श्री रामानुज सम्प्रदाये कर्मयॊगॆन आत्म साक्शात्कार: भवति वा न वा? यदि भवति तस्य प्रमाणम् किम्? यदि न भवति किमर्थम् न भवति? प्रमाणै: उत्तरम् दीयताम्

Post has shared content
(தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு கீழே; English translation below)

केन्द्रीयसर्वकारस्य “e-PG पाठशाला”-प्रकल्पाङ्गत्वेन गतस्य “सप्तम्भर”मासस्य आदौ देहलीस्थे लालबहादुरशास्त्रिसंस्कृतविद्यापीठे चित्रात्मना गृहीताः मया कृताः तैत्तिरीयप्रातिशाख्यविषयकाः चत्वारः पाठाः, अपि च अष्टाध्याय्याः ६,७,८-अध्यायान् अधिकृत्य कृताः चत्वारः पाठाश्च अत्र विश्वजाले आरोपिताः –

http://epgp.inflibnet.ac.in/view_f.php?category=1303 M33-M36
http://epgp.inflibnet.ac.in/view_f.php?category=1304 M17-M20

अत्र लिखिताः पाठाः PDF-रूपेण e-text इति नाम्ना वामतो दले (tab) चित्रं च self-learning इति नाम्ना दक्षिणदले च भवन्ति । (एतावता मम लिखितपाठाः न आरोपिताः इति भाति...)

“त्वंनाले” च अत्र आरोपिताः –

तैत्तिरीयप्रातिशाख्यस्य –
https://www.youtube.com/watch?v=ydvUmDg524c
https://www.youtube.com/watch?v=5VKg-Ff6SIc
https://www.youtube.com/watch?v=sCvQRD8uVuo
https://www.youtube.com/watch?v=TcuvaRaehcM

अष्टाध्यायी-६७८-अध्यायानाम् –
https://www.youtube.com/watch?v=Fos_uNoZmv8
https://www.youtube.com/watch?v=ivx2X3k8MK8
https://www.youtube.com/watch?v=t3o8pxLzCzM
https://www.youtube.com/watch?v=hnv3Eeg9gGI

-

மத்திய அரசின் e-PG கல்விக்கூட திட்டத்தின்கீழ் கடந்த செப்டம்ர் மாதம் தில்லியில் உள்ள லால் பஹதூர் ஶாஸ்த்ரி ஸம்ஸ்க்ருத வித்யாபீடத்தில் படம்பிடிக்கபட்ட எனது (நான் நடத்திய) பாடங்கள் – தைத்திரீய ப்ராதிஶாக்யம் குறித்து நான்கும், பாணினியின் அஷ்டாத்யாயியின் 6, 7 மற்றும் 8வது அத்யாயங்கள் குறித்து நான்கும் இணையத்தில் மேற்கண்டவிடங்களில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன.

மேலே முதலில் கொடுக்கப்பட்ட சுட்டிகள் அரசாங்கத்தின் அதிகாரபூர்வ வலைத்தளத்தவை. அங்கு எழுதப்பட்ட பாடங்கள் PDF-உருவில் e-text என்ற பெயருள்ள tab-இலும் படம் self-learning என்ற பெயருள்ள tab-இலும் உள்ளன. (என்னுடைய எழுதப்பட்ட பாடங்கள் இன்னும் பதிவேற்றம் செய்யப்படவில்லைபோலும்...)

பிறகு ஒவ்வொரு பாடத்தின் நேரடி “நீகுழாய்” (😏) சுட்டிகளையும் மேற்கண்ட விஷய வரிசையில் கொடுத்துள்ளேன்.

-

My classes on Taittiriya Pratishakhya (4 modules) and Ashtadhyayi's 6th-8th chapters (4 modules) recorded in September at the Lal Bahadur Shastri Samskrita Vidyapeetham, Delhi as part of the Central Gov't-s e-PG Pathashala scheme have been uploaded to the web at the above locations.

First are the links to the Gov't's official website. The written modules in PDF format are found in the e-text tab on the left and the videos in the self-learning tab on the right. (Apparently my written modules haven't yet been uploaded.) I have also provided the YouTube direct links to each video in the above order of subject.

Adiyen Thanks for accepting my request 

A deeper study of this verse of Isavasya upanishad is very helpful?
what to you think is the meaning of:

avidyayA mrityum tIrthvA vidyayA amrtam asnute

I will post what I studied about this verse later. if some one is interested they can comment on this.

Post has attachment
Interesting quote and graphics. note the last sentence: ChinnE mUlE naiva SakhAh na vrikshah.
If veda is not protected no other branch exists. Many people think one particular branch is enough, like a particular purana, whichever it is, and however important it is. This view seems to be erroneous. protection of vedas is fundamental duty. 
Photo

Post has shared content
KutaH cittavRttinirodhaH?
Surrounded By Digital Distractions, We Can't Even Stop To Think

"A study on the wandering mind had a simple request: just think. But many participants couldn't sit still for very long and they even were willing to shock themselves to avoid doing nothing."

Post has shared content
Sri Ranga Ramanuja Muni's Sanskrit Tiruppavai Commentary (verse 2)

(तिरुप्पावै-व्याख्यानम् श्रीरङ्गरामानुजमुनिभिः विरचितम् अनुवर्तते)

[द्वितीयपद्यम् - वैय्यत्तु (vaiyatthu)]

(द्रमिदमूलम्)

वैय्यत्तु वाळ् वीर्गाळ् ! नामुम् नम्बावैक्कु,
शेय्युम् किरिशैगळ् केळीरो, पार्कडलुळ्,
पैय्यत्तुयिन्र परमनडिपाडि,
नेय्युण्णोम् पालुण्णोम् नाट्काले नीराडि,
मैयिट्टु एळुदोम् मलरिट्टू नामुडियोम्,
शेय्यादन शेय्योम्, तीक्कुरळै च्चेन्रोदोम्,
ऐय्यमुम् पिच्चैयुम् आन्दनैयुम् कैकाट्टि,
उय्युमारेण्णि उगन्दु एलोरेम्बावाय्॥

(व्याख्यानम्)

कर्मफलम् उपदिशन्ति ।

वैय्यत्तु … - हे भूलोक-भाग्यशालजनाः!
नामुम् … - क्षीराब्धौ अतिनिश्चलतया मृदुतया वा निद्राणस्य परमपुरुषस्य चरणौ स्तुत्वा ।
नेय् … - एतद् व्रतविरुद्धं घृतक्षीरादिकं न पास्यामः ।
नाट्काले नीराडि … - प्रत्यूषे स्नात्वा 
मै इट्टु … - नेत्रेषु अञ्जनं, केशेषु मालाधारणञ्च न करिष्यामः ।
चेय्यादन … - अकृत्यानि न करिश्यामः, क्रूररूपपैशुन्यपुरुषाणि श्रोतृजनसमीपं गत्वा न श्रावयिष्यामः, राजगामि-पैशुन्यस्य अधिकदोषत्वज्ञापनाय अकृत्यकरणापेक्षया पृथग् उक्तिः इति मन्तव्यम् ।
ऐयमुम् … - आपन्नजनकर्तव्यदानं भिक्षादानं च यावद् व्रतसमाप्ति यथाशक्ति दत्वा ।
उय्युम् … उज्जीवनसाधनं भगवन्तं मत्वा सानन्दतया स्थातव्यम् इत्यर्थः ।
एलोर् एम्बावाय् … इति पूर्ववत् ।

यद्यपि अकृत्याकरणभिक्षादानादेः पुरुषार्थत्वात् वरतरहितजनैः अपि अनुष्ठेयत्वम् अस्ति तथापि व्रतस्थजनानां व्रतार्थतयापि तदनुष्ठेयत्वम् अस्ति पुरुषार्थस्यापि अनृतवदननिषेधस्य क्रतुप्रकरणपाठात् क्रत्वर्थवद् इति द्रष्टव्यम् ।

(अनुवर्तिष्यति)

Post has shared content
(तिरुप्पावैव्याख्यानम् श्रीरङ्गरामानुजमुनिभिः विरचितम् अनुवर्तते)

[प्रथमपद्यम् - मार्गळित्तिङ्गळ् (maargazhi-thingal)]

तत्र प्रथमं मार्गशीर्षे स्नातुं प्रस्थिता गोप्यः सिष्णासून् सखीजनान् आह्वयन्ति ।

(द्रमिडमूलम्)
मार्गळित्तिङ्गळ् मतिनिरैन्द नन्नाळाल्,
नीराड प्पोदुवीर् पोदुमिनो, नेरिळैयीर्,
शीर् मल्गुमाय्प्पाडि शेल्वच्चिरुमीर्गाळ्,
कूर्वेल् कोडुन्दोळिलन् नन्दगोपन् कुमरन्,
एरार्न्दकण्णि यशोदै इळम् सिङ्गम्,
कार्मेनि च्चेङ्गण् कदिर् मदियम्बोल् मुगत्तान्,
नारायणने नमक्के परै तरुवान्,
पारोर् पुगळ पडिन्दु एलोर् एम्बावाय् ॥

(व्याख्यानम्)
मार्गळि… : "मासानां मार्गशीर्षोऽहम्" इति (गीता १०.३५) प्रशस्तो मार्गशीर्षमासः ।
मति … : विवृद्धचन्द्रं पुण्यम् इदं दिनम् । 'आल्' इत्येतत्पादपूरणम् । 'नाळ्' (दिनम्) इत्यर्थः ।
नीराड … : स्नातुम् आगच्चन्तु ।
नेर् … : अनघाभरणशालिन्यः ।
शीर् मल्गुम् … : ऐश्वर्यसमृद्ध-गोकुलवासिसम्पद्युक्त-गोपकन्याः ।
कूर्वेल् … : निशितायुधकारित-शत्रुनिरसनरूपघोरकृत्यशालि-नन्दगोपसूनुः
एर् आर्न्द … : सौन्दर्यभरितनयन-यशोदासिंहपोतः ।
कार्मेनि … : मेघश्यामलविग्रहः ।
चेङ्गण् … : रक्तनयनः ।
कदिर् … : तेजसा सूर्यचन्द्रसदृशेन मुखेन युक्तः ।
नारायणने … : नारायण एव ।
नमक्के … : तदेकशरणानाम् अस्माकम् एव ।
पडिन्दु … : अभिनिविश्य व्रतोपकरणं दास्यति । "परै" वाद्यविशेषः ।
पारोर्, पुगळ … : भूमिस्थजनेषु श्लाघमानेषु सत्सु इत्यर्थः ।
एल् … : पादपूरणार्थः ।
ओर्, एम्, पावाय् : एकम् अस्ति मदीयं व्रतम् इत्यर्थः ।।

Sri Ranga Ramanuja Muni's Sanskrit Tiruppavai Commentary (Introduction)

श्रीरंङ्गरामानुजमुनुभिः उपनिषद्भाष्यकारैः विरचितं
तिरुप्पावै-व्याखायानम् । 

अवतारिका ।

अतसीगुच्छसच्छायाम् अञ्चितोरस्थलं श्रिया ।
अञ्जनाचलशृङ्गारम् अञ्जलिर्मम गाहताम् ।।

पुरा खलु गोपक्न्याः सार्वकालिककृष्णैकशेषत्वं कामयमानाः तदेकशेषत्वस्य च तत्समीपोपसर्पणपूर्वक-तत्प्रार्थनालभ्य-तदनुग्रहसाद्ध्यत्वं मन्यमानाः तत्समीपोपसर्पणे च गुरुजनातिशङ्कां पर्यालोच्य "गोपजनाभिलषितवर्षफलकं कञ्चन व्रतविशेषं चरिष्यामः, तदुपकरणयाञ्चाव्याजेन कृष्णसमीपं गत्वा सकलमनोरथं प्राप्स्यामः" इति निश्चित्य, मार्गशीर्ष्मासि कस्मिंश्चित्  पुण्यदिने प्रत्यूषे व्रतचर्यार्थं निजाङ्गणस्थितान् सखीजनान् आहूय नन्दगोपगृहं प्रविश्य, निद्राणं कृष्णमुद्बोद्ध्य, स्वाभिलषितं सर्वं याचित्वा लेभिरे इत्यस्ति पौराणिकी कथा ।

तस्यां बद्धश्रद्धा विष्णुचित्ताद् *गोदा*रूपेण अवतीर्णा क्षमांशभूता स्वां कथां त्रिंशद्गाथात्मके तिरुप्पावै-(tiruppaavai)-संज्ञिके प्रबन्धे निबबन्ध ।

(अनुवर्तिष्यति)

I am not able to write in sanskrit font from google plus. I dont know why. please help.
i will write in sanskrit in english font here:
saatvika tyagah sarvadaa satyam iti jnaapanartham muhurmuhuh saatvika tyagah karmasu vidheeyate. kimartham satyam? tasya uttaram sustu uktam mama mitrena narasimha prabhunA,(? I dont know if this is correct prayoga). 

Narasimha prabhu (NP):  Krishna namaskaram kuru 
aham hastau urdhvam uddhritya namaskaram  akaravam

NP: kaha namaskaram akarot
KK: aham
NP: aham ityukte kah?
KK: ahameva Krishna Kashyapo nama ekah
NP: tava haste sataadhikaani asteeni,  naadyah ca santi. tava mastishke sahasra sahasra naadee granthyah santi (Millions of nerves and synapses). tvayaa etaani sarvaani  " idam karyam kuru" idam kaaryam kuru iti prithak prithak vibhajeekritya samkampeekritya taan sarvan prithak adesam kritva-  tvayaa namakaram kritam vaa?

KK: maya etat sarvam na samkalpeekrutam.
NP:  kopi manusyah na kinchit karoti. "aham karomi" iti bhraantireva.

NP: tadartham eva sarvam Aatmana (antaryamiNA) kriyate. 
tadartham eva sarvada saatvika tyagah kriyate. yadi na kriyate. ahamkara vimoodaatma karta aham iti manyate.  tadartham ahamkara vimoodaatma na bhava !!
Wait while more posts are being loaded