Stream

Join this community to post or comment
 
تفاوت #چشمی ساده با چشمی های دیجیتال درب در چیست ؟
چرا باید از #چشمی_های_دیجیتال برای #دربهای منازل و شرکتها استفاده کرد ؟
#درب #چشمی_درب #افق_فراویژن
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
☎️ تماس بگیرید | 44073987-021
 ·  Translate
تفاوت چشمی ساده با چشمی های دیجیتال درب در چیست ؟ چرا باید از چشمی های دیجیتال برای درب استفاده کرد ؟ با مقاله ما در فروشگاه افق همراه باشید
1
Add a comment...

sadeq raeisikia

مطالب و مقالات مدیریتی  - 
 
چگونگی برگزاری و نحوه اداره مجمع عمومی عادی در شرکت های سهامی


در ادامه نوشتارهائی که با عنوان بایسته های حقوقی برای مدیران شرکتها و بایسته های اداره شرکت های سهامی، روی سایت شخصی صادق رئیسی کیا تقدیم فعالان اقتصادی و مدیران محترم شرکت ها نموده ام در این نوشتار، به بیان چگونگی برگزاری مجمع عمومی عادی شرکت سهامی و نیز نحوه اداره جلسه مجمع عمومی عادی شرکت سهامی می پردازم.

صاحبان سهام در شرکت های سهامی، سه نوع گردهمائی یا مجمع کاری دارند که عبات است از:

۱- مجمع عمومی موسس

اعضای این مجمع، سهامداران شرکت سهامی هستند که ابتکار تاسیس و راه اندازی شرکت را در سر داشته و اقدام به تاسیس شرکت سهامی و ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها، تامین سرمایه اولیه آن، تصویب اساسنامه، انتخاب نخستین مدیران و بازرس قانونی، تعیین روزنامه کثیر الانتشار شرکت، تعیین اقامتگاه و نخستین نشانی شرکت نموده اند. مجمع عمومی موسس، پس از ثبت شرکت، برای همیشه از صحنه فعالیت و عملیات شرکت خارج می شود.

۲- مجمع عمومی فوق العاده

اعضای این مجمع، سهامداران شرکت سهامی هستند و مجمع عمومی فوق العاده به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری در شرکت های سهامی از گردهمائی سهامداران شرکت، تشکیل می شود.

۳- مجمع عمومی عادی

اعضای مجمع عمومی عادی، نیز سهامداران شرکت سهامی هستند. مجمع عمومی عادی را می توان پرکارترین و تخصصی ترین رکن تصمیم گیری در شرکت های سهامی دانست. در این مجمع، سهامدارانی که حق رای دارند می توانند شرکت نمایند و در چهارچوب قانونی و اساسنامه ای خود به اتخاذ تصمیم بپردازند. برای اطلاع از موارد و کیفیت حق رای سهامدار در مجمع عمومی عادی می توانید به نوشتار حق رأی سهامدار در شرکتهای سهامی و چگونگی و موارد اعمال آن که سابقاً تقدیم نموده ام مراجعه و جزئیات مربوطه را مطالعه فرمائید.

در این نوشتار به صورت کوتاه و کلیدی به بیان چگونگی برگزاری و نحوه اداره مجمع عمومی عادی در شرکت های سهامی می پردازیم.

الف) چه کسانی باید لزوماً به مجمع عمومی عادی شرکت سهامی دعوت شوند؟

۱- سهامداران دارای حق رای

۲- اعضای هیات مدیره و مدیرعامل برای ارائه ترازنامه و حساب سود وزیان …برابر ماده ۸۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

۳- بازرس یا بازرسان قانونی برای قرائت گزارش موضوع تبصره ماده ۸۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

۴- حضور سهامداران دارای سهام و حقوق ممتاز در موارد مشمول ماده ۹۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

ب) چه کسانی حق دعوت از مجمع عمومی عادی برای برگزاری جلسه را دارند؟

۱- به طور مشخص، رئیس هیات مدیره شرکت برابر ماده ۱۲۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

۲- به طور مشخص، نایب رئیس هیات مدیره برابر تبصره ۲ ماده ۱۱۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

۳- به طور کلی، هیات مدیره شرکت سهامی برابر ماده ۹۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

۴- در صورت عدم دعوت از مجمع در موارد بالا، بازرس قانونی شرکت سهامی، برابر ماده ۹۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مکلف به دعوت از مجمع عمومی عادی برای تشکیل جلسه است.

۵- در صورت عدم دعوت از مجمع عمومی عادی در موارد بالا، یک پنجم سهامداران شرکت، به ترتیبی که در ماده ۹۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت آمده است حق تشکیل مجمع عمومی عادی شرکت سهامی را خواهند داشت.

۶- حتی یک عضو هیات مدیره نیز برابر ماده ۱۱۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مکلف به دعوت از مجمع عمومی عادی برای تشکیل جلسه می باشد.

۷- هر ذینفعی برابر ماده ۱۱۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، می تواند از بازرس قانونی شرکت بخواهد که به تشکیل مجمع عمومی عادی شرکت سهامی اقدام نماید و بازرس قانونی شرکت، مکلف به انجام درخواست ذینفع در حدود ماده ۱۳۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشد.

۸- اداره ثبت شرکتها نیز می تواند در حدود ماده ۱۳۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی شرکت سهامی به درخواست فرد ذینفع بنماید.

ج) در چه مواردی لزوما باید جلسه مجمع عمومی عادی را در شرکتهای سهامی تشکیل داد؟

۱- سالانه یک نوبت برای رسیدگی به ترازنامه و…برابر ماده ۸۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده ۱۵۵ قانون مالیات های مستقیم.

۲- برای انتخاب یا تکمیل اعضای هیات مدیره یا عزل آنها.

۳- برای انتخاب و عزل بازرس قانونی.

۴- در مواردی که هیات مدیره یا بازرس قانونی یا یک پنجم سهامداران یا مراجع قانونی خواستار تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی می شوند.

د) دعوت اعضای مجمع عمومی عادی شرکت سهامی باید چگونه باشد؟

۱- از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های شرکت، در آن نشر می گردد. (برابر ماده ۹۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۲- حضور کلیه صاحبان سهام (بدون اسنثناء) به هر طریق دیگری که باشد الزام به نشر آگهی و رعایت تشریفات دعوت را برطرف می کند و در حقیقت در این فرض، نیازی به نشر آگهی و رعایت تشریفات دعوت مجمع نخواهد بود. (برابر تبصره ماده ۹۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

ه) جلسه محمع عمومی عادی شرکت سهامی در کجا باید برگزار شود؟

۱- در محلی که در اساسنامه شرکت سهامی، آمده است.

۲- اگر در اساسنامه شرکت، محلی مشخص نشده باشد محل برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی شرکت سهامی را مرجع دعوت کننده (هیات مدیره یا سایر مراجع و مقامات ذیصلاح برای دعوت از مجمع) تعیین می کنند.

و) چه کسانی حق ورود به جلسه مجمع عمومی عادی را دارند؟

برابر ماده ۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع عمومی عادی را دارند که ورقه ورود به جلسه مجمع عمومی عادی را دریافت کرده باشند و برابر ماده ۱۰۲ همان قانون، حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و حضور نماینده شخصیت های حقوقی سهامدار شرکت، به شرط ارائه مدارک مربوط به وکالت و نمایندگی، به منزله حضور خود صاحب سهم است.

ز) برابر ماده ۹۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی عادی با تاریخ تشکیل جلسه مجمع، نباید کمتر از دو روز و بیشتر از چهل روز باشد و برابر ماده ۱۰۰ همان قانون، در آگهی دعوت صاحبان سهام باید دستور جلسه مجمع عمومی عادی و تاریخ و محل تشکیل آن با قید ساعت و نشانی دقیق نوشته شود .

ح) ریاست مجمع عمومی عادی شرکت سهامی برابر ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اصولاً با رئیس هیات مدیره است مگر آنکه در اساسنامه شرکت سهامی، ترتیب دیگری، پیش بینی شده باشد.

ط) اگر دستور جلسه مجمع عمومی عادی، انتخاب یا عزل هیات مدیره باشد رئیس هیات مدیره نمی تواند ریاست مجمع را عهده دار شود و رئیس مجمع عمومی عادی از طریق انتخابات با رای حاضرین در مجمع عمومی عادی برگزیده خواهد شد.

ی) برابر ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، در مجمع عمومی عادی شرکت سهامی، اصل بر این است که تصمیمات با نصف بعلاوه یک آراء، گرفته خواهد شد ولی در مورد انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت، اکثریت نسبی، کافی خواهد بود و برابر ماده ۱۲۴ همتان قانون، اگر بنا باشد که رئیس هیات مدیره شرکت سهامی، مدیرعاملی شرکت را نیز عهده دار باشد باید رای موافق سه چهارم سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی را بدست آورد.

ک) پس از اطمینان از حضور بیش از نصف سهامداران دارای حق رای در جلسه مجمع عمومی عادی شرکت سهامی، رئیس مجمع، رسمیت جلسه را اعلام و برای انتخاب دو ناظر و یک منشی از بین حاضرین در جلسه اقدام خواهد نمود. ناظران مجمع عمومی عادی باید از بین سهامداران انتخاب شوند ولی منشی جلسه می تواند فردی به جز صاحبان سهام باشد. پس از انتخاب دو ناظر و یک منشی به ترتیب یاد شده، هیات رئیسه مجمع عمومی عادی متشکل از آنان، عهده دار اداره جلسه مجمع عمومی عادی خواهد شد.

ل) دستورات جلسه مجمع عمومی عادی، بوسیله هیات رئیسه مجمع عادی، مورد توجه قرار خواهد گرفت و مجمع برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دستورات مربوطه، وارد شور و رای گیری خواهد شد.

م) برابر ماده ۱۰۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، از مذاکرات و تصمیمات جلسه مجمع عمومی عادی، صورتجلسه ای (حداقل در ۶ نسخه که یکی از نسخ در شرکت نگهداری و یک نسخه به بازرس قانونی و یک نسخه به رئیس مجمع و دو نسخه به دو ناظر و یک نسخه نیز به اداره ثبت شرکتها- در موارد مربوطه – تسلیم خواهد شد) توسط منشی جلسه، تهیه خواهد شد و به امضاء هیات رئیسه مجمع عمومی عادی خواهد رسید و نسخه ای از آن در سوابق شرکت سهامی، نگهداری خواهد شد.

به یادداشت های مرتبط با این موضوع، در سایت شخصی صادق رئیسی کیا که در زیر این یادداشت، آمده است رجوع و آنها را مطالعه فرمائید. یقیناً به دانش و مهارت های کاربردی شما خواهد افزود.

در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

چهارم آذرماه ۱۳۹۵

www.raeisikia.com
 ·  Translate
1
Add a comment...

sadeq raeisikia

مطالب و مقالات مدیریتی  - 
 
شرایط و موازین جبران خسارت در فرض بطلان شرکت سهامی

قانونگذار ایران به موجب ماده ۲۷۰ و ماده ۲۷۳ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مورد شرکت های سهامی تصریح نموده که عدم رعایت مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی از موجبات بطلان شرکت به درخواست هر ذینفعی خواهد بود و در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت های سهامی، کسانی که مسئول بطلان شرکت سهامی بوده اند متضامناً مسئول خساراتی هستند که از بطلان شرکت سهامی به صاحبان سهام و اشخاص ثالث وارد آمده باشد.

به بیان ساده تر می توان گفت که در قوانین ایران این حق برای سهامداران و اشخاص ثالث وجود دارد که در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر بطلان شرکت سهامی، به دادگاه رجوع کنند و از اشخاصی که مسئول بطلان شرکت سهامی بوده اند مطالبه خسارت وارده به خود را بنمایند.

مطالبه خسارت ناشی از بطلان شرکت سهامی برابر ماده ۲۷۰ و ماده ۲۷۳ قانون تجارت و دیگر قوانین ایران، منوط به رعایت موازین و شرایطی به شرح زیر است:

۱- شخصی که قصد اقامه دعوی مطالبه خسارت ناشی از بطلان شرکت سهامی را دارد باید برای اقامه دعوی و مطالبه خسارت، ذینفع باشد.

۲- بایستی حکم قطعی مبنی بر بطلان شرکت سهامی از سوی مراجع ذیصلاح قضائی صادر شده باشد. بنابراین بدون حکم قطعی مرجع قضائی یا پیش از قطعیت حکم، نمی توان دعوی مطالبه خسارت ناشی از بطلان شرکت سهامی را مطرح کرد.

۳- حکم قطعی دال بر بطلان شرکت سهامی بایستی متضمن تعیین اشخاص مسئول در بطلان شرکت باشد تا علاوه بر فراهم شدن امکان تعیین حدود و میزان تقصیر یا قصور هر یک از اشخاص مسئول، امکان اقامه دعوی مطالبه خسارت ناشی از بطلان شرکت علیه شخص یا اشخاص معینی به عنوان خوانده فراهم گردد. اگر در حکم قطعی دال بر بطلان شرکت سهامی، اشخاص مسئول در بطلان شرکت به دقت معلوم نشده باشد از آنجا که اصولا بطلان شرکت سهامی می تواند ناشی از قصور و تقصیر موسسین و اعضای مجمع عمومی موسس باشد شخص زیان دیده ناگزیر است همه موسسین و اعضای مجمع عمومی موسس در زمان تشکیل و ثبت شرکت سهامی را به عنوان خوانده، طرف دعوی قرار دهد. در این صورت، تعیین اشخاص مسئول در بطلان شرکت سهامی از بین خواندگان دعوی و تعیین حدود و میزان مسئولیت هر یک از آنان با دادگاه خواهد بود.

۴- اگر شخصی که قصد اقامه دعوی مطالبه خسارت ناشی از بطلان شرکت سهامی را دارد خودش نیز در بطلان شرکت مسئول شناخته شده باشد نسبت به میزان مسئولیتش (حسب تشخیص دادگاه) حق مطالبه خسارت از سایرین را نخواهد داشت و از سوی دیگر به میزان مسئولیتی که در بطلان شرکت سهامی داشته مکلف به جبران خسارت ذینفع نیز خواهد بود.

۵- شخصی که قصد اقامه دعوی مطالبه خسارت ناشی از بطلان شرکت سهامی را دارد باید مستنداً ثابت نماید که از بطلان شرکت به صورت مستقیم، خسارت مادی دیده است. بنابراین مطالبه خسارت معنوی و خسارت های غیر مستقیم و عدم النفع با توفیق چندانی روبرو نخواهد بود.

۶- شخصی که قصد اقامه دعوی مطالبه خسارت ناشی از بطلان شرکت سهامی را دارد باید مستنداً ثابت نماید که بین بطلان شرکت سهامی و خسارت وارده به او رابطه علت و معلولی وجود دارد.

۷- شخصی که قصد اقامه دعوی مطالبه خسارت ناشی از بطلان شرکت سهامی را دارد می تواند علیه همه اشخاصی که در بطلان شرکت سهامی مسئول بوده اند یا علیه یکی از آنان به صورت تضامنی برای مطالبه کل خسارات وارده به خود اقدام نماید.

۸- دعوی مطالبه خسارت ناشی از بطلان شرکت سهامی باید در دادگاه محل استقرار مرکز اصلی شرکت، به طرفیت شخص یا اشخاص مسئول در بطلان شرکت سهامی اقامه شود.

۹- دادگاهی که به دعوی بطلان شرکت سهامی رسیدگی می کند می تواند به درخواست خوانده دعوی، مهلتی که بیش از شش ماه نخواهد بود را برای رفع موجبات بطلان دعوی در نظر بگیرد.

۱۰- اگر پیش از صدور حکم بر بطلان شرکت سهامی در مرحله بدوی، موجبات و دلایل بطلان شرکت، منتفی یا رفع شود دعوی بطلان شرکت سهامی با قرار سقوط دعوی روبرو خواهد شد.

۱۱- دعوی مطالبه خسارت ناشی از بطلان شرکت سهامی، یک دعوی حقوقی است و اقامه آن بر اساس مقررات کنونی ایران، بایستی با تقدیم دادخواست، برابر مقررات آئین دادرسی مدنی انجام شود.

۱۲- در این موارد می توان درخواست بطلان شرکت سهامی را به دادگاه ارائه نمود:

الف) اگر در هنگام تاسیس شرکت سهامی، تعداد شرکاء کمتر از سه نفر، تعیین گردد.

ب) اگر موضوع شرکت در مخالفت با نظم عمومی کشور یا دارای جهت نامشروع باشد.

ج) اگر اساسنامه شرکت در بدو تاسیس به امضاء کلیه سهامداران نرسیده و مدارک و مستندات و مراحل و الزامات موضوع ماده ۲۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به درستی تهیه و تسلیم نشده یا به انجام نرسیده باشد.

ه) اگر در پذیره نویسی و تعیین میزان سرمایه و تشکیل مجمع عمومی موسس و تکالیف قانونی آن، الزامات قانون تجارت، رعایت نشده باشد.

صادق رئیسی کیا
 ·  Translate
1
Add a comment...

sadeq raeisikia

مطالب و مقالات مدیریتی  - 
 
رییسی‌کیا: عمر سامانه پیامکی مخاطبان (پرسپولیس و استقلال) بیشتر از دو سه سال نیست

صادق رییسی‌کیا مدیرعامل سابق باشگاه راه آهن اعلام کرد سامانه پیامکی که باشگاه‌هایی چون استقلال و پرسپولیس از آن استفاده می‌کنند عمری بیشتر از دو سه سال نخواهند داشت و مدیران باشگاه‌ها از طریق این سامانه ها درآمدزایی می‌کنند نه کار اقتصادی.

صادق رئیسی‌کیا با حضور در غرفه ابسنا در نمایشگاه مطبوعات در مقدمه‌ای در بحث درآمدزایی باشگاه‌ها گفت:
ورزش ما در مجموع در حد نیم تا هفت دهم درصد در GDP کشور، سهم دارد. گردش مالی اقتصادی ایران در سال را اگر حدود 450 میلیارد دلار حساب کنید، حدود 3 میلیارد دلار از این رقم، در ورزش ایران هزینه می‌شود که این شامل بودجه وزارت ورزش، بودجه عمرانی ورزش، بودجه بخش خصوصی و هزینه‌های خانوارهای ایرانی در ورزش است. هر خانوار ایرانی حدود 200 هزار تومان در سال هزینه اوقات فراغت، آموزش و ورزش می‌کند. با این نسبت کوچکی که ورزش در اقتصاد خانوار ایرانی دارد نباید انتظار عمده‌ای از صنعت ورزش داشته باشیم. سهم ورزش در خانوار ایرانی کم است و به همان نسبت، سهم باشگاههای ورزشی در صنعت ورزش کم است و به همان نسبت صنعت ورزش در اقتصاد ایران نایز است. بنابراین رشد ورزش زمانی اتفاق می‌افتد که خانوار ایرانی هزینه خود در مقوله ورزش را بالا ببرد.

وی در تکمیل درآمدزایی باشگاه‌ها گفت: باشگاه‌ها برای اینکه بتوانند به درآمدزایی برسند باید زمینه‌ها و بسترها فراهم شود. سیاست های اصل 44 در سال 84 ابلاغ شد و در سال 87 قانون شد و روال قانونی منسجم پیدا کرد. سازمان خصوصی متولی این اصل شد و برایش شورای عالی سیاست‌گذاری و هیات واگذاری شکل گرفت. ورزش ما از اجرای سیاست اصل 44 بهره ای نبرده و در آن سهم و نقشی نداشته است. در واقع این اصل در صنعت ورزش اجرایی نشد و وقتی این اجرایی نشد می‌بینیم هنوز وزارت ورزش استادیوم‌داری و باشگاه‌داری می‌کند. هنوز وزارت ورزش در حوزه‌هایی که نباید حضور داشته باشد به طور مستقیم حضور پیدا می‌کند و این عرصه را برای بخش خصوصی کوچک و تنگ می‌کند. دولت بزرگ‌ترین رقیب برای بخش خصوصی در صنعت ورزش است.

مدیرعامل سابق باشگاه راه آهن درباره درآمدزا بودن این باشگاه در زمان ریاستش گفت: من دو سال سعی کردم مدیریت بهینه و کیفی در راه آهن ایجاد کنم. طبق برنامه‌ای که من پیش گرفته بودم، ظرف 5 سال راه آهن این امکان را پیدا می‌کرد برای هزینه‌هایش به قابلیت ها و ظرفیت های خودش متکی باشد و از مالکین خود پولی نگیرد. ما حدود 15 تا 18 میلیارد هزینه باشگاه‌مان بود و این 15 میلیارد را نمی‌توان در دو سال از باشگاهی مثل راه آهن درآورد. باشگاه‌هایی نظیر پرسپولیس، استقلال و سپاهان سرمایه هواداری دارند و با ابزارهای مختلفی می‌توانند به نظامی برسند که هزینه‌های خود را از محل ظرفیت و سرمایه هواداری خود تامین نمایند.

رییسی‌کیا ادامه داد: مدلی که در راه آهن انتخاب شده بود مثل این بود که شما مثلا یک هلدینگ یا یک شرکت هستید در 10 رشته مختلف صنعتی و خدماتی فعالیت می‌کنید و حساب می‌کنید هر سال هزینه‌ های تبلیغاتی اتان 20 میلیارد تومان می‌شود. برای به دست آوردن این 20 میلیارد به جای اینکه تبلیغاتی مانند تبلیغات تلویزیونی یا بیلبوردها کنید از رسانه‌ای مثل ورزش استفاده می‌کنید. بنابراین ما این طرح را در راه آهن ایجاد کرده‌ایم که گروه‌هایی مانند هتل‌ها، هواپیمایی قشم ایر و لوازم آرایشی بهداشتی از باشگاه راه آهن به عنوان رسانه و کانون تبلیغاتی برای معرفی محصولات و خدمات خود استفاده کند و دیگر هزینه‌ای برای تبلیغات به تلویزیون و... پرداخت نکنند. این روند اگر 5 سال جلو برود، باشگاه ورزشی می تواند تواما آکادمی فوتبال خود را نیز درست کرده و بازیکنان مستعد و نخبه را شناسایی نموده و پرورش داده و سپس آن‌ها را ترانسفر نماید و مدرسه فوتبالش را هم دایر کند و از مجموع این زنجیره درآمدزایی کرده یا کاهش هزینه را محقق نماید.

صادق رئیسی‌کیا گفت: وجود انبوه هواداران در قدرت اسپانسرینگ یک باشگاه ورزشی امری حیاتی است اما باشگاه‌های تهرانی مانند نفت و راه آهن زیر سایه باشگاه‌هایی چون استقلال و پرسپولیس نتوانستند از ظرفیت هواداری برخوردار شوند . ما لازم است در پروسه‌ای هواداران را بزرگ کنیم و بعد از ظرفیت هواداری برای کارهای اقتصادی استفاده کنیم.

مدیر گروه حقوقی برهان درباره سامانه هواداری باشگاه‌ها نیز گفت: اقتصاد در هر کشور بر سه پایه است.
1- صنعت و معدن
2- کشاورزی 3- خدمات که ورزش و باشگاه‌داری جزو خدمات است.
باید از تیم‌هایی مثل پرسپولیس، استقلال، منچستر و بایرن انتظار کارخانه‌داری نداشته باشیم یا اینکه خودرو تولید کند. شما از ظرفیتی به عنوان هوادار بهره‌مند هستید و هوادار به خاطر علاقه‌ای که به این برند دارد می‌تواند قدرت خریدش را با این برند پیوند بزند. مثلا قدرت خرید هواداران پرسپولیس می‌تواند صنعت نوشیدنی و آب معدنی را تحرک دهد. از طریق باشگاه ورزشی، پتانسیل و توان خرید هواداران می‌تواند معرف کالاهایی شود که شرکت تولید کننده این کالاها با باشگاه ورزشی قرارداد اسپانسرینگ امضا نماید. قدرت هواداری می‌تواند محرک خرید و رونق بخش بازار کالاهایی شود که علاوه بر بستر خرید اقلام و محصولات آن شرکت، کانون هواداران را به سمتی از محصولات ببریم که باشگاه به آن شرکت‌ها سرویس می‌دهد. گفته می‌شود 20 میلیون هوادار داریم اما هواداران ثبت نام شده هنوز مشخص نیست پس سامانه هواداری در قدم اول نقش بانک اطلاعاتی هواداران را دارد زیرا مشخص می‌کند شما هوادار پرسپولیس هستید یا استقلال یا تیم‌های دیگر. دومین امکان این است که هواداران تعامل با اپراتور را پیدا می‌کنند و از طریق آن‌ها از تاریخ بازی‌ها از تخفیف‌های موجود برای آمدن به استادیوم‌ها استفاده می‌کنند و سوم این امکان پیدا می‌شود که می‌توانند در مقابل اسپانسرها بگویند من باشگاه پرسپولیس این تعداد هوادار را دارم که سامانه پیامکی من را دنبال می‌کنند پس می‌توانم تبلیغ محصول‌تان را بکنم.

وی همچنین ادامه داد: متاسفانه در اجرا، مدیران ساده‌ترین راه پول درآوردن را انتخاب کرده‌اند و عمر این راه بیشتر از دو یا سه سال نیست. به همان نسبت که علم رشد می‌کند علم مشتری نیز رشد می‌کند. پس نمی‌توان سال‌های آتی از این راه استفاده کرد. ما باید در گام‌های بعدی به سرعت وقتی بانک اطلاعاتی‌مان تکمیل شد، مذاکرات با اسپانسرها را شروع کنیم و همزمان مدارس فوتبال را ایجاد کنیم که می‌توان از همین طریق درآمد ایجاد کرد و از محبوبیت نزد مردم نیز استفاده کرد و هزینه باشگاه را تامین کرد.

رییسی‌کیا درباره صحبت برخی مدیران نیز گفت: باشگاه‌ها درآمدزایی کرده‌اند اما کار اقتصادی خیر. درست است که آن‌ها از طریق همین سامانه پیامکی درآمدهایی را به دست آورده‌اند اما این کار اقتصادی نیست. کار اقتصادی این است که شما زنجیره اقتصادی را تکمیل کنید یعنی هواداران را ثبت نام کنید تا بانک اطلاعاتی‌تان تکمیل شود. قدرت خرید هواداران‌تان را در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایجاد کنید یعنی به هواداران‌تان بگویید بیایید با کارت هواداری از این فروشگاه خرید کنید و شامل مثلا 10 درصد تخفیف شوید. سپس خود شما با آن مرکز فروش قرارداد ببندید یا حتی با هتل‌ها یا شرکت‌های هواپیمایی. حالا شما می‌توانید از آن هوادار مثلا 60 هزار تومان در سال بگیرید. ولی در عوض خدمات ارزنده‌ای به آن‌ها مانند حمل و نقل، خرید یا مثلا غذا خوردن در رستوران‌ها ارائه کرده‌اید. باید برای گرفتن پول از اسپانسر از قدرت خرید هواداران استفاده کرد. پرسپولیس یا استقلال آنقدر قدرت دارند که به جای گرفتن پول از هوادار از قدرت آن‌ها استفاده کرده و از بنگاه‌های اقتصادی پول بگیرند و این تعریف کار اقتصادی است.
 ·  Translate
1
Add a comment...

Behnam Zavari

جملات و داستان های مدیریتی  - 
 
#روانشناسی_مدیریت ۲

🔴ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺍﺣﻤﻖ ﺑﺰﺭﮒﺗﺮ چیست ؟!

👈 ﻧﻈﺮﯾﻪ "ﺍﺣﻤﻘﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻦ" ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺍﺳﺖ . ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺍﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺭﺍ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﯼ ﮐﻨﺪ ، ﺑﻌﺪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﻮﺩ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﮐﺴﺐ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﮐﻨﺪ .
ﭼﻮﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺴﯽ ‏( ﺍﺣﻤﻘﺘﺮ ‏) ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺳﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ . ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﯾﻦ ﺗﺌﻮﺭﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﻣﯽﮐﻨﺪ ، ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺁﻥ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﯼ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ‏( ﺍﺣﻤﻘﺘﺮ‏) ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ !
ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭ ﺑﻌﺪﯼ ﻫﻢ ﺑﺎ
ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺌﻮﺭﯼ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﺪ . ﺍﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺒﺎﺏﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﺮﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺳﻬﺎﻡ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻓﺮﻭﺵ ﯾﮑﺒﺎﺭﻩ ﻭ ﺯﯾﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ سرعت ﺳﻘﻮﻁ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 ·  Translate
5
Add a comment...

Behnam Zavari

جملات و داستان های مدیریتی  - 
 
وقتی تمام ورق های دستتان نشان می دهند که بازنده اید، تنها راه پیروزی شکست قوانین است.

💭پل استر
 ·  Translate
4
Add a comment...

Behnam Zavari

جملات و داستان های مدیریتی  - 
 

جسارت اجرایی کردن

ایده‌هایت را داشته باش

و گرنه همیشه

جهان پر بوده است

از ترسوهای خوش فکر!!

"استیو جابز"
 ·  Translate
4
Add a comment...

وبسایت تاجران

مطالب و مقالات مدیریتی  - 
 
هزینه اقتصادی تروریسم و افراطی گرایی
شاید از خودمان بپرسیم که این تحولات چه ربطی به فعالان اقتصادی و بخش خصوصی دارد. جدا از معضلاتی مانند فرار سرمایه و فرار مغزها و عدم امنیت و ثباتی که همه از آن آگاهند جالب است بدانیم که رویکرد بانک جهانی نسبت به این بحران ها و خشونت های منطقه نیز تغییر کرده است. http://www.taajeraan.com/index.php/eghtesad-list/1969-2016-04-13-19-16-58
 ·  Translate
2
Add a comment...

Neda Mafakheri
owner

اخبار مدیریتی  - 
4
Add a comment...

وبسایت تاجران

مطالب و مقالات مدیریتی  - 
 
خبرنامه 47 تاجران را بخوانید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
 ·  Translate
1
Add a comment...

About this community

مدیران ایران (www.Modiriran.ir)، با بیش از 25 هزار نفر عضو از مدیران و علاقمندان به دانش مدیریت از سال 86 تا کنون برای رشد بینش و دانش مدیران ایران زمین تلاش می کند و خدمات مختلفی همچون فراهم کردن شبکه ی ارتباطی مدیران ایران ، آموزشهای مختلف و متنوع ، مشاوره را به جامعه مدیران ایران تقدیم می کند . تلفن تماس : 021-44841991
 
سری جدید #دستگاه_حضوروغیاب #تشخیص_چهره #فروشگاه_افق #اتوماسیون_اداری
اطلاعات بیشتر و قیمت https://goo.gl/EmvKh8
دستگاه تشخیص چهره و اثر انگشت در یک دستگاه T50-Face #افق_فراویژن
 ·  Translate
2
Add a comment...

sadeq raeisikia

کنفرانس ها ، همایش ها ، دوره های آموزشی  - 
 
کیفیت صدور چک

در ادامه زنجیره نوشتارهائی که پیرامون بایسته های صدور و دریافت چک، روی سایت شخصی صادق رئیسی کیا تقدیم فعالان اقتصادی و علاقه مندان مباحث چک، نموده ام در این نوشتار، با عنوان “کیفیت صدور چک” نکات کلیدی و البته ساده ای را مطرح می کنم که رعایت آنها در هنگام صدور چک، کیفیت صدور چک را بالا می برد و آسیب های ناشی از صدور چک را برای صادر کننده و ذینفعان چک، کاهش می دهد.

۱- تاریخ چک را حتما هم به حروف و هم به عدد بنویسید.

۲- مبلغ چک را حتما هم به حروف و هم به عدد بنویسید.

۳- روی نوشته ها و مندرجات چک، را با چسب، بپوشانید.

۴- تا جائی که ممکن است از صدور چک در وجه حامل، پرهیز نمائید.

۵- از مخدوش کردن یا خط زدن چک، پرهیز نمائید. بطور کلی از مخدوش کردن و صدور چک مخدوش، پرهیز فرمائید.

۶- دقت کنید امضاء چک با نمونه امضاء بانکی شما مطابقت داشته باشد.

۷- از وجود مبلغ لازم برای پرداخت وجه چک، در حساب بانکی خود، اطمینان حاصل کنید.

۸- برگه مشخصات چک صادره ( ته برگ) را برای حفظ اطلاعات مربوط به چکهای صادره، بطور دقیق تکمیل و نگهداری کنید.

۹- از پشت و روی چک صادره، عکس واضح بگیرید و در سوابق خود نگهداری کنید.

۱۰- حتماً قید کنید چک را بابت چه موضوع یا موردی، صادر کرده اید.

۱۱- تا جائی که ممکن است از طرف مقابل، برای دریافت چک، رسیدی مشتمل بر تاریخ و شماره چک، مبلغ چک، شماره حساب بانکی و موضوع و معامله ای که صدور چک، ناشی از آن است دریافت کنید.

۱۲- اگر به نعداد زیاد چک، صادر می کنید یک سامانه کارآمد برای مدیریت چک های صادره خود در نظر بگیرید.

۱۳- هرگز از دیگران حتی اگر خیلی به شما نزدیک هستند نخواهید که به جای شما و با امضاء مشابه شما از دسته چک شما چک، امضاء و صادر کنند.

۱۴- دسته چک خود را در اختیار اشخاص دیگر قرار ندهید. اگر الزامات کاری، شما را ناگزیر به سپردن دسته چک به مدیر مالی یا حسابدار یا افراد دیگر می نماید حتماً از آنان رسید دقیق و تضمین لازم را اخذ و نزد خود، نگه دارید.

در مورد کیفیت ظهرنویسی چک، در نوشتارهای بعدی، نکاتی را تقدیم خواهم کرد.

به یادداشت های مرتبط با این موضوع، در سایت شخصی صادق رئیسی کیا که در زیر این یادداشت، آمده است رجوع و آنها را مطالعه فرمائید. یقیناً به دانش و مهارت های کاربردی شما خواهد افزود.

در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

بیست و پنجم آبان ماه ۱۳۹۵

www.raeisikia.com
 ·  Translate
1
Add a comment...

sadeq raeisikia

مطالب و مقالات مدیریتی  - 
 
رییسی‌کیا: عمر سامانه پیامکی مخاطبان (پرسپولیس و استقلال) بیشتر از دو سه سال نیست

صادق رییسی‌کیا مدیرعامل سابق باشگاه راه آهن اعلام کرد سامانه پیامکی که باشگاه‌هایی چون استقلال و پرسپولیس از آن استفاده می‌کنند عمری بیشتر از دو سه سال نخواهند داشت و مدیران باشگاه‌ها از طریق این سامانه ها درآمدزایی می‌کنند نه کار اقتصادی.

صادق رئیسی‌کیا با حضور در غرفه ابسنا در نمایشگاه مطبوعات در مقدمه‌ای در بحث درآمدزایی باشگاه‌ها گفت:
ورزش ما در مجموع در حد نیم تا هفت دهم درصد در GDP کشور، سهم دارد. گردش مالی اقتصادی ایران در سال را اگر حدود 450 میلیارد دلار حساب کنید، حدود 3 میلیارد دلار از این رقم، در ورزش ایران هزینه می‌شود که این شامل بودجه وزارت ورزش، بودجه عمرانی ورزش، بودجه بخش خصوصی و هزینه‌های خانوارهای ایرانی در ورزش است. هر خانوار ایرانی حدود 200 هزار تومان در سال هزینه اوقات فراغت، آموزش و ورزش می‌کند. با این نسبت کوچکی که ورزش در اقتصاد خانوار ایرانی دارد نباید انتظار عمده‌ای از صنعت ورزش داشته باشیم. سهم ورزش در خانوار ایرانی کم است و به همان نسبت، سهم باشگاههای ورزشی در صنعت ورزش کم است و به همان نسبت صنعت ورزش در اقتصاد ایران نایز است. بنابراین رشد ورزش زمانی اتفاق می‌افتد که خانوار ایرانی هزینه خود در مقوله ورزش را بالا ببرد.

وی در تکمیل درآمدزایی باشگاه‌ها گفت: باشگاه‌ها برای اینکه بتوانند به درآمدزایی برسند باید زمینه‌ها و بسترها فراهم شود. سیاست های اصل 44 در سال 84 ابلاغ شد و در سال 87 قانون شد و روال قانونی منسجم پیدا کرد. سازمان خصوصی متولی این اصل شد و برایش شورای عالی سیاست‌گذاری و هیات واگذاری شکل گرفت. ورزش ما از اجرای سیاست اصل 44 بهره ای نبرده و در آن سهم و نقشی نداشته است. در واقع این اصل در صنعت ورزش اجرایی نشد و وقتی این اجرایی نشد می‌بینیم هنوز وزارت ورزش استادیوم‌داری و باشگاه‌داری می‌کند. هنوز وزارت ورزش در حوزه‌هایی که نباید حضور داشته باشد به طور مستقیم حضور پیدا می‌کند و این عرصه را برای بخش خصوصی کوچک و تنگ می‌کند. دولت بزرگ‌ترین رقیب برای بخش خصوصی در صنعت ورزش است.

مدیرعامل سابق باشگاه راه آهن درباره درآمدزا بودن این باشگاه در زمان ریاستش گفت: من دو سال سعی کردم مدیریت بهینه و کیفی در راه آهن ایجاد کنم. طبق برنامه‌ای که من پیش گرفته بودم، ظرف 5 سال راه آهن این امکان را پیدا می‌کرد برای هزینه‌هایش به قابلیت ها و ظرفیت های خودش متکی باشد و از مالکین خود پولی نگیرد. ما حدود 15 تا 18 میلیارد هزینه باشگاه‌مان بود و این 15 میلیارد را نمی‌توان در دو سال از باشگاهی مثل راه آهن درآورد. باشگاه‌هایی نظیر پرسپولیس، استقلال و سپاهان سرمایه هواداری دارند و با ابزارهای مختلفی می‌توانند به نظامی برسند که هزینه‌های خود را از محل ظرفیت و سرمایه هواداری خود تامین نمایند.

رییسی‌کیا ادامه داد: مدلی که در راه آهن انتخاب شده بود مثل این بود که شما مثلا یک هلدینگ یا یک شرکت هستید در 10 رشته مختلف صنعتی و خدماتی فعالیت می‌کنید و حساب می‌کنید هر سال هزینه‌ های تبلیغاتی اتان 20 میلیارد تومان می‌شود. برای به دست آوردن این 20 میلیارد به جای اینکه تبلیغاتی مانند تبلیغات تلویزیونی یا بیلبوردها کنید از رسانه‌ای مثل ورزش استفاده می‌کنید. بنابراین ما این طرح را در راه آهن ایجاد کرده‌ایم که گروه‌هایی مانند هتل‌ها، هواپیمایی قشم ایر و لوازم آرایشی بهداشتی از باشگاه راه آهن به عنوان رسانه و کانون تبلیغاتی برای معرفی محصولات و خدمات خود استفاده کند و دیگر هزینه‌ای برای تبلیغات به تلویزیون و... پرداخت نکنند. این روند اگر 5 سال جلو برود، باشگاه ورزشی می تواند تواما آکادمی فوتبال خود را نیز درست کرده و بازیکنان مستعد و نخبه را شناسایی نموده و پرورش داده و سپس آن‌ها را ترانسفر نماید و مدرسه فوتبالش را هم دایر کند و از مجموع این زنجیره درآمدزایی کرده یا کاهش هزینه را محقق نماید.

صادق رئیسی‌کیا گفت: وجود انبوه هواداران در قدرت اسپانسرینگ یک باشگاه ورزشی امری حیاتی است اما باشگاه‌های تهرانی مانند نفت و راه آهن زیر سایه باشگاه‌هایی چون استقلال و پرسپولیس نتوانستند از ظرفیت هواداری برخوردار شوند . ما لازم است در پروسه‌ای هواداران را بزرگ کنیم و بعد از ظرفیت هواداری برای کارهای اقتصادی استفاده کنیم.

مدیر گروه حقوقی برهان درباره سامانه هواداری باشگاه‌ها نیز گفت: اقتصاد در هر کشور بر سه پایه است.
1- صنعت و معدن
2- کشاورزی 3- خدمات که ورزش و باشگاه‌داری جزو خدمات است.
باید از تیم‌هایی مثل پرسپولیس، استقلال، منچستر و بایرن انتظار کارخانه‌داری نداشته باشیم یا اینکه خودرو تولید کند. شما از ظرفیتی به عنوان هوادار بهره‌مند هستید و هوادار به خاطر علاقه‌ای که به این برند دارد می‌تواند قدرت خریدش را با این برند پیوند بزند. مثلا قدرت خرید هواداران پرسپولیس می‌تواند صنعت نوشیدنی و آب معدنی را تحرک دهد. از طریق باشگاه ورزشی، پتانسیل و توان خرید هواداران می‌تواند معرف کالاهایی شود که شرکت تولید کننده این کالاها با باشگاه ورزشی قرارداد اسپانسرینگ امضا نماید. قدرت هواداری می‌تواند محرک خرید و رونق بخش بازار کالاهایی شود که علاوه بر بستر خرید اقلام و محصولات آن شرکت، کانون هواداران را به سمتی از محصولات ببریم که باشگاه به آن شرکت‌ها سرویس می‌دهد. گفته می‌شود 20 میلیون هوادار داریم اما هواداران ثبت نام شده هنوز مشخص نیست پس سامانه هواداری در قدم اول نقش بانک اطلاعاتی هواداران را دارد زیرا مشخص می‌کند شما هوادار پرسپولیس هستید یا استقلال یا تیم‌های دیگر. دومین امکان این است که هواداران تعامل با اپراتور را پیدا می‌کنند و از طریق آن‌ها از تاریخ بازی‌ها از تخفیف‌های موجود برای آمدن به استادیوم‌ها استفاده می‌کنند و سوم این امکان پیدا می‌شود که می‌توانند در مقابل اسپانسرها بگویند من باشگاه پرسپولیس این تعداد هوادار را دارم که سامانه پیامکی من را دنبال می‌کنند پس می‌توانم تبلیغ محصول‌تان را بکنم.

وی همچنین ادامه داد: متاسفانه در اجرا، مدیران ساده‌ترین راه پول درآوردن را انتخاب کرده‌اند و عمر این راه بیشتر از دو یا سه سال نیست. به همان نسبت که علم رشد می‌کند علم مشتری نیز رشد می‌کند. پس نمی‌توان سال‌های آتی از این راه استفاده کرد. ما باید در گام‌های بعدی به سرعت وقتی بانک اطلاعاتی‌مان تکمیل شد، مذاکرات با اسپانسرها را شروع کنیم و همزمان مدارس فوتبال را ایجاد کنیم که می‌توان از همین طریق درآمد ایجاد کرد و از محبوبیت نزد مردم نیز استفاده کرد و هزینه باشگاه را تامین کرد.

رییسی‌کیا درباره صحبت برخی مدیران نیز گفت: باشگاه‌ها درآمدزایی کرده‌اند اما کار اقتصادی خیر. درست است که آن‌ها از طریق همین سامانه پیامکی درآمدهایی را به دست آورده‌اند اما این کار اقتصادی نیست. کار اقتصادی این است که شما زنجیره اقتصادی را تکمیل کنید یعنی هواداران را ثبت نام کنید تا بانک اطلاعاتی‌تان تکمیل شود. قدرت خرید هواداران‌تان را در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایجاد کنید یعنی به هواداران‌تان بگویید بیایید با کارت هواداری از این فروشگاه خرید کنید و شامل مثلا 10 درصد تخفیف شوید. سپس خود شما با آن مرکز فروش قرارداد ببندید یا حتی با هتل‌ها یا شرکت‌های هواپیمایی. حالا شما می‌توانید از آن هوادار مثلا 60 هزار تومان در سال بگیرید. ولی در عوض خدمات ارزنده‌ای به آن‌ها مانند حمل و نقل، خرید یا مثلا غذا خوردن در رستوران‌ها ارائه کرده‌اید. باید برای گرفتن پول از اسپانسر از قدرت خرید هواداران استفاده کرد. پرسپولیس یا استقلال آنقدر قدرت دارند که به جای گرفتن پول از هوادار از قدرت آن‌ها استفاده کرده و از بنگاه‌های اقتصادی پول بگیرند و این تعریف کار اقتصادی است.
 ·  Translate
1
Add a comment...

Behnam Zavari

جملات و داستان های مدیریتی  - 
 
در دزدی از یک بانک ،
دزد فریاد زد:
"هیچکس حرکت نکند پول مال دولت است".
بااین حرف همه به آرامی روی زمین دراز کشیدند.
به این می گویند "شیوه تفکر"

وقتی دزدان به مخفیگاهشان رسیدند،دزد جوان که لیسانس تجارت داشت به دزد پیرکه شش کلاس سواد داشت گفت:"بیاپولها را بشماریم".
دزد پیرگفت:"وقت زیادی میبرد، امشب تلویزیون مبلغ را اعلام میکند."
به این می گویند "تجربه"

بعداز رفتن دزدها مدیر بانک به ریسش گفت فورا به پلیس اطلاع میدهم ولی ریس گفت "صبرکن تا خودمان هم مقداری برداریم و به برداشتهای قبلی خود اضافه کنیم وبارقم دزدی اعلام کنیم".
به این می گویند "با موج شنا کردن"

وقتی تلویزیون رقم را اعلام کرد دزدان پول رو شمردندو بسیار عصبانی شدند که ما زندگیمان راگذاشتیم و 20میلیون گیرمان آمد ولی رئیسان بانک در یک لحظه و بدون خطر 80 میلیون بدست آوردند.
به این میگویند "دانش بیشتر از طلا میارزد"

دانایی قدرت است.
 ·  Translate
4
Add a comment...

Behnam Zavari

جملات و داستان های مدیریتی  - 
 
#جنتلمن

🎗هیچوقت برای بدست آوردن چیزی که
خودت قدرتِ بدست آوردنش رو داری
به دیگران التماس نکن!

✍میگل دو سروانتس
 ·  Translate
3
Add a comment...

Behnam Zavari

جملات و داستان های مدیریتی  - 
 
💖💖💖💖
بهونه و تنبلی تعطیل، یه فکر اساسی، یه برنامه ریزی دقیق برای آیندت بکن، شرایط تغییری نمی کنه تا زمانی که تو فقط حرف از تغییر میزنی، دست به کار شو.
 ·  Translate
2
Add a comment...

omid soltani

معرفی خدمات /محصولات  - 
 

🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁
سلام دوستان
برای قدردانی از توجه شما تصمیم گرفتیم یه قرعه کشی برگزار کنیم . این قرعه کشی بین اعضای کانال آوید ، اول هر ماه انجام میشه و پنجم تا دهم هرماه در کانال ، صفحه اینستاگرام و سایت آوید اطلاع رسانی میشه .
پس به همه اونایی که خیلی دوسشون دارین خبر بدین تا از قرعه کشی مهر ماه جا نمونن .
اینم لینک کاناله :

https://telegram.me/aveedgroup

🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
 ·  Translate
1
Add a comment...

Mohammad Rostami

اخبار مدیریتی  - 
 
🍒 اطلاعیه:
ماهنامه "یادآفرین" با موضوع برندینگ مجوز گرفته و اولین شماره در اردیبهشت ماه منتشر می شود
فعالین حوزه برندینگ یادداشت و مقاله خود را با عنوان "مقاله برای ماهنامه" با مشخصات کامل از خودشان به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند
Info@yadafarin.com

🍎اولویت ماهنامه 80 درصد موارد زیر است:
برندسازی شهری
برندسازی ملی
برندسازی گردشگری
برندسازی مکانی

و 20 درصد به موارد زیر:
برندسازی شخصی
برندسازی کالا
برندسازی خدمات
برندسازی اجتماعی

* مخاطبان اصلی ماهنامه:*
شهرداران و اعضای شوراهای شهر در کشور
مدیران و کارشناسان شهری و گردشگری در کشور
مدیران و مسوولان گردشگری در کشور
فعالان صنعت گردشگری و مدیریت شهری

#برندینگ #برند #برندسازی #یادآفرین #برندسازی_شهری #برندینگ_شهری #برندسازی_گردشگری #مدیریت_شهری #گردشگری
 ·  Translate
3
Add a comment...

وبسایت تاجران

مطالب و مقالات مدیریتی  - 
 
 حرکت به سوی استفاده از ظرفیت‌های فراوان اتاق و وصل کردن این ظرفیت‌ها به یکدیگر، از جمله اتاق‌های سراسر کشور، اتاق‌های مشترک، تشکل‌ها کمیسیون‌ها را از برنامه‌های جدی اتاق ایران در سال 95
 ·  Translate
4
Add a comment...

Amir Gheysari

اخبار مدیریتی  - 
 
 
سلام پیرمرد
درود شیخ علی اکبر
تبریک ماهاتیر محمد ایران
چه رای قابل توجهی به دست آوردی
و اصلاح طلبها بعد از تجربه مجلس ششم چه پخته تر عمل کردند ، کاش اینقدر دیر نمی شد.
یا علی سردار سازندگی 
 ·  Translate
3
Add a comment...