป็นทุกข์
ความประจวบด้วยสิ่งที่ เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รัก
ก็เป็นทุกข์ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ โดยย่นย่อ อุปาทานขันธ์ ๕
เป็นทุกข์
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้แลเป็นทุกขสมุทยอริยสัจ คือตัณหาอันทำ
ให้เกิดอีก ประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิน มีปรกติเพลิดเพลิน
ในอารมณ์นั้น ๆ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้แลเป็นทุกขนิโรธอริยสัจ คือ ตัณหานั่นแล
ดับ โดไม่เหลือด้วยมรรคคือวิราคะ สละ สละคืน ปล่อยไป ไม่พัวพัน.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้แลเป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ คือ
อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้แหละ คือ ปัญญาเห็นชอบ ๑. . . ตั้งจิตชอบ ๑.


Post has shared content
Ram Ghat on Shipra river getting ready for Simhast 2016
Photo

Post has attachment
People to create the world we want by 2030.

Post has attachment
เทียบ
คำว่า เทียบ เมื่อเป็นคำกริยา มีความหมายว่า นำมาชิดกัน เช่น เทียบเรือเข้าท่า. เทียบรถที่หน้าบันได. เมื่อนำสิ่งต่าง ๆ มาชิดกัน ก็จะทำให้เห็นความเหมือนหรือความต่างกันได้ เช่น เทียบสีผ้า ๒ ผืน. เทียบขนาดเด็ก ๒ คน. เทียบลักษณะของกระเป๋า ๒ ใบ. การเทียบทำให้เห็นลักษณะที่เหมือนกันหรือต่างกันชัดเจน จึงใช้คำว่า เปรียบเทียบ.
ในคำราชาศัพท์ มีคำว่า เทียบเครื่อง และ เทียบพระโอสถ หมายความว่า ชิมอาหารและชิมยาก่อนถวายพระเจ้าแผ่นดินและพระราชวงศ์ เพื่อพิสูจน์ว่าไม่มีสิ่งที่เป็นพิษ
เมื่อใช้เป็นคำนาม เทียบ ใช้เป็นลักษณนามเรียกยาจีนที่จัดเป็นชุดตามตำรับยา เช่น ไปซื้อยาแก้ไข้มาเทียบหนึ่ง.

Cquote2.png
บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.
วิกิซอร์ซ:ประกาศ - วิกิซอร์ซ
ต้นร่วมว่า ประกาศกลอน ย้อนปรติปักษ์ ประกาศรักษ์ ต้นลัพธ์ ในฉบับนี้ เป็นบทอาย กลิ่นกลข่าว ตามคราวดี ธารกัณณี ภัตแพร่หลาย ในสุนทรา. ๏ เนื่องนาน้อย ร้อยนารถ กัลป์กระหวัด ช่วงเจนจัด สมุนไพร ทุกไร่หา เป็นต้นธาร หารหาบ กราบทุกกระทา ชายก็มา ให้ทุกสวน กระบวนพลัน. ๏ ต่อมาตา ขันกระพอง ครองอัตภาพ คำนวณนาบ กันต์วิทย์ ผลิตห ...
th.wikisource.org
Wait while more posts are being loaded