Albeit:என்றாலும்
Allegations:குற்றச்சாட்டுக்கள்
Alluding:சுட்டிக்காட்டி
Akin:உறவான
Ambiguously:சந்தேகத்துக்கு இடமளிக்கும்
Amendment:திருத்தம்
Analogy-performing a similar function but having a different evolutionary origin, such as the wings of insects and birds.
Arbitrary:தன்னிச்சையான

Barn:தானிய களஞ்சியம்
Baron:பிரபு
Biodiversity:பல்லுயிர்
Blister:தோலில் சுட்டு புண்ணாக்கு
Bombarded:தொடுத்த
Brunt:தாக்குதலின் பலமான விசை
Buoyancy:நீரில் மிதக்கும் தன்மைCargo:சரக்கு
Chunk - A large piece of something
Colluded:மூழ்கடித்துள்ளனர்
Confronted:எதிர்கொண்டனர்
Conspiracy:சதி
Contemplated-கருதப்பட்ட / சிந்திக்கப்பட்ட
Contend:போராடு
Corridors:தாழ்வாரங்கள்
Covey:பறவை கூட்டம்

Deforestation - clearance or clearing is the removal of a forest or stand of trees where the land is thereafter converted to a non-forest use.
Delve-to search for information about something.
Dignitaries:பிரமுகர்களும்
Discrimination:பாகுபாடு


Empower:அதிகாரம் கொடு
Evangelical:மறுபிரவேசம்
Exploited:சுரண்டப்படும்


Flagship:தலைமை

Fleet:கப்பற்படை
Flock:மந்தையின்
Flourishing:மலர்ச்சியடையும்
Forefront:முன்னணியில்
Fragile:உடையக்கூடிய
Furore:பரபரப்பு

Glaciers:பனிப்பாறை
Governance:ஆட்சி முறை


Horizon-தொடுவானம்
Havoc:முழுநாசம்

Impeach-complain about higher authority
Implicit - Implied or understood though not directly expressed
Incidentally:தற்செயலாக
Inexplicably:முன்நோக்கி
Intricacy - the quality or state of being complex
Ironic:முரண்

Jaggery:வெல்லம்

Kiln:சூளை
kin-One's relatives or family

Mobilize:அணிதிரட்ட
Modicum:பணிவு
Monarch:அரசன்
 Monastery:மடாலயம்
Moniker:புனைபெயர்
Monks:துறவிகள்
Mumbo-Jumbo - is an English term which denotes confusing or meaningless language


Paradox:முரண்பாடு
Pioneering:முன்னோடி
Pristine:அசலான (original )
Prone:உட்பட்ட
Pulpit:பிரசங்க மேடை


Quadrilateral:நான்கு பக்கங்கள் கொண்ட

Ratifying:வேதாகமத்தை

Receptacle-a hollow object used to contain something.
Reforestation - involves the replanting or regeneration of areas of forest which have previously been damaged or destroyed.
Reiterated:வலியுறுத்தினார்
Retrospect:பின்னோக்கம்
Retrospective:கடந்த கால நிகழ்ச்சிகளுக்கும் பொருந்தக்கூடிய

Sanctuaries:சரணாலயம்
Sequester:தனிமைப்படுத்து
Sink:மூழ்கடி
Siphoned:உறிஞ்சியது
Skeptical:சந்தேகம்
Spatial:இடம் சார்ந்த
Statutory:சட்டம்
Substantial:கணிசமான
Sustain:தக்கவைத்து
Subsidy:உதவி
Swarm:பெரிய கும்பல்Tangible:தெளிவாக தெரிய கூடிய
Thrive:தழைத்தோங்க
Tipped:நனைத்த
Turnstile:சுழல்நிலை பயண பாதை
Transient:நிலைத்தில்லாத
Transverse:குறுக்காகவுள்ள
Tycoon:பலம் வாய்ந்த தொழில் அதிபர்

Undermining:குறைமதிப்பிற்கு


Virtually:கிட்டத்தட்ட
Virtues:நல்லொழுக்கங்கள்Wreaked:இழைத்துள்ள


Wait while more posts are being loaded