Post is pinned.
Bliv medstifter af Danmarks nye Selskab for Livsforlængende Teknologi og støt udviklingen for længere og raskere liv. Stiftende generalforsamling holdes Søndag d. 18. Juni kl. 14-16 i København (nærmere sted tilgår).

På blot 100 år er middellevetiden i Danmark næsten fordoblet. De mange ekstra leveår er en gave til os alle – livets gave. Færre end nogensinde bliver revet ud af tilværelsen midt i livet. Færre børn og unge end nogensinde vil blive forældreløse. Flere end nogensinde vil se deres børn vokse op. Flere par vil nyde livet sammen længere. Det syntes vi er godt. Ja, faktisk helt fantastisk.

Og udviklingen fortsætter. Vores middellevetid forlænges med seks timer i døgnet, og flere gennembrud er på trapperne. Stamcelleteknologien kan på sigt forny vores vitale organer, genteknologien åbner mulighed for at finde og omskrive skadelige gener og flere teknologier er på vej. Udviklingen skal håndteres klogt, men vi glæder os over den, og vi støtter den.

Dansk Selskab for Livsforlængende Teknologi skal støtte udviklingen for længere og raskere liv til alle, der ønsker det. Selskabet skal være en ramme om at formulere fælles holdninger til tidens aktuelle spørgsmål knyttet til livsforlængende teknologi. Selskabet skal øge kendskabet, adgangen og udbredelse til og af livsforlængende teknologi i Danmark, og være en optimistisk stemme i debatten om den teknologiske udvikling. Det er målet.

Du inviteres derfor til stiftende generalforsamling i Dansk Selskab for Livsforlængende Teknologi. Generalforsamlingen afholdes i København.

Dagsorden for dagen:

1. Velkommen
2. Valg af ordstyrer
3. Valg af referent
4. Forslag til selskabets formål og vedtægter
5. Afstemning om selskabets formål vedtægter
6. Valg af selskabets bestyrelse
7. Eventuelt
8. Tak for i dag

Vel mødt!
Post has attachment

Det er officielt: Stiftende generalforsamling holdes Søndag d. 18. Juni kl. 14-16 i København (nærmere sted tilgår). :-)

Post has attachment
We should discuss the Russian proposal under "eventuelt."

Sunday, the 18th of June at 2pm (14 hours) is the meeting time.

Post has attachment
Der er nok at tage fat på. Her er Etisk Råds officielle holdning til at "forbedre mennesket", som de kalder det. http://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/optimering-af-mennesket/homo-artefakt/teknologi-og-videnskab/godt-bedre-ikke-saa-godt
Photo

Post has attachment

Udkast til vedtægter:VEDTÆGTER FOR DANSK SELSKAB FOR LIVSFORLÆNGENDE TEKNOLOGI


§l. Navn og hjemsted

Stk. l Foreningens navn er Dansk Selskab for Livsforlængende Teknologi.

Stk. 2 Foreningens hjemsted er København.

§2. Formål

Stk. l Dansk Selskab for Livsforlængende Teknologis formål er at fremme den teknologiske og samfundsmæssige udvikling for længere og raskere liv til alle, der ønsker det.

Stk. 2 Danske Selskab for Livsforlængende Teknologi er en almennyttig organisation og er partipolitisk uafhængig.

Stk. 3 Dansk Selskab for Livsforlængende Teknologi skal:

:støtte den teknologiske og samfundsmæssige udvikling for stadigt længere raskere liv til alle, der ønsker det, med lovlige og demokratiske midler.

:øge kendskabet, adgangen og udbredelse til og af livsforlængende teknologi i Danmark.

:være et legitimt forum for at formulere fælles holdninger til centrale spørgsmål knyttet til livsforlængende teknologi.

:deltage i samfundsdebatten som en optimistisk stemme for mulighederne i livsforlængende teknologi.

:repræsentere selskabets medlemmer i internationale organisationer på området.

§3. Medlemmer

Stk. l Som medlemmer optages personer med interesse i at fremme foreningens formål, og som betaler kontingent.

Stk. 2 Selskabets medlemmer, repræsenterer sig selv, har taleret, een stemme og kan kandidere til samtlige tillidsposter.

Stk. 3. Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens formand eller sekretær.

§4. Ledelse

Stk. l Selskabets højeste myndighed er GENERALFORSAMLINGEN, der afholdes en gang om året. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst tre ugers varsel. Indkaldelsen annonceres på selskabets hjemmeside. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved deltagelse af XX pct. af selskabets medlemmer. Generalforsamlingen sammensætter selskabets bestyrelse, beslutter selskabets vedtægter og fastsætter medlemskontingentet.

Stk. 2 Selskabets daglige ledelse forestås af BESTYRELSEN, hvis medlemmer vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen skal som minimum bestå af en formand m/k, en næstformand m/k, en sekretær og en kasser, og leder selskabet i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3 Gyldigt medlemskab giver adgang til generalforsamlingen, stemmeret og valgbarhed.

Stk. 4 Det ordinære generalforsamlings DAGSORDEN skal mindst indeholde:

a) valg af dirigent
b) valg af referent
c) godkendelse af dagsorden
d) formandens beretning
e) godkendelse af formandens beretning
f) regnskab
g) godkendelse af regnskab
h) valg af formand m/k (hvert andet år)
i) valg af næstformand m/k (hvert andet år)
j) valg af kasserer (hvert andet år)
k) valg af l revisor
l) eventuelt

Stk. 5 Generalforsamlingens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. En stemmeberettiget kan begære skriftlig afstemning. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

Stk. 6 Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 7 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer eller bestyrelsen finder det nødvendigt. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel og med angivelse af motiveret dagsorden.

Stk. 8 Vedtægtsændringer kan kun vedtages på en lovligt indvarslet generalforsamling eller en lovligt indvarslet ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 9 Forslag til vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 af de gyldige stemmer på generalforsamlingen.

§8. Opløsning

Stk. l Opløsning af foreningen kræver, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er tilstede på en generalforsamling, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er den førstnævnte betingelse ikke opfyldt, skal bestyrelsen senest 14 dage efter indvarsle en ekstraordinær generalforsamling. Såfremt forslaget vedtages på dette møde med 2/3 af de afgivne stemmer, er dette afstemningsresultat bindende, uanset det fremmødte antal medlemmer.

Stk.2 Hvis foreningen opløses, overføres dens aktiver til et formål i overensstemmelse med §2, ved beslutning på generalforsamlingen.

§9. Udelukkelse

Stk. l Bestyrelsen kan udelukke et medlem. Afgørelsen kan indankes for generalforsamlingen.

Wait while more posts are being loaded