Post has attachment
Vyhlídková místa - Observation points
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
Vyhlídková místa - Observation points
8 Photos - View album

Post has attachment
Leopoldova brána je nejkrásnější dochovanou barokní branou z vyšehradského resp. pražského opevnění. Byla postavena mezi léty 1653 až 1672 zřejmě podle návrhu významného architekta Carla Luraga. Brána má centrální průjezd a postranní fortny pro pěší.  Kolem roku 1840 byla upravena  k provozu a zřejmě z této doby pochází  vrata a celý mechanismus s kladkami. Brána je zdobena pilastry a štítem se znaky, jejichž autorem je Giovanni Battista Allio.

Leopold's Gate is the best preserved baroque gate from Vyšehrad respectively. Prague fortification. It was built between the years 1653 to 1672 probably designed by the famous architect Carlo Luraga. Gateway has a central passage and fortny side for pedestrians. Around 1840 was adjusted to operate and probably dates from this period doors and all mechanisms with pulleys. The gate is decorated with pilasters and shield characters whose author is Giovanni Battista Allio.
Photo

Post has attachment
Táborská brána
Vstupní brána do pevnosti z Pankráce. Byla postavena v letech 1655-1656, brzy po začátku stavby vyšehradské citadely v r. 1653. Vznik barokní citadely Vyšehrad souvisel se stavbou pražského opevnění (v letech 1653-1727), které  nahradilo dosavadní zastaralý středověký obranný systém. Opevňovací práce na Vyšehradě začínaly,  citadela byla v základě na konci 70. let 17. století hotova. K menším úpravám a zdokonalením docházelo až do poloviny 19. století. Brána se nachází uprostřed kurtiny rohové hradby, předsunutého opevnění, střežícího jihovýchodní přístupovou cestu, nejohroženější místo citadely. V prostoru nad průjezdem jsou tři místnosti. Z jedné vedou střílny kryjící prostor před bránou, další místnost sloužila jako kancelář a poslední jako strážnice.

Tábor gate
The entrance gate to the fortress of Pankráce. It was built in 1655-1656, soon after the beginning of construction of the Vyšehrad citadel in the year 1653rd The emergence of Baroque Vyšehrad citadel associated with the construction of the fortifications of Prague (years 1653-1727), which replaced the outdated medieval defense system. Fortification work began at Vyšehrad citadel was basically at the end of the 70th of the 17th century completed. The minor adjustments and improvements occurred only in the mid-19th century. Gateway is located in the middle courtine corner walls, fortifications guarding the access road southeast, the most vulnerable place citadel. In the space above the passage are three rooms. From one lead loopholes covering the area in front of the gate, another room served as an office and the last as a guardhouse.
PhotoPhotoPhotoPhoto
Táborská brána - Tábor gate
4 Photos - View album

Post has attachment
Cihelná brána
Empírová Cihelná brána, zvaná též Nová. Dal postavit pražský místodržící  Karel Chotek v souvislosti s vybudováním nové komunikace v letech 1841-2.
Stálá historická expozice Pevnost Vyšehrad v dějinách pražského opevněnív Cihelné bráně si klade za cíl prezentovat vývoj pevnosti Vyšehrad v kontextu historie pražského opevňovacího systému. Byla otevřena v r. l993 a připravila ji Národní kulturní památka ve spolupráci s Muzeem hl. města Prahy a Historickým ústavem ČA - Vojenským muzeem. 

Brick gate
The Empire Brick Gate, also called New. He built the Prague governor Karel Chotek in connection with the construction of new roads in the years 1841-2. 
Permanent historical exhibition in the history of the fort Vyšehrad in Prague opevněnív Brick Gate aims to present the development of Vyšehrad fortress in the context of the history of Prague fortification system. Was opened in l993 and prepared her National Historic Landmark in cooperation with the Museum of the City. City Hall and the Historical Institute of CA - Military Museum.
PhotoPhotoPhoto
Cihelná brána - Brick gate
3 Photos - View album
Wait while more posts are being loaded