The noblest of the hearts is that there is no intention of hurting anyone.

در سرزمین ما دو نوع ریاکاری وجود دارد؛ یکی ریاکاری در ساختار های رسمی دولتی )ریاکاری سازمانی( و دیگر ریاکاری در اصول ، معیارات و رویکردها دینی )ریاکاری اعتقادی(
در ریاکاری سازمانی دولت مداران و کسانیکه شامل تشکیلات رسمی اند از آزادی و برابری حرف میزنند اما اکثریت مردم ) اجتماع( اعم از موافق و مخالف حتی در زنده گی شخصی شان از ان مولفه ها برخور دار نیستند مانند مبحث امنیت در جامعه ما. امنیت دغدغه تمام امور و کنش ها و فراکنش های دولت مردان مان است ولی در زنده گی روز مره و عادی مان از ان برخوردار نیستیم. حتی خود شان هم مصوون نیستند.
ویا در تلاش سربه نیستی اصالت ها می برایند ،همانند :تلاش برای تحریف هویت ملت های بزرگ مثل ما، با تمام پس منظر تاریخی مان در تبانی با اهداف غیر انسانی که دارند در یک ساختار متمرکز قدرت به منظور حفظ قدرت در یک سلاله و تامین منافع یک گروه از شوونیست ها مذدور دارند و درتلاش تا این هویت فراملیرا از فلتر های سیاسی گذرانده و سبب شادی اربابان شان گردند که این مقام را برای شان تدارک دیده اند.
در مبحث ریاکاری اعتقادی باید گفت که از عدالت اسلامی و برابری طبق روایات دینی حرف میزنند و لی خون صدها برادر شان را با همان روایات سنگ فرش جاده می نمایند.
در جامعه امروز دیندار بودن مان نوعی تحریف است از رفتار ها و اساسات دینی برای استفاده ابزاری سیاسی و ساختار های حکومتی و رسمی مان ادامه دوران خفقان آور نادر غدار و یا هم تکاپو برای حفظ قدرت در یک خاندان و ادامه 150 سال دربدری و عوام فریبی و اختناق.
)سکندری

Your attention please:
No one is coming to save you.
This life of your is.
100% your responsibility.

Post has attachment
Together...
Photo

Post has attachment
هر آدمی تاریخ انقضاء دارد....
Photo
Wait while more posts are being loaded