Post has attachment
Photo

Post has attachment

Post has attachment
😍

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment

Post has attachment
Photo

❌هرگز...
داشته هایت را
به نداشته هایت نفروش !!!

✅شاید وقتی
به نداشته هایت رسیدی...
حسرت داشته هایی رابکشی !!!
"که ارزان فروختی"

بلم آهسته میرفت
من وکارون وبغضی سرد
هم آوا با صدای مرد قایقران
سکوت وترس بی آبی
صدای ناتوان پای آب رود کارون رخت بربسته
صدای مرغ وحشی
ناامیدانه
حتی به گوش ساحل بی آب
دلی را شاد
وحتی هیچ لبخندی
نمی آورد
بلم ران زیر لب افسوس دارد
دلی از غصه ها لبریز
و دیگر هیچ ....
،،،،،
صدای کشتگر ازدشت می آید
نوای ناامید از کشت دیم پار
زمین تشنه
ونومید
برای قطره بارانی
لبالب غرق نومیدی
کشاورز غمین آهسته زیر لب سخن میگفت:
زمین انگار با من دشمنی دارد
نمک زار است
زآب شور گشته
برایم شوربختانه
بجز حسرت
نروئید از زمینم
حاصل دیروز
،،،،،،،،،
هوا پرخاک وبغض آلود
نفس ها همنشین مرگ
صداها درگلو خسته
زدردسرفه های بی امان ،
یکریز
چشمان پیش رو راتیره می بینند
ماسکهای شیمیایی رفت
ماسکهای گرد وخاک آمد
،،،،،،،،،،،
درود ای سرزمین من
درود ای کشته تدبیر نااهلان
درود ای خاک خوزستان
درود ای قهرمان
تاابد جاوید وپابرجا
درود ای دشت مدفون زیر خاک اهل نااهلی
سلام ای سرزمین کرخه واروند
سلام ای سرزمین قهرمان پرور
سلام ای مظهر آزادی وایثار
اگر امروز تنهایی
اگر امروز غمگینی
اگر مدفون شدی امروز
غبار بیکسی گرچهره ات را اینچنین کرده
اگر جغرافیای نام تو
کویر خشک خواهد شد
ولی نامت نخواهدرفت
از یادم
دیار کوروش و سلمان
دیار آریوبرزن
دیار شیرزن یوتاب جنگاور
Wait while more posts are being loaded