Post has attachment
สวัสดียามเช้า
นักปราชญ์ กล่าวไว้ว่าพ่อแม่เปรียบเหมือนพระในบ้าน
พ่อแม่ เป็นพระพรหมของลูก
พ่อแม่ เป็นพระอรหันต์ของลูก
พ่อแม่จึงเป็นผู้มีพระคุณต่อลูกมากจึงไม่สามารถจะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบคุณท่านได้เราจึงควรกตัญญูรู้คุณท่านและตอบแทน เพราะท่านทั้งสองเป็นบุคคลหาได้ยากในโลก บุตรธิดาคนใดระลึกถึงคุณท่านผู้อุปการะและตอบแทนบุคคลนั้นมีแต่ความสุขความเจริญฝ่ายเดียวเพราะท่านเป็นผู้ให้ชีวิตและเลี้ยงดูเราด้วยความรักปรารถนาดีต่อเราไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเป็นความรักที่บริสุทธิ์ท่านจึงเป็นบุคคลหาได้ยากในโลก.
Photo

Post has attachment
พลังแห่งรักบริสุทธิ์ แม่มีต่อลูกกว้างใหญ่คณานับไม่สิ้นสุด
อายไหมที่มีแม่จนคนบ้านนอก
อย่าอายเลยที่มีแม่จน จงภูมิใจที่มีแม่รักและห่วงใยเรา ไม่ว่าลูกจะผิดพลาดสักกี่ครั้งแม่ก็ยังรักและให้อภัยลูกเสมอพลังแห่งรักของแม่จึงยิ่งใหญ่เราควรกตัญญูรู้คุณท่านและตอบแทนด้วย(น้ำนม_ข้าวป้อน)ที่เลี้ยงดูเราตั้งแต่แบเบาะจนเติบใหญ่แม่ยอมลำบากตรากตรำเพื่อให้ลูกได้กินบางครั้งแม่ยอมอดหวังให้ลูกได้กินอิ่มท้องแม้ชีวิตของแม่ก็ยอมสละให้เพื่อลูกรักได้เสมอ
พระคุณของท่านจึงยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดในโลกจะมาเปรียบเทียบแทนคุณท่านได้เลยคุณของท่านจึงเปรียบเหมือนบูรพาจารย์ พระพรหม และพระอรหันต์ของลูก
ลูกคนใด รู้คุณบุคคลผู้อุปการะก่อนแก่เรา
ลูกคนนั้น ย่อมพบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป.
Photo

Post has attachment
สวัสดียามเช้า
พลังแห่งรักของแม่เป็นความรักที่บริสุทธิ์มีต่อลูก
ทางสายเลือดสายสัมพันธิ์อย่างเหนียวแน่นบรุพพาจารย์กล่าวไว้ว่าลูกได้รับอารมณ์และความฉลาดโดยตรงจากแม่
Photo

Post has attachment
พลังแห่งรักผู้ที่ได้ชื่อว่าแม่ เป็นความรักที่บริสุทธิ์
ยิ่งใหญ่ในหัวใจลูกทุกคน
คำว่าแม่ให้กำเนิดเกิดชีวิต
ให้ความคิดให้วิชาให้อาหาร
ให้ความรักแท้จริงหาใดปาน
สุดกล่าวขานมาเปรียบเทียบรักใด
Photo

Post has attachment
พลังแห่งศรัทธา จะเกิดขึ้นได้ เพราะมีความเชื่อมั่น-ความเคารพนับถือด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริงย่อมเกิดผลแก่บุคคลนั้นทั้งปัจจุบันและอนาคต
ความศรัทธาใด ท้ประกอบด้วยปัญญาไตร่ตรองด้วยเหตุและผลแล้ว ความศรัทธานั้นจึงให้ผลทางที่ดีและบริสุทธิ์ความศรัทธาจึงจะเกิดพลังหนุนนำให้บุคคลนั้นพบแต่ความสุขความเจริญในชีวิต เพราะความศรัทธาเชื่อมั่นนั้นยังประโยชน์ให้เกิดพบหนทางแห่ง ธรรม ที่ยังไม่เกิด ให้เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้ว ก็เจริญมากขึ้น ทั้งปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น ศรัทธา จึงเป็นเหตุปัจจัยแห่งธรรมนำไปสู่อริยสัจธรรม หนทางปฎิบัติเพื่อทางพ้นทุกข์
เพราะความศรัทธา เชื่อมั่นจึงเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่อยู่ในหัวใจเราทุกคนที่เต็มเปี่ยมด้วยความศรัทธาถึงแม้จะมีอุปสรรคมากมายเพียงใดก็ไม่สามารถทำให้คลายศรัทธาได้
เพระความศรัทธาประกอบด้วยปัญญาจึงเกิดผลดังนี้
สละทรัพย์ เพื่อรักษา อวัยวะ
สละอวัยวะ เพื่อรักษา ชีวิต
สละชีวิต เพื่อรักษา ธรรม.
Photo

Post has attachment
เป็นที่น่าปลาบปลื้มใจแสดงออกด้วยความจงรักภักดีด้วยการทำความดียามมีทุกข์เศร้าโศกเสียใจ
Photo

Post has attachment
พลังแห่งความดีของพระองค์ท่านยังคงอยู่ในหัวใจเราทุกคนไปตราบนานเท่านาน
Photo

Post has attachment
ขอพระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย

Post has attachment
ใกล้ถึงวันออกพรรษาคนไทยที่มีความเชื่อ ศรัทธาและผูกพันกับพระพุทธศาสนามายาวนานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันโดยเฉพาะ เรือ่งราวของพญานาค ทรงบำเพ็ญบารมีเฝ้ารอพระพุทธเจ้าแต่ละองค์จะมาตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญูสัมโพธิญาณบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้านั้นใช้เวลายาวนานเป็นกัปหรือหลายแสนกัป พญานาค คอยเฝ้ารอต้องการเข้าเฝ้าและได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนา และหาวิธีที่จะมาบำเพ็ญบารมีในพระพุทธศาสนาด้วยความศรัทธาจึงได้แปลงร่างเป็นมนุษย์เพื่อต้องการจะบวช แต่เพราะบุญบารมีและวาสนาไม่ถึงจึงบวชในพระพุทธศาสนาไม่ได้ เพราะเหตุผลที่ท่านเป็นสัตว์เดรัจฉาน หรืออมนุษย์ ไม่ใช่มนุษย์ เพราะพญานาคบางครั้งเป็นมนุษย์ บางคร้งเป็นสัตว์เดรัจฉาน หรือข้างขึ้นเป็นคน ข้างแรมเป็นนาค ด้งนั้นในฐานะที่เราเกิดเป็นคนพบพระพุทธศาสนาคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านับว่าเป็นโชคดีของพวกเราทั้งหลายที่มีโอกาสจะได้บำเพ็ญบุญเสริมสร้างบารมีให้กับตัวเองปฏิบัติตามคำสั่งสอน ด้วยการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ให้ยิ่งๆขึ้นไป เพราะเราทุกคนมีชีวิตอยู่เพียงชั่วขณะหนึ่งเท่านั้น ทิ้งสังขารร่างกายที่เปื่อยเน่านี้อยู่กับโลก สิ่งที่ติดตามตัวเราไปมีบาป กับบุญเท่านั้น เราต้องการอะไร?
Photo

Post has attachment
ขอบคุณผู้ติดตามด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลจงคุ้มครองรักษาปรารถนาสิ่งใดจงสำเร็จสมประสงค์ทุกประการ
Photo
Wait while more posts are being loaded