Stream

Join this community to post or comment

sadeq raeisikia

مطالب و مقالات مدیریتی  - 
 
چگونگی برگزاری و نحوه اداره مجمع عمومی عادی در شرکت های سهامی


در ادامه نوشتارهائی که با عنوان بایسته های حقوقی برای مدیران شرکتها و بایسته های اداره شرکت های سهامی، روی سایت شخصی صادق رئیسی کیا تقدیم فعالان اقتصادی و مدیران محترم شرکت ها نموده ام در این نوشتار، به بیان چگونگی برگزاری مجمع عمومی عادی شرکت سهامی و نیز نحوه اداره جلسه مجمع عمومی عادی شرکت سهامی می پردازم.

صاحبان سهام در شرکت های سهامی، سه نوع گردهمائی یا مجمع کاری دارند که عبات است از:

۱- مجمع عمومی موسس

اعضای این مجمع، سهامداران شرکت سهامی هستند که ابتکار تاسیس و راه اندازی شرکت را در سر داشته و اقدام به تاسیس شرکت سهامی و ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها، تامین سرمایه اولیه آن، تصویب اساسنامه، انتخاب نخستین مدیران و بازرس قانونی، تعیین روزنامه کثیر الانتشار شرکت، تعیین اقامتگاه و نخستین نشانی شرکت نموده اند. مجمع عمومی موسس، پس از ثبت شرکت، برای همیشه از صحنه فعالیت و عملیات شرکت خارج می شود.

۲- مجمع عمومی فوق العاده

اعضای این مجمع، سهامداران شرکت سهامی هستند و مجمع عمومی فوق العاده به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری در شرکت های سهامی از گردهمائی سهامداران شرکت، تشکیل می شود.

۳- مجمع عمومی عادی

اعضای مجمع عمومی عادی، نیز سهامداران شرکت سهامی هستند. مجمع عمومی عادی را می توان پرکارترین و تخصصی ترین رکن تصمیم گیری در شرکت های سهامی دانست. در این مجمع، سهامدارانی که حق رای دارند می توانند شرکت نمایند و در چهارچوب قانونی و اساسنامه ای خود به اتخاذ تصمیم بپردازند. برای اطلاع از موارد و کیفیت حق رای سهامدار در مجمع عمومی عادی می توانید به نوشتار حق رأی سهامدار در شرکتهای سهامی و چگونگی و موارد اعمال آن که سابقاً تقدیم نموده ام مراجعه و جزئیات مربوطه را مطالعه فرمائید.

در این نوشتار به صورت کوتاه و کلیدی به بیان چگونگی برگزاری و نحوه اداره مجمع عمومی عادی در شرکت های سهامی می پردازیم.

الف) چه کسانی باید لزوماً به مجمع عمومی عادی شرکت سهامی دعوت شوند؟

۱- سهامداران دارای حق رای

۲- اعضای هیات مدیره و مدیرعامل برای ارائه ترازنامه و حساب سود وزیان …برابر ماده ۸۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

۳- بازرس یا بازرسان قانونی برای قرائت گزارش موضوع تبصره ماده ۸۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

۴- حضور سهامداران دارای سهام و حقوق ممتاز در موارد مشمول ماده ۹۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

ب) چه کسانی حق دعوت از مجمع عمومی عادی برای برگزاری جلسه را دارند؟

۱- به طور مشخص، رئیس هیات مدیره شرکت برابر ماده ۱۲۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

۲- به طور مشخص، نایب رئیس هیات مدیره برابر تبصره ۲ ماده ۱۱۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

۳- به طور کلی، هیات مدیره شرکت سهامی برابر ماده ۹۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

۴- در صورت عدم دعوت از مجمع در موارد بالا، بازرس قانونی شرکت سهامی، برابر ماده ۹۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مکلف به دعوت از مجمع عمومی عادی برای تشکیل جلسه است.

۵- در صورت عدم دعوت از مجمع عمومی عادی در موارد بالا، یک پنجم سهامداران شرکت، به ترتیبی که در ماده ۹۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت آمده است حق تشکیل مجمع عمومی عادی شرکت سهامی را خواهند داشت.

۶- حتی یک عضو هیات مدیره نیز برابر ماده ۱۱۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مکلف به دعوت از مجمع عمومی عادی برای تشکیل جلسه می باشد.

۷- هر ذینفعی برابر ماده ۱۱۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، می تواند از بازرس قانونی شرکت بخواهد که به تشکیل مجمع عمومی عادی شرکت سهامی اقدام نماید و بازرس قانونی شرکت، مکلف به انجام درخواست ذینفع در حدود ماده ۱۳۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشد.

۸- اداره ثبت شرکتها نیز می تواند در حدود ماده ۱۳۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی شرکت سهامی به درخواست فرد ذینفع بنماید.

ج) در چه مواردی لزوما باید جلسه مجمع عمومی عادی را در شرکتهای سهامی تشکیل داد؟

۱- سالانه یک نوبت برای رسیدگی به ترازنامه و…برابر ماده ۸۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده ۱۵۵ قانون مالیات های مستقیم.

۲- برای انتخاب یا تکمیل اعضای هیات مدیره یا عزل آنها.

۳- برای انتخاب و عزل بازرس قانونی.

۴- در مواردی که هیات مدیره یا بازرس قانونی یا یک پنجم سهامداران یا مراجع قانونی خواستار تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی می شوند.

د) دعوت اعضای مجمع عمومی عادی شرکت سهامی باید چگونه باشد؟

۱- از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های شرکت، در آن نشر می گردد. (برابر ماده ۹۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۲- حضور کلیه صاحبان سهام (بدون اسنثناء) به هر طریق دیگری که باشد الزام به نشر آگهی و رعایت تشریفات دعوت را برطرف می کند و در حقیقت در این فرض، نیازی به نشر آگهی و رعایت تشریفات دعوت مجمع نخواهد بود. (برابر تبصره ماده ۹۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

ه) جلسه محمع عمومی عادی شرکت سهامی در کجا باید برگزار شود؟

۱- در محلی که در اساسنامه شرکت سهامی، آمده است.

۲- اگر در اساسنامه شرکت، محلی مشخص نشده باشد محل برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی شرکت سهامی را مرجع دعوت کننده (هیات مدیره یا سایر مراجع و مقامات ذیصلاح برای دعوت از مجمع) تعیین می کنند.

و) چه کسانی حق ورود به جلسه مجمع عمومی عادی را دارند؟

برابر ماده ۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع عمومی عادی را دارند که ورقه ورود به جلسه مجمع عمومی عادی را دریافت کرده باشند و برابر ماده ۱۰۲ همان قانون، حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و حضور نماینده شخصیت های حقوقی سهامدار شرکت، به شرط ارائه مدارک مربوط به وکالت و نمایندگی، به منزله حضور خود صاحب سهم است.

ز) برابر ماده ۹۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی عادی با تاریخ تشکیل جلسه مجمع، نباید کمتر از دو روز و بیشتر از چهل روز باشد و برابر ماده ۱۰۰ همان قانون، در آگهی دعوت صاحبان سهام باید دستور جلسه مجمع عمومی عادی و تاریخ و محل تشکیل آن با قید ساعت و نشانی دقیق نوشته شود .

ح) ریاست مجمع عمومی عادی شرکت سهامی برابر ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اصولاً با رئیس هیات مدیره است مگر آنکه در اساسنامه شرکت سهامی، ترتیب دیگری، پیش بینی شده باشد.

ط) اگر دستور جلسه مجمع عمومی عادی، انتخاب یا عزل هیات مدیره باشد رئیس هیات مدیره نمی تواند ریاست مجمع را عهده دار شود و رئیس مجمع عمومی عادی از طریق انتخابات با رای حاضرین در مجمع عمومی عادی برگزیده خواهد شد.

ی) برابر ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، در مجمع عمومی عادی شرکت سهامی، اصل بر این است که تصمیمات با نصف بعلاوه یک آراء، گرفته خواهد شد ولی در مورد انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت، اکثریت نسبی، کافی خواهد بود و برابر ماده ۱۲۴ همتان قانون، اگر بنا باشد که رئیس هیات مدیره شرکت سهامی، مدیرعاملی شرکت را نیز عهده دار باشد باید رای موافق سه چهارم سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی را بدست آورد.

ک) پس از اطمینان از حضور بیش از نصف سهامداران دارای حق رای در جلسه مجمع عمومی عادی شرکت سهامی، رئیس مجمع، رسمیت جلسه را اعلام و برای انتخاب دو ناظر و یک منشی از بین حاضرین در جلسه اقدام خواهد نمود. ناظران مجمع عمومی عادی باید از بین سهامداران انتخاب شوند ولی منشی جلسه می تواند فردی به جز صاحبان سهام باشد. پس از انتخاب دو ناظر و یک منشی به ترتیب یاد شده، هیات رئیسه مجمع عمومی عادی متشکل از آنان، عهده دار اداره جلسه مجمع عمومی عادی خواهد شد.

ل) دستورات جلسه مجمع عمومی عادی، بوسیله هیات رئیسه مجمع عادی، مورد توجه قرار خواهد گرفت و مجمع برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دستورات مربوطه، وارد شور و رای گیری خواهد شد.

م) برابر ماده ۱۰۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، از مذاکرات و تصمیمات جلسه مجمع عمومی عادی، صورتجلسه ای (حداقل در ۶ نسخه که یکی از نسخ در شرکت نگهداری و یک نسخه به بازرس قانونی و یک نسخه به رئیس مجمع و دو نسخه به دو ناظر و یک نسخه نیز به اداره ثبت شرکتها- در موارد مربوطه – تسلیم خواهد شد) توسط منشی جلسه، تهیه خواهد شد و به امضاء هیات رئیسه مجمع عمومی عادی خواهد رسید و نسخه ای از آن در سوابق شرکت سهامی، نگهداری خواهد شد.

به یادداشت های مرتبط با این موضوع، در سایت شخصی صادق رئیسی کیا که در زیر این یادداشت، آمده است رجوع و آنها را مطالعه فرمائید. یقیناً به دانش و مهارت های کاربردی شما خواهد افزود.

در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

چهارم آذرماه ۱۳۹۵

www.raeisikia.com
 ·  Translate
1
Add a comment...

sadeq raeisikia

مطالب و مقالات مدیریتی  - 
 
رییسی‌کیا: عمر سامانه پیامکی مخاطبان (پرسپولیس و استقلال) بیشتر از دو سه سال نیست

صادق رییسی‌کیا مدیرعامل سابق باشگاه راه آهن اعلام کرد سامانه پیامکی که باشگاه‌هایی چون استقلال و پرسپولیس از آن استفاده می‌کنند عمری بیشتر از دو سه سال نخواهند داشت و مدیران باشگاه‌ها از طریق این سامانه ها درآمدزایی می‌کنند نه کار اقتصادی.

صادق رئیسی‌کیا با حضور در غرفه ابسنا در نمایشگاه مطبوعات در مقدمه‌ای در بحث درآمدزایی باشگاه‌ها گفت:
ورزش ما در مجموع در حد نیم تا هفت دهم درصد در GDP کشور، سهم دارد. گردش مالی اقتصادی ایران در سال را اگر حدود 450 میلیارد دلار حساب کنید، حدود 3 میلیارد دلار از این رقم، در ورزش ایران هزینه می‌شود که این شامل بودجه وزارت ورزش، بودجه عمرانی ورزش، بودجه بخش خصوصی و هزینه‌های خانوارهای ایرانی در ورزش است. هر خانوار ایرانی حدود 200 هزار تومان در سال هزینه اوقات فراغت، آموزش و ورزش می‌کند. با این نسبت کوچکی که ورزش در اقتصاد خانوار ایرانی دارد نباید انتظار عمده‌ای از صنعت ورزش داشته باشیم. سهم ورزش در خانوار ایرانی کم است و به همان نسبت، سهم باشگاههای ورزشی در صنعت ورزش کم است و به همان نسبت صنعت ورزش در اقتصاد ایران نایز است. بنابراین رشد ورزش زمانی اتفاق می‌افتد که خانوار ایرانی هزینه خود در مقوله ورزش را بالا ببرد.

وی در تکمیل درآمدزایی باشگاه‌ها گفت: باشگاه‌ها برای اینکه بتوانند به درآمدزایی برسند باید زمینه‌ها و بسترها فراهم شود. سیاست های اصل 44 در سال 84 ابلاغ شد و در سال 87 قانون شد و روال قانونی منسجم پیدا کرد. سازمان خصوصی متولی این اصل شد و برایش شورای عالی سیاست‌گذاری و هیات واگذاری شکل گرفت. ورزش ما از اجرای سیاست اصل 44 بهره ای نبرده و در آن سهم و نقشی نداشته است. در واقع این اصل در صنعت ورزش اجرایی نشد و وقتی این اجرایی نشد می‌بینیم هنوز وزارت ورزش استادیوم‌داری و باشگاه‌داری می‌کند. هنوز وزارت ورزش در حوزه‌هایی که نباید حضور داشته باشد به طور مستقیم حضور پیدا می‌کند و این عرصه را برای بخش خصوصی کوچک و تنگ می‌کند. دولت بزرگ‌ترین رقیب برای بخش خصوصی در صنعت ورزش است.

مدیرعامل سابق باشگاه راه آهن درباره درآمدزا بودن این باشگاه در زمان ریاستش گفت: من دو سال سعی کردم مدیریت بهینه و کیفی در راه آهن ایجاد کنم. طبق برنامه‌ای که من پیش گرفته بودم، ظرف 5 سال راه آهن این امکان را پیدا می‌کرد برای هزینه‌هایش به قابلیت ها و ظرفیت های خودش متکی باشد و از مالکین خود پولی نگیرد. ما حدود 15 تا 18 میلیارد هزینه باشگاه‌مان بود و این 15 میلیارد را نمی‌توان در دو سال از باشگاهی مثل راه آهن درآورد. باشگاه‌هایی نظیر پرسپولیس، استقلال و سپاهان سرمایه هواداری دارند و با ابزارهای مختلفی می‌توانند به نظامی برسند که هزینه‌های خود را از محل ظرفیت و سرمایه هواداری خود تامین نمایند.

رییسی‌کیا ادامه داد: مدلی که در راه آهن انتخاب شده بود مثل این بود که شما مثلا یک هلدینگ یا یک شرکت هستید در 10 رشته مختلف صنعتی و خدماتی فعالیت می‌کنید و حساب می‌کنید هر سال هزینه‌ های تبلیغاتی اتان 20 میلیارد تومان می‌شود. برای به دست آوردن این 20 میلیارد به جای اینکه تبلیغاتی مانند تبلیغات تلویزیونی یا بیلبوردها کنید از رسانه‌ای مثل ورزش استفاده می‌کنید. بنابراین ما این طرح را در راه آهن ایجاد کرده‌ایم که گروه‌هایی مانند هتل‌ها، هواپیمایی قشم ایر و لوازم آرایشی بهداشتی از باشگاه راه آهن به عنوان رسانه و کانون تبلیغاتی برای معرفی محصولات و خدمات خود استفاده کند و دیگر هزینه‌ای برای تبلیغات به تلویزیون و... پرداخت نکنند. این روند اگر 5 سال جلو برود، باشگاه ورزشی می تواند تواما آکادمی فوتبال خود را نیز درست کرده و بازیکنان مستعد و نخبه را شناسایی نموده و پرورش داده و سپس آن‌ها را ترانسفر نماید و مدرسه فوتبالش را هم دایر کند و از مجموع این زنجیره درآمدزایی کرده یا کاهش هزینه را محقق نماید.

صادق رئیسی‌کیا گفت: وجود انبوه هواداران در قدرت اسپانسرینگ یک باشگاه ورزشی امری حیاتی است اما باشگاه‌های تهرانی مانند نفت و راه آهن زیر سایه باشگاه‌هایی چون استقلال و پرسپولیس نتوانستند از ظرفیت هواداری برخوردار شوند . ما لازم است در پروسه‌ای هواداران را بزرگ کنیم و بعد از ظرفیت هواداری برای کارهای اقتصادی استفاده کنیم.

مدیر گروه حقوقی برهان درباره سامانه هواداری باشگاه‌ها نیز گفت: اقتصاد در هر کشور بر سه پایه است.
1- صنعت و معدن
2- کشاورزی 3- خدمات که ورزش و باشگاه‌داری جزو خدمات است.
باید از تیم‌هایی مثل پرسپولیس، استقلال، منچستر و بایرن انتظار کارخانه‌داری نداشته باشیم یا اینکه خودرو تولید کند. شما از ظرفیتی به عنوان هوادار بهره‌مند هستید و هوادار به خاطر علاقه‌ای که به این برند دارد می‌تواند قدرت خریدش را با این برند پیوند بزند. مثلا قدرت خرید هواداران پرسپولیس می‌تواند صنعت نوشیدنی و آب معدنی را تحرک دهد. از طریق باشگاه ورزشی، پتانسیل و توان خرید هواداران می‌تواند معرف کالاهایی شود که شرکت تولید کننده این کالاها با باشگاه ورزشی قرارداد اسپانسرینگ امضا نماید. قدرت هواداری می‌تواند محرک خرید و رونق بخش بازار کالاهایی شود که علاوه بر بستر خرید اقلام و محصولات آن شرکت، کانون هواداران را به سمتی از محصولات ببریم که باشگاه به آن شرکت‌ها سرویس می‌دهد. گفته می‌شود 20 میلیون هوادار داریم اما هواداران ثبت نام شده هنوز مشخص نیست پس سامانه هواداری در قدم اول نقش بانک اطلاعاتی هواداران را دارد زیرا مشخص می‌کند شما هوادار پرسپولیس هستید یا استقلال یا تیم‌های دیگر. دومین امکان این است که هواداران تعامل با اپراتور را پیدا می‌کنند و از طریق آن‌ها از تاریخ بازی‌ها از تخفیف‌های موجود برای آمدن به استادیوم‌ها استفاده می‌کنند و سوم این امکان پیدا می‌شود که می‌توانند در مقابل اسپانسرها بگویند من باشگاه پرسپولیس این تعداد هوادار را دارم که سامانه پیامکی من را دنبال می‌کنند پس می‌توانم تبلیغ محصول‌تان را بکنم.

وی همچنین ادامه داد: متاسفانه در اجرا، مدیران ساده‌ترین راه پول درآوردن را انتخاب کرده‌اند و عمر این راه بیشتر از دو یا سه سال نیست. به همان نسبت که علم رشد می‌کند علم مشتری نیز رشد می‌کند. پس نمی‌توان سال‌های آتی از این راه استفاده کرد. ما باید در گام‌های بعدی به سرعت وقتی بانک اطلاعاتی‌مان تکمیل شد، مذاکرات با اسپانسرها را شروع کنیم و همزمان مدارس فوتبال را ایجاد کنیم که می‌توان از همین طریق درآمد ایجاد کرد و از محبوبیت نزد مردم نیز استفاده کرد و هزینه باشگاه را تامین کرد.

رییسی‌کیا درباره صحبت برخی مدیران نیز گفت: باشگاه‌ها درآمدزایی کرده‌اند اما کار اقتصادی خیر. درست است که آن‌ها از طریق همین سامانه پیامکی درآمدهایی را به دست آورده‌اند اما این کار اقتصادی نیست. کار اقتصادی این است که شما زنجیره اقتصادی را تکمیل کنید یعنی هواداران را ثبت نام کنید تا بانک اطلاعاتی‌تان تکمیل شود. قدرت خرید هواداران‌تان را در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایجاد کنید یعنی به هواداران‌تان بگویید بیایید با کارت هواداری از این فروشگاه خرید کنید و شامل مثلا 10 درصد تخفیف شوید. سپس خود شما با آن مرکز فروش قرارداد ببندید یا حتی با هتل‌ها یا شرکت‌های هواپیمایی. حالا شما می‌توانید از آن هوادار مثلا 60 هزار تومان در سال بگیرید. ولی در عوض خدمات ارزنده‌ای به آن‌ها مانند حمل و نقل، خرید یا مثلا غذا خوردن در رستوران‌ها ارائه کرده‌اید. باید برای گرفتن پول از اسپانسر از قدرت خرید هواداران استفاده کرد. پرسپولیس یا استقلال آنقدر قدرت دارند که به جای گرفتن پول از هوادار از قدرت آن‌ها استفاده کرده و از بنگاه‌های اقتصادی پول بگیرند و این تعریف کار اقتصادی است.
 ·  Translate
1
Add a comment...

وبسایت تاجران

مطالب و مقالات مدیریتی  - 
 
هزینه اقتصادی تروریسم و افراطی گرایی
شاید از خودمان بپرسیم که این تحولات چه ربطی به فعالان اقتصادی و بخش خصوصی دارد. جدا از معضلاتی مانند فرار سرمایه و فرار مغزها و عدم امنیت و ثباتی که همه از آن آگاهند جالب است بدانیم که رویکرد بانک جهانی نسبت به این بحران ها و خشونت های منطقه نیز تغییر کرده است. http://www.taajeraan.com/index.php/eghtesad-list/1969-2016-04-13-19-16-58
 ·  Translate
2
Add a comment...

وبسایت تاجران

مطالب و مقالات مدیریتی  - 
 
چنانچه پیشتر نیر تأکید کردیم، این انسجام بخش خصوصی در کنار توجه لازم به تشکل گرایی می تواند ما را با آمادگی بیشتر به دوران پساتحریم وارد کند.  پیشتر در خبرنامه41 تاجران دیدگاه های کارشناسانی چون محسن خلیلی عراقی، مجتبی خسروتاج و علی فاضلی را در کنار اظهارات رییس دفتر رییس جمهوری در خصوص اهمیت تشکل گرایی مرور کردیم.  تشکیل ستادهای پساتحریم و دفاتر پساتحریم در نهادها و تشکل های مختلف نشان از درک درست فعالان اقتصادی و مسئولان امور نسبت به اهمیت برنامه ریزی و فرصت شناسی برای دوران پساتحریم است. علی اصغر فرشچی، مدیر کل آسیا و اقیانوسیه معاونت بین الملل اتاق ایران نیز پیشتر تأکیدکرد: اتاق های بازرگانی مأموریت دارند که اهمیت نقش تشکل ها و تشکل گرایی را تقویت نمایند و هدف اصلی اتاق بازرگانی ارتباط بین تشکل های داخل با تشکل های دیگر کشورها است.
 ·  Translate
2
Add a comment...

وبسایت تاجران

مطالب و مقالات مدیریتی  - 
 
خبرنامه 46 تاجران - تلاش تاجران در دیماه برای بسط گفتمان اقتصادی http://www.taajeraan.com/index.php/eghtesad-list/1809-2016-01-21-20-48-30 دوران #پساتحریم   با اجرایی شدن #برجام   و رفع تحریم ها رسما آغاز شده است و جا دارد در اینجا از همه شما که در طی سه، جهار سال گذشته واقعیت های اقتصادی را بیان کردید و در انتخابات ریاست جمهوری به سیاست تعامل سازنده رأی دادید و از نظام و مسئولان خواستید تا با حل مناقشه هسته ای موجبات رفع تحریم های ظالمانه را فراهم آورند تا بتوانیم فارغ از تهدیدها و موانع خارجی اقتصاد کشور را در مسیر توسعه و سعادت قرار دهیم سپاسگزاری کنم. کار بزرگی بود که به مدد همفکری، همدلی و هم افزایی در سطوح مختلف موفق به انجام آن شدیم. امروز روزی است که باید آستین ها را بالا زد و در بازسازی اقتصاد مشارکتی فعال داشته باشیم. بخش خصوصی شاید دیگر فرصتی بهتر از این برای مشارکت پیدا نکند. پس بیایید این فرصت را از دست ندهیم و همگی در گفتمان ملی پساتحریم نقش فعال و مشارکتی سازنده داشته باشیم
 ·  Translate
3
Add a comment...

وبسایت تاجران

مطالب و مقالات مدیریتی  - 
 
به استناد این گزارش اجرای برجام بر رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه تأثیر مثبت خواهد داشت و حتی با وجود افت قیمت نفت، رشد اقتصادی در منطقه در طول سه سال آینده بیش از 5 درصد خواهد بود.  اجرای برجام و لغو تحریم های تجارت بین المللی و نقل و انتقالات مالی به بهبود اقتصاد ایران کمک شایانی خواهد کرد و این اتفاق حتی می تواند برای کشورهای واردکننده نفت که در همسایگی ایران هستند نیز مفید واقع شود. #برجام #پساتحریم  
 ·  Translate
2
Add a comment...

وبسایت تاجران

مطالب و مقالات مدیریتی  - 
 
خبرنامه 45 تاجران را بخوانید و در بسط گفتمان اقتصادی سهیم شوید. تلاش تاجران در آذرماه
ضرورت شکل گیری گفتمان ملی پساتحریم و آسیب شناسی اقتصاد ایران در #پساتحریم  
 ·  Translate
5
Add a comment...

وبسایت تاجران

مطالب و مقالات مدیریتی  - 
 
اصلاحات بزرگ ساختاری پیش روی #اقتصاد   در دوره #پساتحریم،   نیازمند اعتماد مردم به دولت است که عدم توجه به این ضرورت می­ تواند برای کل کشور هزینه­ زا باشد.
 ·  Translate
2
Add a comment...

وبسایت تاجران

مطالب و مقالات مدیریتی  - 
 
در این ماه نیز نشست ها، سمینارها و کنفرانس های بسیاری در خصوص برنامه ریزی برای دوران پساتحریم  و درک بهتر فرصت ها و تهدیدهای این دوران برگزار شد.  در ادامه به برخی از این رویدادها و اظهار نظرات فعالان اقتصادی اشاره خواهیم کرد. مقامات و مسئولان کشور نیز آخرین تحولات برای آماده شدن کشور برای دوران #پساتحریم   را ارائه کردند. خبرنامه 44 تاجران
 ·  Translate
3
Add a comment...

Ramin Aidi

مطالب و مقالات مدیریتی  - 
1
Add a comment...

sadeq raeisikia

مطالب و مقالات مدیریتی  - 
 
شرایط و موازین جبران خسارت در فرض بطلان شرکت سهامی

قانونگذار ایران به موجب ماده ۲۷۰ و ماده ۲۷۳ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مورد شرکت های سهامی تصریح نموده که عدم رعایت مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی از موجبات بطلان شرکت به درخواست هر ذینفعی خواهد بود و در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت های سهامی، کسانی که مسئول بطلان شرکت سهامی بوده اند متضامناً مسئول خساراتی هستند که از بطلان شرکت سهامی به صاحبان سهام و اشخاص ثالث وارد آمده باشد.

به بیان ساده تر می توان گفت که در قوانین ایران این حق برای سهامداران و اشخاص ثالث وجود دارد که در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر بطلان شرکت سهامی، به دادگاه رجوع کنند و از اشخاصی که مسئول بطلان شرکت سهامی بوده اند مطالبه خسارت وارده به خود را بنمایند.

مطالبه خسارت ناشی از بطلان شرکت سهامی برابر ماده ۲۷۰ و ماده ۲۷۳ قانون تجارت و دیگر قوانین ایران، منوط به رعایت موازین و شرایطی به شرح زیر است:

۱- شخصی که قصد اقامه دعوی مطالبه خسارت ناشی از بطلان شرکت سهامی را دارد باید برای اقامه دعوی و مطالبه خسارت، ذینفع باشد.

۲- بایستی حکم قطعی مبنی بر بطلان شرکت سهامی از سوی مراجع ذیصلاح قضائی صادر شده باشد. بنابراین بدون حکم قطعی مرجع قضائی یا پیش از قطعیت حکم، نمی توان دعوی مطالبه خسارت ناشی از بطلان شرکت سهامی را مطرح کرد.

۳- حکم قطعی دال بر بطلان شرکت سهامی بایستی متضمن تعیین اشخاص مسئول در بطلان شرکت باشد تا علاوه بر فراهم شدن امکان تعیین حدود و میزان تقصیر یا قصور هر یک از اشخاص مسئول، امکان اقامه دعوی مطالبه خسارت ناشی از بطلان شرکت علیه شخص یا اشخاص معینی به عنوان خوانده فراهم گردد. اگر در حکم قطعی دال بر بطلان شرکت سهامی، اشخاص مسئول در بطلان شرکت به دقت معلوم نشده باشد از آنجا که اصولا بطلان شرکت سهامی می تواند ناشی از قصور و تقصیر موسسین و اعضای مجمع عمومی موسس باشد شخص زیان دیده ناگزیر است همه موسسین و اعضای مجمع عمومی موسس در زمان تشکیل و ثبت شرکت سهامی را به عنوان خوانده، طرف دعوی قرار دهد. در این صورت، تعیین اشخاص مسئول در بطلان شرکت سهامی از بین خواندگان دعوی و تعیین حدود و میزان مسئولیت هر یک از آنان با دادگاه خواهد بود.

۴- اگر شخصی که قصد اقامه دعوی مطالبه خسارت ناشی از بطلان شرکت سهامی را دارد خودش نیز در بطلان شرکت مسئول شناخته شده باشد نسبت به میزان مسئولیتش (حسب تشخیص دادگاه) حق مطالبه خسارت از سایرین را نخواهد داشت و از سوی دیگر به میزان مسئولیتی که در بطلان شرکت سهامی داشته مکلف به جبران خسارت ذینفع نیز خواهد بود.

۵- شخصی که قصد اقامه دعوی مطالبه خسارت ناشی از بطلان شرکت سهامی را دارد باید مستنداً ثابت نماید که از بطلان شرکت به صورت مستقیم، خسارت مادی دیده است. بنابراین مطالبه خسارت معنوی و خسارت های غیر مستقیم و عدم النفع با توفیق چندانی روبرو نخواهد بود.

۶- شخصی که قصد اقامه دعوی مطالبه خسارت ناشی از بطلان شرکت سهامی را دارد باید مستنداً ثابت نماید که بین بطلان شرکت سهامی و خسارت وارده به او رابطه علت و معلولی وجود دارد.

۷- شخصی که قصد اقامه دعوی مطالبه خسارت ناشی از بطلان شرکت سهامی را دارد می تواند علیه همه اشخاصی که در بطلان شرکت سهامی مسئول بوده اند یا علیه یکی از آنان به صورت تضامنی برای مطالبه کل خسارات وارده به خود اقدام نماید.

۸- دعوی مطالبه خسارت ناشی از بطلان شرکت سهامی باید در دادگاه محل استقرار مرکز اصلی شرکت، به طرفیت شخص یا اشخاص مسئول در بطلان شرکت سهامی اقامه شود.

۹- دادگاهی که به دعوی بطلان شرکت سهامی رسیدگی می کند می تواند به درخواست خوانده دعوی، مهلتی که بیش از شش ماه نخواهد بود را برای رفع موجبات بطلان دعوی در نظر بگیرد.

۱۰- اگر پیش از صدور حکم بر بطلان شرکت سهامی در مرحله بدوی، موجبات و دلایل بطلان شرکت، منتفی یا رفع شود دعوی بطلان شرکت سهامی با قرار سقوط دعوی روبرو خواهد شد.

۱۱- دعوی مطالبه خسارت ناشی از بطلان شرکت سهامی، یک دعوی حقوقی است و اقامه آن بر اساس مقررات کنونی ایران، بایستی با تقدیم دادخواست، برابر مقررات آئین دادرسی مدنی انجام شود.

۱۲- در این موارد می توان درخواست بطلان شرکت سهامی را به دادگاه ارائه نمود:

الف) اگر در هنگام تاسیس شرکت سهامی، تعداد شرکاء کمتر از سه نفر، تعیین گردد.

ب) اگر موضوع شرکت در مخالفت با نظم عمومی کشور یا دارای جهت نامشروع باشد.

ج) اگر اساسنامه شرکت در بدو تاسیس به امضاء کلیه سهامداران نرسیده و مدارک و مستندات و مراحل و الزامات موضوع ماده ۲۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به درستی تهیه و تسلیم نشده یا به انجام نرسیده باشد.

ه) اگر در پذیره نویسی و تعیین میزان سرمایه و تشکیل مجمع عمومی موسس و تکالیف قانونی آن، الزامات قانون تجارت، رعایت نشده باشد.

صادق رئیسی کیا
 ·  Translate
1
Add a comment...

sadeq raeisikia

مطالب و مقالات مدیریتی  - 
 
رییسی‌کیا: عمر سامانه پیامکی مخاطبان (پرسپولیس و استقلال) بیشتر از دو سه سال نیست

صادق رییسی‌کیا مدیرعامل سابق باشگاه راه آهن اعلام کرد سامانه پیامکی که باشگاه‌هایی چون استقلال و پرسپولیس از آن استفاده می‌کنند عمری بیشتر از دو سه سال نخواهند داشت و مدیران باشگاه‌ها از طریق این سامانه ها درآمدزایی می‌کنند نه کار اقتصادی.

صادق رئیسی‌کیا با حضور در غرفه ابسنا در نمایشگاه مطبوعات در مقدمه‌ای در بحث درآمدزایی باشگاه‌ها گفت:
ورزش ما در مجموع در حد نیم تا هفت دهم درصد در GDP کشور، سهم دارد. گردش مالی اقتصادی ایران در سال را اگر حدود 450 میلیارد دلار حساب کنید، حدود 3 میلیارد دلار از این رقم، در ورزش ایران هزینه می‌شود که این شامل بودجه وزارت ورزش، بودجه عمرانی ورزش، بودجه بخش خصوصی و هزینه‌های خانوارهای ایرانی در ورزش است. هر خانوار ایرانی حدود 200 هزار تومان در سال هزینه اوقات فراغت، آموزش و ورزش می‌کند. با این نسبت کوچکی که ورزش در اقتصاد خانوار ایرانی دارد نباید انتظار عمده‌ای از صنعت ورزش داشته باشیم. سهم ورزش در خانوار ایرانی کم است و به همان نسبت، سهم باشگاههای ورزشی در صنعت ورزش کم است و به همان نسبت صنعت ورزش در اقتصاد ایران نایز است. بنابراین رشد ورزش زمانی اتفاق می‌افتد که خانوار ایرانی هزینه خود در مقوله ورزش را بالا ببرد.

وی در تکمیل درآمدزایی باشگاه‌ها گفت: باشگاه‌ها برای اینکه بتوانند به درآمدزایی برسند باید زمینه‌ها و بسترها فراهم شود. سیاست های اصل 44 در سال 84 ابلاغ شد و در سال 87 قانون شد و روال قانونی منسجم پیدا کرد. سازمان خصوصی متولی این اصل شد و برایش شورای عالی سیاست‌گذاری و هیات واگذاری شکل گرفت. ورزش ما از اجرای سیاست اصل 44 بهره ای نبرده و در آن سهم و نقشی نداشته است. در واقع این اصل در صنعت ورزش اجرایی نشد و وقتی این اجرایی نشد می‌بینیم هنوز وزارت ورزش استادیوم‌داری و باشگاه‌داری می‌کند. هنوز وزارت ورزش در حوزه‌هایی که نباید حضور داشته باشد به طور مستقیم حضور پیدا می‌کند و این عرصه را برای بخش خصوصی کوچک و تنگ می‌کند. دولت بزرگ‌ترین رقیب برای بخش خصوصی در صنعت ورزش است.

مدیرعامل سابق باشگاه راه آهن درباره درآمدزا بودن این باشگاه در زمان ریاستش گفت: من دو سال سعی کردم مدیریت بهینه و کیفی در راه آهن ایجاد کنم. طبق برنامه‌ای که من پیش گرفته بودم، ظرف 5 سال راه آهن این امکان را پیدا می‌کرد برای هزینه‌هایش به قابلیت ها و ظرفیت های خودش متکی باشد و از مالکین خود پولی نگیرد. ما حدود 15 تا 18 میلیارد هزینه باشگاه‌مان بود و این 15 میلیارد را نمی‌توان در دو سال از باشگاهی مثل راه آهن درآورد. باشگاه‌هایی نظیر پرسپولیس، استقلال و سپاهان سرمایه هواداری دارند و با ابزارهای مختلفی می‌توانند به نظامی برسند که هزینه‌های خود را از محل ظرفیت و سرمایه هواداری خود تامین نمایند.

رییسی‌کیا ادامه داد: مدلی که در راه آهن انتخاب شده بود مثل این بود که شما مثلا یک هلدینگ یا یک شرکت هستید در 10 رشته مختلف صنعتی و خدماتی فعالیت می‌کنید و حساب می‌کنید هر سال هزینه‌ های تبلیغاتی اتان 20 میلیارد تومان می‌شود. برای به دست آوردن این 20 میلیارد به جای اینکه تبلیغاتی مانند تبلیغات تلویزیونی یا بیلبوردها کنید از رسانه‌ای مثل ورزش استفاده می‌کنید. بنابراین ما این طرح را در راه آهن ایجاد کرده‌ایم که گروه‌هایی مانند هتل‌ها، هواپیمایی قشم ایر و لوازم آرایشی بهداشتی از باشگاه راه آهن به عنوان رسانه و کانون تبلیغاتی برای معرفی محصولات و خدمات خود استفاده کند و دیگر هزینه‌ای برای تبلیغات به تلویزیون و... پرداخت نکنند. این روند اگر 5 سال جلو برود، باشگاه ورزشی می تواند تواما آکادمی فوتبال خود را نیز درست کرده و بازیکنان مستعد و نخبه را شناسایی نموده و پرورش داده و سپس آن‌ها را ترانسفر نماید و مدرسه فوتبالش را هم دایر کند و از مجموع این زنجیره درآمدزایی کرده یا کاهش هزینه را محقق نماید.

صادق رئیسی‌کیا گفت: وجود انبوه هواداران در قدرت اسپانسرینگ یک باشگاه ورزشی امری حیاتی است اما باشگاه‌های تهرانی مانند نفت و راه آهن زیر سایه باشگاه‌هایی چون استقلال و پرسپولیس نتوانستند از ظرفیت هواداری برخوردار شوند . ما لازم است در پروسه‌ای هواداران را بزرگ کنیم و بعد از ظرفیت هواداری برای کارهای اقتصادی استفاده کنیم.

مدیر گروه حقوقی برهان درباره سامانه هواداری باشگاه‌ها نیز گفت: اقتصاد در هر کشور بر سه پایه است.
1- صنعت و معدن
2- کشاورزی 3- خدمات که ورزش و باشگاه‌داری جزو خدمات است.
باید از تیم‌هایی مثل پرسپولیس، استقلال، منچستر و بایرن انتظار کارخانه‌داری نداشته باشیم یا اینکه خودرو تولید کند. شما از ظرفیتی به عنوان هوادار بهره‌مند هستید و هوادار به خاطر علاقه‌ای که به این برند دارد می‌تواند قدرت خریدش را با این برند پیوند بزند. مثلا قدرت خرید هواداران پرسپولیس می‌تواند صنعت نوشیدنی و آب معدنی را تحرک دهد. از طریق باشگاه ورزشی، پتانسیل و توان خرید هواداران می‌تواند معرف کالاهایی شود که شرکت تولید کننده این کالاها با باشگاه ورزشی قرارداد اسپانسرینگ امضا نماید. قدرت هواداری می‌تواند محرک خرید و رونق بخش بازار کالاهایی شود که علاوه بر بستر خرید اقلام و محصولات آن شرکت، کانون هواداران را به سمتی از محصولات ببریم که باشگاه به آن شرکت‌ها سرویس می‌دهد. گفته می‌شود 20 میلیون هوادار داریم اما هواداران ثبت نام شده هنوز مشخص نیست پس سامانه هواداری در قدم اول نقش بانک اطلاعاتی هواداران را دارد زیرا مشخص می‌کند شما هوادار پرسپولیس هستید یا استقلال یا تیم‌های دیگر. دومین امکان این است که هواداران تعامل با اپراتور را پیدا می‌کنند و از طریق آن‌ها از تاریخ بازی‌ها از تخفیف‌های موجود برای آمدن به استادیوم‌ها استفاده می‌کنند و سوم این امکان پیدا می‌شود که می‌توانند در مقابل اسپانسرها بگویند من باشگاه پرسپولیس این تعداد هوادار را دارم که سامانه پیامکی من را دنبال می‌کنند پس می‌توانم تبلیغ محصول‌تان را بکنم.

وی همچنین ادامه داد: متاسفانه در اجرا، مدیران ساده‌ترین راه پول درآوردن را انتخاب کرده‌اند و عمر این راه بیشتر از دو یا سه سال نیست. به همان نسبت که علم رشد می‌کند علم مشتری نیز رشد می‌کند. پس نمی‌توان سال‌های آتی از این راه استفاده کرد. ما باید در گام‌های بعدی به سرعت وقتی بانک اطلاعاتی‌مان تکمیل شد، مذاکرات با اسپانسرها را شروع کنیم و همزمان مدارس فوتبال را ایجاد کنیم که می‌توان از همین طریق درآمد ایجاد کرد و از محبوبیت نزد مردم نیز استفاده کرد و هزینه باشگاه را تامین کرد.

رییسی‌کیا درباره صحبت برخی مدیران نیز گفت: باشگاه‌ها درآمدزایی کرده‌اند اما کار اقتصادی خیر. درست است که آن‌ها از طریق همین سامانه پیامکی درآمدهایی را به دست آورده‌اند اما این کار اقتصادی نیست. کار اقتصادی این است که شما زنجیره اقتصادی را تکمیل کنید یعنی هواداران را ثبت نام کنید تا بانک اطلاعاتی‌تان تکمیل شود. قدرت خرید هواداران‌تان را در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایجاد کنید یعنی به هواداران‌تان بگویید بیایید با کارت هواداری از این فروشگاه خرید کنید و شامل مثلا 10 درصد تخفیف شوید. سپس خود شما با آن مرکز فروش قرارداد ببندید یا حتی با هتل‌ها یا شرکت‌های هواپیمایی. حالا شما می‌توانید از آن هوادار مثلا 60 هزار تومان در سال بگیرید. ولی در عوض خدمات ارزنده‌ای به آن‌ها مانند حمل و نقل، خرید یا مثلا غذا خوردن در رستوران‌ها ارائه کرده‌اید. باید برای گرفتن پول از اسپانسر از قدرت خرید هواداران استفاده کرد. پرسپولیس یا استقلال آنقدر قدرت دارند که به جای گرفتن پول از هوادار از قدرت آن‌ها استفاده کرده و از بنگاه‌های اقتصادی پول بگیرند و این تعریف کار اقتصادی است.
 ·  Translate
1
Add a comment...

وبسایت تاجران

مطالب و مقالات مدیریتی  - 
 
 حرکت به سوی استفاده از ظرفیت‌های فراوان اتاق و وصل کردن این ظرفیت‌ها به یکدیگر، از جمله اتاق‌های سراسر کشور، اتاق‌های مشترک، تشکل‌ها کمیسیون‌ها را از برنامه‌های جدی اتاق ایران در سال 95
 ·  Translate
4
Add a comment...

وبسایت تاجران

مطالب و مقالات مدیریتی  - 
 
خبرنامه 47 تاجران را بخوانید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
 ·  Translate
1
Add a comment...

وبسایت تاجران

مطالب و مقالات مدیریتی  - 
 
در همین قدم اول فعالان اقتصادی باید از احزاب و کاندیدهای نمایندگی مجلس برنامه های دقیق اقتصادی آنها را مطالبه کنند. اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون هم باید به یک دیدگاه مشترک در خصوص مطالبات خود برسند و صبر نکنند تا نماینده ای به مجلس راه پیدا کند و بعد بخواهند مشکلات جامعه فعالان اقتصادی را برای او بازگو کنند. باید با برنامه پیش رفت تا بتوانیم از فرصت های پساتحریم نهایت استفاده را ببریم.
 ·  Translate
2
Add a comment...

وبسایت تاجران

مطالب و مقالات مدیریتی  - 
 
برای نمونه، نمودار زیر آمار سال 2011 میلادی پروژه های مشارکتی دولت هند و بخش خصوصی است. تعداد کل 758 پروژه در سال 2011 در حوزه های گردشگری، توسعه شهری، فرودگاه ها، آموزش و پرورش، انرژی، بهداشت و درمان، بنادر، راه آهن و راه سازی گزارش شده است.
 ·  Translate
1
Add a comment...

وبسایت تاجران

مطالب و مقالات مدیریتی  - 
 
آیا دولت تنها آمار مثبت و امیدوار کننده را منتشر می کند؟ آیا بانک مرکزی مستقل است؟ آیا فعالان اقتصادی نباید از واقعیت موجود اقتصاد خبر داشته باشند؟ آیا اقتصاد در رکود مزمن است؟ آیا با وجود کنترل تورم دچار رکودتورمی هستیم؟ آیا دولت به خاطر ترس از انباشت انتظارات پساتحریمی سعی در محدود کردن اطلاعات اقتصادی دارد؟ اگر چنین باشد باید گفت دولت سخت در اشتباه است
 ·  Translate
3
Add a comment...

وبسایت تاجران

مطالب و مقالات مدیریتی  - 
 
بازار #مسکن   با چالش رکود مواجه است و برخی از کارشناسان بر این نظر اتفاق دارند که دولت برنامه جامعی برای خروج بازار مسکن از رکود ندارد. آیا می توان از #دولت   انتظار داشت که به طور خاص بر بازار مسکن توجه کند و یا باید خروج بازار مسکن از #رکود   را به خروج اقتصاد از رکود وابسته دانست؟  سوالی که یکی از مخاطبین سایت تاجران مطرح کرده است این است که نقش مسكن در خروج از ركود چیست و راهكارهای اجرایی کدامند؟
 ·  Translate
1
Add a comment...

وبسایت تاجران

مطالب و مقالات مدیریتی  - 
 
روسیه ایران را گاز خواهد گرفت
آیا افزایش همکاری های سیاسی و اقتصادی با روسیه یک مزیت تاکتیکی است یا راهبردی؟ آیا با توجه به اینکه برجام و دوران پساتحریم فرصت و گزینه ارتباط با جامعه بین المللی به ویژه غرب را پیش روی ما قرار داده افزایش سطح روابط با روسیه و یا پیوند سیاسی و اقتصادی نزدیک با آن کشور به نفع ماست؟ آیا روسیه یک شریک مناسب است یا یک رقیب؟
 ·  Translate
1
Add a comment...

Ali Dashti

مطالب و مقالات مدیریتی  - 
 
 
باید به قانون برد- برد ایمان داشته باشید
 ·  Translate
حالا و در قرن بیست و یکم که همه چیز را در دنیای مدرن حرف زدن و گفت‌وگو تعیین می‌کند، تمرکز بر این موضوع بیشتر شده؛ مخصوصا که این روزها م
2
Add a comment...