Post is pinned.Post has attachment
โหลดเป็นไฟล์ของตัวเอง บันทึกข้อมูล พร้อมพิมพ์และส่งกลับเข้าชุมชน
ให้ทำแผนที่และบันทึกข้อมูลเบื้องต้นให้เรียบร้อย

ส.13 แผนภูมิและ Smart Art

ส.12 ให้นักเรียนพิมพ์แบบทดสอบหลังเรียนพร้อมเฉลย(ใส่สีอักษรสีแดง) ให้ครบทุกบท

ส.9 จากแบบฝึกหัดหน่วยที่ 5 ข้อ 8-24 ใน Excel แล้วส่งเข้าเมล์ VACHIRA152@GMAIL.COM

Post has attachment
ให้นักเรียนดาวน์โหลดไฟล์ แล้วเปลี่ยนชื่อโดยเพิ่ม Com34- - +ชื่อ สกุล ข้างหน้าไฟล์เดิม แล้วแชร์กลับมาใต้ลิงค์นี้
https://drive.google.com/file/d/14DjVjI_8_O8KA6MFeYvlz3Zt86SVSvrR/view?usp=sharing

ส.5 สร้าง Google Sheet แล้วปฏิบัติตามหนังสือการใช้ฟังก์ชัน ข้อ 5.11.1-5.11-14 โดยจัดทำข้อละชีต โดยเปลี่ยนชื่อชีตให้เป็นชื่อฟังก์ชัน

Post has attachment

Post has attachment

ส่งงาน หน่วยที่ 5
Wait while more posts are being loaded