Post has attachment
Владислав Ђорђевић: Типови личности
Тип личности одређује људски идентитет у знатној мери. Постоје многе типологије личности, али најпознатија је она која дели личности према темпераменту.
1. Темперамент
Поделу људи према темпераменту учинили су старогрчки лекари Хипократ (Hippocrates, 460-377. пр. н.е.) и Гален (Galēnos, 129-199). Они су повезивали темпераменте са одређеним телесним течностима.
1. 1. Колерици
Kолерици или холерици су жучљиви, жучни, узбудљиви, напрасити, нагле ћуди, раздражљиви, пргави, склони да брзо плану, али и да брзо забораве гнев. По Хипократу и Галену, то је стога што у њима доминира жуч. Назив колерик или холерик потиче од грчке именице cholē, која примарно значи жуч, а секундарно, управо због те Хипократове теорије, гнев, љутина, мржња, срдња, бес и беснило.
1. 2. Сангвиници
Сангвиници су окретни, живахни, ватрени, раздражљиви и жестоки. По Хипократу и Галену, то је зато што у њима доминира крв. Назив сангвиник потиче од латинске именице sanguis, која значи крв.
1. 3. Меланхолици
Mеланхолици су тужни, потиштени, туробни, снуждени, брижни, чемерни и неодлучни. По Хипократу и Галену, то је зато што у њима доминира црна жуч. Назив меланхолик потиче од грчког придева mélas, који значи црн, тамне боје, мрк, мрачан, мутан и именице cholē, која значи жуч.
1. 4. Флегматици
Флегматици су хладнокрвни, мирни, млитави, троми и равнодушни. По Хипократу и Галену, то је зато што у њима доминира слуз, гној. Назив флегматик потиче од грчке именице phlégma, која значи слуз, гној.
1. 5. Данашња теорија о темпераментима
Данас се не верује да на темперамент утичу телесне течности. Међутим, неки психолози који верују да на темперамент утиче грађа тела.
Соматотипови по Ернсту Кречмеру
Немачки психијатар Ернст Кречмер (Ernst Kretschmer, 1888-1964) поделио је људе према грађи тела. По њему, постоје четири соматотипа. Назив за ту класификацију личности потиче од грчких речи sōma, која значи тело и речи týpos, која значи тип.
1. 1. Атлетски телесни тип
Атлетски телесни тип обухвата особе које су мишићаве (мускуларне), атлетске грађе тела. Назив типа потиче од грчке речи athlētēs, која значи атлета, спортиста. Особе атлетског телесног типа карактерише независност, самосвесност, физичка активност, авантуризам, амбициозност, неосетљивост, борбеност и храброст.
1. 2. Пикнички телесни тип
Пикнички телесни обухвата особе које су пуначке и дебељушкасте. Назив типа потиче од грчког придева pyknós, која значи густ, дебео, збијен, чврст и јак. Особа пикничког телесног типа карактерише отвореност, друштвеност, тактичност, ведрина, великодушност, стабилност, смиреност, оптимизам, налажење задовољства у телесним уживањима, релаксираност и склоност хумору.
1. 3. Астенички телесни тип
Астенички телесни тип обухвата мршаве и нејаке особе. Назив потиче од грчког придева a-sthenēs, који значи слаб, немоћан и нејак.
Овај телесни тип назива се и лептосомни. Назив потиче од грчког придева leptós, који значи танак, мршав, нежан, танушан и ситан.
Особе астеничког или лептосомног телесног типа карактерише озбиљност, склоност фанатичном заступању неке идеје, хладан однос према другим људима, индивидуализам, склоност иронији и заједљивости, велика лична осетљивост, напетост, ментална активност, раздражљивост, сензитивност и брзина.
1. 4. Диспластични телесни тип
Диспластични телесни тип обухвата особе које нису способне да се обликују у складу са спољашњим подражајем. Назив потиче од грчке препозиције dys, која значи не и глагола plássō, који значи обликујем, творим.
Особе диспластичног телесног типа карактерише несавитљивост и равнодушност, стрпљивост и хладнокрвност.
Чини се да овим соматотиповима одговарају типови темперамената Хипократа и Галена.
2. 1. Шизотимни тип личности
Кречмер је такође сматрао да су особе атлетског и астеничког телесног типасклоне да припадају шизотимном типу личности. Назив овог типа потиче од грчких именица schísis, која значи пресецање, цепање и раздвајање, и thymós, која значи ћуд, расположење. По Кречмеру, шизотимни типови су склони шизофреном душевном обољењу.
2. 2. Циклотимни тип личности
Кречмер је сматрао да су особе пикничког телесног типа склоне да припадају циклотимном типу личности. Назив овог типа потиче од грчког придева kýklos, који значи округао. Тај тип има особине сличне пикничком типу. По Кречмеру, пикнички телесни типови су склони манијакално-депресивном душевном обољењу.
Соматотипови по Вилијаму Шелдону
У соматотипологији, Кречмеру се придружио и Вилијам Херберт Шелдон (William Herbert Sheldon, 1898-1977). По грађи тела, поделио је људе на мезоморфне, ендоморфне и ектоморфне.
1. Мезоморфни телесни тип
Будући да атлетски тип није ни мршав, ни дебео, већ у средини, Шелдон тај телесни тип назива мезоморфним телесним типом. Назив типа потиче од грчког придева mésos, који значи средњи, између.
Шелдон је мезоморфни (атлетски) телесни тип повезао са соматотоничким типом личности. Назив типа потиче од грчких речи sōma, која значи тело и tónоs, која значи начин поступања. Тај тип личности карактерише активност, покретљивост и склоност коришћењу физичке снаге, енергичност, храброст, тежња за господарењем, агресивност, нетрпељивост, склоност излагању опасности и ризику, недостатак такта и саосећања према другима.
2. Ендоморфни телесни тип
Будући да је пикнички тип унутра попуњен, Шелдон тај телесни тип назива ендоморфним телесним типом. Назив типа потиче од грчке речи én-don, која значи унутра, изнутра.
Шелдон је ендоморфни (пикнички) телесни тип повезао са висцеротоничким типом личности. Назив типа потиче од латинске речи viscus, која значи утроба, црева. Taj тип карактерише емоционална уравнотеженост, доследност у понашању, толерантност према другима, срдачан однос према другима, практичност, реализам и склоност ка удобности.
3. Ектоморфни телесни тип
Будући да астенички или лептосомни тип реагује на све што долази споља, Шелдон тај телесни тип назива ектоморфним телесним типом. Назив типа потиче од грчке речи ektós, која значи споља.
Шелдон је ектоморфни (астенички, лептосомни) телесни тип повезао са церебротоничким типом личности Назив типа потиче од латинске речи cerebrum, која значи мозак. Taj тип карактерише контролисање поступака, склоност ка размишљању, уздржаност и повученост, избегавање друштва и бучне средине, велика осетљивост, физичка неотпорност и лако замарање.
Соматотипови по Карол Салтус
Карол Салтус (Carol Saltus) је развила Шелдонову соматотипологију у књизи Bodyscopes: The Revealing Link Between Body Type and Personality (1986), код нас преведенe као „Телоскоп: кључ за откривање вашег карактера прeмa типу грађе тела” (1987). Она је људе по телесној грађи и типу личности поделила у девет категорија. То су: балансирани мезоморфни, ендо-мезоморфни, екто-мезоморфни, балансирани ендоморфни, мезо-ендоморфни, екто-ендоморфни, балансирани ектоморфни, ендо-ектоморфни и мезо-ектоморфни.
Ако неког баш занима, ја припадам балансираном ектоморфном типу.
Типологија личностиKетрин Кук Бригс и Изабел Бригс Мајерс
Американка Кетрин Кук Бригс (Katharine Cook Briggs, 1875-1968) и њена ћерка Изабел Бригс Мајерс (Isabel Briggs Myers, 1897-1980) начиниле су веома користан упитник за откривање типа личности. Он се заснива на теоријама личности Швајцарца Карла Густава Јунга (Carl Gustav Јung, 1875-1961). Упитник је познат као Мајерс-Бригс индикатор типа личности (Myers-Briggs Type Indicator, MBTI). Тест дели људе према томе јесу ли екстровертни (Extrovertion, E) или интровертни (Introvertion, I), да ли се ослањају на чула (Sensing, S) или интуицију (Intuition, N), да ли на размишљање (Thinking, T) или осећање (Feeling, F), да ли су склони процењивању (Judging, Ј) или опажању (Perceiving, P).
У завиности од ових склоности Мајерс-Бригс упитник дели људе у 16 типова. То су:ISTJ, ISFJ, INFJ, INTJ, ISTP; ISFP; INFP, INTP, ESTP, ESFP, ENFP, ENTP, ESTJ, ESFJ, ENFJ, ENTJ.
Овај упитник типа личности има значајну улогу у одређивању радних психичких способности и преференци, па чак и одређивања пожељног брачног друга.
Закључак
Постоје бројне типологије личности. Најпознатија је она Хипократова и Галенова, која личности дели по темпераментима. По њима, постоје четири темперамента.
Особа која реагује брзо и јако јесте колерик, особа која реагује брзо и површно сангвиник, особа која реагује споро и јако меланхолик, а особа која реагује споро и површно флегматик.
Постоје и бројне соматотипологије. Најпознатија је она коју даје Ернст Кречмер. По њему, постоје четири соматотипа: атлетски (мишићав), пикнички (дебељушкаст), астенички (слаб) и дисплексичан (неуобличив).
По Кречмеру, људи се деле и на шизотимне и циклотимне. Шизотимном типу су склони људи атлетске и астеничке грађе тела, а циклотимном типу људи пикничке грађе тела.
Соматотипологију је дао и Вилијам Шелдон. Он дели људе на мезоморфне (соматотоничке), ендоморфне (висцеротоничке) и ектоморфне (церебротоничке). Његову класификацију је развила Карол Салтус.
Већина савремених психолога прихвата поделу људи на основу темперамента, али то не везује за телесне течности. Већина психолога гаји неповерење према свим соматотипологијама. Насупрот њима, ја их прихватам као у основи тачним.
Постоје и бројне друге типологије личности. Међу њима је и она Мајерс-Бригсова, која је стекла велику популарност због своје поузданости и практичне вредности.
Савремена психологија сматра да су типови личности углавном генетски одређени и као такви непроменљиви. Изгледа да је био у праву Хераклит Ефески (Cherákleitos o Ephesios, cca. 535. пр. н. e – 475. пр. н. e), који је записао у 119. фрагменту: „Тип личности је његова судбина” (ēthos ánthrōpō daímōn).
Сваки тип личности има своје предности и мане. Сваки тип је створен од Бога и вредан. Стога се псалмопевац захваљује Богу: „Хвалим те, што сам дивно саздан” (Псалам 139,14).

Библиографија
Букелић, Јован, „Неуропсихијатрија”, 6. издање, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1994.
Звонаревић, Младен, „Психологија”, 21. издање, Школска књига, Загреб,1986.
Рот, Никола, „Општа психологија”, 8. издање, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1983.
Рот, Никола, „Психологија личности”, 15. допуњено издање, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд,1994.
Рот, Никола и Славољуб Радоњић, „Психологија”, 3. издање, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1975.
Saltus, Carol, „Телоскоп: кључ за откривање вашег карактера према типу грађе тела”, Арион, Земун, 1987.
Хрњица, Сулејман, „Општа психологија са психологијом личности”, 7. прерађено издање, Научна књига, Београд, 1994.

Post has attachment
Славиша Ристић: Четири питања за Александра Вучића
У име оног дела Срба држављана Републике Србије на КиМ који не признају тзв. институције независног Косова и који тзв. посланике Српске листе не признају за своје представнике, имам обавезу да упутим неколико врло кратких питања председнику Републике Александру Вучићу, поводом његове подршке или налога да "Српска листа" уђе у ту Владу и подржи ратног злочинца и терористу Рамуша Харадинаја.Ја ћу та питања исчитати, пошто нису лично моја, да бих их што веродостојније пренео. Питања су кратка, нећу вас дуго задржавати.

Прво питање, на које очекујемо јасан и недвосмислен одговор, је – јесу ли тзв. посланици тзв. Српске листе одлуку о подршци злочинцу РамушауХарадинају донели сами и уз малу консултацију и помоћ Марка Ђурића, како тврди Александар Вучић, или је ту одлуку донео лично Александар Вучић, као што је случај углавном код свих одлука када је у питању Косово и Метохија? Шта је,заправо, овде истина и ко овде обмањује јавност, да ли тзв. посланици Српске листе, који кажу да су тај налог добили од председника Републике Александра Вучића, или Вучић који каже да су то учинили сами?

Друго питање на које јавност, а пре свега Срби на Косову и Метохији очекују одговор, јесте да им се каже и објасни ко су сада - након срамне подршке Харадинају и учешћа у његовој тзв. влади - ,,харадинајеви'' и ,,тачијеви'' Срби, како су представници СНС-а, а и Александар Вучић сам, жигосали све оне који су покушали мимо Српске листе да учествују на тзв. парламентарним косовским изборима? Чији ће сада бити они Срби на Косову и Метохији који нису за "Српску листу"? Вероватно ће то сада бити "Срби Аљбина Куртија".

Треће питање, односи се на безбедност српског народа на КиМ. С обзиром, да је Александар Вучић у свом обраћању грађанима Србије објаснио да је подршка ратном злочинцу и терористи уследила као "једино могуће решење" како не би уследио поновни погром Срба на КиМ, дакле, из безбедносних разлога, ми упућујемо питање господину председнику – Александре Вучићу, објасните преосталим недокланим Србима на КиМ, а пре свега остатку породица жртава киднапованих и побијених од стране рамуша Харадинаја, како ће то терориста, ратни злочинац и кољач српске деце (како га и ви с правом називате), како ће он да брине о безбедности преосталих Срба на КиМ?

Јесте ли икада помислили, Ви и Српска листа, да копате по живим ранама оних мајки које су остале без својих синова и кћери управо заслугом злочинца Рамуша Харадинаја?

На крају, четврто питање и порука господину председнику – зашто господине председниче Вучићу обмањујете српску јавност тврдњом да се у овом случају није било другог решења, и да су постојала, како ви тврдите на конференцији за штампу у обраћању јавности, само три решења? Једно је да се подржи Аљбин Курти, друго је да Срби не подрже никога и да сами себе доведу у ситуацију пред неким новим безбедносним ризиком и погромом и треће је да се подржи Харадинај.

Господине председниче, није тачно да није постојало решење. Да сте приликом обраћања грађанима Србије понели Устав Републике Србије уместо програма Аљбина Куртија и да сте носили и читали Устав Републике Србије, а не програм Велике Албаније, дошли бисте до решења,и дошли бисмо сви до одговора како држава Србија и српски народ на КиМ треба да се понашају.

Очекујем овај одговор, наравно, не преко медија, не на конференцији за штампу, не приликом новог "обраћања нацији", већ, како Пословник каже, писаним путем. Хвала

(НСПМ)

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Ваше величанство, ја сам овде да браним Србију! Шта ће ми све ако Србије нема…
Милић Станчетић, земљорадник из Бановог Поља, преминуо је пре 20 година у 105. години као последњи и најстарији живи Мaчванин, војник Шестог пука Дринске дивизије, учесник балканских и Првог светског рата, и носилац Албанске споменице и Ордена заслуге за народ.
Прво одликовање је добио за повлачење преко Албаније и пробој Солунског фронта које је потписао краљ Петар и регент Александар, три године након завршетка Првог светског рата. Друго одликовање додељено му је поводом 75 година завршетка Првог светског рата, које је потписао председник Слободан Милошевић.

За стварање прве Југославије Милић Станчетић је дао своју младост, а друга Југославија му је узела 100 хектара плодне мачванске оранице. На Светог Илију 1993. године Србија му је вратила земљу и доделила Орден заслуге за народ. Имао је тада 103 године. Враћена земља је припала његовим потомцима. Био је и тад као и цео свој живот смирен и благочестив, увек спреман да исприча своје ратне доживљаје које је више пута слушао и аутор ових редова.

– Грме топови, пуцају пушке, цео Маљен гори. Нико не осећа ’ладноћу. Сви мислимо само како да испунимо наредбу војводе Мишића и истерамо Швабу из наше Србије. Кад у јеку борбе у наш ров, Шестог пука Дринске дивизије, сиђе регент Александар, у пратњи пуковника Крсте Смиљанића, команданта дивизије. Рапорт поднесе наш командант Драгослав Јовановић. Регент, шетајући ровом, обрати нам се:

– Јунаци! Браћо! Не бојте се! Победићемо! Истераћемо Швабу из наше земље!

Стаде испред мене и једног мог друга Светозара, који је оставио кости на Маљену. Обрати се мени, а ја пркосно стадох мирно, испрсим се и чекам да саслушам шта регент збори.

– Војниче, одакле си родом?

– Ваше величанство, ја сам Милић Станчетић из села Бановог Поља, срез Мачвански, округ Подрински.

– Кога си, Милиће, оставио у Мачви? – упита регент поново.

– Ваше величанство, моја кућа је задруга са 43 члана и сви мушки су мобилисани да бране Србију.

– Од чега живи толика задруга? – мало зачуђено упита регент.

– Ваше величанство, ми имамо 135 хектара ораће земље, плус ливаде и шуме.

– О, Милиће, па ти имаш зашто да се бориш. Имање ти је велико.

– Јесте! Али, Ваше величанство, ја сам овде да браним Србију! Шта ће ми имање ако Србије нема….

Регент Александар је напустио ров, као и команданти, озареног лица.

Милићу су навирале сузе радоснице кад год је причао о ратним дешавањима, а нарочито када је на Солунском фронту био контузован од топовске гранате. Однели су га у болницу и чим је дошао свести одмах је пожело да иде на фронт. Француски лекари му нису дали, јер му је срце било узнемирено. Али, Милић је био упорнији и одговорио им је:

– Није мени срце узнемирено због контузије, већ зато што се ја овде излежавам а моји се боре за Србију. Идем ја на фронт, а ви пишите у те цедуље лекарске шта ’оћете….

Пробој Солунског фронта, Церска, Колубарска и све друге битке су добијене, између осталог и због оваквог односа српског сељака према својој отаџбини. Из Бановог Поља у балканске и Први светски рат отишло је три стотине мушкараца од 20 до 50 година. Живих се кући вратило 64. Највише их је кости оставило на Кајмакчалану у пробоју Солунског фронта 1918. године, где је Дринска дивизија, а посебно Шести пук, у коме је највише било Мачвана, поднела највеће жртве.

Милић Станчетић је у богатом мачванском селу Бановом Пољу оставио бројне потомке, од вредних земљорадника до угледних научника. Баново Поље има око шест стотина домова, а са скоро 40 кућа најбројнији су Станчетићи.

Извор: Фејсбук група „Србија-заборављена и забрањена историја„

Post has attachment
Двери објавиле Декларацију о заштити Срба у расејању и региону
Конференција за новинаре Посланичке групе Двери 21.09.2017.
На данашњој конференцији за новинаре, Бошко Обрадовић и мр Иван Костић објавили су да је посланичка група Двери у скупштинску процедуру предала Декларацију Народне скупштине о заштити Срба у расејању и региону.

Post has attachment
ДУХОВНИ ПОРТРЕТИ: Борис #Малагурски

Post has attachment
Недеља породичног јединства 2017 најава
ПОРОДИЧНИ САБОР

Post has attachment
Хомосексуални лоби 19.09.2017.
Недеља породичног јединства: Предавање др Слободана Антонића о промоцији хомосексуализма.

Post has attachment
Вакцинашки лоби помахнитао! Пропагандни рат против истине - Гуглање #Србија Глобал
У августу месецу дневни лист Блиц објавио је 17 текстова о вакцинама у којима се шири паника и заструшују грађани. Будући да велики градови Београд, Ниш и Нови Сад показују све већу тенденцију избегавања вакцинације, вакцинашки лоби одлучио се за масиван медијски притисак. Тиме се бавимо у новом Гуглању.
Wait while more posts are being loaded