Stream

Join this community to post or comment

Sara baharkia

Discussion  - 
 
✳️ #نکته گرامری مخفف d’ 👇👇

💟 مخفف d'(دی آپاستروف) معادل با would یا had می باشد.
➡️ I 'd = I would or I had
➡️ you ‘d = you would or you had

✅ برای اینکه تشخیص بدهیم که “d’ ” مخفف کدام کلمه است، به نکات زیر توجه کنید.

✅ نکات #would# 👇👇

💟 بعد از would فعل بدون to می آید.
➡️ would + bare infinitive
▶️ On summer evenings they would sit out in the garden.
آنها تابستانها عصر بیرون در باغ می نشینند.

▶️ He said nobody would go to that city.
او گفت هیچ کس به اون شهر نخواهد رفت.


💟 عبارت would be به معنای "میشود ، میباشد" که معمولا بعد از این عبارت صفت می آید.
➡️ would be + صفت
▶️ It 'd be a good idea.
آن یک ایده خوب است.

▶️ I would be happy to help you.


💟 عبارت would like/ love به معنای خواستن ،دوست داشتن یا تمایل داشتن برای انجام کاری
▶️ I 'd like some tea.
▶️ I 'd like to travel abroad.
دوست دارم به خارج از کشور سفر کنم.


💟 عبارت would rather نشانه ترجیح موردی بر مورد دیگر .

➡️ would + rather + verb
▶️ I ’d rather live in Paris than in Rome.
ترجیح میدهم در پاریس زندگی کنم تا در رُم.


💟 یک مورد هم از would در شرطی ها استفاده میشود.

➡️ would + perfect infinitive (have + past participat
▶️ I ‘d have gone if I had had time.
▶️ If I had found his address, I would have sent him an invitation.
اگر آدرسش را پیدا کرده بودم دعوتش می کردم (نوع سوم)


ـ🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷

✅ نکات #had#👇👇

💟 معمولا بعد از had از شکل گذشته فعل استفاده میشود.

➡️ had + past participat
▶️ He ‘d gone home.


💟 عبارت had better برای ارائه پیشنهاد ، نصیحت ، توصیه یا هشدار بکار میرود. این اصطلاح به معنی "بهتر است" برای زمان حال و آینده بکار میرود ، گرچه از فعل کمکی به شکل گذشته(had) استفاده شده است.

➡️ had : give advice or warning

▶️ You ‘d better be careful – It’s dangerous.
▶️ Jim has been absent 3 times. He'd better show up today.
جیم سه باره که غیبت کرده. امروز بهتره دیگه پیداش بشه.

 ▶️ I 'd better get back to work, I guess my boss will be angry with me.
بهتره که به سر کارم برگردم، فکر کنم رئیسم از دستم عصبانی میشود.

https://telegram.me/joinchat/DesDrj16Nxcsq07lK_jpOw
 ·  Translate
2
Add a comment...

Sara baharkia

Discussion  - 
 
✳️ گرامر نقل قول(۳) :

✅ تبديل نقل قول مستقيم سئوالي به غير مستقيم:👇👇👇

💟 در تبدیل اینگونه جملات ، مراحل ذكر شده را طی مي كنيم با اين تفاوت كه كلمه ربط در چنين جملاتی خود كلمات wh هستند.
بدين صورت :
▶️ Helen said to me, “where do you live?”
▶️ Helen asked me where I lived.
 

✅ طريقه تبديل نقل قول مستقيم سئوالی به نقل قول غیرمستقیم كه با كلمه پرسشی شروع نشده باشد :👇👇👇

💟 مراحل ذكر شده قبل را طي مي كنيم با اين تفاوت كه كلمه ربط در چنين جمله هايي  whether  و if هر دو به معنی( كه آيا ) است مثلا :

▶️ Helen said to Bob, “do you live in Tehran?”
▶️ Helen asked Bob if he lived in Tehran.

💟 فعل ناقل يا گزارشگر نيز در چنين جمله هايي به علت سؤالي بودن جمله ask  میشود همچنين بايد دانست كه بعد از  whether  و if جمله به صورت سؤالی به كار نمی رود بلكه خبری است.


✅ تبديل نقل قول مستقيم امري به غير مستقيم :👇👇👇

💟 در چنين نقل قولهايی كلمه رابط  to و در صورتي كه فعل امر منفی باشد  not to خواهد بود.(دقت کنید که not قبل از to می آید) مثلا :

▶️ Helen said to Bob, “open the door.”
▶️ Helen told Bob to open the door.

▶️ Helen said to Bob, “don’t open the door.”
▶️ Helen told Bob not to open the door.

💟در صورتيكه در نقل قول مستقيم علاوه بر فعل امر يك جمله يا دو جمله يا چند جمله ديگر نيز پيروي كرده باشند. مثلا:

▶️ Helen said to Bob, “open the door before you come in.”

💟 در اين حالت در جمله غير مستقيم فقط فعل امر با  to  ربط پيدا مي كند و جمله هاي پيرو مشمول تطابق زمان ميشود بدين صورت :

▶️ Helen told Bob to open the door before he comes in.


✅ طريقه تبديل نقل قول مستقيم تعجبي به غير مستقيم :👇👇👇

💟 جمله تعجبی يا برای تعجب از اسم به كار میرود كه الگوی آن بدين صورت است:

➡️ what + a/an + فعل+ ضمیر/اسم + اسم + صفت

▶️ What a nice car it is!

💟 ويا براي تعجب از فعل و انجام كاري بيان مي شود كه الگوي آن بدين شكل است :
➡️ how فعل + ضمیر/اسم + قید

▶️ How slowly she drives!

💟 برای تبدیل به نقل قول غیرمستقیم ، مراحل ذكر شده را طي مي كنيم با اين تفاوت كه كلمه ربط در چنين جملاتي با how و يا what خواهد بود.

▶️ Helen said, “how slowly the man works!”
▶️ Helen exclaimed how slowly the man worked.

https://telegram.me/joinchat/DesDrj16Nxcsq07lK_jpOw
 ·  Translate
2
Add a comment...

Sara baharkia

Discussion  - 
 
✳️ عبارات👇👇👇

What a surprise! عجب غافل گیری ای!
What a pity! چه حیف!
What a stupid guy! عجب پسر خِنگی!
What a lovely girl! عجب دختر دوست داشتنی ای!
What a beautiful flower! عجب گل زیبایی!
What a nice evening! عجب غروب خوبی!
What a great day! عجب روز عالی ای!
What a bad idea! عجب فکر بدی!
What a lazy learner! عجب متعلّمِ تنبلی!
What a tall girl! عجب دختر قدبلندی!
What a cold weather! عجب هوای سردی!
What a lovingly story! عجب داستان دوست داشتنی ای!
What a sad movie! عجب فیلم غمناکی!
What a boring class! عجب کلاس کسل کننده ای!
What a talkative boy! عجب پسر پرحرفی!

What a naggy old woman!
عجب پیرزن غرغرویی!

What an interesting adventure!
عجب ماجرای جالبی!

What a bad luck! عجب بد شانسی ای!
What a good luck! عجب خوش شانسی ای!

https://telegram.me/joinchat/DesDrj16Nxcsq07lK_jpOw
 ·  Translate
1
Add a comment...

Sara baharkia

Discussion  - 
 
✳️ اصطلاحات 🔰🔰🔰

🔴Have a green thumb
🔴دست خوب داشتن

🔵 Chain smoker
🔵(کسی که سیگار پشت سیگار روشن میکنه) سیگاري قهار

🔴spend money like water
🔴مثل ریگ پول خرج کردن

🔵easy as pie
 🔵مثل آب خوردن

🔴be like looking for a needle in a haystack
🔴 توي کاهدان دنبال سوزن گشتن

🔵 quick as a wink
🔵 به یک چشم به هم زدن

🔴be a hit below the belt
🔴ضربه ناجوانمردانه

🔵be a loner
🔵تک رو بودن

🔴be a long shot
🔴 تیري در تاریکی

🔵Drag one`s feet
🔵لفت دادن و کش دادن کار

🔴Face up to sth
🔴تن در دادن به کاري

🔵Fair shake
🔵حق کسی را دادن

🔴Fall apart
🔴از پا در آمدن

🔵Feel like a million bucks
 🔵مثل اینکه خدا دنیا رو بهش داده

https://telegram.me/joinchat/DesDrj16Nxcsq07lK_jpOw
 ·  Translate
2
Add a comment...
 
لیستی از ضرب المثل های انگلیسی با معادل فارسی:
.
.It’s never too late to mend

جلوی ضرر را از هر کجا که بگیری منفعت است

The early bird catches the worm

سحر خیز باش تا کامروا باشی

Haste is of the devil

عجله کار شیطان است

Fine feathers make fine birds

مردم عقلشان به چشمشان است

Strike while the iron is hot

تا تنور داغ است نان را بچسپون

Where there is a will there is a way

خواستن توانستن است

Actions speak louder than words

دو صد گفته چون نیم کردار نیست،

به عمل کار برآید به سخن دانی نیست

One swallow does not make a summer

با یک گل بهار نمی شود

Easy come, easy go

باد آورده را باد می برد

Cut your coat according to your cloth

پایت را به اندازه گلیمت دراز کن

As you sow, so shall you reap

هر چه را بکاری همان را درو می کنی

To make a mountain out of a molehill

از کاه کوه ساختن

Better late than never

دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است

All is well that ends well

شاهنامه آخرش خوش است

A penny saved is a penny earned

قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود

Do as you would be done

با دیگران همانطوری رفتار کن که دوست داری دیگران با تو رفتار کنند

To have a finger in every pie

نخود هر آشی بودن

Don’t count your chicken before they are hatched

جوجه را آخر پاییز می شمارند

To get up on the wrong side of the bed

از دنده چپ برخاستن

Where one door shuts another opens

خدا گر زحکمت ببندد دری، زرحمت کشاید در دیگری

www.languagecentre.ir
 ·  Translate
3
Add a comment...

Sara baharkia

Discussion  - 
 
✳️ #idioms🔰🔰🔰

we are now even➡️ حالا با هم بی حساب شدیم

she gave me cold shoulder➡️بهم بی محلی کرد

back at you➡️اینم جوابت

you are dreaming➡️ دلت خوشه ها

dream on➡️به همین خیال باش

talk highly of someone➡️از کسی تعریف کردن

see someone off➡️ بدرقه کردن

It’s a Guy thing➡️مساله مردونه ست

You scared the wits out of me➡️زهرمو آب کردي

You are so cheap➡️ خیلی پستی

You are bagged➡️ سوسک شدي

strike a light➡️ایول ، دمت گرم

no hard feeling➡️آشتی آشتی

burry the hatches➡️ آشتی کردن

uncross with you➡️ باهات قهرم

https://telegram.me/joinchat/DesDrj16Nxcsq07lK_jpOw
 ·  Translate
2
Add a comment...
 
کاربرد عناوین شخصی Mr, Mrs, Ms, Miss

Mr, Mrs, Ms, Miss عناوین شخصی (personal titles) هستند که گاهی اوقات به صورت اشتباه بکار برده می شوند. همه این عناوین یا برای نام خانوادگی استفاده می شوند و یا برای نام و نام خانوادگی با هم (این عناوین برای نام به تنهایی استفاده نمی شوند) .
Mr

تلفظ
/ˈmɪs.tɚ/

این عنوان شکل کوتاه شده کلمه Mister می باشد. از عنوان Mr برای آقایان استفاده می شود؛ فرقی نمی کند مجرد باشد یا متاهل .

Do you know Mr. White who is from Washington?

آقای وایت که اهل واشنگتن است را می شناسی؟
Mrs

تلفظ
/ˈmɪs.ɪz/

این عنوان شکل کوتاه شده کلمه Mistress می باشد. Mrs برای خانم های متاهل بکار برده می شود.

Chris doesn’t like his teacher, Mrs. Franklin

کریس معلمش خانم فرانکلین را دوست ندارد.
Miss

تلفظ
/mɪs/

همانند Mrs، عنوان Miss شکل کوتاه شده Mistress است. از Miss برای خانم های مجرد استفاده می شود.

May I talk to Miss. Brown?

امکان دارد با خانم براون صحبت کنم؟
Ms

تلفظ
/mɪz/

Ms موقعی استفاده می شود که شما نمی دونید یک خانم مجرد است یا متاهل. در سالهای اخیر از این عنوان بیش از سایر عناوینی که برای خانم ها استفاده می شود استفاده شده است؛ چون این واژه اون تاکید مجرد یا متاهل بودن را ندارد.Excuse me Ms., I’d like to order a pizza.

ببخشید خانم، می خواهم یک پیتزا سفارش دهم.چند نکته در این خصوص:

حرف اول این عناوین همیشه باید حرف بزرگ باشد.

I’m going to talk to Mr. Wilson tomorrow

قصد دارم فردا با آقای ویلسون صحبت کنم

در انگلیسی آمریکایی همیشه یک نقطه بعد از این عناوین گذاشته می شود ولی در انگلیسی بریتانیایی از این نقطه استفاده نمی شود.
وقتی که شما می خواهید از یک عنوان برای خانمی که از لحاظ سن و سال از شما بزرگ تر است، یا خانمی که از لحاظ مقام از شما بالاتر است استفاده کنید بهتر است از عنوان ma’am استفاده کنید.

It’s nice to meet you, ma’am

از دیدار شما خوشحال شدم خانم

برای گوش دادن به تلفظ صوتی این عناوین به آدرس زیر رجوع کنید:

http://www.languagecentre.ir/english/vocabulary/personal-titles
 ·  Translate
4
Add a comment...

Reza Ehsannejad

Discussion  - 
 
تفاوت experience و experiences

این دو واژه خیلی اوقات به صورت اشتباه بکار می روند؛ وقتی که می خواهید تجربه را به مفهوم دانشی که در زندگی یا کاری به دست آورده اید بکار ببرید حتما باید از اسم غیر قابل شمارش کلمه experience استفاده کرد. ولی وقتی که به یک تجربه یا تجربیات به خصوص اشاره می کنید می کنید کلمه experience قابل شمارش می شود.

Jimmy has been teaching English for 17 years, he has a lot of experiences.

در جمله بالا کلمه experiences به صورت اشتباه بکار رفته است و باید غیر قابل شمارش باشد (یعنی experience) چون به دانشی که در یک شغل بدست آمده است اشاره می کند.
 ·  Translate
2
Add a comment...
 
مطلبی مفصل و کامل درباره اصطلاحات انگلیسی ریاضی و نحوه خواندن انواع اعداد ریاضی به زبان انگلیسی
.
.
**علامت ها و عملیات ریاضی**

در این بخش به عملیات ریاضی (هر چهار عمل اصلی) و تعدادی دیگر از علامت های رایج در ریاضی خواهیم پرداخت.

plus (+)

به علاوه

two plus two (2 + 2)

دو به علاوه دو

minus (-)

منها

five minus three (5 – 3)

پنج منهای سه

times (x یا )

ضربدر

five times seven (5 x 7)

پنج ضربدر هفت

equals (=)

مساوی

four times two equals eight (4 x 2 = 8)

چهار ضربدر دو مساوی است با هشت

is less than (<)

علامت کوچکتر

six is less than ten (6 < 10)

شش از ده کوچکتر است

is greater than (>)

علامت بزرگتر

twenty is greater than thirteen (20 > 13)

بیست از سیزده بزرگتر است

is greater than or equal to (≤)

علامت کوچکتر مساوی

five plus one is greater than or equal to seven (5 + 1 ≤ 7)

پنج به علاوه یک کوچکتر یا مساوی است با هفت

is more than or equal to (≥)

علامت بزرگتر مساوی

six plus eight is equal to or greater than eleven (6 + 8 ≥ 11)

شش به علاوه هشت بزرگتر یا مساوی است با یازده

is not equal to (≠)

علامت نا مساوی

twenty-five is not equal to sixteen (25 ≠ 16)

بیست و پنج با شانزده مساوی نیست

divided by (÷ یا /)

تقسیم بر

four divided by two (4 ÷ 2)

چهار تقسیم بر دو

***ریاضی – نحوه خواندن اعداد اعشاری (decimals)**

بین اعداد اعشاری از نقطه (.) استفاده می شود که هنگام خواندن اعداد اعشاری point خوانده می شود. نحوه خواندن اعداد اعشاری ریاضی زیر در پرانتز جلوی هر عدد نوشته شده است:

4.28 (two point two eight)

9.71 (nine point seven one)

17. 378 (seventeen point three seven eight)

5.56839 (five point five six eight three nine)
**ریاضی – خواندن درصد (percentage)**

علامت درصد (%) به صورت percent تلفظ می شود. نحوه خواندن اعدد درصدی در پرانتز جلوی هر عدد نوشته شده است:

13% (thirteen percent)

55% (fifty five percent)

78% (seventy eight percent)
**نحوه خواندن اعداد کسری در ریاضی (fractions)**

در زبان انگلیسی نحوه خواندن اعداد اعشاری به این شکل است که عددی که قبل از علامت کسری (/) قرار می گیرد همانند اعداد اصلی خوانده می شود (اعداد اصلی مانند یک، دو، سه و غیره)، و عددی که بعد از علامت کسری می آید باید مثل اعداد ترتیبی نوشته و خوانده شود (اعداد ترتیبی مانند یکم، دوم، سوم و غیره). اگر عدد سمت چپ علامت کسری بیشتر از 1 باشد باید یک حرف s به انتهای عدد سمت راست علامت کسری اضافه کرد.

در مثال های زیر نحوه خواندن اعداد کسری در ریاضی در پرانتز جلوی هر عدد نوشته شده است:

3/4 (three quarters)

سه چهارم

2/7 (two sevenths)

دو هفتم

1/8 (one eighth)

یک هشتم

1/2 (one half)

یک دوم

1/3 (one third)

یک سوم
.
**نحوه خواندن اعداد توان دار**

توان یک عدد در انگلیسی power یا exponent نامیده می شود. نحوه خواندن این نوع اعداد در یاضی در پرانتز کنار هر عدد نوشته شده است:

(two to the power four) 24

دو به توان چهار

(three to the power six ) 36

سه به توان شش

(seven to the power three) 73

هفت به توان سه

(four to the power ten) 410

چهار به توان ده
.
http://www.languagecentre.ir/english/vocabulary/math
 ·  Translate
در این مطلب به تعدادی از کلمات و اصطلاحات مربوط به ریاضی خواهیم پرداخت. علامت ها و عملیات ریاضی در ا
6
Add a comment...
 
👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆

ترجمه اهنگ the mass


Semper crescis
مدام كاسته مي شود
Aut decrescis
و افزوده مي شود
Vita detestabilis
اين زندگي ملال انگيز
Nunc obdurat
حالي سخت
Et tunc curat
و زماني سهل
Ludo mentis aciem
با بازيگرهاي تند و بازيگوش
Nunc obdurat
حالي سخت
Et tunc curat
و سپس آسان
Ludo mentis aciem
با بازيگرعاي تند و بازيگوش
Egestatem
فقر
Potestatem
قدرت
Dissolvit ut glaciem
همانند يخ آب مي شوند
Divano
با تاثير
Divano re
بي تاثير
Divano blessi
اثر سازنده
Divano blessia
اثر مخرب
Divano blessia
اثر مخرب
Divano
با تاثير
Divano re
بي تاثير
Divano blessia
اثر مخرب
Divano blessia
اثر مخرب
Sors salutis
هميشه ميان خواهش روح
Et virtutis
و تمناي جسم
Michi nunc contraria
با من تضادي ست
Est affectus
تحريكم مي كنند
Et defectus
و آرامم مي كنند
Semper in angaria
مدام عذابم مي دهن
Hac in hora
در اين زمان
Sine mora
بي تكرار
Corde pulsum tangite
ضربان قلبم را درياب
Divano
با تاثير
Divano re
بي تاثير
Divano blessi
اثر سازنده
Divano blessia
اثر مخرب
Divano blessia
اثر مخرب
Divano
با تاثير
Divano re
بي تاثير
Divano blessia
اثر مخرب
Divano blessia
اثر مخرب
Divano
با تاثير
Divano re
بي تاثير
Divano blessia
اثر مخرب
Divano blessia
اثر مخرب
Sors salutis.........
هميشه ميان خواهش روح
Divano.......
بي تاثير
Hac in hora
در اين زمان
Sine mora
بي تكرار
Corde pulsum tangite
ضربان قلبم را درياب
Quod per sortem
كه چگونه به واسطه تقدير
Sternit fortem
توانم را مي كاهند
Mecum omnes plangite
و تو را از من مي رانند ·  Translate
9
Add a comment...
 
یکی از کاربرد های کلمه rock

حتما می دانید که کلمه rock  به معنی سنگ یا  تخته سنگ است...در زبان عامیانه یک معنی دیگر این کلمه خیلی رایج و محبوب شده و در فیلم های هالیوودی هم خیلی استفاده می شه. به نظر شما در جمله پایین کلمه rock  به چه معنی هست؟
.
A: Have you watched Steven Spielberg’s new movie?
B: Yes, I watched it when it first came out, it rocks!!!
.
.
.
.
.
.
.

کلمه rock  اینجا دیگر یک اسم نیست بلکه یک فعل است به معنی ‘خیلی خوب بودن’، ‘فوق العاده بودن’
.
معنی جملات بالا:
.
شخص اول: فیلم جدید استیون اسپیلبرگ رو دیدی؟
شخص دوم: آره همون اول که اومد دیدمش، فوق العاده است.
 ·  Translate
5
Add a comment...

About this community

Sara baharkia

Discussion  - 
 
✳️ گرامر نقل قول(۴) :

✅ افعال کمکی وجهی در نقل قول غيرمستقيم :👇👇

💟 در نقل قول غيرمستقيم افعال کمکی وجهی مانند  may ،can ، will و shall  به might، could،would و should تبديل می‌شوند.

WILL ➡️ would
CAN ➡️ could
MAY ➡️ might
SHALL ➡️ should

▶️ 'I will sell my car,' he told me.
He told me that he would sell his car.

▶️ 'I can help you,' he said.
He said he could help me.

▶️ 'The teacher may be ill,' he said.
He said that the teacher might be ill.

💟 ولی افعال كمكی used to، ought to و must در جملات نقل قول غير مستقيم تغييری نمی‌کنند:

▶️ I told her that I used to smoke twenty a day.

 

✅ تغييرات قیدها در نقل قول غيرمستقيم :👇👇

در نقل قول غيرمستقيم علاوه بر تغييراتی که در افعال صورت مي‌گيرد، در بعضی ديگر از اقسام کلمه، از جمله قيدها نيز تغييراتی ايجاد می‌شود که در جدول زير بعضی از آنها را می‌بينيد:

This ➡️ that

These ➡️ those

Here ➡️ there

Now ➡️ then

Today ➡️ that day

Yesterday ➡️ the previous day / the day before

Tomorrow ➡️ the next day / the following day

Next week / year ... ➡️ the following week / year ...

Last week / year ... ➡️ the previous week / year ...

چند مثال 👇👇

▶️ He said, "We will visit the factory tomorrow."
➡️ He said that he would visit the factory the next day.


▶️ Jack said, "My wife went with me to the show yesterday."
➡️ Jack said his wife had gone with him to the show the day before.


▶️ Dave asked, "Where did you go last weekend?"
➡️ Dave asked me where I had gone the previous weekend.

https://telegram.me/joinchat/DesDrj16Nxcsq07lK_jpOw
 ·  Translate
3
Add a comment...

Sara baharkia

Discussion  - 
 
✳️ کاربرد no و not در جملات👇👇


💟 هر دو برای منفی کردن جمله است. با این تفاوت که no میتونه به تنهایی در جواب جمله بکار رود، ولی not در جواب بکار برده نمیشود.
▶️ would you like to drink tea?
No, I don't like.

💟 فقط not برای منفی کردن فعل بکار میرود.

💟 #نکته : no میتواند قبل از اسم استفاده شود، بدون حرف تعریف. ولی وقتی not اوردیم باید حرف تعریف هم بیاوریم.👇

▶️ Learning english is no joke.
▶️ Learning english is not a joke.


💟 در کاربرد no ، در مواردی که صفت قبل از اسم است، باز نیازی به حرف تعریف نیست.👇

▶️ There is no strong coffee on the table.
▶️ There is no red car here.

💟 یکی دیگه از موارد کاربرد not قبل از کلماتی مثل much , enough ,many است.
▶️ There is not enough fork on the table.

https://telegram.me/joinchat/DesDrj16Nxcsq07lK_jpOw
 ·  Translate
2
Add a comment...

Sara baharkia

Discussion  - 
 
✳️ گرامر نقل قول(۲) :

تبدیل نقل قول جمله خبری به غیرمستقیم :👇👇👇

💟 در مورد اجراي تطابق زمان در نقل قول غير مستقيم 12 زمان انگليسي به صورتهاي زير به كار مي روند :

1)زمان حال ساده تبديل به گذشته ساده مي شود. مثلا:
▶️ Helen said to bob, “I know your father”.
▶️ Helen told Bob that she knew his father.


2)زمان حال استمراري تبديل به گذشته استمراري مي شود. مثلا:
▶️ My father said to me, “I am listening to you.”
▶️ My father told me that he was listening to me

3 )زمان حال كامل تبديل به گذشته كامل مي شود. مثلا:
▶️ The boy said to the girl, “I haven’t seen your book.”
▶️ The boy told the girl that he hadn’t seen her book.


4) زمان حال كامل استمراری تبديل به گذشته كامل استمراری. مثلا :
▶️ My friend said, “I have been living here for ten years.”
▶️ My friend said that he had been living here for ten years.


5) زمان آينده ساده تبديل به آينده در گذشته مي شود. مثلا :
▶️ The man said to the woman, “I will see you.”
▶️ The man told the woman that he would see her.


6) زمان آينده استمراری تبديل به آينده در گذشته استمراری مي شود. مثلا :
▶️ Ahmad said, “I will be working on Friday.”
▶️ Ahmad said that he would be working on Friday morning.


7) زمان آينده كامل تبديل به آينده در گذشته كامل مي شود. مثلا :
▶️ Bob said, “I will have finished the book on April.”
▶️ Bob said that he would have finished the book on April.


8) زمان آينده كامل استمراری تبديل به آينده در گذشته كامل استمراری مي شود. مثلا:
▶️ Bob said, “I will have been studying for two years by April.”
▶️ Bob said that he would have been studying for two years by April.


9) زمان گذشته ساده تبديل به زمان گذشته كامل مي شود. مثلا :
▶️ My father said to me, “I saw your umberella.”
▶️ My father told me that he had seen my umberella.


💟 #نکته : مي توان در نقل قول غير مستقيم زمان گذشته ساده را به همان صورت گذشته نگه داشت و تبديل به گذشته كامل نكرد. مثلا :
▶️ My father told me that he saw my umberella.


10) زمان گذشته استمراری تبديل به گذشته كامل استمراری میشود . مثلا :
▶️ Bob said, “I was listening to the music.”
▶️ Bob said that he had been listening to music.


💟 #نكته: دو زمان گذشته كامل و گذشته كامل استمراری در نقل قول غير مستقيم تغيير نمیكند و به همان صورت باقی می ماند. مثلا :

▶️ The woman said, “I had left home.”
▶️ The woman said that she had left home.

▶️ Bob said, “I had been playing for two hours.”
▶️ Bob said that he had been playing for two hours.

💟 #نکته : در صورتي كه در قسمت فعل گزارشگر مفعول وجود داشته باشد ، در نقل قول مستقيم میتوان به دلخواه از tell يا say to استفاده كرد . مثلا:

▶️ Helen said to/told Bob, “I know your father.”


💟 امّا در نقل قول غير مستقيم خبري say to  بکار نمي رود بلکه از tell استفاده میشود. مثلا:

▶️ Helen told Bob that she knew his father

https://telegram.me/joinchat/DesDrj16Nxcsq07lK_jpOw
 ·  Translate
2
Add a comment...

Sara baharkia

Discussion  - 
 
✳️ عبارات فعلی (۲) :👇👇


♦️drop out of = withdraw from participation:  
 انصراف زدن                

▶️ I hope none of my students drop out of school this semester.
امیدوارم در این ترم هیچ‌کدام از دانش آموزان از مدرسه انصراف نزنند.


♦️get along with = have a good relationship with:
     کنار آمدن با ، همراهی کردن

▶️ I found it very hard to get along with my brother when we were young.
وقتی بچه بودیم من خیلی سخت با برادرم کنار می‌آمدم.


♦️get away with = escape blame:        قسر دررفتن

▶️ Carlo cheated on the exam and then tried to get away withit.
کارلو در آزمون تقلب کرد و بعد سعی کرد قسر در برود.


♦️get rid of = eliminate:    
    خلاص شدن از

▶️ The citizens tried to get rid of their corrupt mayor in the recent election.
شهروندان سعی کردند در انتخابات اخیر از شر شهردار فاسدشان خلاص شوند.

♦️get through with = finish:  
     تمام کردن

▶️ When will you ever get through with that book?
پس اون کتاب را کی تمام می‌کنید؟


♦️walk out on = abandon:    
   ترک کردن، رها کردن

▶️ Her husband walked out on her and their three children.
شوهرش او را همراه با سه فرزندش رها کرد.

https://telegram.me/joinchat/DesDrj16Nxcsq07lK_jpOw
 ·  Translate
2
Add a comment...

Sara baharkia

Discussion  - 
 
✳️ صفات فاعلی و مفعولی:(present and past participle)👇👇


💟 صفت فاعلی با اضافه کردن ing به شکل ساده ی فعل ساخته می شود: سرگرم کننده =amusing

💟 صفت مفعولی با اضافه کردن edبه شکل ساده ی فعل ساخته می شود:  سرگرم=amused


💟 صفت فاعلی صفتی است اثر گذار، این که شخصی یا چیزی اثری یا احساسی را ایجاد می کند.

💟 در حالی که صفت مفعولی صفتی است اثر پذیر و اثر یا احساس ایجاد شده در شخص را بیان میکند.

▶️ The children are amused because the cartoon are amusing.                     
بچه ها سرگرم هستند چون کارتون سرگرم کننده است


💟 #نکته1 : صفت فاعلی غالبا" برای توصیف غیر انسان و صفت مفعولی برای توصیف انسان به کار می رود.

▶️ Betty is bored because the job is boring.  
  بتی کسل است چون شغلش کسل کننده است.


💟 #نکته2 : تفاوت بین صفت فاعلی و مفعولی :👇👇

صفت فاعلی ایجاد کننده یک حالت است ( فاعل)، در صورتی که صفت مفعولی پذیرای حالتی است (مفعول).

 

💟 #نکته3 : صفات فاعلی / مفعولی می توانند همچون یک صفت ساده قبل از اسم و یا بعد از یک فعل ربطی قرار بگیرند. 


کسلboredکسل کنندهboring

علاقه مندinterestedجالبinteresting

ترسیدهfrightenedترسناکfrightening

شوکه شدهshockedتکان دهندهshocking

هیجان زدهexcitedهیجان آورexciting

غافلگیرsurprisedغافلگیر کنندهsurprising

سرگرمamusedسرگرم کنندهamusing

گیجconfusedگیج کنندهconfusing

خستهtiredخسته کنندهtiring


💟 جایگاه صفت در جمله:👇👇

⬅️ الف -قبل از اسم:
I bought an expensive car.
من یک اتومبیل گران قیمت خریدم.
              

⬅️ ب- بعد از افعال ربطی(linking verbs):

شدنbecome - get -grow

بودن(be(am,is, are,was,were,be,been 

مزه ی...داشتنtaste

به نظر رسیدنapear - look - seem

بوی...دادنsmell

احساس...کردنfeel

▶️ The soup tastes nice.     سوپ مزه ی خوبی دارد

▶️ The weather got cold.     هواسرد شد


💟 ترتیب قرار گرفتن صفات قبل از اسم:

اسم+جنس+ملیت+رنگ+شکل+سن و قدمت+اندازه+کیفیت+حروف تعریف ➡️

1-حروف تعریف:a , an , the , one , two,...

2-کیفیت:ugly , nice ,...

3-اندازه:big , short , giant ,...

4-سن و قدمت:modern , young , old

5-شکل:round , square ,...

6-رنگ:pink , red , black ,...

7-ملیت:Persian , German , American ,...

8-جنس:cotton , rubber , wool ,...

▶️ we bought  a beautiful large old wooden table.                        
من یک میز چوبی قدیمی بزرگ خریدم.

▶️ I have a nice green Italian cotton shirt.
من یک پیراهن خوب نخی سبز ایتالیایی دارم.
        
https://telegram.me/joinchat/DesDrj16Nxcsq07lK_jpOw                 
 ·  Translate
2
Add a comment...
 
یکی از مباحث بسیار مهم در گرامر زبان انگلیسی مالکیت (possession) است. همانطور که می دانید چند روش در انگلیسی برای بیان مالکیت وجود دارد مانند استفاده از ضمایر ملکی (possessive pronouns)، of و s به همراه آپاستروف (s’) apostrophe. در این پست قصد داریم به نحوه استفاده از of و s’ برای بیان مالکیت بپردازیم.

استفاده از s’

به طور کلی هنگامی که مالکیت متعلق به اشخاص، حیوانات، کشورها و سازمان ها می باشد از s’ (که s-genitive نیز به آن می گویند) استفاده می شود. چند مثال در این خصوص:

It’s Richard‘s car.

این ماشین ریچارد است.

The cat‘s leg was broken.

پای گربه شکسته بود.

Iran‘s resources include oil, gas, coal, etc

منابع ایران شامل گاز، نفت، زغال سنگ و غیره می باشد.

چند نکته

اگر یک اسم جمع باشد فقط آپاستروف (‘) را به انتهای آن اضافه می کنیم (s را نباید اضافه کرد):

We have to deal with the customers‘ complaints as soon as possible.

ما باید هر چه زودتر به اعتراضات مشتریان رسیدگی کنیم.

همچنین ممکن است این سوال برایتان پیش بیاید که آیا اگر یک اسم به s ختم شود (اسمی که جمع نیست، مثل اسم Charles) باز هم باید نشانه مالکیت s’ را به آن اضافه کرد. در این خصوص اکثر افراد از s’ استفاده می کنند و خیلی افراد هم فقط از apostrophe (‘) برای این گونه اسامی استفاده می کنند.

استفاده از of

به طور کلی اگر مالکیت متعلق به اشیاء (objects) باشد از of استفاده می کنیم. به چند مثال توجه کنید:

What is the name of that street?

اسم اون خیابان چیه؟

I’m on the roof of the house.

من روی پشت بام خانه هستم.

Please take a look at the top of the page.

لطفا به بالای صفحه نگاه کنید.

www.languagecentre.ir
 ·  Translate
2
Add a comment...
 
یکی از مواردی که زبان آموزان به صورت مکرر با آن برخورد می کنند خواندن سال در انگلیسی است. در این مطلب قصد داریم به نحوه خواندن سال در انگلیسی بپردازیم.
سال های 2000 و بعد از 2000

سالهای 2000 و به بعد برای ما فارسی زبانان منطقی تر است تا سال های قبل از 2000، چون سال های 2000 و بعد از آن همانطوری خوانده می شوند که ما در زبان فارسی سال ها را می خوانیم. در مثال های زیر نحوه خواندن سال ها در انگلیسی جلوی هر کلمه نوشته شده است:

2000 – two thousand

2001 – two thousand (and) one

2009 – two thousand (and) nine

2010 – two thousand (and) ten

2015 – two thousand (and) fifteen

2016 – two thousand (and) sixteen

سال های قبل از 2000

نحوه خواندن سال در انگلیسی در خصوص سال های قبل از 2000 برای زبان آموزان فارسی زبان (و خیلی از زبان های دیگر) بسیار گیج کننده می شوند.

اگر دو رقم اول یک سال چهار رقمی 0 نبود ولی دو رقم آخر صفر بود معمولا آن سال با hundred بیان می شود. به چند مثال توجه کنید:

1900 – nineteen hundred

1800 – eighteen hundred

1700 – seventeen hundred

1600 – sixteen hundred

1500 – fifteen hundred

اگر فقط رقم سوم یک سال چهار رقمی صفر باشد دو رقم اول با هم و دو رقم آخر هم به صورت جداگانه خوانده می شوند (خود صفر هم باید حتما خوانده شود):

1807 – eighteen oh seven

1902 – nineteen oh two

1705 – seventeen oh five

1306 – thirteen oh six

برای خواندن این دسته از سال ها (مواردی که رقم سوم آنها صفر است) می توان از روش قبلی (با hundred) هم استفاده کرد ولی روش بدون استفاده از hundred رایج تر است. به یک مثال در این خصوص توجه کنید:

1807 – eighteen hundred and seven

اگر هیچ کدام از رقم های سال صفر نبود آنها را دو به دو می خونیم:

1987 – nineteen eighty seven

1741 – seventeen forty one

1311 – thirteen eleven

1654 – sixteen fifty four

1218 – twelve eighteen

در این پست به معمول ترین روش های خواندن سال در انگلیسی پرداخته شد. روش های دیگری نیز برای برخی از موارد بالا وجود دارد ولی خیلی معمول نیستند.
http://www.languagecentre.ir/english/pronunciation/read-years
 ·  Translate
3
Add a comment...
 
‍ A very Handy Expression in Everyday English👇👇

👉face to face👈
رودر رو -شخصآ


A:there is something I want to talk to you about

B:OK,but not on the phone.I prefer to talk about it face to face

اولی:یک چیزی هست که می خواهم راجع به آن صحبت کنم.
دومی:باشه ولی نه پای تلفن. ترجیح می دهم رودررو صحبت کنیم.

http://telegram.me/Mohammaditabar1353
 ·  Translate
8
Add a comment...