Post has attachment
ขอเชิญชวนเพื่อนๆสวดมนต์บทโพชฌังคปริตร ถวายแด่นายหลวงอันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย เพื่ออนิสงฆ์แห่งพุทธมนต์อาจช่วยส่งผลให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยไวด้วยเถอญ(ตามความเชื่อของศาสนาพุทธ)

บทโพชฌังคปริตร
(บทสวดมนต์ที่พระพุทธเจ้าทรงโปรดพระบิดาให้หายจากอาการพระประชวร)

"โพชฌังโค สะติสังขาโต
ธัมมานัง วิจะโย ตะถา
วิริยัมปีติปัสสัทธิ โพฌังคา จะ ตะถาปะเร
สะมาธุเปกขะโพชฌังคา
สัตเตเต สัพพะทัสสินา มุมินา สัมมะทักขาตา
ภาวิตา พะหุลีกะตา
สังวัตตันติ อะภิญญายะ
นิพพานายะ จะ โพธิยา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา
เอกัสมิง สะมะเย นาโถ
โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง คิลาเน ทุขิเต ทิสวา
โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ
เค จะ ตัง อะภินันทิตวา
โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา
เอกะทา ธัมมะราชาปิ
เคลัญญนาภิปีฬิโต
จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ ภะณาเปตวานะ สาทะรัง
สัมโมทิตวา จะ อาพาธา ตัมหา วุฎฐาสิ ฐานะโส
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา
ปะหีนา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมปิ มะเหสินัง
มัคคาหะตะกิเลสา วะ
ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง
เอเตนะ สัจจวัชเชนะ
โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา"

สาธุ สาธุ สาธุ
PhotoPhotoPhoto
11/10/59
3 Photos - View album

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded