Tôi đại diện cho toàn thể người dân yêu nước một điều rằng: " các đồng chí yêu nước hãy yên tâm. ( Nhẫn một chút, sóng yên biển nặng. Lùi một bước, biển rộng trời cao) ":
Wait while more posts are being loaded