Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content
موافقید؟؟؟؟؟دانلود مقاله خواص و حالات روح در ظاهر و باطن انسان

١ – سوال : تفاوت خواص باطنی یا معنوی انسان با دیگر حیوانات چیست ؟
جواب : حیا و خجالت دو عامل خاص انسانست که در حالات معین و اماکن خاصه به پیش آمدهای دوست دارترین خود از حیا نمی بیند و می پرهیزد، که در این مختصر، حقیقت این کیفیت به خوبی نشاید قابل فهم باشد.


http://magirans.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%88.htm
Photo

Post has shared content

Post has shared content
دیروز هفت فیل به دلیل برق گرفتگی فوت کردند :(
متاسفم واقعا

دانلود فایل پاورپوینت تعیین نیاز پروتئین و انرژی در فیل ماهی با استفاده از مد لهای خطی و غیر خطی

http://magirans.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA.htm
Photo

Post has shared content
عطر دستان پر از مهر تو در غربت این شهر بزرگ
خبر از آمدن حضرت پاییز میداد .
#یاسمین_باقرصاددانلود فایل پاورپوینت فصول و اقالیم

تدبیرفصل پاییز

در پاییز اجتناب از مجفّفات ، کثرت جماع، آشامیدن آب سرد، خوابیدن در مکان سرد و برهنه بودن سر
زیاد میوه های ترو تازه نخورده و بر امتلاء معده نخوابد(ضعف هضم و حمیات – موجب صعود ابخره)
خوردن غذاهای گرم و تر واسفید باها
خوردن مرطبات جهت تعدیل یبوست و نخوردن غذاهای شور وتیز
انجام قی در آن صحیح نیست (فقط اخلاط عروق را تهییج نموده و بر اثر حرارت نامناسب فصل متغیر گشته و حمی حاسل می شود)
بهترین تنقیه این فصل، فصد و یا اسهال به مسهلات غیرقویه می باشد.–
استحمام در این فصل با آب فاتر صحیح می باشد
لباس باید مثل لباس بهاری باشد.

http://magirans.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D9%81%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%85.htm
Photo

Post has shared content
Wait while more posts are being loaded