چگونگی برگزاری و نحوه اداره مجمع عمومی عادی در شرکت های سهامی


در ادامه نوشتارهائی که با عنوان بایسته های حقوقی برای مدیران شرکتها و بایسته های اداره شرکت های سهامی، روی سایت شخصی صادق رئیسی کیا تقدیم فعالان اقتصادی و مدیران محترم شرکت ها نموده ام در این نوشتار، به بیان چگونگی برگزاری مجمع عمومی عادی شرکت سهامی و نیز نحوه اداره جلسه مجمع عمومی عادی شرکت سهامی می پردازم.

صاحبان سهام در شرکت های سهامی، سه نوع گردهمائی یا مجمع کاری دارند که عبات است از:

۱- مجمع عمومی موسس

اعضای این مجمع، سهامداران شرکت سهامی هستند که ابتکار تاسیس و راه اندازی شرکت را در سر داشته و اقدام به تاسیس شرکت سهامی و ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها، تامین سرمایه اولیه آن، تصویب اساسنامه، انتخاب نخستین مدیران و بازرس قانونی، تعیین روزنامه کثیر الانتشار شرکت، تعیین اقامتگاه و نخستین نشانی شرکت نموده اند. مجمع عمومی موسس، پس از ثبت شرکت، برای همیشه از صحنه فعالیت و عملیات شرکت خارج می شود.

۲- مجمع عمومی فوق العاده

اعضای این مجمع، سهامداران شرکت سهامی هستند و مجمع عمومی فوق العاده به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری در شرکت های سهامی از گردهمائی سهامداران شرکت، تشکیل می شود.

۳- مجمع عمومی عادی

اعضای مجمع عمومی عادی، نیز سهامداران شرکت سهامی هستند. مجمع عمومی عادی را می توان پرکارترین و تخصصی ترین رکن تصمیم گیری در شرکت های سهامی دانست. در این مجمع، سهامدارانی که حق رای دارند می توانند شرکت نمایند و در چهارچوب قانونی و اساسنامه ای خود به اتخاذ تصمیم بپردازند. برای اطلاع از موارد و کیفیت حق رای سهامدار در مجمع عمومی عادی می توانید به نوشتار حق رأی سهامدار در شرکتهای سهامی و چگونگی و موارد اعمال آن که سابقاً تقدیم نموده ام مراجعه و جزئیات مربوطه را مطالعه فرمائید.

در این نوشتار به صورت کوتاه و کلیدی به بیان چگونگی برگزاری و نحوه اداره مجمع عمومی عادی در شرکت های سهامی می پردازیم.

الف) چه کسانی باید لزوماً به مجمع عمومی عادی شرکت سهامی دعوت شوند؟

۱- سهامداران دارای حق رای

۲- اعضای هیات مدیره و مدیرعامل برای ارائه ترازنامه و حساب سود وزیان …برابر ماده ۸۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

۳- بازرس یا بازرسان قانونی برای قرائت گزارش موضوع تبصره ماده ۸۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

۴- حضور سهامداران دارای سهام و حقوق ممتاز در موارد مشمول ماده ۹۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

ب) چه کسانی حق دعوت از مجمع عمومی عادی برای برگزاری جلسه را دارند؟

۱- به طور مشخص، رئیس هیات مدیره شرکت برابر ماده ۱۲۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

۲- به طور مشخص، نایب رئیس هیات مدیره برابر تبصره ۲ ماده ۱۱۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

۳- به طور کلی، هیات مدیره شرکت سهامی برابر ماده ۹۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

۴- در صورت عدم دعوت از مجمع در موارد بالا، بازرس قانونی شرکت سهامی، برابر ماده ۹۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مکلف به دعوت از مجمع عمومی عادی برای تشکیل جلسه است.

۵- در صورت عدم دعوت از مجمع عمومی عادی در موارد بالا، یک پنجم سهامداران شرکت، به ترتیبی که در ماده ۹۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت آمده است حق تشکیل مجمع عمومی عادی شرکت سهامی را خواهند داشت.

۶- حتی یک عضو هیات مدیره نیز برابر ماده ۱۱۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مکلف به دعوت از مجمع عمومی عادی برای تشکیل جلسه می باشد.

۷- هر ذینفعی برابر ماده ۱۱۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، می تواند از بازرس قانونی شرکت بخواهد که به تشکیل مجمع عمومی عادی شرکت سهامی اقدام نماید و بازرس قانونی شرکت، مکلف به انجام درخواست ذینفع در حدود ماده ۱۳۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشد.

۸- اداره ثبت شرکتها نیز می تواند در حدود ماده ۱۳۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی شرکت سهامی به درخواست فرد ذینفع بنماید.

ج) در چه مواردی لزوما باید جلسه مجمع عمومی عادی را در شرکتهای سهامی تشکیل داد؟

۱- سالانه یک نوبت برای رسیدگی به ترازنامه و…برابر ماده ۸۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده ۱۵۵ قانون مالیات های مستقیم.

۲- برای انتخاب یا تکمیل اعضای هیات مدیره یا عزل آنها.

۳- برای انتخاب و عزل بازرس قانونی.

۴- در مواردی که هیات مدیره یا بازرس قانونی یا یک پنجم سهامداران یا مراجع قانونی خواستار تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی می شوند.

د) دعوت اعضای مجمع عمومی عادی شرکت سهامی باید چگونه باشد؟

۱- از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های شرکت، در آن نشر می گردد. (برابر ماده ۹۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۲- حضور کلیه صاحبان سهام (بدون اسنثناء) به هر طریق دیگری که باشد الزام به نشر آگهی و رعایت تشریفات دعوت را برطرف می کند و در حقیقت در این فرض، نیازی به نشر آگهی و رعایت تشریفات دعوت مجمع نخواهد بود. (برابر تبصره ماده ۹۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

ه) جلسه محمع عمومی عادی شرکت سهامی در کجا باید برگزار شود؟

۱- در محلی که در اساسنامه شرکت سهامی، آمده است.

۲- اگر در اساسنامه شرکت، محلی مشخص نشده باشد محل برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی شرکت سهامی را مرجع دعوت کننده (هیات مدیره یا سایر مراجع و مقامات ذیصلاح برای دعوت از مجمع) تعیین می کنند.

و) چه کسانی حق ورود به جلسه مجمع عمومی عادی را دارند؟

برابر ماده ۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع عمومی عادی را دارند که ورقه ورود به جلسه مجمع عمومی عادی را دریافت کرده باشند و برابر ماده ۱۰۲ همان قانون، حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و حضور نماینده شخصیت های حقوقی سهامدار شرکت، به شرط ارائه مدارک مربوط به وکالت و نمایندگی، به منزله حضور خود صاحب سهم است.

ز) برابر ماده ۹۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی عادی با تاریخ تشکیل جلسه مجمع، نباید کمتر از دو روز و بیشتر از چهل روز باشد و برابر ماده ۱۰۰ همان قانون، در آگهی دعوت صاحبان سهام باید دستور جلسه مجمع عمومی عادی و تاریخ و محل تشکیل آن با قید ساعت و نشانی دقیق نوشته شود .

ح) ریاست مجمع عمومی عادی شرکت سهامی برابر ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اصولاً با رئیس هیات مدیره است مگر آنکه در اساسنامه شرکت سهامی، ترتیب دیگری، پیش بینی شده باشد.

ط) اگر دستور جلسه مجمع عمومی عادی، انتخاب یا عزل هیات مدیره باشد رئیس هیات مدیره نمی تواند ریاست مجمع را عهده دار شود و رئیس مجمع عمومی عادی از طریق انتخابات با رای حاضرین در مجمع عمومی عادی برگزیده خواهد شد.

ی) برابر ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، در مجمع عمومی عادی شرکت سهامی، اصل بر این است که تصمیمات با نصف بعلاوه یک آراء، گرفته خواهد شد ولی در مورد انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت، اکثریت نسبی، کافی خواهد بود و برابر ماده ۱۲۴ همتان قانون، اگر بنا باشد که رئیس هیات مدیره شرکت سهامی، مدیرعاملی شرکت را نیز عهده دار باشد باید رای موافق سه چهارم سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی را بدست آورد.

ک) پس از اطمینان از حضور بیش از نصف سهامداران دارای حق رای در جلسه مجمع عمومی عادی شرکت سهامی، رئیس مجمع، رسمیت جلسه را اعلام و برای انتخاب دو ناظر و یک منشی از بین حاضرین در جلسه اقدام خواهد نمود. ناظران مجمع عمومی عادی باید از بین سهامداران انتخاب شوند ولی منشی جلسه می تواند فردی به جز صاحبان سهام باشد. پس از انتخاب دو ناظر و یک منشی به ترتیب یاد شده، هیات رئیسه مجمع عمومی عادی متشکل از آنان، عهده دار اداره جلسه مجمع عمومی عادی خواهد شد.

ل) دستورات جلسه مجمع عمومی عادی، بوسیله هیات رئیسه مجمع عادی، مورد توجه قرار خواهد گرفت و مجمع برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دستورات مربوطه، وارد شور و رای گیری خواهد شد.

م) برابر ماده ۱۰۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، از مذاکرات و تصمیمات جلسه مجمع عمومی عادی، صورتجلسه ای (حداقل در ۶ نسخه که یکی از نسخ در شرکت نگهداری و یک نسخه به بازرس قانونی و یک نسخه به رئیس مجمع و دو نسخه به دو ناظر و یک نسخه نیز به اداره ثبت شرکتها- در موارد مربوطه – تسلیم خواهد شد) توسط منشی جلسه، تهیه خواهد شد و به امضاء هیات رئیسه مجمع عمومی عادی خواهد رسید و نسخه ای از آن در سوابق شرکت سهامی، نگهداری خواهد شد.

به یادداشت های مرتبط با این موضوع، در سایت شخصی صادق رئیسی کیا که در زیر این یادداشت، آمده است رجوع و آنها را مطالعه فرمائید. یقیناً به دانش و مهارت های کاربردی شما خواهد افزود.

در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

چهارم آذرماه ۱۳۹۵

www.raeisikia.com

Post has attachment

Post has attachment
Photo

Post has attachment
بچه ها به نظر شما دولت با پرداخت وام خرید خودرو چه هدفی دارد؟
-
votes visible to Public
Poll option image
حمایت از مردم
جلوگیری از واردات
74%
حمایت تولید داخل
7%
حمایت از مردم
20%
جلوگیری از واردات

Post has attachment
تقدیم به اعضای گروه.
Photo

سلام دوستان
چند سوال:
آیا کانادا اقامت دایم هم داره؟
چند نوع اقامت قانونی و بدون درد سر وجود داره؟
مراحل اخذ اقامت چه مدت طول میکشه؟
کشور کانادا پناهنده سیاسی هم می پذیره؟

سخنانی کوتاه اما جاودنهBill Gates
If you born poor, it's not your mistake. But if you die poor it's your mistake.
بیل گیتس:
اگر فقیر به دنیا آمده‌اید، این اشتباه شما نیست اما اگر فقیر بمیرید، این اشتباه شما است.


Swami Vivekananda
In a day, when you don't come across any problems, you can be sure that you are traveling in a wrong path.
سوآمی ویوکاناندن
در یک روز، اگر شما با هیچ مشکلی مواجه نمی‌شوید، می توانید مطمئن باشید که در مسیر اشتباه حرکت می‌کنید.


William Shakespeare
Three sentences for getting SUCCESS:
a) Know more than other.
b) Work more than other.
c) Expect less than other
ویلیام شکسپیر
سه جمله برای کسب موفقیت:
الف) بیشتر از دیگران بدانید.
ب) بیشتر از دیگران کار کنید.
ج) کمتر انتظار داشته باشید.


Adolph Hitler
If you win you need not explain, But if you lose you should not be there to explain.
آدولف هیتلر
اگر تو برنده باشی، نیازی نیست به کسی توضیحی دهی، اما اگر بازنده باشی، نیازی نیست آنجا باشی تا به کسی توضیحی دهی.


Alien Strike
Don't compare yourself with anyone in this world. If you do so, you are insulting yourself.
آلن استرایک
در این دنیا، خود را با کسی مقایسه نکنید، در این صورت به خودتان توهین کرده‌اید.


Bonnie Blair
Winning doesn't always mean being first, winning means you're doing better than you've done before.
بونی بلر
برنده شدن همیشه به معنی اولین بودن نیست. برنده شدن به معنی انجام کار، بهتر از دفعات قبل است.


Thomas Edison
I will not say I failed 1000 times, I will say that I discovered there are 1000 ways that can cause failure.
توماس ادیسون
من نمی‌گویم که ١٠٠٠ شکست خورده‌ام. من می‌گویم فهمیده‌ام ١٠٠٠ راه وجود دارد که می‌تواند باعث شکست شود.


Leo Tolstoy
Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.
لئو تولستوی
هر کس به فکر تغییر جهان است. اما هیچ کس به فکر تغییر خویش نیست.


Abraham Lincoln
Believing everybody is dangerous; believing nobody is very dangerous.
آبراهام لینکلن
همه را باور کردن، خطرناک است. اما هیچکس را باور نکردن، خیلی خطرناک است.


Einstein
If someone feels that they had never made a mistake in their life, then it means they had never tried a new thing in their life.
انشتین
اگر کسی احساس کند که در زندگیش هیچ اشتباهی را نکرده است، به این معنی است که هیچ تلاشی در زندگی خود نکرده.


Charles
Never break four things in your life: Trust, Promise, Relation & Heart. Because when they break they don't make noise but pains a lot.
چارلز
در زندگی خود هیچوقت چهار چیز را نشکنید.
اعتماد، قول، ارتباط و قلب. شکسته شدن آنها صدائی ندازد ولی دردناک است.


Mother Teresa
If you start judging people you will be having no time to love them.
مادر ترزا
اگر شروع به قضاوت مردم کنید، وقتی برای دوست داشتن آنها نخواهید داشت.

Post has attachment
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍهند ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﮐﻨﻨﺪ
.
.
.
.
.
.
31 شهريور ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻪ ﻏﺎﺯﻫا از تالاب انزلی ﺭﺍﻩ ﻣﯿﻔﺘﯿﻢ
لطفا به اشتراك بزاريد ﮐﺴﯽ ﺟﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ!!!
Photo

Post has shared content
سسسسلام به همه بزرگواران
از دوستاني که تو کشور ترکيه دانشجو بودن و درس خوندن ازشون چند تا سوال دارم، خواهش ميکنم کامنت بزاريد دوستان، خيلي مهمه عزيزان... منتظرم

Post has attachment
با سپاس از دوست گرامی یاس

پیرمردی با همسرش در فقر زیاد زندگی میکردند.

*هنگام خواب همسر پیرمرد ازو خواست تا شانه برای او بخرد تا *
*موهایش را سرو سامانی بدهد.
پیرمرد نگاهی حزن امیز به همسرش کرد و گفت که نمیتوانم بخرم
حتی بند ساعتم پاره شده و در توانم نیست تا بند جدیدی برایش بگیرم.
پیرزن لبخندی زد و سکوت کرد..
پیرمرد فردای انروز بعد از تمام شدن کارش به بازار رفت و ساعت خود را فروخت و شانه برای *همسرش خرید ..
وقتی به خانه بازگشت شانه در دست با تعجب دید که همسرش موهایش را کوتاه کرده است و **بند *ساعت نو برای او گرفته است .
مات و مبهوت اشکریزان همدیگر را نگاه میکردند.
اشکهایشان برای این نیست که کارشان هدر رفته است برای این بود که همدیگر را به همان *اندازه دوست داشتند و هرکدام بدنبال خشنودی دیگری بودند.
به یاد داشته باشیم.
اگر کسی را دوست داری یا شخصی تو را دوست داشته باشد باید برای خشنود کردن او سعی و تلاش زیادی انجام دهی..

عشق و محبت به حرف نیست باید به ان عمل کرد...
Photo
Wait while more posts are being loaded