Post has attachment
دليل تهديم القبور يُعطي لعبدة الشيطان الحجة لأن يكفُروا بالله
" استدلال النفع والضرر بخصوص تهديم القبورهو استدلال باطل ، قتل أنبياء ، قتل أئمة لماذا لم يدفعوا عن أنفسهم ؟! ، اعتدي على الله ويُشرك بالله علنًا في كل العالم ، عبدة شيطان يكفرون بالله سبحانه وتعالى لماذا لم ينتفض الله ؟ ، أيضًا هذا دليلك هو دليل شيطان ، لأنّك تعطي لعبدة الشيطان ، للمنحرفين ، للضالين أن يحتجّ عليك ويكفر بالله ، ويقول لك : إذا كان الله يضر وينفع ، إذا وجِد الله ليفعل بي ما يفعل، ليقتلني الآن، ليميتني الآن ، كم من الكافرين والفسقة يُنكر وجود الله بهذه الحجة ؟! هل هذه حجة ؟؟! هذه سفسطة ، هذا فراغ هذا بطلان " .
مقتبس من المحاضرة {32} بحوث: تحليل موضوعي في العقائد والتاريخ الإسلامي للمرجع الأستاذ
4/ 1/ 2015م
https://e.top4top.net/p_616w5i6g1.jpg?fref=gc..

Post has attachment
الدواعش بدءوا بشرذمة تمرسوا على القتال
أيها الدواعش ماذا جنيتم من أسلوبكم الوحشي الإرهابي العنيف ؟!! فقد بدأتم بشرذمة من المغرر بهم تمرّسوا على القتال وابتكار أساليب التعذيب والقتل والإرهاب وتمكنتم من التسلّط على المساحات الشاسعة من البلدان والأعداد الكبيرة من الناس وصدقتم أن الأمور ستبقى لكم فرفعتم شعار (باقية وتتمدد) حتى خابَ سعيُكم فانفَرَطَت دولتُكم وسلطتكم فصار واقع دولتكم وشعارها [زائلة وتتشرذم] .
مقتبس من المحاضرة { 13 } من بحث
#الدولة..المارقة...في #عصر_الظهور...منذ #عهد_الرسول (صلى الله عليه وآله وسلّم)
#بحوث : تحليل موضوعي في #العقائد و #التاريخ_الإسلامي للسيد الصرخي الحسني 24 ربيع الاول 1438 هـ 24 - 12 - 2016 م
http://d.top4top.net/p_3634hyxg1.png

(ﻣﻦ ﻭﺻﺎﻳﺎ ﻟﻘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﻷﺑﻨﻪ)...
ﻳﺎ ﺑﻨﻲ ... ﻣﺎ ﻧﺪﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻗﻂ .
ﻳﺎ ﺑﻨﻲ ... ﺑﺌﺮﺍً ﺷﺮﺑﺖ ﻣﻨﻪ ، ﻻ ﺗﺮﻡِ ﻓﻴﻪ ﺣﺠﺮﺍً .
ﻳﺎ ﺑﻨﻲ ... ﻋﻮّﺩ ﻟﺴﺎﻧﻚ : ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻏﻔﺮ ﻟﻲ ، ﻓﺈﻥ ﻟﻠﻪﺳﺎﻋﺎﺕ ﻻ ﻳﺮﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺎﺋﻼً .
ﻳﺎ ﺑﻨﻲ ... ﻋﺼﻔﻮﺭ ﻓﻲ ﻗﺪﺭﻙ ﺧﻴﺮٌ ﻣﻦ ﺛﻮﺭ ﻓﻲ ﻗﺪﺭﻏﻴﺮﻙ .
ﻳﺎ ﺑﻨﻲ ... ﻻ ﺗﻀﺤﻚ ﻣﻊ ﻋﺠﺐ ، ﻭﻻ ﺗﺴﺄﻝ ﻋﻤّﺎ ﻻﻳﻌﻨﻴﻚ.
ﻳﺎ ﺑﻨﻲ ... ﺍﺛﻨﺘﺎﻥ ﻻ ﺗﺬﻛﺮﻫﻤﺎ ﺃﺑﺪﺍً : ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻴﻚ ،ﻭﺇﺣﺴﺎﻧﻚ ﻟﻠﻨﺎﺱ .
ﻳﺎﺑﻨﻲ ... ﺇﺫﺍ ﺃﻓﺘﺨﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺤﺴﻦ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﻓﺎﻓﺘﺨﺮ ﺑﺤﺴﻦ ﺻﻤﺘﻚ .
ﻳﺎ ﺑﻨﻲ ... ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﻳُﺴﺘﻄﺎﻉ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻴﻘﻴﻦ ، ﻭﻣﻦ ﻳﻀﻌﻒ ﻳﻘﻴﻨﻪ ﻳﻀﻌﻒ ﻋﻤﻠﻪ .
ﻳﺎ ﺑﻨﻲ .. ﻻ ﺗﻜﻦ ﺣﻠﻮﺍً ﻓﺘﺒﻠﻊ ، ﻭﻻ ﻣﺮﺍً ﻓﺘﻠﻔﻆ .
ﻳﺎ ﺑﻨﻲ ... ﻻ ﺗﺄﻛﻞ ﺷﺒﻌﺎً ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻊ ، ﻓﺈﻧﻚ ﺇﻥ ﺗﻠﻘﻪ ﻟﻠﻜﻠﺐ ﺧﻴﺮٌ ﻣﻦ ﺗﺄﻛﻠﻪ .
ﻳﺎﺑﻨﻲ ... ﺍﺗﺨﺬ ﺗﻘﻮﻯ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﺠﺎﺭﺓ , ﻳﺎﺗﻴﻚ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﺑﻀﺎﻋﺔ .
ﻳﺎ ﺑﻨﻲ ... ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺃﺟﻠﺴﺖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ .
ﻳﺎ ﺑﻨﻲ ... ﺇﻳﺎﻙ ﻭﺍﻟﺪّﻳﻦ ، ﻓﺈﻧﻪ ﺫﻝ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻫﻢّ ﺍﻟﻠﻴﻞ .
ﻳﺎ ﺑﻨﻲ ... ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺼﺨﻮﺭ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺿﻌﻬﺎ ﺃﻳﺴﺮ ﻣﻦ ﺇﻓﻬﺎﻡ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻔﻬﻢ .
ﻳﺎ ﺑﻨﻲ ... ﺍﻟﺮﻓﻖ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ .
ﻳﺎ ﺑﻨﻲ ... ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻻ ﺗﻌﻠﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﺗﻌﻠﻢ .
ﻳﺎ ﺑﻨﻲ ... ﺣﻤﻠﺖ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﻓﻠﻢ ﺃﺟﺪ ﺃﺛﻘﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﺀ ، ﻭﺫﻗﺖ ﺍﻟﻤﺮﺍﺭﺓ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻠﻢ ﺃﺫﻕ ﺃﺷﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ .
ﻳﺎ ﺑﻨﻲ ... ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ ﺍﻥ ﺗﺆﺍﺧﻲ ﺭﺟﻼ ﻓﺎﻏﻀﺒﻪ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ، ﻓﺈﻥ ﺃﻧﺼﻔﻚ ﻋﻨﺪ ﻏﻀﺒﻪ ... ﻭﺇﻻ ﻓﺎﺣﺬﺭﻩ .
ﻳﺎ ﺑﻨﻲ ... ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻓﻲ ﺑﻴﻮﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﺎﺣﻔﻆ ﺑﺼﺮﻙ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺎﺣﻔﻆ ﻟﺴﺎﻧﻚ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻓﻲ
ﺻﻼﺓ ﻓﺎﺣﻔﻆ ﻗﻠﺒﻚ .

#تأمل_جيدا...
أول ما يسقط منك عند موتك هو اسمك
لذلك عندما تموت يقولون أين الجثّة؟
ولا ينادونك بإسمك!
و عندما يريدون الصلاة عليك يقولون احضروا الجنازة..!
ولا ينادونك باسمك
و عندما يشرعون بدفنك يقولون قربوا الميت.
ولا ينادونك باسمك!
فلا تغرك قبيلتك ولا يغرك منصبك ولا نسبك ولا مالك
فما أحقر هذه الدنيا وما أعظم ما نحن مقبلون عليه...
اللّهم ارزقنا حسن الخاتمة...😔

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
تيمية از بين بردن ديوار خانه مقدس و به عنوان يک دليل براي خرابکاري شکست خود را.
متوقف مي شود با .. توحيد فيزيكي افسانه اى : يک مرد جوان از خدا بدون کرک هاي چين دار افسانه صحاح .. تيميه (2): ماترياليزه سنت و جهل (35): فتنه .. سر از خيانت .. شاخ شيطان.: صحبت در نقطه: هفتم : جهميه و استريو آيا شما موافق! .. آن 1: 2 .. منبع: خيانت و جرم و جنايت بزرگ. اما يکي از بزرگترين جنايات و خيانت هاي انجام شده توسط فرزندان پادشاه فقط !!! زبان ابن تيميه کردن در اينجا قطع شد و بلع حتي بدون نوشيدن آب پس از. اين مساله به او هر دروغ از دروغ شکست جعلي افترا آميز کاذب ظالمانه تعليق و شکست و خيانت، فساد و بر پسر ديگر سبا به عنوان آدرس وپسر و مردان عاقل، شيعه و روافض ساخته شده نيست. براي ديدن آنچه که در سال (626 ق) اتفاق افتاده است: کامل 10 / (434): سپس سال وارد شده است بيست و شش و شش صد (626 ه)]: [اشاره به خانه مقدس تحويل به صليبيون] گفت (پسر اتر): {{در اولين بهار امسال از ديگر ، دريافت صليبيون خدا خانه مقدس صالحه، و دليل اين امر اين: آنچه که ما در بيست و پنج و شش صد (625 ه) از خروج ، پادشاه صليبيون در دريا از داخل کشور به افرنج به ساحل شام، و با عساکره قبل بود اند ، و ساحل تن به تن، و از بين برد در کشورهاي مسلمان آنها نزديک. 2 به آنها رفت (به صليبيون)، آنها را در تصاوير، طيف وسيعي از مسلمانان زندگي مي کنند در مجاورت کوه ها و تصاوير ، و با آنها (با صليبيون) شد. 3 حرص و طمع قوي از مرگ شاه مقدس عيسي پسر پادشاه فقط ابوبکر ابن ايوب، صاحب بياده (اشرف) به دمشق، و وجود دارد رسولان بين او و کامل برادر پادشاه در دادرس، و توافق کردند، شاه اشرف و به پادشاه کامل راه مي رفت و با او ملاقات کرد. 8 رسولان و زماني که آنها را ملاقات کرد، ترديد بين آنها و پادشاه بسياري از دسته، پايه فرود آمد به دست را به مجلس مقدس و با مواضع آسان از کشور خود، و بقيه از کشور، از جمله هبرون، نابلس، غور و مالاتيا، و مسلمانان سوي ديگر است. 9 و تحويل به صليبيون، اما در خانه مقدس و دادن که با او حل و فصل. 10 خانه مقدس حصار و شد متروک [بود] که توسط پادشاه اعليحضرت زده، تا [اعلام] که. 11 فرنگي خانه مقدس، مسلمانان و به رسميت مي شناسد بنابراين ، و متوجه ضعف و حساسيت به لمس که نمي توان توصيف کرد}} خود، [من مي گويم: ابن اثير سعي براي از بين بردن مجروح و به حداقل رساندن زشتي جرم و جنايت و خيانت توسط فرزندان پادشاه فقط، ارائه توجيهي براي خيانت اورشليم و اماکن مقدس اسلامي : O..b..j- گفت [ابن اثير] ديوار مقدس از خانه تخريب به ضعف نشان مي دهد وسيله اي براي دفاع از خانه مقدس. اما بخشهايي از خدا بهتر بود منشاء تخريب ديوار در دست نه تنها به خود پسر غفلت نيست. ..l ..] منبع 5 ..
برگرفته از سخنراني (35) چکيده از بحث (از افکار جسمي و اسطوره اي جماعت اهل تيميه) با بحث با اسنتاد موضوعي در عقايد و تاريخ اسلامي - آيت اللّه صرخي حسني - رجب 1438 هجري قمري -18- 4-2017 متر
http://up.1sw1r.com/upfiles2/hou32041.png

Post has attachment
#الدواعش_نسخ_زمنية_للتيمية
التكفير والسبي وبيع الإنسان المسلم وغيره أتى من أئمّة التيمية الدواعش !! https://www.youtube.com/watch?v=sbCesPS8w_I

ﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ .. "!
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﺟﻌﻞ ﺻﻴﺎﻣﻲ ﻓﻴﻪ ﺻﻴﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺋﻤﻴﻦ ﻭﻗﻴﺎﻣﻲ ﻓﻴﻪ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ،
ﻭﻧﺒّﻬﻨﻲ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﻧﻮﻣﺔ ﺍﻟﻐﺎﻓﻠﻴﻦ ، ﻭﻫﺐ ﻟﻲ ﺗﻮﻓﻴﻘﺎً ﻓﻴﻪ ﻳﺎ ﺍﻟﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ
،ﻭﺍﻋﻒُ ﻋﻨﻲ ﻳﺎ ﻋﺎﻓﻴﺎً ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded