اين فهد رحمه الله در كتاب «عدّة الداعى» از امام صادق عليه السلام نقل كرده است كه آن حضرت فرمود:
زليخا اجازه خواست كه بر يوسف عليه السلام وارد شود به او گفتند: با آن رفتارى كه نسبت به او داشته اى آيا ناراحت نيستى كه ترا نزد او ببريم؟ گفت: من از كسى كه از خدا مى ترسد هرگز نمى ترسم.
وقتى زليخا وارد شد، يوسف به او فرمود: چه شده مى بينم رنگ چهره ات تغيير كرده و دگرگون شده اى؟ گفت:
حمد و ستايش مخصوص خداوندى است كه پادشاهان را به سبب نافرمانى و گناه آنها به بردگى مى كشاند و بردگان را به خاطر اطاعت و فرمانبردارى آنها به پادشاهى مى نشاند.
به او فرمود: چه چيزى باعث شد كه چنين رفتارى با من كنى؟
گفت: زيبائى و جمال تو مرا به اين كار وادار كرد. فرمود:
اگر پيغمبرى را كه نام مباركش «محمّد» است و در آخرالزمان به رسالت مى رسد ديده بودى چه مى كردى؟ او از من جمالش نيكوتر، اخلاقش بهتر، كرم و بزرگواريش بيشتراست.
زليخا گفت: راست گفتى.
فرمود: از كجا دانستى كه من راست گفته ام؟
عرض كرد: زيرا همينكه نامش را بردى و اوصافش را بيان نمودى محبّت او بى اختيار در دل من جاى گرفت.
خداوند تبارك و تعالى به يوسف خطاب كرد و فرمود: زليخا آنچه گفت درست است، و من او را اكنون بخاطر محبّتى كه به حبيبم پيدا كرد دوست دارم، و آنگاه به حضرت يوسف فرمان داد كه با او ازدواج كند. [۱]
---------------
[۱]: عدّة الداعى: ۱۵۲، علل الشرايع: ۵۵ ح ۱، بحار الأنوار: ۲۸۱/۱۲ ح ۶۰ و ۱۹۳/۱۶ ح ۳۰، تفسير برهان: ۲۷۱/۲ ح ۶.
[ترجمه کتاب نفیس (القطره): قطره ای از دریای فضایل اهل بیت علیهم السلام - جلد۱،صفحه۱۴۷]

❤️❤️ بهترین هدیه

🔷🔹ﺟﺮﺝ ﺟﺮﺩﺍﻕ انديشمند بزرگ مسيحي می گوﯾﺪ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻣﺎﻥ ﻣﺎﺳﺖ. (ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼغه)

🔷🔹ﺟﺮﺝ می گوید: ﺍﺯ ﺍﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ؟ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ ﮔﻔﺖ 1400 ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺣﺪﻭﺩﺍ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ.
ﺟﺮﺝ می گوید ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ 1400ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺩﺭﺩ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩ؟ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺭﺳﻢ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺧﻮش رﻭﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﺑﺮﺩﻡ.

ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﮕﯽ ﮐﺘﺎﺏ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼغه ﺭﺍ ﻭﺭﻕ ﺯﺩﻡ ﻭ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮔﺬﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﻧﺪﺍختم.
ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪﻡ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﻡ ﺭﺍ ﺟﻠﺐ ﮐﺮﺩ : ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﯾﻨﺎﺕ ﻭ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺍﺳﺖ.

🔷🔹ﺟﺮﺝ می گوید: ﺍﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪﺍﺩﻡ ﻭ ﮐﺘﺎﺏ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭﯼ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺳﺮﺍﻏﺶ ﻧﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺴﯽ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ، ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﻥ می کردند.
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ دانشمندان ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺍﺵ ﺍﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺭﺍ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺁﺏ است!

🔷🔹ﺟﺮﺝ ﺟﺮﺩﺍﻕ می گوید ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺁﻥ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩﻡ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻓﻮﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻍ ﺁﻥ ﺭﻓﺘﻢ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺁﻥ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺗﺎﺳﻒ ﺧﻮﺭﺩﻡ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮﺩﻡ.
🔷🔹ﻫﺮﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺭﺍ می خوﺍﻧﺪﻡ ﻧﮕﺮﺷﻬﺎ ﻭ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻓﻘﻬﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺍﺯ ﻋﻠﻮﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺁﺷﮑﺎﺭ می شد.
ﺟﺮﺝ ﺟﺮﺩﺍﻕ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮﺵ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ۲۰۰ ﺑﺎﺭ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﻪ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ .

⁉️⁉️⁉️ ﺍﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻬﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﻪ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﯾﻢ؟ ﯾﮑﺒﺎﺭ؟ ﯾﮏ ﺧﻄﺒﻪ؟ ﺁﯾﺎ ﻣﻮﻻﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ خوب می شناسیم؟
🔷🔹ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ کتاب ﺟﺮﺝ ﺟﺮﺩﺍﻕ مسیحی ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ :
O'Ali,
If I say you're superior to Jesus Christ, my religion
cannot accept it!
If I say he's superior to you, my conscience won't
accept it!
I don't say you're God!
...So, tell us yourself, o'Ali:
Who are you !?
❤️❤️ ﺍﻯ ﻋﻠﻰ !
ﺍﮔﺮ بگویم ﺗﻮ ﺍﺯ مسیح ﺑﺎﻻﺗﺮﻯ،
دینم ﻧﻤﻰ پذیرد!
ﺍﮔﺮ بگویم ﺍﻭ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺳﺖ،
ﻭﺟﺪﺍﻧﻢ ﻧﻤﻰ پذیرد!
ﻧﻤﻰ گویم ﺗﻮ ﺧﺪﺍ هستی!
ﭘﺲ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺍﻯ ﻋﻠﻰ :
ﺗﻮ کیستی!؟؟

✅✅ جورج جرداق

علت بکار بردن لفظ یاعلی هنگام خداحافظي:

از پیغمبر سئوال شد:

یارسول الله،ما وقتی صحبتمون، حرفمون با یکی تموم میشه،
پایان کلاممون، او را به خدا
می سپاریم، به بیان پارسی
می گوییم:
خداحافظ و به زبان عربی
می گوییم:
فی امان الله

اگر بدون خداحافظی کردن،
در وسط سخن گفتن از او جدا بشیم، نوعی بی ادبی می پنداریم.
شما وقتی در معراج با خدا هم صحبت شدید ، پایان جمله که نمی توانستید به ذات خدا عرضه بدارید:تو را به خدا می سپارم!
آخرین جمله ی رد و بدل شده ، بین شما و خدا چه بود؟
حضرت فرمودند:
پایان صحبت،
خداوند سبحان به من گفت: "یاعلی"

من نیز به خدای خود " یا علی" گفتم.
این آخرین جمله بین من و ذات مقدس خدا بود.
یاامیرالمومنین حیدر (ع)

منبع:کتاب سخن خدا ص٧١ - زندگانی چهارده معصوم ص ۴٩ - معراج ص١٣
✅👌🌷✨🌷👌✅

Post has attachment
💥کوروش پرستها هرگز به شما نخواهند گفت، بابل چنان متمدن بوده که پادشاه عادلش ✅"حمورابی"✅ 1300 سال پیش از تولد کوروش و امپراتوری هخامنشی!!! در کتیبه معروف حمورابی، 👈حدود 300 قانون در باب حقوق جزا، حقوق مدنی، حقوق تجارت و...، برای اداره کشورش نگاشته و در حقیقت باید به کتیبه او، منشور حقوق بشر بگویند و نه به کتیبه کوروش که چیزی جز تقلید از شاهان پیشین بابل و لفاظی نیست!(5)


💥 کوروش پرستها هرگز به شما نخواهند گفت، هیچ یک از مفسران قرآن از صدر اسلام، کوچکترین اشاره ای به تطابق کوروش و ذوالقرنین نکرده اند و تنها علامه طباطبایی با استفاده از مطالب ابوالکلام آزاد، نظری "ظنی و نه یقینی" در این خصوص داشته که البته آن هم پیش از اکتشافات باستانی بیان شده و با مخالفت و روشنگری متفکرانی چون "شهید مطهری" ابطال شده است.(6) اما باز هم برای تحمیق مذهبی ترها از آن سواستفاده می کنند.


💥 کوروش پرستها هرگز به شما نخواهند گفت که کوروش نه تنها یکتاپرست و پیامبر! و حتی زرتشتی! نبود، بلکه بت پرست بود و طبق گفته های خودش، مردوک و بعل و نبو را می پرستید!
بنگرید به : 👈👈بسیاری از بندهای کتیبه از جمله بند 33- 35: 👇
"خدایان سومر و اکد را ... به فرمان مردوک، خدای بزرگ، به سلامت به جایگاه هایشان بازگرداندم، ... باشد تا ... روزانه در پیشگاه « بعل » و « نبو » عمری طولانی برایم خواستار باشند... و به مردوک سرور من چنین بگویند که: کوروش شاهی که از تو می ترسد و کمبوجیه پسرش"


💥 کوروش پرستها آزاد کردن زندانیان یهودی را سند "حقوق بشر" و "احترام به ادیان"! توسط کوروش می دانند. اما هرگز به شما نخواهند گفت چرا کوروش بقیه زندانیان را آزاد نکرد؟ شاید از نظر آنها هم، فقط یهودیان، بشر هستند!


💥 کوروش پرستها هرگز به شما نخواهند گفت، کوروش بنیانگذار ازدواج با محارم در ایران باستان بود. او شوهرخاله خود را کشت تا با خاله اش (دختر آستیاگ) ازدواج کند (7) و پسرش کمبوجیه را وادار کرد همچون یهودیان برای خلوص نسل! (علیرغم زشتی آن در عرف ایرانیان) با خواهرانش آتوسا و رکسانا ازدواج کند!(8)

💥 کوروش پرستها هرگز به شما نخواهند گفت، سخن گفتن از نژاد خالص (آریایی و عرب و...) توهمی بیشتر نیست و ایران کنونی، در طول تاریخ با نژادهای مختلف مغول و چینی و ترک و عرب و کرد و همه و همه مخلوط شده و نژادپرستی تنها سلاحی کهنه و عقب مانده، برای مبارزه با اسلام، بعنوان دینی جهانی ورای همه اقوام و نژادهاست.

💥 کوروش پرستها هرگز به شما نخواهند گفت، کوروش هرگز اسطوره و اسوه ایرانیان (چه برسد به پدر ایرانیان، شاه شاهان، شاه جهان و شاه دادگر! و و و) نبوده و نزد شعرای ما، حافظ و سعدی و مولانا و همه و همه چنان بی مقدار بوده که حتی یک بیت شعر هم از او نسروده اند!
💥 کوروش پرستها هرگز به شما نخواهند گفت، منبع همه داستان سازی ها و تاریخ سازی های جعلی از هخامنشیان و کوروش به دوره معاصر، و اراجیف سرتاسر بی منبع 🇬🇧سرجان ملکم، اردشیر جی و دیگر تاریخ نگاران انگلیسی🇬🇧، می رسد که برای تقابل با اسلام، شروع به اسطوره سازی از کوروش کردند و ایرانیها در کل تاریخشان، کوروش را هم پادشاهی معمولی، مثل هزاران پادشاه جاه طلب و کشورگشای دیگر ایران می دیدند!


💥 آنها هرگز به شما نخواهند گفت، چرا از بین این همه شاه، ⛔کوروش را "کبیر" کردند، و ⛔داریوش و ⛔خشایارشاه، سه شاه مدافع یهودیان🇮🇱 را به آسمان بردند،
تا بجای محمد (ص) "پدر و رحمت 🌷 گوییم، کوروش "شاه جهان" و "پدر ایرانیان" و "شاه دادگر" است!!!
و به تدریج به چنان سینه چاکان متعصبی تبدیل شویم که اگر به پیامبر رحمت، توهین کنند، انگار نه انگار و اگر کسی نقدی به کوروش کند، رگ جهالتمان ورم کند!!!!


💥💥 آری، هدف، محو اسلام بود و هست.
💥💥 باشد که بیدار شویم.


منابع و مستندات:

(1) http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87

(2) گرشویچ، ایلیا، تاریخ ایران دوره ماد- از مجموعه تاریخ کمبریج، ترجمه بهرام شالگونی، تهران، انتشارات جامی، 1387، صفحه 238 تا 241 و بریان، پی‌یر، تاریخ امپراتوری هخامنشیان، ترجمه مهدی سمسار، تهران، انتشارات زریاب، ۱۳۷۷، جلد اول، صفحه ۱۲۵٫
(3) ترجمه متن استوانه کوروش: از موزه بریتانیا. بند 30 مربوط به پابوسی و باجگیری.

http://www.britishmuseum.org/PDF/cyrus_cylinder_translation_persian_v2.pdf


(4) گاور، آلبرتین. تاریخ خط. ترجمه عباس مخبر و کورش صفوی. تهران: پنگوئن، ۱۳۶۷، صص 37-38

(5) http://avalon.law.yale.edu/ancient/hammint.asp
(6) http://www.adyannet.com/news/14834


(7)خلاصه فوتیوس از تاریخ کتزیاس، کتاب ۲، بند ۵، ترجمه کامیاب خلیلی
(8)هرودت، تاریخ، کتاب سوم، بند31 و شهبازی، کورش بزرگ، ص412 تا 414

(9) http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920211000043

Post has shared content
یاعلی مدد مولا
🔸 میپرسد چرا #شیعه علی(ع) هستی؟! چرا #مقدسات و اسوه تو حضرت #علی است؟!

🔹میگویم: کجای عالم چنین شخصی سراغ داری؟👆بگو تا شیعه اش شوم

منبع کانال : roshangarii

Photo

Post has attachment
هم آدم و هم شیث و هم ادریس و هم ایوب هم یونس و هم یوسف و هم هود علی بود

هم موسی وهم عیسی وهم خضر و هم الیاس هم صالح پیغمبر و داوود علی بود

عیسی به وجود آمد و در حال سخن گفت آن نطق و فصاحت که در او بود علی بود

مسجود ملائک که شد آدم ز علی بود در قبله محمد بود ، مقصود علی بود

از لحمک لحمی بشنو تا که بیایی کان یار که او نفس نبی بود علی بود

آن شاه سرافراز که اندر شب معراج با احمد مختار یکی بود علی بود
Photo

Post has shared content
هل تعلم لماذا كان الرسول يأكل الزبيب دائماً
سبحان الله شاهد كمية الامراض التى يعالجها الزبيب وماذا يفعل فى جسم الانسان
الزبيب هذا الذى يطلق بهذا الاسم وهو العنب المجفف . والذى كان يحبه الرسول صلى الله عليه و اله وسلم وكان يوصى به فى زكاة الفطر .
عن ابن عباس قال: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ إِلَى مَسَاءِ الثَّالِثَةِ، ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُسْقَى أَوْ يُهَرَاقُ"، رواه مسلم.
والزبيب له فوائد رهيبة لجسم الانسان يغفل عنها الكثير نتابع فوائد الزبيب الان .
* فوائد الزبيب الطبية *
أوصى النبي صلى الله عليه و اله وسلم بالزبيب ، والزبيب هو العنب المجفف ومنه الاسود والاصفر ومنه المحتوي على البذور وآخر بدون بذور ، ويتميز الزبيب بخواص العنب الطازج ، ويحتوي الزبيب على البوتاسيوم
والفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم والنحاس والحديد والالياف والمواد الكربوهيدراتية وفيتامين ب ، ج ، والسكريات ، وهو غني بالمواد المضادة للاكسدة ، وله دور كبير في علاج امراض الجهاز التنفسي وامراض الجهاز الهضمي .
وقد نشر الموقع الطبى الامريكى الشهير :
american Board of Medical Specialties: ABMS
بعض فوائد الزبيب
فوائد الزبيب الطبية :
🍇1- مخفض لضغط الدم المرتفع
🍇2- مخفض لمستوى الكوليسترول في الدم
🍇3- واقي من امراض سرطان القلب
🍇4- ملطف للسعال بشرب مغلي الزبيب في الماء
🍇5- طارد للبلغم
🍇6- مقوم للميكروبات والفيروسات
🍇7- مضاد للأكسدة
🍇8- مانع لتكون طبقة البلاك على الاسنان
🍇9- مخلص #للجسم_من_االسموم
🍇10- مقلل للدم في الدورة الشهرية
🍇11- مقوي للطحال والكبد والمعدة
🍇12- مقوي للذاكرة
🍇13-واقي من سرطان القولون
🍇14- واقي للعيون من الامراض
🍇15- واقي من هشاشة العظام
🍇16- مضاد للالتهابات
🍇17- ملين
🍇18- منقي للدم
🍇19- مصفي ومنقي للصوت
(((الامراض التي يعالجها الزبيب)))
🍇1- الامساك.
🍇2- البواسير.
🍇3- تسوس الاسنان.
🍇4- التهاب اللثة.
🍇5- الروماتيزم. والتهاب المفاصل.
🍇6- امراض الكبد والمرارة.
🍇7- سوء التغذية ونقص الوزن.
🍇8- التهاب الحلق.
🍇9- امراض الرئة والصدر.
🍇10- امراض الكلى والمثانة وحصى المثانة
🍇11- تقطير البول.
🍇12- الملاريا.
🍇13- داء النقرس.
🍇14- الشقيقة.
🍇15- اليرقان.
🍇16- فقر الدم.
🍇17- أمراض المعدة
🍇18- حموضة المعدة
🍇20- النزلات المعوية
🍇21- الهرش والحكة.
🍇22- الجدري.
🍇23- قراع الرأس.
إضغط مشاركة لتعم الفائدة
هل تعلم لماذا كان الرسول يأكل الزبيب دائماً
سبحان الله شاهد كمية الامراض التى يعالجها الزبيب وماذا يفعل فى جسم الانسان
الزبيب هذا الذى يطلق بهذا الاسم وهو العنب المجفف . والذى كان يحبه الرسول صلى الله عليه و اله وسلم وكان يوصى به فى زكاة الفطر .
عن ابن عباس قال: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ إِلَى مَسَاءِ الثَّالِثَةِ، ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُسْقَى أَوْ يُهَرَاقُ"، رواه مسلم.
والزبيب له فوائد رهيبة لجسم الانسان يغفل عنها الكثير نتابع فوائد الزبيب الان .
* فوائد الزبيب الطبية *
أوصى النبي صلى الله عليه و اله وسلم بالزبيب ، والزبيب هو العنب المجفف ومنه الاسود والاصفر ومنه المحتوي على البذور وآخر بدون بذور ، ويتميز الزبيب بخواص العنب الطازج ، ويحتوي الزبيب على البوتاسيوم
والفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم والنحاس والحديد والالياف والمواد الكربوهيدراتية وفيتامين ب ، ج ، والسكريات ، وهو غني بالمواد المضادة للاكسدة ، وله دور كبير في علاج امراض الجهاز التنفسي وامراض الجهاز الهضمي .
وقد نشر الموقع الطبى الامريكى الشهير :
american Board of Medical Specialties: ABMS
بعض فوائد الزبيب
فوائد الزبيب الطبية :
🍇1- مخفض لضغط الدم المرتفع
🍇2- مخفض لمستوى الكوليسترول في الدم
🍇3- واقي من امراض سرطان القلب
🍇4- ملطف للسعال بشرب مغلي الزبيب في الماء
🍇5- طارد للبلغم
🍇6- مقوم للميكروبات والفيروسات
🍇7- مضاد للأكسدة
🍇8- مانع لتكون طبقة البلاك على الاسنان
🍇9- مخلص #للجسم_من_االسموم
🍇10- مقلل للدم في الدورة الشهرية
🍇11- مقوي للطحال والكبد والمعدة
🍇12- مقوي للذاكرة
🍇13-واقي من سرطان القولون
🍇14- واقي للعيون من الامراض
🍇15- واقي من هشاشة العظام
🍇16- مضاد للالتهابات
🍇17- ملين
🍇18- منقي للدم
🍇19- مصفي ومنقي للصوت
(((الامراض التي يعالجها الزبيب)))
🍇1- الامساك.
🍇2- البواسير.
🍇3- تسوس الاسنان.
🍇4- التهاب اللثة.
🍇5- الروماتيزم. والتهاب المفاصل.
🍇6- امراض الكبد والمرارة.
🍇7- سوء التغذية ونقص الوزن.
🍇8- التهاب الحلق.
🍇9- امراض الرئة والصدر.
🍇10- امراض الكلى والمثانة وحصى المثانة
🍇11- تقطير البول.
🍇12- الملاريا.
🍇13- داء النقرس.
🍇14- الشقيقة.
🍇15- اليرقان.
🍇16- فقر الدم.
🍇17- أمراض المعدة
🍇18- حموضة المعدة
🍇20- النزلات المعوية
🍇21- الهرش والحكة.
🍇22- الجدري.
🍇23- قراع الرأس.
إضغط مشاركة لتعم الفائدة
Photo

Post has attachment

Post has attachment
به علی شناخته ام من بخدا قسم خدا را . اگر معشوقه دنیا علی بود نمی دیدیم درآن دنیا جهنم.
Photo

Post has attachment
میلاد بابرکت عقیله بنی هاشم فخرعالم هستی زهرای ثانی زینب کبری سلام الله علیها برامام زمان علیه السلام وتمامی آزادگان دنیا مبارک
Photo
Wait while more posts are being loaded