Post has attachment
Dear Members 
For  communities to have clean air
Visit Solar  Hydrogen Energy Storage www.securesupplies.biz
Dan  
Photo

Post has attachment
Help  Us Change All engines Because You can www.securesupplies.biz    #CzechRepublic
Photo

Post has attachment
HHO vodíku pro palivové Výpočty # # HHO vodíku
HHO Czech Republic  #HHOCzechRepublic #hho  #CzechRepublic #hydrogen
Vezměte prosím na vědomí

1 .Spuštění auto používá hodně objemu vzduchu z okolního vzduchu přirozeně tato ar musí být ionizované a obsah O2 Enhanced stripping elektrony .

V únoru. Meter Také jsme mix vzduchu z výfukového EGR ventilu standardně na všech vozidlech

3. Používáme Secure Přesné vstřikování od MegaSquirt zahradu

4 Pomocí Split Cell od Secure dodávek plynu


Výpočet HHO požadavek :
Upozorňujeme, že toto je pro leteckou poměru palivo ve válci plynných

3.2 Vlastnosti vodíku pohonné
. Vlastnosti vodíku jsou podrobně popsány v kapitole 1. vlastnosti , které přispívají k jeho použití jako palivo jsou jeho :
• široký rozsah hořlavosti
• nízká zápalná energie
• malé kalení vzdálenost
• vysoká teplota samovznícení
• vysoká rychlost hoření při stechiometrické koeficienty
• vysoká vodivost
• velmi nízká hustota

Široký rozsah hořlavosti

Vodík má široký rozsah hořlavosti ve srovnání se všemi ostatními palivy . Výsledkem je, že vodík může být spalován ve spalovacím motoru v širokém rozsahu palivo-vzduch směsí . Významnou výhodou je to, že vodík může běžet na chudou směs . Chudá směs je ten, ve kterém je množství paliva je nižší než teoretická , stechiometrickém nebo chemicky dokonalé množství potřebného pro spalování s daným množstvím vzduchu . To je důvod, proč je to docela snadné se dostat motor spustit na vodík .
Obecně platí, že spotřeba paliva je větší areakčních ce je spalování úplnější Je-livozidlo běží na chudou směs - tury . Navíc , uzavření teplota spalování je nižší Obecně platí, že snížení množství znečišťujících látek , jako jsou : oxidy dusíku , emitovaných ve výfukových plynech . Tam je limit , jak libové může být motor běží , i hladké operace může signifikantně snížit výkon v důsledku snížení objemové výhřevnosti směsi vzduch / palivo .

Low Energy zapalování
Vodík má velmi nízkou zápalnou energii . Množství energie potřebné k zapálení vodíku je o jeden řád acerca menší, než je nutné pro benzín . Umožňuje vodíkové motory zapálení Tento Směsi a číst Zajišťuje rychlé zapalování .
Bohužel ,nízkoenergetické zapalování To znamená, že horké plyny a horké skvrny na válci mohou sloužit jako zdroje zapnutém zapa-lování , vytváří problémy předčasného zapálení a flashback . Prevence je jedním z problémů spojených s běžícímmotorem na vodík . Široká hořlavosti sortiment
To znamená, že téměř každý vodík směs se může vznítit na horkém místě.

Malé Kalení Vzdálenost
Vodík má malou zhášecí vzdálenost menší , než benzín . V důsledku toho , vodík plameny cestovat blíže ke stěně válce , než ostatní paliva před tím, než zhasnou . Malthus , že je mnohem obtížnější uhasit vodíkový plamen , než benzín plamenem . Menší kalení vzdálenost může také zvýšit tendenci selhat , protožeplamen z vodíku a vzduchu směsi snadněji prochází téměř uzavřený sací ventil , než uhlovodíků vzduchu plamenem .

Vysoká teplota samovznícení
Vodík má vysokou Teplota samovznícení relativamente . To má důležité důsledky Když jevodík-vzduch Mícháním komprimované . Ve skutečnosti ,teplota samovznícení jedůležitým faktorem při určování toho, co kompresní poměrmotoru lze použít , neboťteplota vzroste komprese Během souvisí s teplotou komprese ratio.The nesmí překročit teplotu vodíku v samovznícení , aniž by docházelo k předčasnému vznícení . Malthus ,konečný absolutní teplota omezuje kompresní poměr . Vysoká teplota samovznícení vodíku umožňuje větší kompresní poměry , které mají být použity ve vodíkové motoru než v uhlovodíku motoru .
Tato vyšší kompresní poměr je důležitý Porque je re - izolováni na tepelnou účinnost systému , jak je uvedeno v oddíle 3.7 . Na druhé straně , vodík je obtížné zapálit v vznětovým motorem nebo konfiguraci motorové nafty, protože teploty potřebné pro tyto typy zapálení jsou relativně vysoké .

High Speed ​​Flame
Vodík má vysokou rychlost hoření v stechiometrických poměrech . Un - der Tyto podmínky ,rychlost vodíku plamen je téměř anorder o velikosti vyšší ( rychlejší ) než u benzínu . To znamená, že vodíkové motory mohou těsněji přiblížit termodynamicky perfektní motor cyklus . U směsí štíhlejší , ale to ,rychlost plamene výrazně snižuje .

vysoká Difuzivita
Vodík má velmi vysokou difuzivitu . Tato schopnost rozptýlit v ovzduší je podstatně větší než benzín a je Advanta - geous ze dvou hlavních důvodů . Za prvé , usnadňuje cestu - vání jednotného směsi paliva a vzduchu . Za druhé , v případě, že se vyvíjí vodík únik ,vodík se rychle rozpouští . Malthus , nebezpečné podmínky, je možné se vyhnout , nebo minimalizovat buď .

Low Density
Vodík má velmi nízkou hustotu . To má za následek dva problémy při použití v motoru s vnitřním spalováním . Za prvé ,velmi velký objem je nezbytný pro ukládání dostatek vodíku , aby vozidlo odpovídající driving range . Za druhé ,energetické den - sity z vodíku a vzduchu, a tím i výkon , je snížena .

3.3 poměr vzduch / palivo
Teoretická a stechiometrické spalování vodíku a kyslíku je dán jako :
2H2 + O2
= 2H2O
Mol H2 pro dokonalé spalování
= 2 mol
Krtci O2 pro dokonalé spalování
= 1 mol
Vzhledem k tomu, vzduch se používá jako oxidační činidlo , místo kyslíku ,nitro -gen ve vzduchu, musí být zahrnuty do výpočtu :
Molů N2 ve vzduchu
X = moly O2 ( 79 % N2 ve vzduchu / 21% O2 ve vzduchu )
= 1 mol O2 x ( 79 % N2 ve vzduchu / 21% O2 ve vzduchu )
= 3,762 molů N2
Počet molů vzduchu
= Moly O2 + molů N2
= 1 + 3,762
= 4,762 mol vzduchu
Hmotnost O2
= 1 mol O2 x 32 g / mol
= 32 g
Hmotnost N2
= 3,762 molů N2 x 28 g / mol
= 105,33 g
Hmotnost vzduchu
= Hmotnost O2 + hmotnost N ( 1 )
= 32 g + 105,33 g
= 137,33 g
Hmotnost H2
Molů H2 = 2 x 2 g / mol
= 4 g
Stechiometrický vzduchu / paliva (A / F ) poměr vodíku a vzduchu je :
/ F na základě hmotnosti :
= Hmotnost vzduchu / hmotnost paliva
= 137,33 g / 4 g
= 34.33:1
A / F v závislosti na množství :
= Objem ( mol) vzduchu / objem ( mol) paliva
= 4,762 / 2
= 2.4:1
Procent spalovací komory obsazené vodíku pro stechiometrické směsi :
% H2
= Objem ( mol) svazku H2/total ( 2 )
= Objem H2 / ( objem průtoku vzduchu + H2 )
= 2 / ( 4,762 + 2 )

Stechiometrický vzduchu / paliva (A / F ) poměr vodíku a vzduchu : = 29,6 %

Jako Tyto výpočty ukazují ,stechiometrické nebo chemicky správný poměr A / F pro dokonalé spalování vodíku ve vzduchu je acerca 34:1 hmot . To znamená, že pro dokonalé spalování , které jsou potřebné 34libra vzduchu pro každou libru vodíku . To je mnohem vyšší než 14.7:1/ F poměr nut-ná pro benzín .

Vzhledem k tomu, vodík jeplynné palivo vytlačuje při okolních podmínkách spalovací komory více než kapalné palivo . V důsledku toho menší spalovací komory může být obsazena vzduchem . Při stechiometrických podmínek , vodík dis - místa acerca 30 % spalovací komory , ve srovnání s asi 1 až 2% benzínu . Obrázek 3-3 porovnává spalovací komory objem a energii obsahu benzínu a vodíkem poháněný motorem

Obrázek 3-3 Energie a spalovací komora Objemový Porovnání benzínu a vodíku motory používající jako palivo připojen

V závislosti na metodě použité k získání vodíku k motoru , můževýkon ve srovnání s benzínovým motorem být kdekoli od 85 % ( v sacím potrubí injekce) do 120 % ( vysoký tlak vstřikování ) .
Vzhledem k široké škále vodíku je hořlavosti , lze vodíkové motory běžet na A / F poměry kdekoli od 34:1 ( stechiometrický ) do 180:1 . Poměr A / F může být také ex - lisované z hlediska rovnocennosti poměru , označené fí ( Φ ) . Phi se rovná stechiometrickém poměru A / F dělený skutečný poměr A / F . Pro stechiometrické směsi ,

skutečný poměr A / F
se rovná stechiometrickém poměru A / F a Malthusphi rovná jednoty ( jedna ) . Pro štíhlé/ F poměrů , bude phi jehodnota menší než jedna . Například ,phi 0,5 To znamená, že je k dispozici jen dostatek paliva ve směsi pro oxidaci s polovinou dostupného vzduchu . Další způsob, jak říkat to je , že tam je dvakrát tolik vzduchu k dispozici pro spalování , než je theo - retically nutné .


To znamená, že pro dokonalé spalování ,

Viz přiložený GRAF

1 Pound Benzín je 3,8 l
1 Pound Vodík je 6,408 l


Poměr paliva a vzduchu
 ( Informace máme na účtu pro teplotu a tlak Hustota )

14,7 liber vzduchu jsou nezbytné pro každou libru benzínu
        Litrů vzduchu je nutné pro každý 1 litr benzínu ( převést )

34 liber vzduchu jsou nezbytné pro každou libru vodíku .
        Litrů vzduchu je nutné pro každý 1 litr vodíku ( převést )


305 Příklad motoru cc Generator

Upozorňujeme, že toto je pro leteckou poměru palivo ve válci plynných


305 ccm na 3600 otáčkách za minutu by čerpat 1800 x 305 cc = 549 LPM a bez ohledu na vaše běží.

Krmení to s 8 LPM o HHO odejde 541 LPM být tvořen vzduchem ,
vodní mlha , recyklovat výfukové plyny , nebo cokoliv jiného, ​​které by mohly pomoci .

 Máte-li převést do směsi těchto čísel se dostanete procento na 1,48 % směsi .

Potřebujete pouze přibližně 1-2 % mix spustit spalovací motor
by měla být vaše produkce bang atd. k tomuto motoru . Doufám, že to pomůže .

To poslední výpočet jsem udělal, bylo, poškrábání dolů :
4.43cc / 305cc nebo 1,45 % mix

Takže Obě naše výpočty jsou správné .

Tak to je samozřejmě Za předpokladu, že budete mít plný doušek na příjem a žemotor běží na plné obrátky produkci 60 cyklů AC výstup z generátoru .

V nižších otáčkáchbuňka má více času na výrobu plynu a motor dostane bohatší směs nemusí fungovat s , takže spouštění a volnoběhu relativamente motoru by mělo být snadné .

Co je zajímavé, jemalé množství čistého HHO Zředěný v té velké válce mohou skutečně produkovat dost velký třesk k překonání tření a ještě dělat užitečnou práci .

Jsem si jistý, asi 1 % jeminimální požadavek ?
 Dobrá věc je, že nevidím žádný způsob, jak přes - rev motoru a vyhodit do povětří .


Stechiometrické Air -Fuel směs Podle Wikipedie :

Hmotnostních paliva [ 4 ] Podle objemu [ 5 ] Procento paliva o hmotnosti
Zemní plyn 17,2 : 1 9,7 : 1 5,8 %
Propan ( LP ) 15,67 : 1 23,9 : 1 6.45 %
Ethanol 9 : 1 - 11,1%
Methanol 6,47 : 1 - 15.6%
Vodík 34.3 : 1 2,39 : 1 2,9 %
Diesel 14.5 : 1 0,094 : 1 6.8 %
Benzín 14.7 1-6,8 %

Upozorňujeme, že toto je pro leteckou poměru palivo ve válci plynných

Všimněte si, že :motor může běžet velmi štíhlé AFR s vodíkem , tj. : 80:1

Upozorňujeme, že toto je pro leteckou poměru palivo ve válci plynných

Jednoduché výpočty jsou založeny na LPM pro poměr vzduchu a paliva : např. :

1 litr motor , bere v 1/ 4 litru vzduchu na otáčku ( Protože jeho 4 taktní )

takže @ 1000 RPM , vzduch = 250LPM , pokud poměr vzduch - palivo = 25:1 , pak Fuel = 10 Lpm
                                             pokud poměr vzduch - palivo = 50:1 , pak palivo = 5 Lpm
                                              pokud poměr vzduch - palivo = 80:1 paliva = 3,1 Lpm pak

@ 2000 rpm , vzduch = 500 Lpm , pokud poměr vzduch - palivo = 25:1 , pak Fuel = 20 Lpm
                                             pokud poměr vzduch - palivo = 50:1 , pak Fuel = 10 Lpm
                                              v případě, Air -Fuel Fuel poměr = 80:1 = 6,2 Lpm pak

takobecný vzorec může být :

Upozorňujeme, že toto je pro leteckou poměru palivo ve válci plynných

FUEL ( Lpm ) = Kapacita Motor / 4 * RPM * AFR

pak např. : Výkon motoru = 1 litr , RPM = 1000 , AFR = 25:1 = 1/25

pak FUEL ( LPM ) = 1/4 * 1000 * 1/25 = 10 LPM

v případě, Stan Meyer , jak jsem již uvedl auto běžel jsem to s velmi hubenou směs může být:

pokud kapacita = 1,6 Engine , RPM = 3000 , AFR = 60:1
pak , FUEL = 1,6 / 4 * 3000 * 1/60 = 20 LPM

Upozorňujeme, že toto je pro leteckou poměru palivo ve válci plynných

Z toho .
1 litr motor , bere v 1/2 litru vzduchu na otáčku ( Protože jeho 4 takt ) .
Myslím, že polovina min 4 zdvihu , které způsobí, má dva cykly ( revoluce ) . 2X rpm metr ukazovat , ale vypusťte vzduch X ot .

1:80 vodík
- li však HHO , které je třeba méně než 1:100 ( 1 % ) nebo 0,5:100 ( 0,5 % ) . pokud obsahují laser ionizaci sání vzduchu musí + , že možná méně než 0.1:100 ( 0,1 ) % . to znamená 4.8 LPM ( 0,1 % ), které dost dráha 100 km / h ( 1600 cm ³ ) .


Mějte na paměti,A / F poměr ropných produktů je založen na dopoval molekul paliv , z nichž většina nehoří ve spalovací komoře .

HHO je již v stechiometrickém poměru ; Když přidáte vzduchu, který je většinou dusík , máte částečně chudou palivovou směs , alesměs, která má řízenou rychlost hoření se shodovat s potřebnou mírou vyhoření uvnitř spalovacího motoru .

Ještě lepší je přidat zapalovací plazma a vodní mlhu na směsi ; dělá

 Takže by měl výrazně snižuje LPM HHO něco zvládnutelné i hrubou silou elektrolýzou .


Upozorňujeme, že toto je pro leteckou poměru palivo ve válci plynných

=================================
Poznámka

Čtyřtaktní motor ( také známý jako čtyři - cyklus ) jespalovací motor , ve kterém píst dokončí čtyři samostatné tahy , které obsahují jeden termodynamický cyklus . Zdvih Týká se celkového zdvihu pístu po válce , v obou směrech . Mezi nemorální Zatímco některé automobilové nadšence Slang Jména Tyto Respektive" sát ", " zmáčknout ", " bum " a " rána " tahy . [ 1 ] Oni jsou více běžně nazývají
SÁNÍ : tento zdvih pístu v horní úvrati začíná . Píst sestupuje z horní části válce na spodní části válce , zvýšení zvýšení objemu válce . Směs paliva a vzduchu je nucen atmosférickou ( nebo vyšší ), tlak do válce přes sací port.
KOMPRESE : se oba sací a výfukové ventily uzavřeny ,píst se vrátí do horní části válce stlačují vzduch nebo směs paliva a vzduchu do hlavy válců .
POWER : Toto jezačátek druhé otáčce cyklu . Zatímcopíst se blíží horní úvrati ,stlačený vzduch - palivová směs do benzínového motoru je zapálen , a zapalovací svíčky v benzínových motorech , nebo které zapálí vlivem tepla generovaného komprese v dieselovém motoru . Výsledný tlak ze spalování stlačeného směsi paliva a vzduchu tlačí píst zpět dolů směrem k dolní úvrati .
Výfuk: během výfukového zdvihu se píst opět vrátí do horní úvrati , zatímco výfukový ventil je otevřen . Tato akce vyloučí strávený směs paliva a vzduchu do výfukového ventilu ( ů ) .
- Myslím, že polovina min 4 zdvihu , které způsobí, má dva cykly ( revoluce ) .
ale ukazují, 2X rpm metr vzduchu vypouštěcí X ot .

Omlouvám se moje chyba , to je polovina RPM .

ale předpokládejme, že budeme používat 1600 ccm .

AFR 80:1 ( ne příliš chudá směs )
Výkon motoru = 1600 cm ³ ( cca 40 + hp )
RPM = 2500 ( cca 100km / h )

HHO pak required = 1,6 / 2 * 2500 * 1/80 = 25LPM

Upozorňujeme, že toto je pro leteckou poměru palivo ve válci plynných

NON MEYERS
a za použití hrubé síly , budebuňka spotřebuje cca 5mmw 6.6Hp ( cca 5000Watt )
jeho stále běží na 40 + motor Hp při konzumaci 6.6hp


Při jízdě vaše neustálé 100km / h motor nepoužívají svou plnou sílu .
 40 + hp je jenmaximální výkonmotoru, který je schopen vyrobit s benzínem .

To je odstranit dalším výpočtem viz část 2

 Takže , co potřebujete pro (snad ) 15 k ( nevím přesně ) 25LPM .

Meyers Elektrolýza systém založený na využití vody v buňce a kondenzátoru , jak to dělá 185 % zvýšení efektivity
a věcné a patentovaný a je nyní open source .

Stanley Meyer Voda Fuel Cell Voda Kondenzátor jevysoce efektivní a elektrolyzér .

Použít zabezpečené zahradu a spínač PWM Krok Charge a také použít na Zablokujte se svými transformátory .

================================================== ======
Výpočet hmotnosti vozidla ČÁST 2


Vzduchu a valivý odpor

V podstatě dvě síly zpomalit vozidlo , a to na vzduchu a valivý odpor . Tento článek vysvětluje vztahy a ukazuje , kolik úsilí musí být provedena v ladění opatření s cílem zvýšit rychlostní limit .
Valivý odpor se vypočte takto :

Froll = Cr × m × g

ve kterém

Cr jekoeficient valivého odporu , que acerca je 0,015 v našem případě ,
m jehmotnost vozidla , včetně cestujících ( tj. acerca 1900 kg pro sérii 8 )
a g jegravitační zrychlení je 9,81 m/s2 .

Valivý odpor BMW Řada 8 Malthus je 0,015 × 1900 kg x 9,81 m/s2 = 280 N

Tato velikost je , jak vidíte , není závislý na rychlosti , ale na hmotnosti vozu . Takže to bude stále více a více nevýznamné zvýšení roste s rychlostí . Nicméně ,motor má ještě překonat sílu 280 N = 28,5 kg , aby osm pohyby .

Odpor vzduchu se vypočte takto :

FLuft/ 2 × Cw × D × v2 =

ve kterém

Jetvář vozu vm2 ,
Cw jekoeficient táhnout ,
D je hustota vzduchu , tj. 1,29 kg/m3 , a
řízený rychlostí v v m / sec .

Takže zde jsourychlost přichází do hry .

 Protože při použití rovnice pouze na autě , mnoho hodnot do konstant , Tento zájmu přehlednosti jsou nyní Souhrnné :BMW 8 série má čelní plochu 2:07 m2 na . To je kompenzován velmi nízkým koeficientem odporu 0,29 × 2,07 m2 0:29 m2 = 0,6 jsou ponechány na odporu vzduchu prostoru . Zde můžete vidět , jaký vlivkoeficient táhnout táhnout . Čím menší je, tím menšíautovzduchu objeví na které se musí pohybovat -auto je zjednodušena . 850CSi má hodnotu Cd 0,31 , ale má jinou tvář (není mi známo - hlubší , různá zrcadla ) .

Polovinadrag prostor musí být nyní vynásobíme Severní S měrné hmotnosti naší atmosféry . Potom se získá ( 0,6 m2 x 1,29 kg/m3 ) / 2 = 0387 kg / m .

Síla odmítá táhnout To 8s , nyní se vypočítá kombinací všechny nově vyrobené konstantní hodnoty pro auta : FLuft = 0387 kg / m × v2 . Skutečnost, žeřízený rychlost náměstí proudí do rovnice , při vysokých rychlostech , extrémní síly, se očekává, že :

0 km / h : 0 N = 0 kg
50 km / h : 75 N = 8 kg + valivý odpor ( 280 N , 29 kg) = 37 kg
100 km / h : 299 kg N = 30 + valivý odpor ( 280 N , 29 kg) = 59 kg
150 km / h : 672 kg N = 69 + valivý odpor ( 280 N , 29 kg) = 98 kg
200 km / h : 1194 N = 122 kg + valivý odpor ( 280 N , 29 kg) = 151 kg
250 km / h : 1866 N = 190 kg + valivý odpor ( 280 N , 29 kg) = 219 kg
300 km / h : 2688 N = 274 kg + valivý odpor ( 280 N , 29 kg) = 303 kg
350 km / h : 3658 N = 373 kg + valivý odpor ( 280 N , 29 kg) = 402 kg
400 km / h : 4778 N = 488 kg + valivý odpor ( 280 N , 29 kg) = 517 kg
Jak pěkné tabulky , protože to může být i nadále prokazovat , že skutečně dělá. Co chybí, jevýkon ve wattech , které je nutné, aby k dosažení těchto rychlostí . To se vypočítá takto :

P = ( + Froll FLuft ) × v
= ( Cr × m × g +/ 2 × Cw × D × v2 ) × v
= Cr × m × g × V + A / 2 × Cw × D × v3
Po vynásobeníklip může být vidět, že se zvednepožadovaný výkon opět s třetí mocninou . To znamená, že budete potřebovat osmkrát to tolik energie na dvojnásobek rychlosti a třikrát dokonce 27 krát více ! V tabulce, která vypadá takto :

Odolnost proti Celkem Speed ​​Potřebný výkon
50 km / h 355 N = 7 PS 5 kW
100 km / h N 16 579 kW = 22 hp
150 km / h N 40 952 kW = 54 hp
200 km / h 1474 N 82 kW = 111 PS
250 km / h 2146 N 149 kW = 202 ​​hp
300 km / h 247 kW = 2968 N 336 PS
350 km / h 3938 N = 520 hp 383 kW
400 km / h 5058 N = 764 hp 562 kW
Jeden může vidět, jak ze 250 km / h rychle Lestung zapotřebí neuvěřitelných výšek. Nyní je jasné, proč Bugatti Veyron 16.4 v nouzi 1000 koní na cílené 400 km / h na crack . Výše uvedené hodnoty platí pouze pro BMW řady 8 nebo vozidel s identickými aerodynamiky .

Takže jsme zcela připraveni , ale stále nemůže ProtožeVypočítaná koní nesmí dotýkat motoru , ale na kolech ! To znamená, ževýkon motoru musí být vyšší, aby compensate_for_errors ztrátu převodovky a hnacího ústrojí . Tato ztráta je o zadních hnacích vozidel , přibližně 17% ( s pohonem předních kol, 15 % ) , tak, že jeden získá následující hodnoty výkonu motoru na konci :

Rychlost výkon na
kola výkonu motoru
50 km / h 7 hp 8 hp
100 km / h 22 hp 25 hp
150 km / h 54 PS 64 PS
200 km / h 111 hp 130 hp
250 km / h 202 hp 237 hp
260 km / h 226 hp 264 hp
270 km / h 250 hp 293 hp
280 km / h 277 hp 324 hp
290 km / h 306 hp 358 hp
300 km / h 336 hp 393 hp
310 km / h 368 hp 431 hp
350 km / h 520 hp 609 hp
400 km / h 764 hp 893 hp
Hodnoty ztráty hnacího ústrojí nejsou měřené hodnoty , aledruh odhadu jsem tvořil v nichž se tyto údaje nález na internetu . I když je to trochu na vrcholu , ale vzhledem k tomuvýkon motoru Alpina B12 5,7 kupé , stejně jako jeho rychlost a vlastní zkušenosti , já je příliš vysoká .

Aby byly věci ještě dnes přidané přenosu , který musí být opatrně, aby bylo dosaženo maximální rychlosti je i na maximální výkon . 380 hp z 850CSi nikdy přinést jen méně než 300 km / h, protože zbytek po jednom 5300 ot / min a 250 km / hod. Kromě toho výkon opět klesne off , que samozřejmě můžete snížit maximální rychlost . Pokud budete mít standardní převodovku , budete na nějakém tuning motoru není kolem zvýšit rychlostní limit . Což nás přivádí k dalšímu bodu .

Vzhledem k růstu výkonu hladu s kostkou rychlosti , jsou zapotřebí rozsáhlé opatření k dosažení nápadné změny v horní části. Pouze deset procent se být rychlejší , třetí je více výkonu motoru požadované ( 1.13 = 1.33 ) . Naopak , to je dosaženo maximálního dosažitelného chip - tuning v přirozeným sáním zlepšení výkonu z necelých 10 % zvýšení rychlosti jenmaximálně o 3% ( třetí odmocnina z 1.1 ) . V s dříve možné 290km / h s katapulty299 km / h alespoň velmi blízko k magické 300 , ale slabší vozidla mají 160 km / h jen před až 165 po tom . Otázka, zda je to stojí za to .

Konečně , jedenáctobecný vzorec , s požadovaným výkonem motoru lze vypočítat na předem stanovenou rychlostí :

Pmotor = ( ( A / 2 x D x Cd x V3 ) + ( Cr × m × g × v) ) × 1,17

s

: Čelní plocha v m2
Cw : součinitel odporu vzduchu ( 0,29 pro sérii 8 )
D : hustota vzduchu (1,29 kg/m3 )
Cr : koeficientu valivého odporu ( přibližně 0.015 , žádné jednotky )
m : hmotnost vozidla v kilogramech (cca 1900 kg pro sérii 8 )
g : gravitační zrychlení ( 9,81 m/s2 )
v : řízení rychlosti vm / s ( = km / h / 3.6 )
1.17 korekční faktor pro energetickou compensate_for_errors ztráty hnacího ústrojí ( 1,15 pro pohon předních kol )
Pmotor : Výkon motoru ve W ( 1 hp = 736 W )
Všechny Dosazením konstantní osmi hodnot a částek , tak obdržíte :

Pmotor = ( 0387 kg / m × 280 v3 + N v. × ) × 1:17


Další reference

www.securesupplies.biz

http://www.e31.net/luftwiderstand.html

Staley Meyer patenty


Rád bych slyšel upravit nebo navrhnout opravy , jsem prostě snaží dát togther informací
která podporuje znalostní Este Documento Také se přílohy ujistěte se, že uvidíte obrazové přílohy

Referenční dokumenty https://onedrive.live.com/redir?resid=A5F9DB5B451D72AC % 213464

Teplé pozdravem

Daniel

Skype e-mail

Návrhy a opravy .
danieldonatelli@hotmail.com

Mb + 66 83 647 3443


Pokud z nějakého důvodu cynické a nesouhlasí s tímto ,
prosím, napište

danieldonatelli@hotmail.com

Detail oprav
Animated Photo
PhotoPhotoPhotoPhoto
2014-05-20
5 Photos - View album

Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2014-05-20
30 Photos - View album

Post has shared content
Slowly EVERY GROUP MEMBER IS HELPING TO RE SHARE these valuable posts TO SCHOOLS UNI"S LPG FB GROUPS AND MECHANIC'S AROUND THE WORLD> Using Pin interest Twitter and other ways Even email !!
PLease join in and share some of or posts so people learn the secrets faster.
Photo
Wait while more posts are being loaded