من عاشق همه هستم،مخصوصاخودم

Post has shared content

Post has attachment
لحظه های سرد زمستان را با تو دوست دارم نه تنها.........
Photo

Post has shared content
این متنو نخون
میگم نخون😕
بخونی باید کپی کنیا😞
عجب سریشی هستیا😑


میگم نخون😶
ای بابا😩خوندی باید پخشش کنیا😕


بیخیال ارزش نداره✋✋✋داری میخونی😥
میگم نخون😡

میخوای بخونی؟😊


آره؟باشه


برو پایین تر👇👇👇👇👇👇👇👇بازم برو👇👇👇👇👇


همین الان یه صلوات واسه ی شادی روح مرتضی بفرست📩📩
اگه پخشش نکنی تا آخر عمرت مدیونی
Photo

Post has attachment
مرد که تـــــــــــــو باشی

زن بــودن خوب است

از میان تمام مذکــر های دنیـــــــــــــا

فقــط کافیست پای تـــــــــــو درمیــان باشد

نمیدانی برای تـــــــــــو خانوم بودن چه کیفی دارد!!

Photo

Post has attachment
כلــــــــــم …

با مشت دیگران کـَـکش هم نمیگزכ…

امـــــــــــــــــــــــــــــــا ..

اخمـــ تو ..

خورכش میکنــכ ..

چه رســכ به ….

قهر و نبوכنــت…

Photo

Post has attachment
تاثـیـرگُـذارتـریـטּ قـانـوטּ زنـدگـے مـטּ ،

قـانـوטּ { ڪہ نـبـایـכ } بـوכ !

عـاشـقِـ ڪسـے شـכمـ ؛ ڪـہ نبـایـכ !

כستـاטּ یـخ زכه امـ ، دستـاטּ تـبـכار اویـے را طـلبـ ڪـرכ ؛ ڪـہ نـبـایـכ !

כلـمـ بـودטּ آنـے را خـواستـ ؛ ڪـہ نـبـایـכ !

اشڪـ هـایـمـ بـہ یـاכ ِ ڪسـے سـرازیـر شـכنـכ ؛ ڪـہ نـبـایـכ !

میـدانـمـ . . . ایـراכ از مـטּ بـوכ ….

ڪـاش میـشـכ ایـטּ روزهـا ، ڪـمـے مــُرכ

Photo

Post has attachment
" تــــــــــو " !!

همــانــے ڪـہ همــیـشـہ

" בوســتـش בارم "

همــانـے ڪـہ تــا غــصـّـہ ام مے گیــرב ســر و ڪلّـــہ اش پــیــدا مے شوב

و تــا مــرا نـخنـבانـב בســﭞ بـرבار نمے شوב

هـمـانے ڪـہ همــیــشـہ پـــُـر اسـﭞ از

شـور و شـاבے و زنـבگے …

" تــــــ♥ــــو "

همیشه هــمــانے …

Photo

Post has attachment
یـــــــه مــــــــــرد واقعــــــــــی مردیــــــــه کـــــــــه

وقتــــــــــی یـه دختــــــــــرو دوســــــــــت داشــــــــت

واســــــه باقیــــــــه دخــــــــترا نمــــــــاز میـــــــت بخونــــــــــه . . 

Photo
Wait while more posts are being loaded