Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
1821. அபூ கதாதா(ரலி) அறிவித்தார்.
நான் ஹுதைபிய்யா ஆண்டில் (மக்காவுக்குப்) புறப்பட்டேன். என்னுடைய தோழர்கள் இஹ்ராம் அணிந்தனர்; நான் இஹ்ராம் அணியவில்லை. எதிரிகள் நபி(ஸல்) அவர்களின் மீது படையெடுத்து வரவிருக்கிறார்கள் என்ற செய்தி நபி(ஸல்) அவர்களுக்குக் கிடைத்தது. நபி(ஸல்) அவர்கள் அந்தப் படையை எதிர்கொள்ள முன்னே புறப்பட்டார்கள். நான் மற்ற நபித்தோழர்களுடன் சென்று கொண்டிருந்தபோது, அவர்கள் ஒருவரையொருவர் பார்த்துச் சிரிக்கலாயினர்.
”அப்போது நான் என் முன்னே ஒரு காட்டுக் கழுதையைக் கண்டு, அதைத் தாக்கி ஈட்டியால் குத்திப் பிடித்தேன். என் தோழர்களிடம் உதவி வேண்டினேன். (இஹ்ராம் அணிந்திருந்ததால்) அவர்கள் எனக்கு உதவ மறுத்துவிட்டனர். பிறகு அதன் மாமிசத்தை நாங்கள் சாப்பிட்டோம். நாங்கள் நபி(ஸல்) அவர்களைப் பிரிந்து விடுவோமோ என்று அஞ்சினோம். நபி(ஸல்) அவர்களைத் தேடி என் குதிரையைச் சிறிது நேரம் விரைவாகவும் சிறிது நேரம் மெதுவாகவும் ஓட்டிச் சென்றேன். நள்ளிரவில் நான் பனூம்ஃபார் கூட்டத்தைச் சேர்ந்த ஒருவரைச் சந்தித்து, ”நபி(ஸல்) அவர்களை எங்கேவிட்டு வந்தீர்?” என்று கேட்டேன். அதற்கவர் ”அவர்கள் ”சுக்யா” எனும் இடத்திற்குச் சென்று மதிய ஓய்வு கொள்ள எண்ணிருந்த வேளையில், ”தஃஹின்” எனும் இடத்தில் அவர்களைவிட்டு வந்தேன்!” என்றார். (நான் நபி(ஸல்) அவர்களைச் சந்தித்து), ”இறைத்தூதர் அவர்களே! உங்கள் தோழர்கள் உங்களின் மீது ஸலாம் (இறை சாந்தி) மற்றும் இறைகருணை பொழிந்திடப் பிரார்த்திக்கிறார்கள்! உங்களைப் பிரிந்து விடுவோமோ என்று அவர்கள் அஞ்சுகிறார்கள்! எனவே (அவர்கள் வரும்வரை) அவர்களுக்காக நீங்கள் காத்திருங்கள்! இறைத்தூதர் அவர்களே! நான் காட்டுக் கழுதையை வேட்டையாடினேன். அதில் சிறிதளவு என்னிடம் மீதம் உள்ளது!” என்று கூறினேன். நபி(ஸல்) அவர்கள் மக்களிடம் ”உண்ணுங்கள்!” என்றார்கள். (அப்போது) மக்கள் அனைவரும் இஹ்ராம் அணிந்திருந்தார்கள்.
ஸஹீஹ் புகாரி அத்தியாயம் : 28. (இஹ்ராம் அணிந்த நிலையில் தவறுதலாக) வேட்டையாடியதற்குரிய பரிகாரம்
Photo

Post has attachment
1821. அபூ கதாதா(ரலி) அறிவித்தார்.
நான் ஹுதைபிய்யா ஆண்டில் (மக்காவுக்குப்) புறப்பட்டேன். என்னுடைய தோழர்கள் இஹ்ராம் அணிந்தனர்; நான் இஹ்ராம் அணியவில்லை. எதிரிகள் நபி(ஸல்) அவர்களின் மீது படையெடுத்து வரவிருக்கிறார்கள் என்ற செய்தி நபி(ஸல்) அவர்களுக்குக் கிடைத்தது. நபி(ஸல்) அவர்கள் அந்தப் படையை எதிர்கொள்ள முன்னே புறப்பட்டார்கள். நான் மற்ற நபித்தோழர்களுடன் சென்று கொண்டிருந்தபோது, அவர்கள் ஒருவரையொருவர் பார்த்துச் சிரிக்கலாயினர்.
”அப்போது நான் என் முன்னே ஒரு காட்டுக் கழுதையைக் கண்டு, அதைத் தாக்கி ஈட்டியால் குத்திப் பிடித்தேன். என் தோழர்களிடம் உதவி வேண்டினேன். (இஹ்ராம் அணிந்திருந்ததால்) அவர்கள் எனக்கு உதவ மறுத்துவிட்டனர். பிறகு அதன் மாமிசத்தை நாங்கள் சாப்பிட்டோம். நாங்கள் நபி(ஸல்) அவர்களைப் பிரிந்து விடுவோமோ என்று அஞ்சினோம். நபி(ஸல்) அவர்களைத் தேடி என் குதிரையைச் சிறிது நேரம் விரைவாகவும் சிறிது நேரம் மெதுவாகவும் ஓட்டிச் சென்றேன். நள்ளிரவில் நான் பனூம்ஃபார் கூட்டத்தைச் சேர்ந்த ஒருவரைச் சந்தித்து, ”நபி(ஸல்) அவர்களை எங்கேவிட்டு வந்தீர்?” என்று கேட்டேன். அதற்கவர் ”அவர்கள் ”சுக்யா” எனும் இடத்திற்குச் சென்று மதிய ஓய்வு கொள்ள எண்ணிருந்த வேளையில், ”தஃஹின்” எனும் இடத்தில் அவர்களைவிட்டு வந்தேன்!” என்றார். (நான் நபி(ஸல்) அவர்களைச் சந்தித்து), ”இறைத்தூதர் அவர்களே! உங்கள் தோழர்கள் உங்களின் மீது ஸலாம் (இறை சாந்தி) மற்றும் இறைகருணை பொழிந்திடப் பிரார்த்திக்கிறார்கள்! உங்களைப் பிரிந்து விடுவோமோ என்று அவர்கள் அஞ்சுகிறார்கள்! எனவே (அவர்கள் வரும்வரை) அவர்களுக்காக நீங்கள் காத்திருங்கள்! இறைத்தூதர் அவர்களே! நான் காட்டுக் கழுதையை வேட்டையாடினேன். அதில் சிறிதளவு என்னிடம் மீதம் உள்ளது!” என்று கூறினேன். நபி(ஸல்) அவர்கள் மக்களிடம் ”உண்ணுங்கள்!” என்றார்கள். (அப்போது) மக்கள் அனைவரும் இஹ்ராம் அணிந்திருந்தார்கள்.
ஸஹீஹ் புகாரி அத்தியாயம் : 28. (இஹ்ராம் அணிந்த நிலையில் தவறுதலாக) வேட்டையாடியதற்குரிய பரிகாரம்
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Heart touching Islamic reminder. 

Post has attachment
Life of Hazret Umer Ibn e Khattab Tariq Jamil
https://youtu.be/WEasv4-yL2k

Post has shared content
islam is perfect religion and I love it most.

Post has shared content
REFLECTIONS: BROTHERHOOD IN ISLAM

The Hijrah of RasoolAllah (saw) from Makkah to Madinah was a turning point in Islamic history that led to the establishment of the first Islamic State and the implementation of Islam in all aspects of life. In this issue, we will look at how the Hijrah achieved brotherhood in Islam.

A New Kind of Relationship

Prior to Islam, tribal, ethnic, and various forms of nationalistic relationships defined societies in the Arabian Peninsula and elsewhere. These societies were in a declined state, exemplified by many practices mentioned in the Quran, such as burying infant daughters alive.

Islam defined a new relationship that shaped the bond between the followers of the new Deen: Brotherhood. This new relationship would not only take priority over other relationships, but would even supersede the bond of blood. Allah (swt) defined the new relationship that must bond Muslims together when He (swt) said:

“The believers are indeed brothers” [TMQ 49:10]

Thus, Muslims not only share the same beliefs, but they are also brothers. RasoolAllah (saw) said, “You will not enter paradise until you believe, and you will not believe until you love one another.” [Sahih Muslim] He (saw) also said, “You will not be a believer until you love for your brother what you love for yourself.” [Sahih Bukhari] The bond of brotherhood between Muslims is further explained in the verse:

“The believers, both men and women, are awliya (helpers, supporters, allies) to each other.” [TMQ 9:71]

Allah (swt) warned us against disunity, and taught us that being divided among ourselves will result in failure. He (swt) says:

“Obey Allah and His Messenger and do not dispute with one another, otherwise you will fail and lose your strength. Have patience - Allah is with those who are patient.” [TMQ 8:46]

Brotherhood in Makkah

If we examine the Seerah of RasoolAllah (saw), we can see how this new relationship bound Muslims together in an unprecedented way. The bond between Muslims was stronger than that between their own relatives. The Sahabas who held a more influential position in society, such as Abu Bakr (ra), tried their best to ward off harm from those who were weak. Muslims from noble families such as Abu Bakr, Uthman Ibn Affan, Umar, Abdul-Rahman Ibn ‘Awf, Sa’ad Ibn Abi Waqqas, became brothers to people like Bilal, Suhaib, ‘Ammar Ibn Yaser,  who were not free at that time.

Ibn Ishaq mentioned in his Seerah that Uthman Ibn Math’oon (ra) was under the protection of Al-Waleed Ibn Al-Mughirah, who was a Kafir. When Uthman (ra) saw his brothers and sisters being persecuted and tortured, he felt bad for living under the security and protection of Al-Waleed; so he went to Al-Waleed and relieved him from the promise of protection so that he would be in the same position as his brothers and sisters.

Hijrah: A New Level of Brotherhood

The bond of brotherhood that was established between the Muslims in Makkah reached a new level after the Hijrah to Madinah.

Examining the Seerah and the events of the Hijrah, we find two vital issues related to brotherhood: First, RasoolAllah (saw) established the first Islamic State in Madinah. It is important to note how the relationship between the Muslims was described in the constitution enacted by RasoolAllah (saw). The first clause stated that Muslims are one distinct Ummah (nation), to the exclusion of all others. Thus, the constitution of the Islamic State established the unity of the Muslim Ummah that is distinct from the rest of the world. Secondly, RasoolAllah (saw) set up a “brotherhood pairing” (known as “Mu’aakhaa”) between the Muhajireen and the Ansar. The bond between them was so strong that they shared their wealth and even inherited from one another.

Islam: Unparalleled in Breaking Boundaries of Race

After the death of RasoolAllah (saw), the Khulafaa carried on the work to expand the Islamic State, which brought even more nations under the banner of Islam. The nationality of the Persians differed from that of the Romans of Al-Shaam, which differed from that of the Copts of Egypt, and from the Berbers of North Africa. Once they started living under the shade of Islam, the majority of them embraced Islam and they all became an integral part of the Ummah. This ability of the Islamic State to unite people is not something that has gone unnoticed. Arnold Toynbee, an English historian, noted: “The extinction of race consciousness as between Muslims is one of the outstanding achievements of Islam, and in the contemporary world there is, as it happens, a crying need for the propagation of this Islamic virtue.”

In recent times, the ability of Islam to eradicate racism and unite Muslims was observed and echoed by Al-Hajj Malik El-Shabazz (Malcolm X). Upon witnessing Islam’s ability to build brotherhood between different races - including between white and black people - he stated that during his Hajj “There were tens of thousands of pilgrims from all over the world. They were of all colors - from blue-eyed blondes to black-skinned Africans. But we were all participating in the same ritual, displaying a spirit of unity and brotherhood that my experiences in America had led me to believe never could exist between the white and non-white.”

Are Muslims Moderates, Radicals, or Brothers?

Those who want to sow discord within the Ummah praise some Muslims as “moderates” and denounce others as “radicals” and “extremists.” Dividing Muslims into “moderates” and “extremists” is an innovation in Islam and contradicts the declaration of Allah (swt) that Muslims are brothers. It was never professed by the early generation of Muslim scholars, and has been  recently introduced into  Islamic discourse. This is the old “divide and conquer” tactic used by colonial powers to create a separation between the Ummah and those who are working to re-establish the political authority of Islam. It can be tempting to present oneself as part of the “moderate” camp, but we need to remember what Allah (swt) said:

"Verily the most honoured of you in the sight of Allah is he who is the most righteous of you." [TMQ 49:13]

So even if we differ with each other in some matters, it should not be a reason to neglect the bond of brotherhood as long as we remain firm on the Quran and Sunnah. Dividing ourselves into “moderate” and “radical” groups is falling into the trap that was set out for us, which goes against the brotherhood that Allah (swt) has called upon us to achieve.

No Complete Brotherhood Without Political Unity

Without doubt, brotherhood in Islam requires Muslims to provide love, support and advice to each other in all matters. Every Muslim is required to love for his brothers and sisters what he loves for himself.

The reality of the Muslims today is that they are divided, ruled by systems that are not from Islam, and identify themselves according to the nationalities of the so-called Muslim countries. Many calls Muslims to revive, embrace, and practice the bond of brotherhood. Yet, the call to unite the Muslim Ummah is largely ignored.

It is inconceivable to fully practice the bond of brotherhood within the political reality of the Muslim Ummah today. The existing regimes in the Muslim world continue to instigate hatred and nationalistic sentiments among the people in an attempt to keep the Ummah divided and distracted. Recent history is full of examples of how these regimes have successfully instigated such nationalistic emotions. The Egyptian regime’s attempt to portray the siege of Gaza as protection of Egyptian “national interests,”  the locking up of Syrian refugees in camps at the borders in Jordan, Lebanon, and Turkey to protect Jordan’s “national interests,” or denying entry to Rohingya refugees into Bangladesh to protect it’s “national interests” are all recent examples. Each country acts to divide Muslims on nationalistic or tribal grounds, where “Saudi Arabia” is for Saudis, Jordan is for Jordanians, Pakistan is for Pakistanis, and so on.

Muslims are called to establish brotherhood in Islam; believers are reminded that one’s following of Islam is not complete until he or she perfects the bond of brotherhood with other Muslims. On the other hand, the political regimes in the Muslim world – with the support of the colonial powers – work hard to entrench the division in the Ummah by preserving the Sykes-Picot borders or by making new entities to further “divide and conquer” the Muslim Ummah.

However, brotherhood in Islam requires Muslims to be one Ummah, and Allah (swt) condemns being divided as He (swt) says:

“And hold firmly to the Rope of Allah, together, and do not be divided. And remember the Favor of Allah that was bestowed upon you: how you were enemies and how He united your hearts, so that, by His Favor, you became brothers. And how He saved you from the pit of Fire when you were on the brink of it. And so Allah makes plain to you His verses, in order that you will be guided.” [TMQ 3:103]

The call to revive the bond of brotherhood among the Muslims is incomplete without the call to unite the Muslim Ummah under the shade of a single political entity: the Khilafah on the Path of Prophethood.

Thus the only way for Muslims to practice the true, complete meaning of brotherhood is through political unity, similar to how RasoolAllah (saw) formed the “Mu’aakhaa” between the Muhajireen and the Ansar under the shade of the Islamic State.

Posted by The Politically Aware Muslim

#Muslim #Ummah #MuslimUmmah #MuslimBrotherhood #BrotherhoodInIslam #UnitedMuslim #UnitedUmmah #Islam  
Photo

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded