Post has attachment
The longest, darkest and coldest night is Yalda

Post has attachment
Photo

Post has attachment

Post has attachment
Photo

قدرت درانسان شامل نیروهای فیزیکی ومتافیزیکی میباشد ونیروهای فیزیکی ازنیروی مکانیکی عضلات واهرمیک استخوانبندی حادث میشودودرنیروهای متافیزیکی ازنیروهای مغزی وروحی وروانی نشات میگیرد
پایه اصلی اصول فیزیکی درکونگ فو برسه اصل فیزیکی (تکنیک،بدنسازی،ومبارزه )نهاده شده است
وپایه اصلی اصول متافیزیکی ونیروهای درونی برمبنای سه پایه (تمرکز،تنفس،تعادل )بنا نهاده شده است.
هفت خط کونگ فومحمدعلی باهوش

یک استاد واقعی کسی است که قادر است باتکیه برخرد در فضای یکتایی با رهنمورد ها و آموزه ها و آزمون های پیوسته چشم و دل همراه را به خردورزی شکوفا و دید وآگاهی او را به حقایق محض حیات آشنا و روح و روان همراه را به بینهایت های مطلق هستی آزاد سازد .
هفت خط کونگ فو :محمدعلی باهوش

Post has attachment
سخنرانی هفت خط کونگ فو :محمدعلی باهوش در جمع همراهان کونگ فو درشهرستان ایلخچی سال 85
Photo

Post has attachment
همایش روز ملی کونگ فو ایران - تبریز بهار93
master bahoosh _ iran tabrez
Photo

کونگ فو یعنی رهیدن از خود وتنهایی وبه یگانگی رسیدن و محو در هستی وجود است .
هفت خط کونگ فو : محمد علی باهوش

Post has attachment
Photo
Wait while more posts are being loaded