Post has attachment
ขอเชิญเพื่อนที่อยู่ในท้องถิ่น เขาร่วมกลุ่มนำความคิดและประสบการณ์ การดำรงชีพและแนะนำอาชีพอิสระในท้องถิ่นของเราแรกเปลี่ยนความคิด แชร์ประสบการณ์เพื่อให้แนวทางการทำมาหากินทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมที่ดำรายได้มาช่วยเป็นค่าใชจ่ายไว้ใช้ในครอบครัวไม่ว่าในด้านการเกษตรทำนา ทำสวน ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ธุระกิจครอบครัวแบบเล็ก การค้าต่างๆที่สร้างรายได้ให้แกครอบครัวและชุมชนและท้องถิ่นที่เราอยู่และท้องถิ่นไกล้ๆๆหรือท้องถิ่นที่ห่างไกลหากเพื่อนที่สนใจสามารถนำมาแชร์ความคิดแรกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางแก่เพื่อนชาวโซเซียล และเพื่อนๆชาวเฟรชบุค ชาวกูเกิล เน็ตเวิรก์มาเขากลุ่มเรารักท้องถิ่นกับดิฉัน ampha.posri@gmail.com
Photo
Wait while more posts are being loaded