.
🔴❌سخنان افشاگرانه ﺳﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺭﺋﯿﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﭘﮋﻭﻫﯽ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ :👇👇

🔵❌ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎﺭﺕ ﺳﻌﻮﺩﯼ #حسن_ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﻮﺩ !!

❌ﺍﻣﺮﻭﺯ #ﺭﻫﺒﺮ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ #ﻣﻠﺖ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻃﺮﻑ ﻭ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻧﺎﺁﮔﺎﻩ ﻭ
ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺩﺭ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ
ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩﺍﻧﺪ .

❌ﺍﮔﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺑﺪﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ #ﺩﺯﺩﯼ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺯﯾﺮ ﺩﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﮐﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮﺍﺩ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺮﺃﺕ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ #ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﺍﯼ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﮐﻨﺪ .

❌ﺍﮔﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻫﺎﯼ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺟﺪﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺭﯾﺸﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺭﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﺆﺍﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﯿﺮﺩ .

❌ ﺭﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺪﻩﺍﯼ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻣﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺤﺚ ﺣﻘﻮﻕ ﻫﺎﯼ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺷﻮﺩ .

❌ ﺍﮔﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺣﺮﯾﻢ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﺪﯾﻢ، ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎﺭﺕ ﺳﻌﻮﺩﯼ ﺁﻗﺎﯼ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ میشد؛ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ، ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺟﻮﺍﻥ می ﺑﯿﻨﺪ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻣﺶ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎﺭی ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﯽ ﺣﺮﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﺎ ﻭ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺟﺪﻩ ﺣﻖ ﻣﻠﺖ ﺭﺍ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ، ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻧﺒﻮﺩ .

❌ﺣﺎﻻ ﺁﻗﺎﯼ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ #ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ #ﺳﻔﺎﺭﺕ_ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﺪ،

❌ﺍﻣﺎ ﻣﺎ ﺳﺆﺍﻝ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﺁﻗﺎﯼ ﺭﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ، ﺍﻗﺪﺍﻣﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ ﻣﻠﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ داﺩﯾﺪ ؟؟

❌ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﮐﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ، ﺍﮔﺮ ﺧﺒﺮ ندﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻻﯾﻖ ﮐﺸﻮﺭﺩﺍﺭﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﺍﯾﻦ ﺩﺯﺩﯼ ﻫﺎﺳﺖ .

❌ﻣﺘﺨﺼﺼﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﯽ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﺭﮔﺮ ۸ ﻣﺎﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ، ۸۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﻗﻄﻌﺎً ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﻟﺴﻮﺯ ﻣﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻗﻄﻌﺎً ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪ هستند !!

❌ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺷﺮﺍﻓﯽ ﻫﺎ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺩﻫﻨﺪ؛ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﮐﻪ ﺭﺳﻤﺎً ﺩﺭ ﻧﻤﺎﺯ ﺟﻤﻌﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻭﯼ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺗﺠﻤﻞ ﺩﻭﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺠﻤﻞ ﮔﺮﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺭﻭﺍﺝ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯼ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﺪ .


در خبرها آمده بود که چند تیم تروریستی که قصد عملیات در پنجاه نقطه کشور رو داشتند ، بلافاصله بعد از اینکه از مرز عبور کردند توسط اطلاعات سپاه منهدم شدند ...
حالا :
میدونید چرا تیم ترور تا از مرز رد میشه قیچی میشه !؟
چون اون ور مرز روش سوار شدن !
میدونید چجوری اونور مرز مثلاً عراق که جولانگاه پهپادها و هواپیما های جاسوسی موساد و سیا هست ، آمارش رو دارند !؟
چون باید اونور مرز سازمان و چریک اطلاعاتی داشته باشند !!
میدونید چرا !؟
چون این نهاد ها آدم و جاسوس میخواد که بهش میگن منابع اطلاعاتی یا منبع ...
منبع یا جاسوس کسیه که دسترسی به اطلاعات داره !!
اگر تیم ترورالقاعده سریعا منهدم میشه چون ردش توسط وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه از لبنان یا عراق یا سوریه زده شده !!
چون منابع آمارش رو دادن ...
حالا میدونید منبعی که دسترسی به اطلاعات فرماندهی داعش یا النصره داره ، در صورت دستگیری چه بلایی سرش میارن !؟
تا حالا به این فکر کردید که منابع با چه انگیزه ای اطلاعات میدن !؟
یا از روی عقیده و ایمان کار میکنند یا تأمین مالی میشن !! ، که تامین مالی اینهمه منبع برای بدست آوردن اطلاعاتی که باعث نجات جان هزاران انسان بشه ، هزینه بسیاری داره ! ، چون همه منابع ، فی سبیل الله به کسی اطلاعات (اونم با این ریسک بالا) نمیدن !!
حزب الله یکی از عناصر اصلی جمع آوری اطلاعات تو منطقه برای تامین امنیت ما (ما شامل کشور ایران ، اعتاب مقدسه و جمعیتهای شیعه است) و تهدید امنیت اسرائیل و اعوان و امکنه استکبار است و در این راه ، هم از عناصر ایمانی و هم از عناصر مزدور استفاده می کند و این ما هستیم که باید هزینه تامین امنیت مان را بپردازیم و این هزینه نوعی سرمایه گذاری هم هست !!
پس نتیجه چی شد !؟
اگر تیم تروریستی بلافاصله اینور مرز شکار میشه ، اگه انتحاری تو میادین شهر یا ایستگاه های مترو و ... منفجر نمیشه ؛ دلیلش اینه که اونور مرز کلی هزینه و کار اطلاعاتی شده تا دوستان اصلاح طلب ، در امنیت کامل علیه انقلاب و نظام قلم بزنند، تا مدیران میلیونی دولت با خیال راحت ماهی دویست میلیون تومان خرج کنند ، تا قشر روشنفکر در کمال آرامش شمع روشن کنند !
حالا دوستان غرب‌گرا اگه میخواهید عیش و نوش و دنسینگ و پارتی و میتینگ های شمال تهران در کمال امنیت ادامه داشته باشه ، هروقت ، تکرار میکنم ! ، هروقت ، سيد حسن نصرالله گفت : "تمام پول و موشک و امکانات ما از ایران می آید" ؛ فَک تونُ میبندید و تو جمع براش هورا میکشید و میگید نوش جونت !! ، اگرم خجالت میکشید تو دلتون برای سلامتیش دعا میکنید !!
🌷💝🌷 🌷💝🌷

Post has shared content
یکی از اشکالات و شبهاتی که همیشه مخالفان انقلاب و امام مطرح میکنند این است که امام در روز 12بهمن به مردم وعده ی مجانی کردن آب و برق را داد و بعد خلف وعده کرد! آیا  وعده ی آب و برق مجانی امام دروغ بود؟! این شبه در این ویدئو به خوبی پاسخ داده شده.
لطفا نشر دهید

Post has shared content
اسلام فمنیست + عکس
اسلام فمنیست + عکس


مدتیه تو شبکه های اجتماعی یه عده خانم هی پیام می فرستن که در اسلام حقوق زن در نظر گرفته نشده و در حق زن ها اجحاف شده و* زن ها در اسلام دیده نشدن* و ازین جور حرفا.

امان از دست این خاما. ما مردا باید شاکی باشیم که اسلام اصلا به ما اهمیت نداده. هرچی عشق و حال برا خانماست اما هرچی دوندگی و کار و عرق ریختن و خون دل خوردن برا ما مرداست.

والا موقعی که میخوایم ازدواج کنیم میگن باید مرد ها به زن ها مهریه بدن. مگه ما مردا سر گنج نشستیم که مهریه بدیم خب زن ها به مرد ها مهریه بدن مگه چی میشه؟

بعد ازدواجم باید ماهیانه به زن ها نفقه بدیم. این کجای عدالته که باید هم قبل ازدواج پول بدیم و هم بعد ازدواج؟ مگه چه خبره؟ چرا اسلام به فکر ما مردا نیست؟

از این ها بدتر اگه برای خانم ها اتفاقی بیقته طبق دستور اسلام نصف دیه زن به مرد میرسه اما اگه برای مرد اتفاقی بیفته دو برابر دیه مرد رو میدن به زن. این کجای عدالت و انصافه که مرد از زن کمتر بگیره؟

بچه هم که بودیم دختر عزیز دل بابا بود و هرچی میخریدن اول میدادن به دختر. تا اعتراض می کردیم میگفتن سفارش پیغمبره. پس ما پسرا چی؟ تازه طبق احادیث میگن بهشت زیرپای مادرانه. احتمالا جهنم هم مال ما مرداست.

اوج فمنیستی بودن اسلام اینجاست که خدا تو سوره های خودش یه سوره (کوثر) برای زن ها فرستاده اما ما مردای بیچاره و بد بخت رو آدم به حساب نیاورده.

حالا به ما مردا چی گفته؟ گفته تا میتونین کار کنین و پول بیارین چون مردها باید خرجی خونه رو بدن نه زن ها و زن ها باید مثل پادشاه ها بشینن و مرد ها براشون پول بیارن.

من پیشنهاد میدم ما مرد ها برای احقاق حقوق از دست رفته خودمون یه تظاهرات برپاکنیم تا حق نادیده گرفته شده خودمون رو از اسلام بگیریم.

برگرفته از : http://sayberi174.persianblog.ir/post/1777/

#اسلام   #فمنیست   #مهریه   #نفقه   #سوره   #کوثر   #مرد   #زن   #زندگی   #دین   #مذهب   #GIF  
Animated Photo

Post has shared content
انشاء فائزه هاشمی : فتنه 88 خود را چگونه گذراندید؟
انشاء فائزه هاشمی : فتنه 88 خود را چگونه گذراندید؟


من در ایام فتنه 88 برای خرید ساندویچ به خیابان رفتم. ساندویچ فروشی کمی شلوغ بود. در آنجا بود که با خانمی به اسم فریبا ک آ آشنا شدم و باهم دوست های صمیمی شدیم.

فریبا خانم بسیار مهربان و خوبی بود. شغل فریبا پست چی بود و اخبار ایران را برای انگلیس مخابره می کرد و از آنها برای برخی از کارها در ایران دستور می گرفت.

من در همان ساندویچ فروشی با سایر دوستان فریبا آشنا شدم اما به دلیل اینکه ساندویچ فروشی بسیار شلوغ بود دوستان فریبا مجبور می شدند با باتوم بر سر چند نفر بزنند اما کسی متوجه نشد آنان دوستان فریبا هستند!

مردم که برای خرید ساندویچ حسابی شلوغ کرده بودند مدام داد می زدند نترسید نترسید ماهمه باهم هستیم. حتی وقتی ساندویچ فروش گفت چند تا ساندویچ بزنم همه باهم صدا زدند ما بیشماریم اما دروغ می گفتند.

در همین لحظه بود که از انگلیس به فریبا گفتند تا به من بگوید برای خریداران ساندویچ در خصوص فایده های ساندویچ صحبت کنم و برای همین عکس صاحب ساندویچ فروشی را در دست گرفتم و با مردم صحبت کردم.

من و برادرم م هـ در ایام فتنه 88 بسیار کیف می کردیم و با خود می گفتیم اگر مردم همینطور به ساندویچ فروشی هجوم بیاورند پدر را مدیرعامل ساندویچ فروشی می کنیم و هرکدام از ما نیز پستی و مقامی در ساندویچ فروشی بدست خواهیم آورد.

اما از بدشانسی ما فریبا و دوستانش لو رفتند و اعلام شد ساندویچ های آنجا توسط انگلیس و بهائی ها نجس شده است و مردم هم که ازین موضوع مطلع شده بودند به خیابان ها ریختند و علیه آن ساندویچ فروشی شعار دادند.

پس از این ماجرا برای مدتی از فریبای مهربان بی خبر بودم تا اینکه من را برای خوردن آب خنک به مکانی بردند و در آنجا بود که دوباره فریبا را دیدم و دوباره یاد خاطرات فتنه 88 برایمان زنده شد. این بود انشاء من.

برگرفته از : http://sayberi174.persianblog.ir/post/1774/


#فائزه_هاشمی   #بهائی   #فتنه_88   #هاشمی_رفسنجانی  
Photo

Post has attachment
احمدی نژاد و انتخاب عقلانی عدم مداخله در انتخابات مجلس دهم

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۰۳:۴۱

 

متاسفانه رسانۀ ملی در جریان بزرگداشت 9دی تئوری ساکتین فتنه یعنی تِزِ "احمدی نژاد هم مقصر بود" را ترویج می کند و در برنامه های خود دو طرف گفت و گو را از میان دو جناحی بر می گزیند که هر دو مخالف دکتر احمدی نژاد می باشند و بطور طبیعی فضای تخریبی مهندسی شده ای علیه دولت دکتر احمدی نژاد شکل می گیرد.

 

گروه سیاسی راهکارنیوزــ محمدامین خلیل زاده: فعالین سیاسی انتخابات را به مثابه فرصتی برای تداوم قدرت و یا راه یافتن به مناصب تصمیم گیری می دانند و از همین رو از اهمیت زیادی برای آنها بر خور دار می باشد، از دست دادن فرصت هر انتخابات و واگذاری آن به سایر اشخاص یا جریان ها باعث شده که برنامه های آن فرد و یا جریان دچار رکود شده و حداقل تا دوره بعد به تعویق بیافتد، از همین رو کنش گران سیاسی و جریانات سیاسی در هر انتخاباتی تمام تلاش خود را برای فرستادن افراد همسو با خود به جایگاه های قدرت انجام می دهند.

عدم حضور پر رنگ و فعال در هر انتخاباتی از سوی اشخاص سیاسی باید با توجه به اهمیت انتخابات ها مورد بررسی قرار گیرد، در ادامه به بررسی چرایی عدم حضور دکتر احمدی نژاد به عنوان تنها رئیس جمهوری که با وضع موجود مخالفت دارد، با توجه به نظریه انتخاب عقلانی می پردازیم.

نگارنده معتقد است که عدم مشارکت دکتر احمدی نژاد و به تبع آن جریان ایشان در دهمین دوره انتخابات مجلس دهم ناشی از توجه و انتخابی عقلانی از سوی ایشان است.

در توضیح نظریه انتخابات عقلانی (که مقاله پیش رو بر اساس ان به نگارش در آمده) آورده شد: تصور نوع اصلی انتخاب عقلانی این است که همه افراد، امکان انتخاب بهترین کنش، یعنی ظرفیت عقلانی، زمان و جدا بودن از احساسات را دارند(1)

اصل محوری این نظریه این است که رفتار آدمیان، هدف دار و سنجیده است و به عبارت دیگر بر آن است تا ثابت نماید که پدیده های اجتماعی محصول افعال هدف دار فاعلان عاقل است. از این روی در صدد بیان این مطلب است که حوادث اجتماعی ، حاصل جمع اعمال افراد بسیاری است که براساس محاسبات عقلانی عمل می کنند(2)

اما فقدان چه پارامترهایی باعث شده است که این انتخاب دکتر احمدی نژاد عقلانی خوانده شود:

*عدم وجود رسانه و یا حمایت رسانه ای از جریان احمدی نژادی
رسانه به عنوان یکی از منابع ایجاد کننده قدرت از اهمیت زیادی در دنیای امروز که دنیای ارتباطات خوانده می شود، برخوردار است، این رسانه ها هستند که با شکل دهی به افکار عمومی نقش پر رنگی در انتخاب سیاسی و شکل دهی رفتار سیاسی مردم دارند، نگاهی به رسانه های موجود نشان می دهد که ایشان و جریان حامی ایشان از فقر رسانه ای جدی برخوردار می باشند.

صدا و سیما به عنوان رسانه ای ملی و فراگیر که باوجود افت شدید مخاطب در چند سال گذشته هنوز از تاثیر گذاری زیادی برخوردار می باشد، شرح رویه های ضد احمدی نژاد صدا و سیما خود مطلبی جدا می طلبد اما نگاهی اجمالی به بخش های خبری و سیاسی گفت و گو محور و مستند های سیاسی آن حاکی از تقابل شدید آن با جریانی است که موضع گیری امروز در فضای اجتماعی ندارد، اما صدا و سیما به بهانه های مختلف به دنبال تخریب ان می باشد.

در جریان محکومیت محمد رضا رحیمی با وجود آنکه اتهام وی مربوط به قبل از مسئولیت اش در دولت دهم بوده صدا و سیما با عنوان معاون اول احمدی نژاد به انتشار اخبار می پردازد، در جریان بزرگداشت 9دی نیز تئوری ساکتین فتنه یعنی تِزِ"احمدی نژاد هم مقصر بود" را ترویج می کند و در برنامه های گفت و گو محور خود با وجود مورد بحث بودن عملکرد دولت قبل دو طرف گفت و گو را از میان دو جناحی بر می گزیند که هر دو مخالف دکتر احمدی نژاد می باشند و بطور طبیعی فضای تخریبی مهندسی شده ای 

نبود رسانه و بطور طبیعی امکان رساندن پیام به مردم یکی از مشکلات جدی می باشد که باعث می شود که امکان کنش سیاسی اجتماعی از دکتر احمدی نژاد و جریان ایشان سلب شود.

علیه دولت دکتر احمدی نژاد شکل می گیرد.

اکثریت مطبوعات در دوران ریاست جمهوری مخالف ایشان و دولت های نهم و دهم بود و معدود روزنامه های دولتی به ویژه در دو سال پایانی بر اثر فشارهای امنیتی محافظه کار شده بودند، پس از ریاست جمهوری ایشان نیز در حال حاضر حتی یک جریده مکتوب از میان نشریات مختلفی که در دکه مطبوعات حاضرند اند را به خود اختصاص نداده اند.

در حوزه فضای مجازی هیچ خبرگزاری متعلق به این جریان نمی باشد و خبرگزاری های دیگر هم به صورت تحریف شده عموما اخبار مربوط به اشخاص وابسته به این جریان را منعکس می کنند، از طرف دیگر سایت های خبری خودجوش شکل گرفته توسط فعالین جوان هم به دلایلی چون مشکلات فنی و مالی و محتوایی چندان تاثیر گذار نمی باشد.

البته در فضای شبکه های اجتماعی که رسانه های تقریبا بی هزینه هستند حامیان مردمی دکتر احمدی نژاد حضور خوبی دارند، لیکن این فعالیت ها به صورت پراکنده است و نمی تواند آن را جریان ساز محسوب کرد.

در مجموع می توان گفت نبود رسانه و بطور طبیعی امکان رساندن پیام به مردم یکی از مشکلات جدی می باشد که باعث می شود که امکان کنش سیاسی اجتماعی از دکتر احمدی نژاد و جریان ایشان سلب شود.

*نبود سامان و سازمان تشکیلاتی مناسب
فعالیت سیاسی در عرصه انتخابات و به طور کلی هرگونه کنش سیاسی نیازمند سازماندهی و شبکه سازی در سراسر کشور می باشد، اگر این ساماندهی و شبکه سازی وجود نداشته باشد نمی توان انتخاب درستی برای معرفی لیست های انتخاباتی داشت و در این شرایط ممکن است افرادی غیر معتقد به این جریان صرفا با سوء استفاده از عنوان ائتلاف این جریان به مجلس بروند و پس از پیروزی، اعمالی خلاف جهت دیدگاه های این جریان داشته باشند،. برای نمونه می توان به علی مطهری در جریان انتخابات مجلس هشتم اشاره نمود که نامبرده از لیست رایحه خوش خدمت به جمع کاندیداهای اصولگرایان راه یافت و به مجلس رفت. لذا بالا رفتن احتمال آزمون و خطاء یکی از اسیب های نداشتن سازمان می تواند باشد.

هیچ مجموعه تشکیلاتی سیاسی در جریان ایشان شکل نگرفته است و از طرفی کنش های خودجوش هواداری که در قالب مجتمع هما فعالیت خود را آغاز کرده بود نیز به علت اختلافات داخلی دچار مشکل شده است.

فعالیت شوراهای گفتمانی انقلاب اسلامی نیز در شهرستان ها به کندی جلو رفته و از سوی دیگر نحوه چینش اعضای این شوراها در بعضی استان ها موجب رنجش و اختلاف سایرین شده است، از طرف دیگر نوع سازمانی این شورها به گونه ای است که امکان فعالیت سیاسی و ستادی در ان وجود ندارد.

پس عدم سازماندهی و ساماندهی شبکه حامیان جریان دکتر احمدی نژاد و وجود تشکیلات سیاسی خود باعث شده است که سازمان به عنوان یک منبع قدرت را این جریان از دست بدهد و تونایی تاثیر گذاری جریانی بر افکار عمومی و بازی در میدان شطرنج سیاست را از دست بدهد.

*نبود منابع مالی
وجود منابع مالی چه به منظور امکانات مورد نیاز برای تشکیل ستادها و نمایندگی های تشکیلات و چه به منظور ایجاد رسانه و انجام تبلیغات جزء مهمی از الزامات فعالیت های سیاسی به ویژه در انتخابات های متکثری همچون مجلس شورای اسلامی می باشد.

اکثریت طبقه ای که جریان دکتر احمدی نژاد را مورد پشتیبانی قرار می دهند افرادی هستند که از سطح رفاه متوسط به پائین برخوردار هستند و اساسا امکان هزینه برای امور سیاسی و اجتماعی را ندارند، از سوی دیگر ممنوعیت و حساسیت فوق العاده بالای دکتر احمدی نژاد نسبت به فعالیت اقتصادی نزدیکان شان در دوران مسئولیت سبب شده که نزدیکان ایشان نیز منابع لازم را برای هزینه های فعالیت سیاسی نداشته باشند.

این درحالی است که جریان رقیب ایشان بر مجموعه های اقتصادی کلان مسلط هستند و از امکانات و منابع مالی برخوردار می باشند، طبقه سرمایه دار نیز بخاطر نوع رویکردهای عدالت محور دکتر احمدی نژاد به منظور حفظ منافع خود هم که شده از جریان رقیب وی حمایت خواهد نمود.

*نبود وحدت درونی
یکی از مشکلاتی که هر جریان سیاسی را می تواند زمین بزند به نبود وحدت و انسجام داخلی میان اعضای 

اکثریت طبقه ای که جریان دکتر احمدی نژاد را مورد پشتیبانی قرار می دهند افرادی هستند که از سطح رفاه متوسط به پائین برخوردار هستند و اساسا امکان هزینه برای امور سیاسی و اجتماعی را ندارند

آن بر می گردد، اگر در دو سطح مسئولین دولت های نهم و دهم و همچنین حامیان فعال دیگر که در قالب رسانه های آماتوری و خودجوش خود به فعالیت می پردازند، نگاهی بیاندازیم شاهد تفرقه و سازهای مخالف زیادی هستیم که باعث شده حرکتی موثر را شاهد نباشیم.
تغییر مکرر مسئولین در دولت های نهم و دهم و شکل گیری مجموعه های پایداری و یکتا و اختلافاتی که منجر به جلوگیری از روند شکل گرفته در مجتمع رسانه ای هما شد در کنار گروه گرایی های دیگر باعث شده که در حرکت جریان دکتر احمدی نزاد خلل جدی پیش بیاید، چرا که عدم وحدت و درگیر خود شدن باعث غفلت از رقیب و جلوگیری از پیشرفت اهداف می شود.

*رد صلاحیت ها
متاسفانه پس از شکل دادن به ماجرای موهوم جریان انحرافی و حساسیت های بی جای شکل گرفته شده در خصوص جریان دکتر احمدی نژاد شاهد برخورد و رد صلاحیت های گسترده در انتخابات مجلس نهم بودیم، امری که در جریان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و همچنین ریاست جمهوری یازدهم نیز ادامه داشت.
عدم اجازه ورود به رقابت های سیاسی خطر جدی است که جمهوریت نظام را امروزه تهدید می کند.
اگر چه با کنار رفتن دکتر احمدی نژاد از ریاست جمهوری، هجمه های فتنه انحرافی نشان دادن دولت ایشان فروکش کرده اما هنوز غبار این فتنه برای بعضی از تصمیم گیران باقی مانده که با توجه به عدم مهیا شدن بستر لازم برای چانه زنی توسط این جریان به حذف همیشگی آنها خواهد انجامید.
لیکن تنها در فضایی که غبار فتنه ی انحرافی نشان دادن دولت دکتر احمدی نژاد فروکش کرده یا حداقل ابزارهای لازم جهت چانه زنی سیاسی وجود داشته باشد، این جریان می تواند وارد عرصه های انتخاباتی شود.

*امکان پیروزی رقیب و قیچی جناح ها
در اینکه دکتر احمدی نژاد و جریان ایشان از رقیب مشترکی با اصولگرایان برخورد دار هستند شکی نیست، با شرایط ذکر شده امکان کنش مستقل ایشان وجود ندارد و از طرفی ورود مستقل ایشان باعث خروج بخش زیادی از آراء سبد اصولگرایان خواهد شد و در نتیجه امکان قدرت گرفتن جریان فتنه سبز و بنفش را افزایش می دهد، در اینجا عقل سیاسی حکم می کند که با وجود اختلافات با اصولگرایان و وجود بی انصافی های فراوانشان، از سوی مجموعه احمدی نژادی ضربه ای به دشمنان رقیب بزرگ تر، یعنی فتنه گران وارد نشود.
از طرف دیگر اصولگرایان نشان داده اند که بصیرت سیاسی را در فضای سیاسی ندارند و یا قشری از آنها دل به ائتلاف با جریان رقیب برای زمین زدن احمدی نژاد و جریانش بسته اند، موضوعی که در انتخابات دهم ریاست جمهوری و نوع مواضع کاندیداهای انتخابات دوره یازدهم به خوبی آن را شاهد بودیم، در صورت ورود ممکن است این تقابل ها برای برخورد با جریان ایشان به همگرایی تبدیل شود.
در دوران فتنه انحرافی نیز شاهد انتشار اتهامات بعضا متضاد از سوی دو جریان اصلاح طلب و اصولگرا بودیم که به وسیله رسانه های آنها پمپاژ می شد، و در نتیجه آنها به قیچی گفتمانی جریان احمدی نژاد به منظور ضربه زدن به پایگاه اجتماعی ایشان پرداختند، حضور در انتخابات به صورت مستقل در قالب یک جریان می تواند بار دیگر امکان اتحاد نانوشته این دو جریان را برای حذف همیشگی ایشان و حامیان ایشان فراهم نماید.

نتیجه گیری:
با توجه به موارد مطرح شده به نظر می رسد که دکتر احمدی نژاد با توجه به فراهم نبودن شرایط لازم برای حضور موثر در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، از حضور در این عرصه به عنوان یک کنش گر خود داری نموده است، امری که نگاه عقلانی و مدبرانه ایشان را نشان می دهد.
به این نکته نیز باید توجه کرد که بسیاری از عوامل مطرح شده به عنوان دلیل عدم ورود دکتر احمدی نژاد به انتخابات مجلس دهم نیز می تواند در صورت عدم رفع جزئی از موانع عدم نامزدی ایشان به منظور شرکت در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری باشد، امری که از سوی فعالین جریان ایشان باید مورد توجه قرار گیرد و برای بر طرف کردن موانع مطرح شده اقدامات مناسبی صورت پذیرد.

(1) رفتارهای انتخاباتی در ایران، دارابی علی، تهران: سروش:138،،ص69
(2) لیتل دانیل، تبیین در علوم اجتماعی در آمدی بر فلسفه علم الاجتماع، ترجمه عبدالکریم سروش، تهران: موسسه فرهنگی صراط،1373،ص:

*محمد امین خلیل زاده-کارشناس علوم سیاسی
Photo

Post has attachment
قضاوت با خودتان.
Photo
Photo
۱۳۹۴/۵/۱۷ ه‍.ش.
2 Photos - View album

Post has shared content

Post has attachment

Post has shared content
۲ خط جدید و ناجوانمردانه در جریان اصلاح طلبی

جدیداً دو خط همزمان بین اکثریت جریان اصلاح طلبی در جریان است که این دو خط یک هدف مشترک را دنبال می کنند و آن هم عبور از اصلاح طلبان معتدل و بازگرداندن مجدد گروه های ساختار شکن از اصلاح طلبان به قدرت است که در خصوص هرکدام از این دو خط مختصراً توضیح می دهم:

خط تخریب، تهمت و سیاهنمایی در خصوص دولت های نهم و دهم

بعد از محکومیت محمدرضا رحیمی به دلیل توزیع پول غیرقانونی بین نامزدهای انتخابات مجلس و برخی نمایندگان که بین ایشان نام افرادی از هر دو جریان دیده می شود، یک خط هجمه سنگین به دولت های نهم، دهم و تمام اصولگرایان اتفاق افتاده است در حالی که اولاً این جرم اختلاس نبوده است، ثانیاً در طول کار دولت های نهم و دهم رخ نداده است و ثالثاً که خود جریان اصولگرایی به شدت در برابر امثال رحیمی و عدم محاکمه ی ایشان موضع گیری عدالت طلبانه داشتند؛

از سوی دیگر بین دولتمردان (یعنی اعضای دولت) در دولت های نهم و دهم و به خصوص در طول خدمت این دولتها تاکنون هیچ فساد اقتصادی بزرگ و حتی کوچکی از جنس اختلاس یا غیر از آن اثبات نگردیده است. اگر چه ما نسبت به تخلفات مالی دولتها اعم از برداشتها و هزینه کردن در محل های دیگر و مفاسدی که در دولت های نهم و دهم مثلاً در زمینه فساد ۳۰۰۰ میلیاردی و یا بحث بابک زنجانی رخ داد اعتراض داریم ولی این مقولات و امثال آنها در دولتهای قبلی اعم از سازندگی و اصلاحات هم کمتر نبوده است.

عملاً دولت های اصلاحات و سازندگی به لحاظ پرونده هایی که در خصوصی سازی های همراه با رانت و با ترک تشریفات انجام دادند و یا مفاسد قراردادهای نفتی که در هر دو دولت رخ داد و یا پرونده ی شهرام جزایری که حتی به بزرگان اصلاحات مثل کروبی و خاتمی نیز پول های چندصد میلیون تومانی داد و سایر پرونده های کلان مفاسد اقتصادی که در دولت های اصلاحات و سازندگی رخ داد و هیچ کدام از اصولگرایان نیز این دولت ها را دولت اختلاس و دزدی ننامیدند، مسئله ای اخلاقی که متأسفانه بین اصلاحاتی ها رعایت نمی شود و به بهانه های واهی و ثابت نشده تمام دولت های نهم و دهم را اختلاس گر می نامند.

خط تطهیر خاتمی و سران فتنه

خط دومی که همزمان با بحث اختلاسگر نامیدن دولت قبل دنبال می شود، پاک نامیدن و تطهیر خاتمی و دولت های اصلاحات از هرگونه فساد و مشکل است و این که انتقاداتی که به جناب خاتمی به لحاظ حمایتی که در سه مقطع با رفتار، گفتار و سکوت از جریان فتنه انجام داد را نه به خاطر ایفای نقش در فتنه، که به لحاظ پاکی وی تأویل می کنند.

در صورتی که اولاً مفاسدی مانند شهرام جزایری، دانشگاه هاوایی، پرونده شرکت ایران مارین، شرکت نفتی پتروپارس، مفاسد شهرداری تهران در دوره اصلاحات، برداشت ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلاری از صندوق ذخیره ارزی، خرید هواپیمای چهل میلیارد تومانی از سلطان برونئی، عدم واریز بیش از ۶ میلیارد دلار درآمدهای حاصل از فروش نفت به خزانه دولت براساس گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات، طرح اکتشاف گاز در منطقه حفاظت شده سراج، خسارت حداقل و سالیانه قرارداد کرسنت معادل ۲۴ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، فروش گاز ایران برای مدت ۲۰ سال به قیمت ۱۷٫۵ دلار (۱۴ برابر زیر قیمت جهانی)، پرونده استات اویل و سایر قراردادهای نفتی که با رشوه از سوی مهدی هاشمی و به دور از منافع ملی منعقد می شد و خصوصی سازی های گسترده با ترک تشریفات و مفسده انگیز، دلیل گلایه ی فعلی و اصلی ما و نظام به جناب خاتمی نیست و هرچند این ایرادات به افرادی در سطح وزرای دولت اصلاحات بازمی گردد، لیکن ایراد اصلی ما به جناب خاتمی مسئله ی دیگری است که به تنهایی باعث وارد شدن بزرگترین لطمات اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، سیاسی و حتی خانوادگی در کشور گردید و آن هم بحث فتنه است.

 اگر چه بعدها جناب خاتمی به رخ ندادن تقلب اقرار کردند و حتی اولین فرد مطرح اصلاحاتی بودند که در انتخابات رسمی کشور حضور پیدا کردند، اما حضور ایشان در کنار فتنه گران از زمانی که بحث دمیدن در تنور دروغ تقلب آغاز شده بود و چه در کوران فتنه و چه پس از آن (با صحبت ها و سکوت معنا دار و طولانی شان)، همچنین اقرار ایشان به علم بر عدم تقلب (طبق مستندات موجود)، نشان می دهد که جناب خاتمی هم در شروع تهمت تقلب، هم در داغ شدن آن و هم در مراقبت از سرد نشدن آن، آگاهانه ایفای نقش نموده است.

بحث نقش آفرینی خاتمی در فتنه در کنار افرادی مانند موسوی، کروبی، موسوی خوئینی ها و … چیزی نیست که با مقایسه ی مفاسد دولت های اصلاحات یا سازندگی یا احمدی نژاد قابل تطهیر باشد، بلکه مقوله ای کاملاً مستقل و در راستای ضربه زدن به اصل نظام و قانون اساسی و دموکراسی خلاصه می گردد و این مسئله است که اجازه ی بازگشت به فضای سیاسی به ایشان و امثال ایشان را نمی دهد، باید قبول کرد که هیچ فرد یا جناح سیاسی که عدم التزامش به قانون اساسی را عملاً اثبات کرده باشد، در هیچ کشوری مجاز به فعالیت گسترده سیاسی نمی گردد. البته بخشی از بدنه اصلاحات که در فتنه نقشی نداشتند و حتی محکوم کردند، همچنان در چارچوب نظام به فعالیت های رسمی سیاسی مانند سایر جناح ها مشغولند که این مسئله نشان می دهد نظام با اساس جریان اصلاحات مشکل ندارد بلکه با بی قانونی، فتنه انگیزی و خیانت به کشور و منافع ملی موضع دارد.

منبع : http://www.afsaran.ir/link/857683

#اصلاح_طلب   #اصلاح_طلبان   #خشونت   #خاتمی   #تقلب   #فتنه_گران   #تهمت  
Photo
Wait while more posts are being loaded