Post has shared content

زمانی که میگوییم "فرهنگ ما فرهنگ اسلامی ایرانی است" یعنی
هم اسلام، هم ایران
نه اسلام تنها پذیرفتنی است
و نه ایران تنها

-کوروش خودش در آسایش به سر میبرد و به دیگران هم می بخشید، ولی امام علی (ع) خودش گرسنه می خوابید تا بینوایی را سیر کند،
آیا این دو سنجیدنی هستند؟

-ایران باستان نقاط منفی زیادی دارد
مانند:

ازدواج کمبوجیه با خواهرانش،

حمله ی بی دلیل خشایارشا به یونان و آتش زدن آکروپولیس،

جلوگیری از درس خواندن مردم در زمان ساسانیان

رفتارهای نژادپرستانه با اقوام دیگر ایرانی در زمان ساسانیان از جمله پارتها

برادر کشی و پدر کشی هم در هخامنشیان و هم در ساسانیان

-با این همه نقاط مثبت هم دارد که نه دینداران بیان میکنند و نه ملیگرایان تندرو از آن الگو میگیرند
مانند:

برخورد ارجگذارانه کورش با ملتهای مغلوب از جمله بابلیان

الگو گرفتن هخامنشیان از همسایگان برای ساختن بهترینها در کشور (توجه شود به معماری تخت جمشید و نیز به کارگیری خط میخی)

خودباوری در انجام کارهای بزرگ

تک همسر بودن کوروش و نداشتن حرمسرا برخلاف تمام شاهان پس از خودش

حتی میتوان ریش داشتن آنها را به ملیگرایان ریش ستیز یادآوری کرد

-بسیاری ایران باستان را نادیده میگیرند درحالی که آن هم بخشی از تاریخ ایران است که هم میتوان از آن الگو گرفت و هم عبرت

-بسیاری نیز هستند که ایران پس از اسلام را نادیده میگیرند درحالیکه آن هم میتواند عبرت و الگو باشد
*

آیا زمانی که روزنامه ای در قطر ادعا میکند فارسی لهجه ۳۳ام زبان عربی است ما باید ساکت بنشینیم؟

آیا زمانی که کسی در ایران به جای "برادر" میگوید "اخوی" و به جای "ترس" میگوید "خوف" و به جای "فرزند" میگوید "ولد" ما باید به خود بگوییم چقدر از دیگران مسلمانتر است؟

آیا اینکه در برابر فیلم توهین آمیز ۳۰۰ باید ساکت بنشینیم؟

آیا زمانی که کسی به بهانه مسلمان بودنش در برابر توهین فیلم ۳۰۰ میگوید "به ت خ م م" باید بگوییم آفرین؟

*

بسیاری هستند که:

ریششان را پنج شش تیغه کرده اند

ابرو برداشته اند

موهایشان را سیخ سیخ کرده اند

دکمه بالایی پیراهنشان را باز گذاشته اند

در سخنانشان به فراوانی از واژه های اروپایی بهره میگیرند


ناموسشان را با هفت قلم آرایش در جامعه آورده اند

و از همه مهمتر اینکه

شب محرم صدای ضبطشان را تا آخر بلند کرده اند


کدام از ایرانیان باستان اینگونه رفتار میکرده اند که ایشان چنین هستند

و تنها نشان از ایرانی بودن خود را گردنبند فروهر میدانند

*

آیا زمانی که روزنامه ای در قطر ادعا میکند فارسی لهجه ۳۳ام زبان عربی است ما باید ساکت بنشینیم؟

آیا زمانی که کسی در ایران به جای "برادر" میگوید "اخوی" و به جای "ترس" میگوید "خوف" و به جای "فرزند" میگوید "ولد" ما باید به خود بگوییم چقدر از دیگران مسلمانتر است؟

آیا اینکه در برابر فیلم توهین آمیز ۳۰۰ باید ساکت بنشینیم؟

آیا زمانی که کسی به بهانه مسلمان بودنش در برابر توهین فیلم ۳۰۰ میگوید "به ت خ م م" باید بگوییم آفرین؟

قرآن ما عربی است

نمازمان عربی است

پیامبرمان از عرب بوده

ولی ما از عرب تنها به امامان و پیامبران و یارانشان کار داریم

عرب پرستی متفاوت است

از زبان عربی تنها بخش اسلامی آن ارجمندی ویژه دارد
مانند واژه "سلام" که اسلام آن را معرفی کرد و پیش از آنکه عربی باشد اسلامی است و دلیلی ندارد به جای "سلام" بگوییم "درود"

با درود فراوان
یک پرسش کوچکی دارم: واژه برابر ‌'خط' به پارسی سره چیه؟

نگوييم سلامت باشيد
بگوييم زنده باشيد

نگوييم خداحافظ
بگوييم خدا نگهدار

بياييد پارسي را آنگونه كه هست پاس بداريم
Wait while more posts are being loaded