بچه های گروه خواهش مندم کمی فعالیت تو گروه داشته باشين این قدر ساکت نباشين مثلا قراره برای درد وطن راه حل پیدا کنیم

آخرین بار که من از ته دل خندیدم
علتش پول نبود
انعکاس جوک هر روز نبود
علتش چهره ی ژولیده ی یک دلقک گیج
یا زمین خوردن یک کور نبود
من به «من » خندیدم
که چونان دلقک گیج پای میلنگام
نقش یک خنده به صورت دارم و دلم غمگین است...

جدی درد کشور ما چيه چرا اين قدر فساد تو کشور زیاد شده تورم زیاد شده منشا اين همه بد بختی مردم چيه جواب همه ی این سوال هارو این جا به شما ميگم

اين انجمن درد وطن دردی که سال هاست تو سینه هامون حبس شده حالا وقتش بریزیم بیرون
Wait while more posts are being loaded