Post is pinned.Post has attachment
📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼

Cộng đồng
TRUYỆN CỦA TÔI
TÔI VIẾT TRUYỆN

📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼

Hân hạnh giới thiệu
Truyện dài nhiều kỳ
Toàn bộ có 30 phần
Cảnh báo Truyện có độ nghiện cao.

CỔ TÍCH THỜI HIỆN ĐẠI
Người Phụ Nữ Có Một Đời Chồng Ấy, Chính Là Vợ Tôi.
Bài do Hanh Nguyen đăng

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎

CỔ TÍCH THỜI HIỆN ĐẠI . P1
Người Phụ Nữ Có Một Đời Chồng Ấy, Chính Là Vợ Tôi.
. https://plus.google.com/u/0/+SoksreyjulimimosaThaethngocthanhkimtrangSoksrey/posts/ArDC57gDAHY

CỔ TÍCH THỜI HIỆN ĐẠI . P2
Người Phụ Nữ Có Một Đời Chồng Ấy, Chính Là Vợ Tôi.
. https://plus.google.com/+HanhNguyensophia/posts/2Yx55xXvQt6

CỔ TÍCH THỜI HIỆN ĐẠI . P3
Người Phụ Nữ Có Một Đời Chồng Ấy, Chính Là Vợ Tôi.
. https://plus.google.com/u/0/+HanhNguyensophia/posts/dXHnmGodtHX

CỔ TÍCH THỜI HIỆN ĐẠI . P4
Người Phụ Nữ Có Một Đời Chồng Ấy, Chính Là Vợ Tôi.
. https://plus.google.com/u/0/+HanhNguyensophia/posts/5uLrRMBKkQT

CỔ TÍCH THỜI HIỆN ĐẠI . P5
Người Phụ Nữ Có Một Đời Chồng Ấy, Chính Là Vợ Tôi.
. https://plus.google.com/u/0/+HanhNguyensophia/posts/659jqp4kuWd

CỔ TÍCH THỜI HIỆN ĐẠI . P6
Người Phụ Nữ Có Một Đời Chồng Ấy, Chính Là Vợ Tôi.
. https://plus.google.com/u/0/+HanhNguyensophia/posts/9ryrYrFSCPC

CỔ TÍCH THỜI HIỆN ĐẠI . P7
Người Phụ Nữ Có Một Đời Chồng Ấy, Chính Là Vợ Tôi.
. https://plus.google.com/u/0/+HanhNguyensophia/posts/EFXnU4qj5Vb

CỔ TÍCH THỜI HIỆN ĐẠI . P8
Người Phụ Nữ Có Một Đời Chồng Ấy, Chính Là Vợ Tôi.
. https://plus.google.com/u/0/+HanhNguyensophia/posts/dgQDzmrkrEW

CỔ TÍCH THỜI HIỆN ĐẠI . P9
Người Phụ Nữ Có Một Đời Chồng Ấy, Chính Là Vợ Tôi.
. https://plus.google.com/u/0/+HanhNguyensophia/posts/dnDEARMj6zH

CỔ TÍCH THỜI HIỆN ĐẠI . P10
Người Phụ Nữ Có Một Đời Chồng Ấy, Chính Là Vợ Tôi.
. https://plus.google.com/u/0/+HanhNguyensophia/posts/UiCehDm2Gc5

CỔ TÍCH THỜI HIỆN ĐẠI . P11
Người Phụ Nữ Có Một Đời Chồng Ấy, Chính Là Vợ Tôi.
. https://plus.google.com/u/0/+HanhNguyensophia/posts/e3iWtKBqfr4

CỔ TÍCH THỜI HIỆN ĐẠI . P12
Người Phụ Nữ Có Một Đời Chồng Ấy, Chính Là Vợ Tôi.
. https://plus.google.com/u/0/+HanhNguyensophia/posts/iq4WHUBmS3o

CỔ TÍCH THỜI HIỆN ĐẠI . P13
Người Phụ Nữ Có Một Đời Chồng Ấy, Chính Là Vợ Tôi.
. https://plus.google.com/u/0/+HanhNguyensophia/posts/AEpzwM8KhuV

CỔ TÍCH THỜI HIỆN ĐẠI . P14
Người Phụ Nữ Có Một Đời Chồng Ấy, Chính Là Vợ Tôi.
. https://plus.google.com/u/0/+HanhNguyensophia/posts/6GexSXWC3Cj

CỔ TÍCH THỜI HIỆN ĐẠI . P15
Người Phụ Nữ Có Một Đời Chồng Ấy, Chính Là Vợ Tôi.
. https://plus.google.com/u/0/+HanhNguyensophia/posts/L5zvSEVgftu

CỔ TÍCH THỜI HIỆN ĐẠI . P16
Người Phụ Nữ Có Một Đời Chồng Ấy, Chính Là Vợ Tôi.
. https://plus.google.com/u/0/+HanhNguyensophia/posts/2bVJtBa5CV8

CỔ TÍCH THỜI HIỆN ĐẠI . P17
Người Phụ Nữ Có Một Đời Chồng Ấy, Chính Là Vợ Tôi.
. https://plus.google.com/u/0/+HanhNguyensophia/posts/C3rzSKX4BsX

CỔ TÍCH THỜI HIỆN ĐẠI . P18
Người Phụ Nữ Có Một Đời Chồng Ấy, Chính Là Vợ Tôi.
. https://plus.google.com/u/0/+HanhNguyensophia/posts/S9EnqeH6XRD

CỔ TÍCH THỜI HIỆN ĐẠI . P19
Người Phụ Nữ Có Một Đời Chồng Ấy, Chính Là Vợ Tôi.
. https://plus.google.com/u/0/+HanhNguyensophia/posts/KuQarnecjLU

CỔ TÍCH THỜI HIỆN ĐẠI . P20
Người Phụ Nữ Có Một Đời Chồng Ấy, Chính Là Vợ Tôi.
. https://plus.google.com/u/0/+HanhNguyensophia/posts/5KxKWF45npP

CỔ TÍCH THỜI HIỆN ĐẠI . P21
Người Phụ Nữ Có Một Đời Chồng Ấy, Chính Là Vợ Tôi.
. https://plus.google.com/u/0/+HanhNguyensophia/posts/4J1qjUuvAui

CỔ TÍCH THỜI HIỆN ĐẠI . P22
Người Phụ Nữ Có Một Đời Chồng Ấy, Chính Là Vợ Tôi.
. https://plus.google.com/u/0/+HanhNguyensophia/posts/V3BwJ9mfV3H

CỔ TÍCH THỜI HIỆN ĐẠI . P23
Người Phụ Nữ Có Một Đời Chồng Ấy, Chính Là Vợ Tôi.
. https://plus.google.com/u/0/+HanhNguyensophia/posts/gHrHNoMRaTZ

CỔ TÍCH THỜI HIỆN ĐẠI . P24
Người Phụ Nữ Có Một Đời Chồng Ấy, Chính Là Vợ Tôi.
. https://plus.google.com/u/0/+HanhNguyensophia/posts/4RSenFUtUXE

CỔ TÍCH THỜI HIỆN ĐẠI . P25
Người Phụ Nữ Có Một Đời Chồng Ấy, Chính Là Vợ Tôi.
. https://plus.google.com/u/0/+HanhNguyensophia/posts/RwPwnUX5RSw

CỔ TÍCH THỜI HIỆN ĐẠI . P26
Người Phụ Nữ Có Một Đời Chồng Ấy, Chính Là Vợ Tôi.
. https://plus.google.com/u/0/+HanhNguyensophia/posts/QVD5fPNQdrE

CỔ TÍCH THỜI HIỆN ĐẠI . P27
Người Phụ Nữ Có Một Đời Chồng Ấy, Chính Là Vợ Tôi.
. https://plus.google.com/u/0/+HanhNguyensophia/posts/SYVKUE5MCvd

CỔ TÍCH THỜI HIỆN ĐẠI . P28
Người Phụ Nữ Có Một Đời Chồng Ấy, Chính Là Vợ Tôi.
. https://plus.google.com/u/0/+HanhNguyensophia/posts/Hmww8hEQBhh

CỔ TÍCH THỜI HIỆN ĐẠI . P29
Người Phụ Nữ Có Một Đời Chồng Ấy, Chính Là Vợ Tôi.
. https://plus.google.com/u/0/+HanhNguyensophia/posts/F2Aw8NHbrsz

CỔ TÍCH THỜI HIỆN ĐẠI . P30 Phần cuối và Hết
Người Phụ Nữ Có Một Đời Chồng Ấy, Chính Là Vợ Tôi.
. https://plus.google.com/u/0/+HanhNguyensophia/posts/G7apSzYkCCx

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼

Cộng đồng
TRUYỆN CỦA TÔI
TÔI VIẾT TRUYỆN

📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼

Hân hạnh giới thiệu
Truyện vừa nhiều kỳ
Truyện hư cấu rất hay
Toàn bộ có 5 phần đăng trong 5 kỳ
Cảnh báo Truyện có độ nghiện cao.

NHẬT KÝ GỞI NGƯỜI BẠN XA
Tác giả +Nguyet Le
Bút danh: HM

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎

NHẬT KÝ GỞI NGƯỜI BẠN XA . Phần 1
. https://plus.google.com/u/0/111005230013629829058/posts/epfF8Axi5uh

NHẬT KÝ GỞI NGƯỜI BẠN XA . Phần 2
. https://plus.google.com/111005230013629829058/posts/VMct4CZeG2q

NHẬT KÝ GỞI NGƯỜI BẠN XA . Phần 3
. https://plus.google.com/111005230013629829058/posts/acCdVZon8iA

NHẬT KÝ GỞI NGƯỜI BẠN XA . Phần 4
. https://plus.google.com/111005230013629829058/posts/QCQ8HnqMiL2

NHẬT KÝ GỞI NGƯỜI BẠN XA . Phần 5 (Hết)
. https://plus.google.com/111005230013629829058/posts/ZZgtMaX73Qk

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Photo

Post has attachment
ĐÔI MẮT.
(Truyện vừa hư cấu) TG NLE.

Sau một thời gian dài tôi ra nước ngoài công tác.
Hôm nay được trở về nhà tôi thấy thật nhẹ nhõm và dễ chịu trong cuộc sống bên gia đình với cha mẹ và người thân.
Sáng hôm nay tôi ngủ dậy trễ bù lại những ngày mất ngủ đã qua,
À !!! Tôi quên giới thiệu với các bạn, tôi tên Minh Luân. Giới tính nam ngoài 30 tuổi nghề nghiệp phóng viên, cộng tác với một tờ báo lớn.
Vậy thôi nhé các bạn, từ từ rồi các bạn sẽ hiểu tôi nhiều hơn qua câu chuyện này nhé.
Bây giờ mời các bạn tiếp tục theo dõi câu chuyện của tôi...
Tôi giật mình khi nghe chuông ĐT reo to , tôi uể oải ngồi dậy lấy ĐT nghe và nhìn thấy cái đồng hồ chỉ đúng 9h tôi bật dậy làm vệ sinh và dùng điểm tâm nửa buổi, xong rồi tôi trở về phòng xem lại những bài viết và đánh dấu cẩn thận trước khi cho đăng.
Chuông ĐT cứ reo nhưng tôi không bắt máy vì đa số là những đối tượng của mọi thành phần,
vì cái nghề này nó cũng dễ bị hiểu lầm ,nếu người viết không trung thực để đồng tiền mua chuộc rồi bóp méo sự thật thì hậu quả rất là tai hại.
Sau mấy ngày được nghỉ, hôm nay cũng gần hết phép tôi tranh thủ về quê một chuyến, đây là quê ngoại của tôi, ông bà đã mất từ lâu nhưng còn bà con . Hơn nửa ngày thăm bà con bây giờ tôi tranh thủ ra đồng để thưởng thức và ngắm nhìn cánh đồng lúa chín vàng cùng mùi hương của các loài dị thảo, từng luồng gió thổi qua những bông lúa nặng nề rạp mình tránh gió, lũ cào cào hoảng sợ vội bay lên, lúc này bầy chim én chao lên đảo xuống để bắt mồi, thật tội nghiệp cho những chú cào cào bé nhỏ.
Không khí miền quê thật trong lành dễ chịu, chiều dần xuống, ánh nắng ngả dài rồi tung tăng theo gió, tôi rảo bước theo con bờ nhỏ, mắt luôn tìm những cảnh quay phù hợp để ghi lại những hình ảnh tuyệt vời nầy. Bất chợt tôi nhìn lên phía trước nơi có hàng cây và dừa nước xum xuê, dưới ánh nắng buổi chiều nó tạo thành một màu hỗn hợp mà ta khó phân biệt được. Bỗng từ nơi đó từng bầy chim cò vụt bay lên chúng kêu om sòm như có cái gì đó mà làm cho chúng hoảng sợ.
Bây giờ máu nghề nghiệp của tôi lại nổi lên vì tò
mò tôi không biết nơi đó có cái gì ? Tôi từ từ đi tới
lúc này mặt trời cũng xuống thấp, ánh nắng đổi màu vàng đậm, tôi nhẹ nhàng đi tới và căng mắt nhìn về nơi đó, khi tôi đến gần cảnh vật im lìm không tiếng động, chân tôi vẫn bước và không quên đưa máy lên để tranh thủ chụp được một cái gì đó khi cần thiết.
Đến đây thì có con sông nhỏ chắn ngang cặp bờ sông cây cối rậm rạp, tôi chú ý nhìn về nơi đó, chỗ bầy chim bay lên.
Ô kìa !!?? Trên mõm đá to có cái gì cục cựa, bởi lúc này trời nhá nhem giữa cái tối và cái sáng nên tôi nhìn không rõ.

Còn tiếp mỗi ngày.
Chúc tất cả cô Bác anh chị em năm mới an khang thịnh vượng vạn sự cát tường.
NLE. mùng ba tết. 2018


Photo

Post has attachment
Tản Mạn Tình Xuân.

Một mùa xuân nữa lại về, sao tôi nghe lòng mình nôn nao lạ.
Dù giờ đây cái tuổi mộng mơ của mình nó đã đi vào quá khứ. Nhưng sao tôi lại có một cảm giác bâng khuâng vui buồn lẫn lộn, khi nhìn ngoài kia những gốc mai già cũng đang vươn mình với bao khát vọng được sản sinh ra từng nụ hoa vàng óng ã để chào đón nàng Xuân. Khi nhìn thấy, nó như gợi lại trong tôi một cảm xúc vấn vương, một kỉ niệm ngày nào. Thời gian là một loại thuốc nhiệm mầu nó luôn làm lành lại những vết thương lòng.
Nhưng nó không thể xoá nhoà đi ký ức, nó vẫn tồn tại và đeo đắng mãi trong trái tim tôi.
Ngày ấy tôi là một người con gái có nhiều khát khao trong cuộc sống, vì vậy mà cứ mỗi độ xuân về tôi thấy lòng mình rung động từ trái tim mình, nó như khơi lại để đánh thức một tình yêu.
Tình yêu, hai tiếng ấy nó như có một cái gì đó là niềm an ủi nhỏ nhoi, nó làm ấm lên một tâm hồn cô độc , một dĩ vãng nhạt nhoà và khơi dậy một quá khứ đau lòng từ trong góc sâu thẳm của trái tim tôi. Vì với tôi thì giờ đây tình yêu như chiếc bóng bay. Tôi cũng rất cố gắng để có thể vượt qua khi mà nó đã vướng vào cuộc đời mình.
Khi còn yêu tôi cứ nghĩ tình yêu là một màu hồng đầy mê hoặc. Đến lúc xa nhau rồi thì lại nghĩ có lẽ định mệnh đã an bài cho số phận của mình thôi.
Tôi và anh !! Tại sao tôi lại yêu anh , và anh lại yêu tôi ? Hai chúng ta có phải là hai kẻ tham lam ?
Nhưng tình yêu thì không thể tham lam được. Vì vậy mà giờ đây khi mùa xuân đến tôi ghi vội ít dòng để hồi tưởng lại một cuộc tình mà khi bước vào yêu tôi cứ tưởng cuộc đời mình là một cái vòng tròn hoàn hảo. Nhưng rồi cuộc tình đó giờ chỉ còn là kỉ niệm đau buồn mà tôi phải cố gắng để quên.
Còn anh giờ thì ra sao ? Có lẽ anh đang hạnh phúc bên mái ấm gia đình, hay anh lại đi giở thói trăng hoa với những người con gái khác ? Khi quen anh vì một lý do tế nhị mà tôi không tìm hiểu sâu về quá khứ và gia đình anh. Tôi cứ nghĩ cuộc sống thì cứ tiếp diễn, mối quan hệ thì vẫn tồn tại, mà thời gian là câu trả lời. Mặt trái tình yêu của tôi và anh thật là nặng nề ảo tưởng. Tôi chấp nhận xa anh vì không muốn anh làm kẻ phản bội ngoại tình tôi rất mong anh nên yêu quý gia đình và tôn trọng bản thân. Vì gia đình là nền tảng là cuộc sống của bản thân anh.
Đây là những lời nói chân thành, những triết lý đầu năm, cũng là một khúc tự tình thay cho lời chúc tốt đẹp đến với anh. Vì một năm mới nữa lại bắt đầu....

Chỉ văn thôi. NLE . 25/01/2018
Chúc các bạn luôn hạnh phúc nhé.
Photo

Post has attachment
Xuân 2018.

Ngoài đầu ngõ nàng Xuân về tới
Nhận món quà tuổi mới nàng trao
Hồn nhiên Xuân vẫy tay chào
Tôi thì lo lắng biết bao cuộc đời

Thời gian lắm trò chơi ẩn hiện
Tôi âm thầm cầu nguyện tương lai
Dẫu cho cuộc sống ngày mai
Dòng đời xuôi ngược đắng cay gập ghềnh

Xuân cứ đến chất lên đầy tuổi
Còn thời gian lầm lũi vô tình
Gom bao kỉ niệm đời mình
Quăng vào quá khứ niềm tin lụi tàn

Nay Xuân đến hân hoan chào đón
Chúc mọi người hưởng trọn niềm vui
Xuân qua tôi cứ ngậm ngùi
Dòng đời thì mãi trôi xuôi không ngừng.

chúc tất cả mọi người có được một năm cát tường như ý
NLE. 30.12.2017.

Photo

Post has attachment
ĐỒNG CẢM.

Đêm lạnh lẽo, thạch sùng luôn chắt lưỡi
Nhện u buồn giăng lưới đợi chờ ai
Kìa ! Đàn ong tìm mật chốn rủi may
Còn lũ kiến miệt mài lo cuộc sống

Bên khóm trúc, Hoạ Mi vừa tỉnh mộng
Ở sau vườn gà trống gáy ó o
Còn trong hang bọn chuột cứ tò mò
Bởi xó bếp thập thò mèo canh giữ

Bên cạnh cửa, chó nằm rên ư ứ
Lo đàn trâu sao cứ chẳng chịu nằm
Vì mùa đông ôm cái rét căm căm
Mà bầy muỗi lại xăm xăm da thịt

Ngoài chuồng heo, bọn chúng luôn ục ịt
Kiếp súc sinh nên luôn thích no lòng
Ở ngoài kia tôm cá bỏ khúc sông
Bởi ô nhiễm từng dòng màu đen đặc

Trăng cuối tháng, lạnh lùng nên cong ngoắc
Mây la đà tím ngắt một mùa đông
Bức tranh quê với nét vẽ đôi dòng
Qua cảm nhận trong lòng nhiều cảm xúc.

NLE. 20/12/2017
Photo

Post has attachment
📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼

Cộng đồng thơ trên Google
LỚP DẠY LÀM THƠ THẤT NGÔN BÁT CÚ ĐƯỜNG LUẬT

📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼

Bài 38
Bệnh lỗi thơ
HẠC TẤT
(Đầu gối con chim hạc)
(Đầu gối chim hạc bị nứt nẻ)
ღ♪• ♫♪♪ •♫♪♪ ♫•♪ღThơ Đường luật
Thất ngôn bát cú
Ngắn gọn xúc tích
Chỉ có 8 câu 56 chữ
Rất chú trọng tới điệu thơ
Vần điệu nhịp điệu âm điệu thanh điệu
Thi luật đặt ra cũng chỉ vì để người làm thơ theo qui tắc đó mà sáng tác bài thơ đọc lên giàu âm điệu và hay hơn mà thôi.

Để có điệu thơ
Bài thơ cần tránh những sự lặp lại của vần từ thanh âm ngữ nhịp ý
Khi trong 1 câu chữ số 4 cùng thanh dấu với chữ cuối câu thì phạm lỗi Hạc tất
Hạc tất là bệnh lỗi thuộc về thanh điệu, là sự lặp lại thanh độ của chữ số 4 và chữ số cuối trong một câu thơ.

Hạc tất ở những câu không vần 3, 5, 7 lỗi nhẹ
Hạc tất ở những câu có vần 1, 2, 4, 6, 8 lỗi nặng
Hạc tất khi chữ số 4 và chữ cuối câu cùng dấu phù (không dấu) lỗi nhẹ
Hạc tất khi chữ số 4 và chữ cuối câu cùng dấu huyền lỗi rất nặng. Phải nhớ kỹ
Hạc tất khi theo vần Trắc mà chữ số 4 và chữ cuối câu cùng dấu lỗi rất nặng. Phải nhớ kỹ

Trường hợp tác giả phá cách cố tình Hạc tất để bài thơ có tính độc đáo và có ghi chú rõ ràng thì không tính là phạm lỗi
Trường hợp tác giả sáng tác thơ theo thể cách Nhị độ thanh thì không tính phạm lỗi Hạc tất
Trường hợp tác giả sáng tác thơ đúng theo thể Ngũ độ thanh thì tất nhiên không bao giờ phạm Hạc tất

🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

Ví dụ bài thơ Hạc tất
Ở đây chỉ đề cập lỗi Hạc tất không đề cập tới những bệnh lỗi khác.

TÔN PHU NHÂN QUI THỤC

Cật ngựa thanh gươm ven chữ tòng
Ngàn thu rạng tiết gái Giang Đông
Lìa Ngô bịn rịn chòm mây bạc
Về Hán trau tria mảnh má hồng
Son phấn thà cam dày gió bụi
Đá vàng chi để thẹn non sông
Ai về nhắn với Chu Công Cẩn
Thà mất lòng anh được bụng chồng.

Tác giả Tôn Thọ Tường

Câu 2 chữ số 4 rịn cùng thanh dấu với chữ cuối câu bạc phạm Hạc tất.
Hạc tất ở những câu không vần 3, 5, 7 lỗi nhẹ

•••••••••••••••√•••••••••••••••

Ví dụ bài thơ Hạc tất
Ở đây chỉ đề cập lỗi Hạc tất không đề cập tới những bệnh lỗi khác.

CẢM HOÀI

Chút nghĩa vương mang phải gắng đi
Tang bồng đành rõ khí nam nhi
Thuyền ngô phơi phới giăng hòn bạc
Khói đá phăng phăng lướt tích ti
La Hán dang tay chờ khách đến
Tướng quân hé mắt hẹn ngày về
Phen này miễn được hoà hai nuớc
Nỗi tớ xin đừng bận bịu chi.

Tác giả Phan Thanh Giản

Câu 1 chữ số 4 mang cùng thanh dấu với chữ cuối câu đi phạm Hạc tất.
Câu 4 chữ số 4 phăng cùng thanh dấu với chữ cuối câu ti phạm Hạc tất.

Hạc tất khi chữ số 4 và chữ cuối câu cùng dấu phù (không dấu) lỗi nhẹ
Nhưng bài thơ này có tới 2 Hạc tất thành ra phạm lỗi nặng.

•••••••••••••••√•••••••••••••••

Ví dụ bài thơ Hạc tất
Ở đây chỉ đề cập lỗi Hạc tất không đề cập tới những bệnh lỗi khác.

VỊNH MÙA ĐÔNG

Nghĩ lại thì trời vốn cũng sòng
Chẳng vì rét mướt bỏ mùa đông.
Mây về ngàn Hống đen như mực,
Gió lọt rèm thưa lạnh tựa đồng.
Cảo mực hơi may ngòi bút rít,
Phím loan cưởi nhuộm sợi tơ chùng.
Bốn mùa ví những xuân đi cả,
Góc núi ai hay sức lão tùng.

Tác giả Nguyễn Công Trứ

Câu 1 chữ số 4 trời cùng thanh dấu với chữ cuối câu sòng phạm Hạc tất.
Hạc tất khi chữ số 4 và chữ cuối câu cùng dấu huyền lỗi rất nặng. Phải nhớ kỹ

•••••••••••••••√•••••••••••••••

Ví dụ bài thơ vần trắc Hạc tất
Ở đây chỉ đề cập lỗi Hạc tất không đề cập tới những bệnh lỗi khác.

THU

Thu về lá rụng cành xơ xác
Gió cuốn hoa tàn rơi lác đác
Cạnh suối nai vàng đứng nhởn nhơ
Bên hồ thỏ trắng nhìn ngơ ngác
Mù mù góc biển cặp chim âu
Mịt mịt chân trời đôi cánh hạt
Khói trắng bay hoài tận nẻo xa
Mưa buồn rả rích hòa cung nhạc.

Tác giả Hoàng Thứ Lang

Câu 4 chữ số 4 trắng cùng thanh dấu với chữ cuối câu ngác phạm Hạc tất.
Hạc tất khi theo vần Trắc mà chữ số 4 và chữ cuối câu cùng dấu lỗi rất nặng. Phải nhớ kỹ

•••••••••••••••√•••••••••••••••

Ví dụ bài thơ vần Trắc chuẩn
Không phạm Hạc tất
TÌNH XUÂN

- Trắc vận
- Ngũ độ thanh

Vườn xuân rạng rỡ xanh màu lá
Bướm giỡn hoa cười trên mọi ngả
Vẹn ngữ mai chào cẩm tú thưa
Tròn câu sáo nhủ hoàng oanh dạ
Trời mây kết quyện trải êm đềm
Biển nắng chan hòa khơi rộn rã
Giữa cảnh yên bình chợt luyến lưu
Cùng ai nguyện mãi duyên vàng đá ?

Paris 02.09.2017
Soksrey Nữ sĩ Trà Mi

•••••••••••••••√•••••••••••••••

Ví dụ bài thơ Nhị độ thanh
Không tính phạm Hạc tất

MINH TÂM KIẾN TÁNH

- Thủ vĩ ngâm
- Nhị độ thanh

Minh tâm kiến tánh đức năng lau
Sáng suốt nên chăm chứng kết nhau
Hướng Bắc mong mơ duyên thức trước
Phương Tây chói chiếu kiếp nhân sau
Gian nan khó trói thân đen lắm
Thiếu thốn không giam trí tối lâu
Xóa hết bi thương theo Chánh giác
Minh tâm kiến tánh đức năng lau ..

Paris 24.02.2017
Soksrey Nữ sĩ Trà Mi

•••••••••••••••√•••••••••••••••

Ví dụ bài thơ Ngũ độ thanh phá cách
Không phạm lỗi Hạc tất

MỘT CHÚT TÌNH RIÊNG

- Ngũ độ thanh phá cách
- Phá cách Hạc tất câu 2

Chiều thu khắc khoải lặng suy gì?
Gió thả màn sương mãi quạnh chi?
Dỗi ấy nên đành khôn quẳng liệng
Buồn đây cứ chịu chẳng so bì
Thân ngà cạnh ngõ bơ phờ luyến
Gót ngọc bên vườn thểu não đi
Một chút tình riêng nào giữ nổi
Người gieo lệ đắng thủơ nhu mì.

Paris 16.10.2017
Soksrey Nữ sĩ Trà Mi

Câu 2 chữ số 4 sương cùng thanh dấu với chữ cuối câu chi
Đáng lẽ là phạm Hạc tất nhưng ở đây tác giả phá cách cố tình Hạc tất để bài thơ có tính độc đáo và có ghi chú rõ ràng thì không tính là phạm lỗi

•••••••••••••••√•••••••••••••••

Ví dụ bài thơ Ngũ độ thanh chuẩn
Không phạm lỗi Hạc tất

CHỢ CHỦ NHẬT

Tủ vẫn đầy nguyên chợ búa gì
Ôi ngày chủ nhật biết dùng chi
Gà ngan cá lợn dây toàn mỡ
Chả nộm giò nem lẫn lắm bì
Có bữa liều thân rồi lẩn chạy
Đôi lần mặc xác phải chuồn đi
An toàn thực phẩm là trên hết
Lại ngẫm hình như cả bánh mì

Sáng tác 15/10/2017
Tác giả +Phan Thái Hà

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎

Kết luận
Thơ Đường luật
Rất chú trọng tới điệu thơ

Để có điệu thơ
Bài thơ cần tránh những sự lặp lại của vần từ thanh âm ngữ nhịp ý
Khi trong 1 câu chữ số 4 cùng thanh dấu với chữ cuối câu thì phạm lỗi Hạc tất
Hạc tất là bệnh lỗi thuộc về thanh điệu, là sự lặp lại thanh độ của chữ số 4 và chữ số cuối trong một câu thơ.

Hạc tất ở những câu không vần 3, 5, 7 lỗi nhẹ
Hạc tất ở những câu có vần 1, 2, 4, 6, 8 lỗi nặng
Hạc tất khi chữ số 4 và chữ cuối câu cùng dấu phù (không dấu) lỗi nhẹ
Hạc tất khi chữ số 4 và chữ cuối câu cùng dấu huyền lỗi rất nặng. Phải nhớ kỹ
Hạc tất khi theo vần Trắc mà chữ số 4 và chữ cuối câu cùng dấu lỗi rất nặng. Phải nhớ kỹ

Muốn tránh lỗi Hạc tất
Chỉ còn cách là khi sáng tác cần cân nhắc từng chữ để không phạm lỗi.
Khi làm xong một câu là phải kiểm tra lại chữ số 4 có trùng thanh dấu với chữ cuối câu không, nếu có phải lập tức tìm từ khác thay vào ngay.

Trường hợp tác giả phá cách cố tình Hạc tất để bài thơ có tính độc đáo và có ghi chú rõ ràng thì không tính là phạm lỗi
Trường hợp tác giả sáng tác thơ theo thể cách Nhị độ thanh thì không tính phạm lỗi Hạc tất
Trường hợp tác giả sáng tác thơ đúng chuẩn Ngũ độ thanh thì tất nhiên không bao giờ phạm Hạc tất

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Paris 17.10.2017
Tác giả Tuyển Tập Đường Luật

🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀
Photo

Post has attachment
TUYỆT PHẨM BELERO
Cảnh báo: Những bài hát có độ nghiện rất cao, dễ lấy nước mắt người nghe, cần cân nhắc kỹ trước khi muốn nghe Video nhạc này.

Post has attachment
📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼

Cộng đồng thơ trên Google
Xướng Họa Đường Luật Cảm Tác Tình Thơ

📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼

Bài xướng
CỘNG ĐỒNG TÔI YÊU

- Trốn vận
- Khoán thủ
- Bốn cặp đối
- Giao cổ đối (cặp thực, cặp kết)

Xướng Họa Đường Luật Cảm Tác Tình Thơ

Xướng ngữ trầm ngâm nhìn dạ ngất
Họa vần thong thả giữ hồn say
Đường lưu ấy, phú gieo mềm ngọt
Luật đối rõ vang, Việt hóa này
Cảm quyện đề ngâm ngời ngọn gió
Tác hòa chương tỏa rạng vầng mây
Tình êm tưới trọn, đời thong thả
Thơ lảnh lót, hương dịu phủ đầy ..

Paris 14.09.2017
Soksrey Nữ sĩ Trà Mi

============ //============

Bài họa
YÊU QUÁ VƯỜN THƠ

- Trốn vận
- Khoán thủ
- Bốn cặp đối
- Giao cổ đối (cặp thực, cặp kết)

Xướng Họa Đường Luật Cảm Tác Tình Thơ

Xướng câu hòa nghĩa đời ghi nhớ
Họa chữ thêm tình dạ đắm say
Đường giữ nọ, từ thanh thoáng đẹp
Luật vần trải mướt, Việt khoe này
Cảm ngâm tình thắm gieo nhành liễu
Tác đọc ân ngời gửi áng mây
Tình ái giữ tròn, gương chói lọi
Thơ ngòn ngọt, biển gió đong đầy ..

Paris 14.09.2017
Soksrey Nữ sĩ Trà Mi

🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀
Photo

Post has attachment
📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼

Cộng đồng thơ trên Google
Thơ tặng CÔNG NGHĨA THIỆN NHÂN

📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼

TÔI GỬI NGHĨA NHÂN

- Ngũ độ thanh
- Xuyên tâm chưởng (thơ trong thơ)

Nghĩa Nhân đôi chị em người
Song ca tuyệt đỉnh cho đời thêm say

Ngắm Nghĩa Nhân vừa ảnh đẹp tươi
Nhiều đôi mến ngưỡng chị em người
Song hòa nốt nhạc xâu chỉ khẽ
Lục phối ca từ nhảy quãng lơi
Khúc tuyệt vờn tâm ngời giữ cảnh
Lời hay chạm đỉnh sáng cho đời
Còn thêm chất ngọt chan tình cảm
Vũ nhảy say mềm khách mọi nơi ..

Paris 12.09.2017
Soksrey Nữ sĩ Trà Mi

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Photo

Post has attachment📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼

Cộng đồng thơ trên Google
Thơ tặng CÔNG NGHĨA THIỆN NHÂN

📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼

TIẾNG HÁT NGHĨA NHÂN

Nghĩa Nhân đôi chị em người
Song ca tuyệt đỉnh cho đời thêm say

============= //=============


Nghĩa Nhân đôi chị em người
Nhân tình thế thái trên đời mãi ghi
Đôi lòng hợp quyện bởi vì
Chị em kết ngưyện cùng thi giọng vàng.

Em nhường chị nhịn lời vang
Người còn còn hát chẳng màng chi danh
Song hòa lục hợp mới thành
Ca chung sàn diễn đồng thanh ngọt ngào.

Tuyệt vời một câp ngôi sao
Đỉnh kia cùng chạm để vào quán quân
Cho đêm đăng hội ngày xuân
Đời nghe tiếng trống hồng quần rạng tên.

Thêm ngời hương sắc đang lên
Say rồi giọng hát, nổi rền khắp nơi
Nghĩa Nhân đôi chị em người
Song ca tuyệt đỉnh cho đời thêm say .

Paris 12.09.2017
Soksrey Nữ sĩ Trà Mi

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Photo
Wait while more posts are being loaded