งานชิ้นแรก แบบฝึกหัด
1. จงบอกความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ 2.
2.นักเรียนคิดว่าการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ จะได้ประโยชน์อย่างไร ให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อๆ 3.
3. กิจกรรมที่จัดว่าเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ควรมีองค์ประกอบหลักอะไรบ้าง 4. “การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้ง การสื่อสารระหว่างกัน”
4. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อประโยคนี้อย่างไร 5.
5.นักเรียนใช้หลักเกณฑ์อะไรบ้าง ในการเลือกทำโครงงาน จงเขียนเป็นข้อ ๆ เรียงตามลำดับ ความสำคัญ
Wait while more posts are being loaded