Post has attachment
==--..--==Niebawem prawdziwy, szczegółowy raport z obszarów Całej Wschodniej Polski i nie tylko! Sytuacja jest przerażająca, nawet katastrofalna! Przede wszystkim; Nielegalne działanie rosyjskich, komunistycznych, socjalistycznych służb (często w porozumieniu z polskimi służbami; za zdradę zawsze rozstrzelać; osądzenie, wyrok i realizacja wyroku przez Polski Sąd Woskowy i przeze mnie osobiście) i nie tylko, na terenie Całej Polski! Takie działania się nasiliły po 10 Kwietnia 2010 roku; Od czasu zamachu na Polskiego Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, koło miasta Smoleńsk! Bezwzględnie winne tej sytuacji osoby, to zdrajcy Polskiej Racji Stanu; Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz, Владимир Владимирович Путинm, totalitarni komuniści, totalitarni socjaliści i dawne komunistyczne służby specjalne (NKWD, SB, UB)! Informacja dla Rosjan: Na obszarze Całej Polski mówimy i piszemy w języku Polskim lub angielskim! Dla przypomnienia! Najmniejszy Naród musi mieć takie same prawa jak Naród największy!

Soon a real / true, detailed reports with areas the Whole Eastern Polish and not only! The situation is frightening, even disastrous! First of all; illegal operation of russian, communist, socialist services (often in cooperation with polish services; behind treason always execute by shoot; Judgment, adjudication, and execution by Polish of the Court of Military and personally by me!) and not only at area the Whole Polish! Such actions escalated itself after April 10, 2010 year; The from / since time the assassination at of the Polish President Lech Kaczyński, near the city of Smoleńsk! Absolutely guilty of this situation it a persons: Traitor Polish Raison D'etat (State), Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz, Владимир Владимирович Путин, totalitarian communists, totalitarian socialists, and former totalitarian communist special services (NKWD, SB, UB)! Information for the Russians: At area the Whole Polish say and write in language Polish or in language English! For the reminder! The smallest Nation must have such themselves rights as the Nation's largest!
==--..--==Igrasz baranie z pełną falą ognia! W ten sposób odpowiadasz za wszystko co jest prawdziwym złem. You toying blockhead with full wave the fire! In this way, you responsible behind everything what is / what constitute true evil.
==--..--==Opóźniona reakcja na skutek maksymalnej cenzury w Warszawie i nie tylko; blokada komputerów, blokada kart sieciowych, blokada globalna transmisji danych, blokada pomieszczeń, w których są komputery i sieć internetowa! Opóźnienie około czterech godzin w stosunku do cyklu osiemnastu godzin! Po prostu; Globalna cenzura totalitarna! Ty szukaj wszystkich moich materiałów na ten bardzo ważny temat!

The delayed response in effect the maximum censorship in Warsaw, POLAND and not only; Blockade the computers, blockade the card network, blockade global transmission the data, blockada the premises, in which it are computers and the internet! Delay of about four hours in relation to a cycle of eighteen hours! Simply / openly; the global totalitarian censorship! You search all my materials at this very important topic!

Dla przypomnienia!
Podstawowe warunki sukcesów finansowych:
- deficyt budżetowy (nie może nigdy istnieć) musi być o wartości zero / nil; musi być zrównoważony; musi się bilansować,
-  zadłużenie na każdego mieszkańca (nie może nigdy istnieć) Państwa / Kraju / Kontynentu / Całej Planety Ziemia musi być o wartości zero,
- realne / prawdziwe / rzeczywiste / perfekcyjne obliczenia wszystkich operacji finansowych,
Nieuki; Proszę szukać wszystkich moich materiałów na ten bardzo ważny temat!
Do strefy euro można wstąpić po spełnieniu wszystkich warunków!

For the reminder!
Basic conditions for financial success:
- The budget deficit (not may never > subsist) must be about value of nil; The must be balanced and must be level-headed,
- Debt at each Inhabitant (not may never > subsist) in relationship: State / Country / Continent / The Whole planet Earth must be about value of nil,
- Real / true / perfect calculation of all financial transactions,
Dunce; Please you search all my materials at this very important topic!
To zone the euro can join itself upon the fulfillment of all conditions!

Wszyscy Mieszkańcy Całej Polski i Całego Świata; Proszę otrząsnąć się z letargu i bardzo skutecznie prowadzić działania. Prawdziwe zło można zawsze pokonać / można zawsze to prawdziwe zło zwyciężyć! The all Inhabitants at area the Whole Polish and the Whole World; Please itself trigger with the lethargy and very effectively lead action. The real evil can always beat / true / real evil can always overcome / conquer / vanquish!
==--..--==fighter new generation; My sixth, seventh and eighth sense /senses organ. Excuse me! Administration let itself do not engage in real / in true and responsible foreign policy, Polish, the Whole of POLAND! Administracja niech się nie zajmuje prawdziwą i odpowiedzialną polityką zagraniczną Polski, Całej Polski!
Przykro jest mi! Niestety na szczęście! Te notatki muszą być ujawnione! Te notatki muszą być tematem jawnym!
Is I'm sorry! Unfortunately at fortunately! These notes / information must be disclosed! These information / notes must be the subject / topics of an open and disclosed!
Notatki z rozmów telefonicznych z 2010 r. między premierem Donaldem Tuskiem a ówczesnym premierem Rosji Władimirem Putinem nie będą ujawnione - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Uzasadnił, że o takim wyroku zdecydowało dobro polityki zagranicznej.
Notes of telephone with conversations with 2010 between 'prime minister Donald Tusk' and the then Russian 'prime minister Vladimir Putin' not will be disclosed - has ruled the Supreme Administrative Court. Substantiation; Reasons; Justify, that about such the judgment of decided good foreign politics.
Przykro jest mi! Niestety na szczęście! Te notatki muszą być ujawnione! Te notatki muszą być tematem jawnym!
Is I'm sorry! Unfortunately at fortunately! These notes / information must be disclosed! These information / notes must be the subject / topics of an open and disclosed!
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
International Investigating Judge Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister Versatile – The Prime Minister and President the Whole Polish and Around the World at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success – Cendrowski Wiesław Tomasz.

 Whole World, The Whole Poland and not only; Wieluń, Katowice, Opole, Warszawa / Warsaw, Wrocław, Kraków, Białystok, March, 27, 28, 29, 30, 31, April 01, 02, 2013 year, 01:57:00 pm, 11:11:00 pm, 01:50:00 pm, 01:38:00 pm, 04:12:00 pm, 03:22:00 pm, 09:40:00 am, 02:10:00 pm, 07:10:00 am, 07:52:00 pm, 10:03:00 am, 04:16:00 pm, Central Europe.

Global Minister Versatile - The Prime Minister and President the Whole Polish and Around the World at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success - Cendrowski Wiesław Tomasz; Photos My Person; Cendrowski Wiesław Tomasz I made personally in day March 27, 201[3] from 09:00:00 pm to 09:20:00 pm, Krakow, POLAND.  Apolityczny Globalny Generalny Dowodca wszystkich sil zbrojnych Calej Polski i Calego Swiata Wszechswiata Cendrowski Wieslaw Tomasz. True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Universal Aviator-Airman-Pilot Commandant Sniper-Fighter and first Marshal Air Force the Whole Polish and Throughout the World, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Opóźniona reakcja na skutek maksymalnej cenzury w Warszawie i nie tylko; blokada komputerów, blokada kart sieciowych, blokada globalna transmisji danych, blokada pomieszczeń, w których są komputery i sieć internetowa! Opóźnienie około czterech godzin w stosunku do cyklu osiemnastu godzin! Po prostu; Globalna cenzura totalitarna! Ty szukaj wszystkich moich materiałów na ten bardzo ważny temat!

The delayed response in effect the maximum censorship in Warsaw, POLAND and not only; Blockade the computers, blockade the card network, blockade global transmission the data, blockada the premises, in which it are computers and the internet! Delay of about four hours in relation to a cycle of eighteen hours! Simply / openly; the global totalitarian censorship! You search all my materials at this very important topic!

Dla przypomnienia!
Podstawowe warunki sukcesów finansowych:
- deficyt budżetowy (nie może nigdy istnieć) musi być o wartości zero / nil; musi być zrównoważony; musi się bilansować,
-  zadłużenie na każdego mieszkańca (nie może nigdy istnieć) Państwa / Kraju / Kontynentu / Całej Planety Ziemia musi być o wartości zero,
- realne / prawdziwe / rzeczywiste / perfekcyjne obliczenia wszystkich operacji finansowych,
Nieuki; Proszę szukać wszystkich moich materiałów na ten bardzo ważny temat!
Do strefy euro można wstąpić po spełnieniu wszystkich warunków!

For the reminder!
Basic conditions for financial success:
- The budget deficit (not may never > subsist) must be about value of nil; The must be balanced and must be level-headed,
- Debt at each Inhabitant (not may never > subsist) in relationship: State / Country / Continent / The Whole planet Earth must be about value of nil,
- Real / true / perfect calculation of all financial transactions,
Dunce; Please you search all my materials at this very important topic!
To zone the euro can join itself upon the fulfillment of all conditions!

Wszyscy Mieszkańcy Całej Polski i Całego Świata; Proszę otrząsnąć się z letargu i bardzo skutecznie prowadzić działania. Prawdziwe zło można zawsze pokonać / można zawsze to prawdziwe zło zwyciężyć! The all Inhabitants at area the Whole Polish and the Whole World; Please itself trigger with the lethargy and very effectively lead action. The real evil can always beat / true / real evil can always overcome / conquer / vanquish!
==--..--==fighter new generation; My sixth, seventh and eighth sense /senses organ. Excuse me! Administration let itself do not engage in real / in true and responsible foreign policy, Polish, the Whole of POLAND! Administracja niech się nie zajmuje prawdziwą i odpowiedzialną polityką zagraniczną Polski, Całej Polski!
Przykro jest mi! Niestety na szczęście! Te notatki muszą być ujawnione! Te notatki muszą być tematem jawnym!
Is I'm sorry! Unfortunately at fortunately! These notes / information must be disclosed! These information / notes must be the subject / topics of an open and disclosed!
Notatki z rozmów telefonicznych z 2010 r. między premierem Donaldem Tuskiem a ówczesnym premierem Rosji Władimirem Putinem nie będą ujawnione - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Uzasadnił, że o takim wyroku zdecydowało dobro polityki zagranicznej.
Notes of telephone with conversations with 2010 between 'prime minister Donald Tusk' and the then Russian 'prime minister Vladimir Putin' not will be disclosed - has ruled the Supreme Administrative Court. Substantiation; Reasons; Justify, that about such the judgment of decided good foreign politics.
Przykro jest mi! Niestety na szczęście! Te notatki muszą być ujawnione! Te notatki muszą być tematem jawnym!
Is I'm sorry! Unfortunately at fortunately! These notes / information must be disclosed! These information / notes must be the subject / topics of an open and disclosed!
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
International Investigating Judge Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister Versatile – The Prime Minister and President the Whole Polish and Around the World at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success – Cendrowski Wiesław Tomasz.

 Whole World, The Whole Poland and not only; Wieluń, Katowice, Opole, Warszawa / Warsaw, Wrocław, Krakow, March 29, 2013 year, 04:30:00 pm, Central Europe.

Global Minister Versatile - The Prime Minister and President the Whole Polish and Around the World at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success - Cendrowski Wiesław Tomasz; Photos My Person; Cendrowski Wiesław Tomasz I made personally in day March 27, 201[3] from 09:00:00 pm to 09:20:00 pm, Krakow, POLAND.  Apolityczny Globalny Generalny Dowodca wszystkich sil zbrojnych Calej Polski i Calego Swiata Wszechswiata Cendrowski Wieslaw Tomasz. True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Universal Aviator-Airman-Pilot Commandant Sniper-Fighter and first Marshal Air Force the Whole Polish and Throughout the World, Cendrowski Wiesław Tomasz.

NOTE!!!!!!! For reminder! These all conditions must apply and be immediately implemented / executed by:
- Dimension - Justice; among others / inter alia: the Court, the prosecutor, the police and related services and etc..
- Defense / Military / army and related service
- Administration (in Polish conditions from Municipal Offices and City Offices to the Government Offices
- Economy and Banking
- Education (uncensored; without censorship)
- The mass media; radio, television, newspapers and etc..
These are the spheres life of human / human, that / which must be apolitical. This is the minimum apolitical!

Dla przypomnienia! Te wszystkie uwarunkowania muszą dotyczyć i być ze skutkiem natychmiastowym zrealizowane / wykonane przez:
- wymiar sprawiedliwości; między innymi: Sąd, prokuratura, policja i pokrewne służby and etc.
- obronność / armię i pokrewne służby
- administrację (w warunkach polskich od Urzędów Gmin do Rządu
- gospodarka i bankowość
- oświata (bez cenzury)
- środki masowego przekazu; radio, telewizja, prasa and etc.
To są sfery życia ludzkiego / życia człowieka, które muszą być apolityczne; To jest minimum apolityczności!

NOTE!!!!!!! Whether  the polish police politicized / party is instrument negative in the hands of the Civic Platform? = [[[[PO]=[PZPR]=KPZR]]]]=Global 0% support/backing; Surveys high support receives / gets without leaving with home.
Yes! Polish police politicized / party is instrument negative in the hands of the Civic Platform!
Whether the polish police politicized / party has alongside themselves disposable gloves?
Polish police politicized / party not has alongside themselves disposable gloves!
Whether the polish police politicized / party  perform properly / carried out correctly all the checks?
Polish police politicized / party not carried (out) correctly almost all the checks / not perform properly almost all the control / the checks!
Polish Police True should be apolitical and must be Polish Police Apolitical with immediate effect!

Czy polska policja upolityczniona / partyjna jest narzędziem negatywnym w rękach Platformy Obywatelskiej?
Tak! Polska policja upolityczniona / partyjna jest narzędziem negatywnym w rękach Platformy Obywatelskiej!
Czy polska policja upolityczniona / partyjna ma przy sobie rękawice jednorazowe?
Polska policja upolityczniona / partyjna nie ma przy sobie rękawic jednorazowych!
Czy polska policja upolityczniona / partyjna przeprowadza prawidłowo wszystkie kontrole?
Polska policja upolityczniona / partyjna nie przeprowadza prawidłowo prawie wszystkich kontroli!
Polska Policja Prawdziwa powinna być apolityczna i musi być Polską Policją apolityczną, ze skutkiem natychmiastowym!

Note! For the reminder (memento)! Civic Platform [PO]=[PZPR]=KPZR=0% support/backing; Surveys high support receives / gets without leaving with home. It is sensation! In Warsaw censorship is even at / for headphones! Illiteracy / complete ignorance among staff public library in Warsaw. Guilty:[PO]=[PZPR]=KPZR! NOTE! Traitors Polish State and murderers Global: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other similar reptiles - they buy (behind money, direct and indirect corruption; with taxpayers' money) only for their own use, for the Civic Platform (PO=PZPR=KPZR=0 global - and with violation, Normal Apolitical the Law, almost all 'Security Service' (security companies) (at the result of fear), which is result of their criminal activities (PO and not only)!
Global Minister Versatile; The Prime Minister and President the Whole Polish and Around the World at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success; CENDROWSKI WIESLAW TOMASZ / Cendrowski Wiesław Tomasz / Wieslaw Tomasz Cendrowski. The Whole World, The Whole Poland, The Whole City and not only, December 21, 22, 23, 24, 25 / 21, 22, 23, 24, 25 décembre, 2012, 09:14:00 am, 09:40:00 am, 11:39:00 am, 04:13:00 pm, 05:55:00 pm, 04:39:00 am, 05:37:00 am, 07:32:00 am, Central Europe.

Samobójcza śmierć byłego wicepremiera i ministra rolnictwa Andrzeja Leppera budziła wiele wątpliwości. Andrzej Lepper nie powiesił się samodzielnie! W ostatnim okresie każda śmierć samobójcza w Polsce nie jest przypadkowa.Suicide death of former deputy Prime Minister and Minister of Agriculture Andrzej Lepper has many doubts. Andrzej Lepper do not string up themselves! In recent years, each suicide death in of Poland do not is accidental. Odwrócona hipoteka? Proszę nigdy nie wyrażać zgody na takie skrajne bezprawie!Reverse mortgage? Please never not accept such extreme lawlessness! Prawie wszyscy Polacy pytają mnie dlaczego? Dlatego, że przy takim bezprawnym rozwiązaniu, klienci kredytów hipotecznych i tym samym mieszkań będą mieli podawany do połknięcia Pavulon. Almost all Poles ask me why? Because, that alongside such the unlawful solution, customers loans mortgage, and ipso facto homes (loans mortgage) will have swallow given them dose Pavulon! Simply! Accelerated death! My Friends, all the Inhabitants of the Whole World and the Universe, all the Inhabitants of the Whole Polish; high time / term in order to stop of the whole lawlessness in of the Whole Poland and at the Whole World! Simply! STOP!
To the previous position / entry in my blog, the administrator applied the communist and fascist censorship!///////Do poprzedniej pozycji w moim blogu, administrator zastosował komunistyczną i faszystowską cenzurę!
This entry / position my blog, about which I remembrance and I writing is in other different service! Ta pozycja, o której wspominam i piszę jest w innej usłudze! All polls it great nonsense! For irreversible, and legal reminder ((till to boredom)); pretender / usurper (other adjectives, nouns and legal determination in all my other materials;epithets legitimate in: law rules) Bronisław Komorowski do not win the presidential election in 2010 year! Since that / from thereof time all the activities of each government in Poland is illegal! Also / therefore / in connection with this all the signatures of all the documents / acts are unlawful / illegal.The presidential election in 2010, personally I won! In other words; in the 2010 presidential election won Wiesław Tomasz Cendrowski / Cendrowski Wiesław Tomasz / CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ (only one person). This problem / issue / trouble in aspect of the Apolitical with Synchronized Law International All Nations All Over The World, is strictly connected with the attack / with the assassination at the life (of global murder) at the Polish President sacred holy memory Mr. Lech Kaczyński, April 10, 2010 year.

Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.
With full one-person responsibility full Rights-Law; Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth, Cendrowski Wiesław Tomasz.
International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister Versatile - The Prime Minister and President the Whole Polish and Around the World at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success - Cendrowski Wiesław Tomasz.
The Whole World, The Whole Poland, Warsaw, December 20, 10:38:00, 11:48:00 am,  Central Europe.

Inne profile
Please restore the original my area or astronomical compensation for me >
> for Cendrowski Wiesław Tomasz.
Live - living words - Cendrowski Wiesław Tomasz.
Wiesław Tomasz Cendrowski
Wiesław Tomasz Cendrowski
Linki
After logging, access to folders 'zip'. guilty ADMISTRATOR 5 x Windows Live Spaces Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
The real President Prime Minister.
Yours with all my heart all the inhabitants of the World and Universe.
Meet itself with me at all possible ways. You will know me to perfection. My address e-mail: atwtc@yahoo.com
I greet with all my heart all the Inhabitants all Over the World.
ONET; Rose, Emblem Entire World without borders.
ONET; Account and blog forever alive.
Signs of the Armed Forces of the Republic Polish.
II; I greet with all my heart all the Inhabitants all Over the World.
Global Lawyer Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
ONET; Four true the truth in blogs.
Blogs about: Health And Well Being For All Living Beings
Already now! You can feel like / as defunct! My Blog at ONET!

Global Minister Versatile; The Prime Minister and President the Whole Polish and Around the World at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success; CENDROWSKI WIESLAW TOMASZ / Cendrowski Wiesław Tomasz / Wieslaw Tomasz Cendrowski. The Whole World, The Whole Poland, The Whole City and not only, December 21 / 21 décembre, 2012, 01:42:00 pm, Central Europe.
Wait while more posts are being loaded