اسم فیلم تنهایی لیلا رو باید میزاشتن بد بخت تر از ستایش

صداسیما نیس ک لامصب آینه دقه

لایک یادت نره

Post has attachment
از کدوم بازی بیشتر خاطره داری
-
votes visible to Public
14%
لی لی
8%
تیله بازی (تشله)بازی
53%
قایم باشک
14%
دنبال بازی
11%
بالا بلندی

ﺑﺎ ﭘﺮﺍﯾﺪﻡ ﺗﻮ ﺟﺎﺩﻩ ﻣﻮﻧﺪﻡ ﺑﯽ ﺑﻨﺰﯾﻦ .
ﯾﻪ ۲۰۶ ﮐﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪه اﺵ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺖ ,
ﮔﻔﺖ: ﭼﯽ ﺷﺪﻩ؟ ﺑﮕﻮ ﮐﻤﮑﺖ
ﮐﻨﻢ ,
ﮔﻔﺘﻢ؛ بنزینم تموﻡ ﺷﺪﻩ، می شه ﺍﺯ
ﻣﺎﺷﯿﻨﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﮑﺸﻢ ...
ﮔﻔﺖ: ﻣﮕﻪ ﺑﻨﺰﯾﻦ ۲۰۶ ﺑﻪ ﭘﺮﺍﯾﺪ می خوﺭﻩ
. . .
ﺍﻻﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﻣﯿﺮﻡ ﮐﺮﺑﻼ. ای اهل حرم میر علمدار نیامد علمدار نیامد سه ضرب.
ازاونجام یکراست میرم مکه هر چه باداباد!!!!
---------------------------------------------

Post has attachment
هر کی طرفدار این برنامه است لایک یادش نره
Photo

Post has shared content
چ
Hahahhaaaaahahahahhhhhaaaaaa
Animated Photo

Post has shared content
خودم آذر برم دیگه نمیام .
Photo

Post has shared content

±18بخون میترکیﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﻴﺮﻩ ﭘﻴﺶ ﻣﻼ ﻣﺤﻠﺸﻮﻥ
ﻣﻴﮕﻪ "ﻣﻦ ﮔﻨﺎﻩ ﻛﺮﺩﻡ
ﻣﻴﮕﻪ " ﭼﻴﻜﺎﺭ ﻛﺮﺩﻱ؟
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﻴﮕﻪ " ﻣﻦ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺮﺩ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺲ ننت
ﻣﻼ ﻣﻴﮕﻪ " ﺁﺧﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻲ؟
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﻴﮕﻪ " ﺁﺧﻪ ﺩﺳﺘﺸﻮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺭﻭ ﭘﺎﻡ .
ﻣﻼ ﺩﺳﺘﺸﻮ ﻣﻴﮕﺬﺍﺭﻩ ﺭﻭ ﭘﺎﻱ ﺩﺧﺘﺮﻩ
ﻣﻴﮕﻪ " ﺍﻳﻨﻄﻮﺭﻱ؟
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﻴﮕﻪ " ﺁﺭﻩ.
ﻣﻼ ﻣﻴﮕﻪ " ﺁﺧﻪ ﺁﺩﻡ ﻛﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤﭽﻴﻦ ﻛﺎﺭﻱ
ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﻧﻤﻴﮕﻪ ﮐﺲ ننت
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﻴﮕﻪ " ﺁﺧﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻭﻥ ﻳﻜﻲ ﺩﺳﺘﺸﻮ
ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺭﻭ ﺳﻴﻨﻪ ﺍﻡ
ﻣﻼﺩﺳﺘﺸﻮ ﻣﻴﮕﺬﺍﺭﻩ ﺭﻭ ﺳﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﺧﺘﺮﻩ
ﻣﻴﮕﻪ " ﺍﻳﻨﺠﻮﺭﻱ؟
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﻴﮕﻪ " ﺁﺭﻩ
ﻣﻼ ﻣﻴﮕﻪ " ﻭﻟﻲ ﺁﺧﻪ ﺍﻳﻨﻢ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﻤﻴﺸﻪ
ﻛﻪ ﺁﺩﻡ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﮕﻪ ﮐﺲ ننت
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﻴﮕﻪ " ﺁﺧﻪ ﺑﻌﺪ ﻟﺒﺎﺳﺎﻣﻮ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ
ﻣﻼ ﻟﺒﺎﺳﺎﻱ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺭﻭ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﺭﻩ
ﻣﻴﮕﻪ " ﺍﻳﻨﺠﻮﺭﻱ؟
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﻴﮕﻪ : ﺁﺭﻩ
ﻣﻼ ﻣﻴﮕﻪ " ﻭﺍﺳﻪ ﺍﻳﻨﻜﺎﺭ ﻫﻢ ﺁﺩﻡ
ﺑﻪ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺩﻳﻨﻴﺶ ﻧﻤﻴﮕﻪ ﮐﺲ ننت

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﻴﮕﻪ " ﺁﺧﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻭﻧﻜﺎﺭﻱ ﻛﻪ
ﺗﻮ ﺩﻩ ﻓﺮﻣﺎﻥ, ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻛﺮﺩﻩ
ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﻧﺎﻣﺤﺮﻡ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻜﻨﻨﺪ ﺭﻭ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻛﺮﺩ
ﻣﻼ ﻣﻴﮕﻴﺮﻩ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺭﻭ ﻣﻴﺪﻩ بعده کردنش
ﻣﻴﮕﻪ " ﺍﻳﻦ ﺭﻳﺨﺘﻲ؟
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﻴﮓ" ﺑﻌﻠﻪ
ﺑﺎﺯﻣﻼ ﻣﻴﮕﻪ"
ﻭﻟﻲ ﺁﺧﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﻢ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﻤﻴﺸﻪ
ﻛﻪ ﺁﺩﻡ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﺷﺮﻑ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺕ
ﺑﮕﻪ ﮐﺲ ننت
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﻴﮕﻪ " ﻭﻟﻲ,ﺁﺧﻪ ﻃﺮﻑ ﺍﻳﺪﺯ ﺩﺍﺷﺖ
ﻣﻼ ﻣﻴﮕﻪ " ﺍﻱ ﮐﻴﺮﻡ ﺗﻮ ﻛﺲ ننه دوتاتون 

Post has attachment
از لره می پرسن اگه تو جنگل داری نماز می خونی یه شیر جلوت دربیا نمازت رو اندامه م 0ی دی یا می شکنیش و فرار می کنی??
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
می گه: اگه وضوت باطل نشد به نمازت ادامه بده

به لره می گن چرا رو دیش ماهواره نوشتی بسم الله الرحمن الرحیم 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
می گه چون فکر کنن آبگرم کن خورشیدیه
Wait while more posts are being loaded