Post is pinned.Post has attachment

Post has attachment
Photo

Post has attachment
السلام علیک یافاطمةالزهرا
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
در تصویر چی میبینید ؟

انسان یا گرگ !گفته اند،اگه انسان ببنید دارای آرامش هستید و اگه گرگ داری استرس زیاد..
Photo

Post has shared content
بخونید جالبه...🐴🐴🐴🐴🐴
خر جانوری است که نامش بدون شرحی یک بار در اوستا آمده است.
طول عمر خر بین 15 تا 40 سال است.
خر در قران یکبار برای زنده شدن پس از مرگ و یکبار برای ان انکر الصوات بودنش یعنی صدای بلندش،و یکبارهم برای عالمان بی عمل(کسیکه علم دارد وعمل به علمش نمیکند،مانند خری است که بارش کتاب باشد) به کار رفته است.
در پژوهش های دانشمندان باهوش ترین حیوان خانگی است. حتی از سگ و گربه خیلی باهوش تر است.
داستان شگال خر سوار در مرزبان نامه هم آمده است. .
بر خلاف باور رایج خر، خر نیست باهوش است!
هیچ گاه یک اشتباه را دو بار تکرار نمی کند!
هیچ گاه پایش دو بار توی یک گود نمی رود!
تنها یک بار که از خانه صاحبش رفت صحرا و برگشت راه را یاد می گیرد!
به قول یکی از اساتید گاو از خر خرتر است چون گاو نان را با سفره پلاستیکی اش می خورد و می میرد ولی خر نمی خورد!

تنها مشکلی که خر دارد اگر فرستادی اش بالای بام دیگر پایین نمی آید تا خود و اهل خانه را هلاک کند.
این نکته مهمی است.... البته این مشکل خر نیست مشکل آن خر یا خرانی است که خر را بالا نشانده اند!
در شعر نیز کاربرد زیادی داشته است بهترین کاربرد اجتماعی آن در شعر نسیم شمال .
لال شوم کور شوم کر شوم
لیک محال است که من خر شوم
و در شعر منسوب به خیام
خر باش که این جماعت از فرط خری
هر کو نه خر است کافرش پندارند

و در شعر بهار
تا خرند این قوم، رندان خر سواری می کنند
وین خران در زیر ایشان آه و زاری می کنند

لکن رندان مذکور مردم را به دو گروه خر تقسیم می کنند مقلدانی که سواری خوب میدهند گویند پالانشان راست است و هوشمندانی را که سواری نمیدهند می گویند پالانشان کج است. واگر پالانت کج باشد، باید ازبین بروی.
این بود اندر حکایت خر !!!
Photo

Post has attachment
Photo
Wait while more posts are being loaded