Post has attachment
พลังแห่งศรัทธา จะเกิดขึ้นได้ เพราะมีความเชื่อมั่น-ความเคารพนับถือด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริงย่อมเกิดผลแก่บุคคลนั้นทั้งปัจจุบันและอนาคต
ความศรัทธาใด ท้ประกอบด้วยปัญญาไตร่ตรองด้วยเหตุและผลแล้ว ความศรัทธานั้นจึงให้ผลทางที่ดีและบริสุทธิ์ความศรัทธาจึงจะเกิดพลังหนุนนำให้บุคคลนั้นพบแต่ความสุขความเจริญในชีวิต เพราะความศรัทธาเชื่อมั่นนั้นยังประโยชน์ให้เกิดพบหนทางแห่ง ธรรม ที่ยังไม่เกิด ให้เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้ว ก็เจริญมากขึ้น ทั้งปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น ศรัทธา จึงเป็นเหตุปัจจัยแห่งธรรมนำไปสู่อริยสัจธรรม หนทางปฎิบัติเพื่อทางพ้นทุกข์
เพราะความศรัทธา เชื่อมั่นจึงเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่อยู่ในหัวใจเราทุกคนที่เต็มเปี่ยมด้วยความศรัทธาถึงแม้จะมีอุปสรรคมากมายเพียงใดก็ไม่สามารถทำให้คลายศรัทธาได้
เพระความศรัทธาประกอบด้วยปัญญาจึงเกิดผลดังนี้
สละทรัพย์ เพื่อรักษา อวัยวะ
สละอวัยวะ เพื่อรักษา ชีวิต
สละชีวิต เพื่อรักษา ธรรม.
Photo

Post has attachment
เป็นที่น่าปลาบปลื้มใจแสดงออกด้วยความจงรักภักดีด้วยการทำความดียามมีทุกข์เศร้าโศกเสียใจ
Photo

Post has attachment
พลังแห่งความดีของพระองค์ท่านยังคงอยู่ในหัวใจเราทุกคนไปตราบนานเท่านาน
Photo

Post has attachment
ขอพระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย

Post has attachment
ใกล้ถึงวันออกพรรษาคนไทยที่มีความเชื่อ ศรัทธาและผูกพันกับพระพุทธศาสนามายาวนานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันโดยเฉพาะ เรือ่งราวของพญานาค ทรงบำเพ็ญบารมีเฝ้ารอพระพุทธเจ้าแต่ละองค์จะมาตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญูสัมโพธิญาณบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้านั้นใช้เวลายาวนานเป็นกัปหรือหลายแสนกัป พญานาค คอยเฝ้ารอต้องการเข้าเฝ้าและได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนา และหาวิธีที่จะมาบำเพ็ญบารมีในพระพุทธศาสนาด้วยความศรัทธาจึงได้แปลงร่างเป็นมนุษย์เพื่อต้องการจะบวช แต่เพราะบุญบารมีและวาสนาไม่ถึงจึงบวชในพระพุทธศาสนาไม่ได้ เพราะเหตุผลที่ท่านเป็นสัตว์เดรัจฉาน หรืออมนุษย์ ไม่ใช่มนุษย์ เพราะพญานาคบางครั้งเป็นมนุษย์ บางคร้งเป็นสัตว์เดรัจฉาน หรือข้างขึ้นเป็นคน ข้างแรมเป็นนาค ด้งนั้นในฐานะที่เราเกิดเป็นคนพบพระพุทธศาสนาคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านับว่าเป็นโชคดีของพวกเราทั้งหลายที่มีโอกาสจะได้บำเพ็ญบุญเสริมสร้างบารมีให้กับตัวเองปฏิบัติตามคำสั่งสอน ด้วยการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ให้ยิ่งๆขึ้นไป เพราะเราทุกคนมีชีวิตอยู่เพียงชั่วขณะหนึ่งเท่านั้น ทิ้งสังขารร่างกายที่เปื่อยเน่านี้อยู่กับโลก สิ่งที่ติดตามตัวเราไปมีบาป กับบุญเท่านั้น เราต้องการอะไร?
Photo

Post has attachment
ขอบคุณผู้ติดตามด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลจงคุ้มครองรักษาปรารถนาสิ่งใดจงสำเร็จสมประสงค์ทุกประการ
Photo

Post has attachment
ถ้าหากเรามีเจตนาดีมีใจบริสุทธิ์ แม้แต่การทำความดีก็ไม่ต้องหวังผลตอบแทน เพราะความดีที่เราทำมันอยู่ในใจของเราแล้วเราจะหวังผลอะไรที่ มันนอกเหนือเหตุและผลที่เราทำ .
Photo

Post has attachment
สวัสดีตอนเช้าขอให้ทุกคนมีความสุขปราศจากทุกข์ทั่วถึงกัน เรามาสร้างความดี้เพิ่มบารมีสั่งสมบุญกุศลในสัมปรายภพ คุณความดีจะติดตามเราเหมือนเงาติดตามเราในขณะมีชีวิตอยู่และหลังจากเราละโลกนี้ไปแล้วคุณความที่ทำไม่สูญหาย เราทำก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ทำชีวิตนี้สั้นนักเหมือนฟองน้ำที่ติดอยู่บนใบไม้พอถูกแสงอาทิตย์ก็จางหายไปไม่ตั้งอยู่นานฉันใด ชีวิตเราก็ฉัน
Photo

Post has attachment
คำพูดบอกให้รู้ถึงพฤติกรรมที่แสดงออกว่าจิตใจอยู่ในระดับไหน ขั้นต่ำ กลาง สูง ปัญญาชน หรืออริยชน หรือ ปุถุชน ที่หยาบหนาด้วยกิเลสตัณหาไม่ยอมพัฒนาตัวเองปล่อยตัวปล่อยใจเกลือกกลั้วอยู่กับความชั่วจึงไม่สามารถหลุดพ้นออกจากความชั่วร้าย ยอมเป็นทาสรับใช้ตลอดกาล
Photo

Post has attachment
พลังแห่งความดี มีอยู่ในตัวเราทุกคนที่จะสร้างให้เกิดขึ้นเป็นพลังแห่งความดีที่บริสุทธิ์อยู่ที่ เจตนา และทำให้เกิดเพิ่มมากขึ้นแม้เหตุที่ทำจะเล็กน้อยก็ตามหมั่นสั่งสมให้เพิ่มพูนในจิตใจที่เปี่ยมด้วยไมตรีจิตคิดแต่จะให้ผู้อื่นมีความสุขพลังแห่งความดีที่เรามีอยู่ไม่ว่าคนหรือสัตว์ก็ตามสามารถสัมผัสพลังแห่งความดีนั้นได้ไม่ยาก
Photo
Wait while more posts are being loaded