یاری اندر کس نمیبینم یاران را چه شد دوستی کی اخر امد دوستاران را چه شد کس نمی گوید که یاری داشت حق دوستی حق شناسان را چه حال افتاد یاران را. چه شد أ ججج

Post has shared content
جرم مااین این است که حیا داریم مستقین نمی گوییم دوستت داریم عاشقتیم ولی با شعر هایم یک جوری ابراز مکنیم فایده از این کار ندیدیم. خدا وندا به فریاد دلم رس با هر که ابرا ز عشق کردیم یک گردن کلفت از بغلش زد بیرون متعجبم که چطور پس اینها ابراز عشق میکنند بعد چیز دیگه میشود ایا دوستی اینها ساعتی است خیلی عذر خواهی میکنم این درد دل بودبا شما نازنین کردم. گا هی فکر میکنم نکنه اینها ببخشید فعل ال مدت المعلوم هستن روشان نمیشود. من هر چی فکر کردم عقلم بجای نرسید فقط میدانم ای بساط سرگرمی اسنت اگر کسی خواست دوست با عشق واقعی داشته باشد اینجا جایش نیست منظورم کل انجمن و مجموعه هاست. زده شدم اینجا ادم بیکار میخواد همین وبس
از چهره #مهتاب   ؛ لکش قسمت ماشد
از #عشق   ؛ #غم   مشترکش قسمت ما شد
هی فال گرفتیم در #آیینه   تقدیر ...
زنگار گرفت و #ترکش   ؛ قسمت ما شد ...
وقتی که فلک ؛ حکم به #تنهایی   ما داد
’بر خورد #ورقها   و تکش ؛ قسمت ما شد
عمریست که #آشفته   این بود و نبودیم ؛
از مساله #ساده   ؛ شکش #قسمت   ما شد...
گفتند که ایام #جوانی   چه #قشنگ   است...
غمها و شب و #شاپرکش   ؛ قسمت ما شد
نامرد #رفیقان   ؛ به خدا بشکند این دست
وقتی که فقط بی #نمکش   ؛ قسمت ما شد...
Photo

عشق واقعی این است که وقتی با کسی دوست شدی عشق ورزیدی برای همیشه باشه نه اینکه مدتی که گذشت خدا حافظ من شخصا ایین عقیده را دارم واقعی نه با چند نفر بودن بعد هیچ

Post has shared content
من حاظرم چون مخالف به بعضی از موارد هستم دوست کسی فعلا نشدم. دنبال شخص واقعی عشقم حاظرم همکا ری نمایم
سلام به چندنفرنیازدارم که ناظرانجمنم بشن البته مورداعتماد
Wait while more posts are being loaded