سرو چمان من چرا میل چمن نمی‌کند. همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند

یاری اندر کس نمی بینم یاران را چه شد. دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد
Wait while more posts are being loaded