Post has attachment

Post has attachment
CBS op 21 januari 2014

Opbrengst heffingen lokale overheden stijgt met 2,1 procent
In 2014 verwachten lokale overheden 12,8 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 2,1 procent meer dan in 2013. De opbrengst stijgt het sterkst bij de provincies, gevolgd door de waterschappen en de gemeenten. Dit blijkt uit cijfers van het CBS op basis van de begrotingen van de lokale overheden.

De verwachte opbrengst van de gemeentelijke heffingen in 2014 is 8,7 miljard euro, een toename van 1,4 procent. In de afgelopen 25 jaar is de stijging van de heffingsinkomsten niet zo klein geweest. Uitzondering hierop is 2006, toen de opbrengsten uit heffingen fors daalden door de afschaffing van de onroerendezaakbelasting (OZB) voor gebruikers van woningen. 

De OZB, de belangrijkste gemeentelijke heffing, brengt dit jaar naar verwachting 3,4 procent meer op, tegenover 5,4 procent in 2013. Bij de reinigingsheffingen gaan de gemeenten uit van een daling met 1,4 procent. Ook aan bouwvergunningen verwachten ze minder inkomsten 
(-10,5 procent). Het is het vijfde jaar op rij dat deze opbrengst daalt, vooral als gevolg van de teruglopende bouwactiviteiten. 
De provincies verwachten in 2014 voor 1,5 miljard euro aan opcenten motorrijtuigenbelasting te innen. Hiermee ligt de verwachte opbrengst 4,7 procent hoger dan in 2013. De stijging komt vooral doordat de vrijstelling motorrijtuigenbelasting op veel milieuvriendelijke, energiezuinige auto’s komt te vervallen.

De begrote opbrengst van de waterschapsheffingen komt in 2014 uit op 2,6 miljard euro, een toename van 2,8 procent. De watersysteemheffing stijgt met 4,5 procent het sterkst. Dit weerspiegelt de toegenomen aandacht van de waterschappen voor de bescherming tegen het water. Een voorbeeld hiervan zijn de dijkverbeteringsprojecten als onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
Photo

Prinsjesdag 2013

Artikelen 
NOAB brengt  de komende tijd een serie verdiepende artikelen die verder ingaan op de voorgestelde maatregelen en de gevolgen. 
  
Samenvatting van de plannen 
Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste maatregelen voor ondernemers uit de ingediende begrotingen en het belastingplan. De begrotingen en het belastingplan zullen de komende tijd worden behandeld in het parlement. Maatregelen en cijfers zijn dus niet definitief. 
  
Over de economie in 2013 en 2014 
*   Geen economische groei dit jaar, meldt het Centraal Planbureau, maar een krimp van 1,25 procent. Volgend jaar is er wel een lichte opleving en komen we uit op een economische groei van een half procent. Daarin is de extra 6 miljard bezuinigingen verwerkt. 
*   De werkgelegenheid daalt volgend jaar verder. Oplopende werkloosheid en afnemende huizenprijzen hebben negatieve invloed op de consumptie en de koopkracht. 2014 wordt het zesde jaar op rij met een koopkrachtdaling. 
*   Het begrotingstekort zal ondanks de extra bezuinigingen en lastenverzwaringen van het kabinet in 2014 nog altijd niet zijn gedaald. 
  
Over enkele maatregelen en beleidsplannen 
*   Het kabinet verhoogt (opnieuw) accijnzen, op alcohol, frisdranken, diesel en LPG. Tabak wordt één jaar uitgesteld, maar MKB-Nederland zal zich blijven verzetten tegen de verhogingen. 
*   In 2015 wilde het kabinet de zelfstandigenaftrek beperken met 500 miljoen euro. Aangekondigd is dat dit verzacht wordt tot 300 miljoen maar MKB-Nederland wil dat de aftrek overeind blijft. Anders wordt ondernemerschap ontmoedigt. 
*   Het kabinet neemt verschillende maatregelen om de kredietverlening en financiering van het bedrijfsleven te verruimen, zoals hogere leningen bij Qredits en een hoger garantiepercentage voor BMBK-leningen. Van groot belang is de aankondiging van een nationaal investeringsinstituut waarmee meer ruimte komt voor kredietverlening. 
*   Naar aanleiding van het Actieplan Detailhandel dat Detailhandel Nederland aan het begin van de zomer presenteerde, zullen EZ en IenM in overleg met de sector detailhandel de winkelleegstand aanpakken. 
*   Het kabinet neemt verschillende nivellerende maatregelen, zoals de (versnelde) afbouw van de arbeidskorting voor hoge inkomens en van de algemene heffingskorting. De inkomensafhankelijke zorgpremie vervalt. 
*   Op het budget van infrastructuur wordt bezuinigd. Dat betekent een doorgaande afkalving van het budget voor onderhoud en aanleg van infrastructuur. 
*   De tijdelijke btw-verlaging voor renovatie loopt vooralsnog tot 1 maart 2014. Mensen mogen een ton belastingvrij schenken voor de aankoop of verbouw van een eigen huis. Dat moet de economie stimuleren. 
*   De fiscale regeling WVA (wet vermindering afdracht) voor werkgevers die praktijkleerplaatsen hebben wordt volgend jaar omgezet in een subsidieregeling, maar het beschikbare bedrag wordt gehalveerd. 
*   Er komt een investeringsfonds voor het MBO van Rijk en regio om samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven te stimuleren. Dit is onderdeel van het Techniekpact. 
*   Positief voor bedrijven: investeringen gedaan in de tweede helft van 2013 kunnen voor 50 procent willekeurig worden afgeschreven. 
*   Het kabinet bezuinigt op de ambassades en consulaten. Onbegrijpelijk, want diplomatie is een vitaal instrument voor onze handelsbevordering. 
*   Het Energieakkoord is belangrijk voor een volledig duurzame energievoorziening in 2050 en geeft de economie op korte termijn een stevige impuls. 
*   Het innovatie-instrumentarium blijft volgend jaar intact. Over bezuinigingen voor 2015 en verder wordt later besloten. Verbeteringen zijn er in de RDA-regeling en de WBSO. 
*   Sinds eind 2010 is de regeldruk voor bedrijven al met bijna € 1 miljard verlaagd. De komende jaren wil het kabinet dit bedrag meer dan verdubbelen, door voor bedrijven 2,1 miljard te besparen op onnodige regelingen of administratieve verplichtingen. Internetconsultatie is een van de middelen die worden ingezet. 
*   De Rijksdienst moet structureel 4,2 miljard euro bezuinigen en gaat het ambtenarenapparaat inkrimpen. Maar ook wil het een grotere efficiency in huisvesting, inkoop en ICT door meer in eigen beheer taken te voeren (inbesteden). Dit leidt tot verdringing van private bedrijven en is ongewenst. 
*   Sociaal Akkoord: binnenkort komt er een wetsvoorstel over herziening van het ontslagrecht (eenvoudiger en lagere vergoedingen (ingang: 2016)) en flexibele arbeidscontracten (minder lang achter elkaar tijdelijke overeenkomsten (2015)). 
*   Per 1 januari wordt het zg. Witteveenkader voor de fiscale behandeling van pensioenopbouw versoberd. Pensioenregelingen die per 1 januari niet aan het nieuwe kader voldoen, worden “fiscaal onzuiver”: over alle in het verleden betaalde pensioenpremies (waarover door toepassing van de zgn. omkeerregel destijds geen loon- of inkomstenbelasting is betaald) zal alsnog, met terugwerkende kracht belasting worden geheven. 
*   Vanaf 1 oktober 2013 kunnen bedrijven en sectoren werkgelegenheidsplannen indienen. De overheid financiert maximaal voor de helft mee. 
*   De groei van de uitgaven aan medisch specialistische en GGZ-zorg wordt terug gebracht Huisartsen mogen dit opvangen. Vanaf 2014 wordt het basispakket versoberd. Voor de langdurige zorg (AWBZ) zijn majeure hervormingen aangekondigd, die ingaan per 2015. 
  
Meer informatie 
Een uitgebreidere opsomming van de maatregelen vindt u op de NOAB-website. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor alle Prinsjesdagstukken.

NOAB nieuws 22 juli 2013

NOAB vraagt Belastingdienst om beleidsbesluit inzake onbelaste zwangerschapsuitkering van een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Recent heeft NOAB een casus onderzocht waarbij het de vraag was of een zwangerschapsuitkering van een arbeidsongeschiktheidsverzekering wel of niet onbelast kan worden genoten. Na overleg tussen NOAB en de Belastingdienst stelt de fiscus dat een zwangerschapsuitkering onbelast genoten kan worden, omdat er in de wet geen grondslag is om de uitkering te belasten. 

In de praktijk wordt de zwangerschapsuitkering wel belast, omdat deze in de meeste gevallen als periodieke uitkering wordt meegenomen in de Aangifte Inkomstenbelasting van de ondernemer.

Uiteraard geldt wel, dat als er in de premie een apart deel is opgenomen voor de zwangerschapsuitkering, dit deel van de premie niet aftrekbaar is. Echter, in de meeste gevallen wordt er door verzekeraars geen splitsing aangebracht in enerzijds premie voor aanspraken op periodieke uitkeringen en verstrekkingen ter zake van invaliditeit, ziekte en ongeval (wet IB artikel 3.124 lid 1 c) en anderzijds premie voor de zwangerschapsuitkering.

NOAB heeft deze casus en het standpunt van de Belastingdienst en Ministerie laten beoordelen door Marree en Van Uunen Belastingadviseurs. Hun conclusie is eveneens dat een privaatrechtelijke uitkering ter zake van zwangerschap onbelast genoten kan worden. Aansluitend heeft NOAB deze kwestie kenbaar gemaakt bij de Becon-organisaties en vraagt NOAB de fiscus om haar standpunt in deze te formaliseren door middel van een beleidsbesluit en dit kenbaar te maken aan alle belastingplichtigen.

Post has attachment
NOAB-onderzoek Knelpunten Deutsche Bank

De Deutsche Bank is voornemens om 18.000 Nederlandse klanten, voornamelijk kleinzakelijke en retailklanten, af te stoten. Deutsche Bank kreeg bij de overname van ABN Amro in 2009 een aantal regiokantoren van ABN in handen, inclusief de klanten die daar bankierden. Onder deze groep van 18.000 bevinden zich 4.000 klanten met een lening en/of rekening-courantkrediet. Zij lopen nu kans op problemen: overstappen naar andere banken is in veel gevallen moeilijk of zelfs onmogelijk, de voorwaarden zijn strenger en er zijn kosten verbonden aan het overstappen. 
  
Minister Dijsselbloem en de vakorganisaties houden deze zaak zeer scherp in de gaten. MKB-Nederland / VNO-NCW stelt zich op het standpunt dat niet één ondernemer de dupe mag worden van de plannen van de Deutsche Bank. Zij vraagt al haar aangesloten brancheorganisaties om knelpunten te melden, zodat die in de discussie gebruikt kunnen worden. NOAB vraagt u daarom dit onderzoek in te vullen als u cliënten heeft die bankieren bij de Deutsche Bank. 
  
Vul hier het onderzoek Knelpunten Deutsche Bank in.

Post has attachment
Kwaliteit voor de klant daar gaat het om, toch?
Photo

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded