یک لحظه زندگی تو از دست می رود
وقتی کسی که هستی ِتو هست،می رود

شاید که اندکی بنشـیند کنار تو
اما کسی که بار سفر بست،می رود

از کـمترین تکان تنَش رنج میکـشی
وقتی که پیش ازین به تو گفته ست می رود

آن کس که دل بریده، تو پا هم ببرّی اش
چون طفلی از کنارتو با دست ،می رود

"رفتن" همیشه راهِ رسیدن نبوده است
گاهی مسیر جاده به بن بست،می رود


#علی_حیات_بخش
@sherooghazall
Wait while more posts are being loaded