Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Wanna experience #islandparadise ?
Sun, beach, pool, adventure, great food, fruitshakes, parties, sexy people… sound about right?
#kohsamui #thailand is your paradise, and @highparksamui is your all-in-one #bucketlistcheck destination !
We have your desires covered from sunning, great food & drinks, DJs, parties, adventures ranging from a 15 meter high waterslide, 4 meter underwater #spacewalk, and more, to breathtaking sunset views.
So what's your poison?

#kohsamui
#samui
#samuitrip
#Thailande
#chaweng
#thailand🇹🇭

Post has attachment
Come and join the party above and under the water 💦 High Park Koh Samui 📷: @travelzlist @haydar.aimon @bucketlistripr
#kohsamui #kohsamuiisland #spacewalking #space #kosamui #nightmarket #thailand
#chawengbeach
#samui


Post has attachment
ผู้คนเมืองน่าน ในอดีต เป็นเชื้อสาย ชาวกาว
ไม่ใช่ ไทยยวน / ไทยลื้อสิบสองปันนาหรือไทยเขิน / ไทยใหญ่ แต่อย่างใด
***
ชาวกาวเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่กล่าวไว้ในประวัติศาสตร์ไทย
โดยเป็นคำที่ใช้เรียก เผ่าไท ที่อยู่ในเมืองแพร่ และเมืองน่าน
มีปรากฏอยูเป็นลายลักษณ์อักษรในศิลาจารึก ปู่หลานสบถกัน พ.ศ 1935 เรียกบรรพบุรุษของกษัตริย์แพร่และน่านว่า... ค้ำพงศ์กาว
เมืองแพร่และน่าน ถูกผนวกรวมเข้ากับสุโขทัยในสมัยพญาลิไท
และเคยยกทัพมาช่วยสุโขทัยรบกับอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 1919
****
เจ้าเมืองน่าน มีสายสัมพันธ์ทางเครือญาติกับกษัตริย์สุโขทัย
ดังปรากฏใน พงศวดารน่านว่า.. เมื่อเกิดปัญหาแย่งชิงอำนาจภายในเมือง ฝ่ายแพ้จะหนีมาพึ่งพระยาเชลียง เจ้าเมืองสุโขทัย
********
ตราแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ 5 ในโล่ห์ จะมีรูป ช้างสามเศียร หมายถึงสยาม / ช้างเผือกหันข้าง คือ ลาว และกริชไขว้นั้น คือ มลายู
ทำให้เรารู้ว่า ส่วนมี่มีความสำคัญในการปกครองยุคนั้นได้แก่ ประเทศใหญ่3ส่วนคือ สยาม ลาวและมลายู
******
เมืองน่าน ในสมัย ร.5 แม้จะอยู่ในฐานะประเทศราช แต่ก็มีสิทธิ์ปกครองตนเอง มีกฏหมายใช้เอง เก็บภาษีเอง แต่ในด้านการต่างประเทศและทหาร ต้องฟังสยาม
ร.5 ทรงแต่งต้้งกษัตริย์ครองเมืองน่านเอง เรียกว่า....พระเจ้าน่าน
ถือเป็กษัตริย์พระองค์เดียวในดินแดนล้านนา เพราะวลานั้น เชียงใหม่ไม่มีเจ้าผู้ครองแล้วโดยถูกผนวกรวมเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของสยามโดยสมบูรณ์
******
พระเจ้าน่าน อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์หนึ่ง
(ในสมัยพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชนั้น มีอำนาจเต็ม เมื่อปลายรัชกาลก่อนเจ้ามหาพรหมสุรธาดาขึ้นเป็นกษัตริย์จึงส่งเจ้านายจากสยามมาดูแลเรียกว่า ข้าหลวง)
สาเหตุที่ส่งข้าหลวงมาเมืองน่าน เพราะฝรั่งเศสเริ่มแผ่อิทธิพลเข้ามายังบริเวณที่เรียกว่า ....ฝั่งขวาแม่น้ำโขง หลังจากที่ยึดครองฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงได้หมดแล้ว
น่านมีอาณาเขตติดหลวงพระบาง จึงอยู่ในภาวะเสี่ยงภัยที่ฝรั่งเศสจะยึดครองเพื่อผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งในดินแดน อินโดจีนของฝรั่งเศส
******
ท่านข้าหลวงที่สยามส่งมาให้คำปรึกษาข้อราชการกับพระเจ้าน่านท่านนี้ ต่อมาได้ทูลขอ เจ้าศรีพรหมมาไปเป็นลูกเลี้ยงและส่งไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ
เจ้าศรีพรหมมาเป็นกุลสตรีที่มีความสวย ใจกล้า และมีเสียงนินทาว่า ร.5 โปรดมากจนทูลขอเอามาเป็นข้าบาทจาริกา แต่เจ้าศรีพรหมมาปฏิเสธโดยยกเหตุผลว่า ทรงรักร.5 เยี่ยงกษัตริย์มากกว่าฐานะอื่น
********
เมื่อสิ้นรัชกาลเจ้ามหาพรหมสุรธาดาพระเจ้าน่าน องค์สุดท้ายในปี 2461 สยามจึงไม่สถาปนาพระเจ้าน่านขึ้นมาอีก
แต่ สยามกลับส่งข้าราชการจากส่วนกลางมาเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นครูสอนภาษาไทย / นายอำเภอ และ ข้าหลวงมาปกครอง
จนกระทั่งในสมัย ร.6 เมืองน่านได้ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของสยามและเราเปลี่ยนชื่อจากสยามาเป็น ประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน
********
เมื่ออ่านแล้ว หวนนึกถึง หออัตลักษณ์ของเมืองน่าน หวังว่า...คงไม่ยัดเยียดให้ คนเมืองน่านเป็นพวกไทยยวนอย่างล้านนา หรือ ไทยลื้อเพราะถูกกวาดต้อนมาในยุคเก็บผักใส่ซร้า เก็บข้าใส่เมือง

คนเมืองน่านเป็นพวกเชื้อสาย ก า ว เผ่าพันธุ์เก่าแก่ยุคเดียวกับสุโขทัย มีความยิ่งใหญ่ก่อนพวกหิรัญนครเงินยาง(ไทยยวนหรือโยนก)ของล้านนา
*********
ภูมิใจกันเถิดนะครับ ที่เกิดมาเป็นลูกหลาน พระเจ้าน่าน สกุลเจ้าน่านมีดังนี้ครับ...

1. ณ น่าน ร.6 ทรงพระราชทานแก่ทายาท พระเจ้าสุริยพงษ์/เจ้าอนันตวรฤทธิเดช และ เจ้ามหาพรหมสุรธาดา
2. มหายศนันท์ ร.6 ทรงพระราชทานแก่ทายาท เจ้าหลวงมหายศ เจ้าเมืององค์ที่ 59
3. มหาวงศนันท์ ร.6 ทรงพระราชทานแก่ทายาท เจ้าหลวงมหาวงศ์ เจ้าเมืององค์ที่ 60
4. พรหมวงศนันท์ ร.6 ทรงพระราชทานแกทายาท เจ้าวรญาติ(เทพรส) บุตร เจ้าพรหมเมืองเทิง ซึ่งเป็นน้องเจ้าหลวงมหายศ
5. จิตรวงศนันท์ สายทายาทเจ้าหลวงอชิตวงศ์
6. วรยศ สายทายาทเจ้าหลวงมงคลวรยศ
7. สมณะช้างเผือก สายทายาทเจ้าหลวงสุมนเทวราช ผู้นำช้างเผือกไปถวายรัชกาลที่ 2
8. ไชยวงศ์หวั่นท๊อก สายทายาทเจ้าหลวงอริยวงศ์หวั่น

จากข้อมูลที่ทราบมามีการรวบรวมประวัติสายสกุลเจ้าหลวงเมืองพะเยาไว้มีทั้งสิ้น๑๒ สกุลคือ ๑. ศีติสาร ๒. มหาวงศ์ ๓. วิรัตน์เกษม ๔. จันทยศ ๕. ศักดิ์สูง
๖. ไชยเมือง ๗. สูงศักดิ์ ๘. สุยะราช ๙. ศักดิ์ศรีดี ๑๐. วงศ์สุวรรณ ๑๑. เทาวัลย์หรือเถาวัลย์ ๑๒. ณ ลำปาง (สายพะเยา)
ระบุว่า สกุลมหาวงศ์มีต้นสกุลคือ พระญาประเทศอุดรทิศ หรือพระญามหาวงศ์ พระนามเดิมคือเจ้าพุทธวงศ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหลวงเมืองพะเยาองค์ที่ ๑ ยุคฟื้นฟูตรงกับรัชสมัยของรัชกาลที่ ๓ ระหว่างพศ.๒๓๘๗ - ๒๓๙๑
เจ้าหลวงมหาวงศ์ เป็นราชบุตรองค์ที่ ๔ ของเจ้านครลำปางคำโสม ( เจ้าเจ็ดตน ผู้ถ้วน๒ ) เเละเจ้าจอมแก้วจันทาเทวี มีเจ้าพี่น้องดังนี้
๑. เจ้านครลำปางไชยวงศ์ ๒.เจ้านครลำปางขัตติยะ ๓.เจ้านครลำปางน้อยอินทร์
๔. เจ้าอุปราชนครลำปางพุทธวงศ์ ( ตำแหน่งเดิมก่อนมาเป็นเจ้าหลวงพะเยา องค์ที่ ๑ )
๕. เจ้านครลำปางวรญาณรังษี
๖. เจ้าหลวงมหายศ ( เจ้าหลวงเมืองพะเยา องค์ที่ ๒)
๗. เจ้าราชวงศ์เมืองพะเยา ( เจ้าแก้วมนุษย์ )
๘. เจ้าอุปราชเมืองงาว ( เจ้าหนานยศ )
๙. พระญาสุริยวงศ์เมืองงาว ( เจ้าคำฤา )
๑๐.เจ้าราชบุตรนครลำปาง ( เจ้าคำเครื่อง )
เจ้าหลวงมหาวงศ์ เสกสมรสกับเจ้าหญิงสรีโสภา พระธิดาของเจ้าฟ้าเมืององค์
( เจ้าน้อยไชยสาร ) และเจ้านางยอดโนจา ซึ่งเป็นราชวงศ์พะเยาเก่า
( ราชตระกูล เวียงพร้าว - พะเยา ๑๒ ขุน ) มีราชบุตรสืบสายสกุล " มหาวงศ์ " ทั้งสิ้น ๓ องค์คือ
๑.เจ้าราชบุตรเมืองพะเยา( เจ้าศรีสุวรรณ มหาวงศ์ )
๒. เจ้าสุริยวงศ์ มหาวงศ์ ๓. เจ้าศรีวงศ์ หรือเจ้าเทพวงศ์ มหาวงศ์
เจ้าหลวงเมืองพะเยายุคฟื้นฟู ระหว่างพ.ศ.๒๓๘๗ - ๒๔๕๖ มีทั้งสิ้นดังนี้
๑. เจ้าหลวงมหาวงศ์ ( ๒๓๘๗ - ๒๓๙๑ ) เป็นต้นสกุล "มหาวงศ์" เมืองพะเยา
๒. เจ้าหลวงมหายศ ( ๒๓๙๑ - ๒๓๙๘ ) เสกสมรสกับเจ้าหญิงพิมพา พระธิดาเจ้าฟ้าเมืององค์ มีราชบุตร-ธิดา คือ เจ้าหญิงฟองสมุทร เจ้าราชบุตรแก้ววิราช (ต้นสกุล "วิรัตน์เกษม") เจ้าราชบุตรจันทยศ (ต้นสกุล"จันทยศ")
๓. เจ้าหลวงฟ้าเมืองแก้วขัตติยะ หรือเจ้าฟ้าขัตติยะ ศีติสาร ราชบุตรของเจ้าฟ้าเมืององค์ ( ๒๓๙๘ -๒๔๐๓ ) เสกสมรสกับเจ้าหญิงอุบลวรรณา (พระธิดาของเจ้านครลำปางคำโสม)
๔. เจ้าหลวงอินทะชมภู หรือเจ้าหนานอินต๊ะชมภู ศีติสาร ราชบุตรของ
เจ้าฟ้าขัตติยะ ศีติสาร(๒๔๐๓ - ๒๔๑๓ ) เสกสมรสกับเจ้าหญิงฟองสมุทร (พระธิดาของเจ้าหลวงมหายศ) มีราช ธิดา คือ เจ้าหญิงอุษาวดี (เสกสมรสกับเจ้าราชสัมพันธวงศ์หรือเจ้าคำผาย ต้นสกุล "สุยะราช")
เจ้าหญิงบุษย์ (เสกสมรสกับเจ้าราชบุตรแก้วเมืองมูล ต้นสกุล ณ ลำปาง สาพะเยา)
๕. เจ้าหลวงอริยะ หรือ เจ้าน้อยขัตติยะ ราชบุตรของพระราชมหาอุปราชาหมูล่า (เจ้าเจ็ดตน ผู้ถ้วน ๕)และเจ้าหญิงสนธนา พระธิดาของเจ้าคำปอเฮือน ต้นวงศาเอกราชา ( ๒๔๑๓ - ๒๔๓๗ )เสกสมรสกับเจ้าหญิงคำหลอ ( พระธิดาของเจ้าฟ้าเมืององค์ ) มีราชบุตร ๒ องค์คือ เจ้าบุรีรัตน์เมืองพะเยา หรือเจ้าเมืองแก้ว ต้นสกุล " ศักดิ์สูง " และเจ้าราชบุตรศรีสองเมือง หรือเจ้าน้อยใจเมือง
ต้นสกุล "ไชยเมือง "
๖. เจ้าหลวงไชยวงศ์ หรือเจ้าหนานไชยวงศ์ ศีติสาร ราชบุตรของเจ้าฟ้าขัตติยะ ศีติสาร ( ๒๔๓๗ - ๒๔๔๘ ) มีชายา ๒ องค์ คือเจ้าหญิงกาบแก้ว และเจ้าหญิงอุ้ม
มีราชบุตร-ธิดารวมทั้งสิ้น ๑๐ องค์
๗. เจ้าหลวงมหาไชย หรือเจ้าน้อยมหาไชย ศีติสาร ราชบุตรของเจ้าฟ้าขัตติยะ ศีติสาร (๒๔๔๙ -๒๔๕๖) มีชายาทั้งสิ้น ๓ องค์ คือ เจ้าหญิงจำปี เจ้าหญิงบัวเหลียว
เจ้าหญิงบัวไหว ศักดิ์สูง (พระธิดาเจ้าบุรีรัตน์เมืองพะเยา) และมีราชบุตร - ธิดา ทั้งสิ้น ๕ องค์ รายละเอียดเกี่ยวกับราชวงศ์พะเยาไปหาอ่านได้จากหนังสือครบรอบ๑๐๐ปีแม่เจ้าทรายมูล (มหาวงศ์) ไชยเมือง ที่หอวัฒนธรรมนิทัศน์หรือหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ที่วัดศรีโคมคำ เมืองพะเยา ซึ่งพระธรรมวิมลโมลี เจ้าอาวาสท่านได้เก็บรวบรวมไว้ และที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติทั้งในกรุงเทพฯและที่เมืองนครลำปาง
Photo

Post has shared content
13​ ตุลาคม​ ครบรอบ​ 2​ ปี​ แล้วนะพ่อจ๋า...
2​ ปีที่ผ่านเราคนไทย​คิดถึงไม่เสื่อม​คลาย
ร้อยวันพันปี​ เราชาวไทยรำลึก​เหลือเกิน​


1​ ในหัวใจทรงเป็นที่รักของประชา​ชนชาวไทย
1​ ใต้ฟ้าแผ่นดิน​ขวานทองของเมืองสยาม
1​ ด้วยเดชะพระบารมีเลื่องลือ​นาม
1​ พระราชา​ นักวิจัย​ นักค้นหา​ นักพัฒนา
1​ ราชาองค์​เดียว​ ที่ชาวโลกได้มองเห็น
1​ คุณธรรม​ ที่พระองค์​ทรงบำเพ็ญ
1​ ในล้านๆ​ ไม่มีใครอาจเทียบเทียมทัน
1​ ในใจขาวโลกที่สรรเสริญ​ต่างยกย่อง
1​ ในโลกหนึ่งในจักรวาล​หนึ่ง​เดียวเท่านั้น


💛 มหาราชันองค์​ภูมิพล​อดุลยเดช​ฯ​ 💛


พสกนิกร​ชาว​ไทย​ผู้​จงรักภักดี​ทั้ง​หลาย
ภูมิใจ​ได้​เกิด​มา​เป็น​คนไทย​ใต้​ร่ม​พระ​บารมี
น้อมรำลึก​สำ​นึกใน​พระ​มหา​กรุณา​ธิคุณ​
พระบาทสมเด็​จ​พระ​ปรมินทร​มหา​ภูมิพล​อดุลยเดช​ มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี​ จักรี​นฤบดินทร​ สยามินทราธิราช​บรม​นาถ​บพิตร​
เป็นล้นพ้น​อัน​หา​ที่สุด​มิได้​ตราบ​นิรันดร์​
จะ​กี่​ปี​ กี่​ชาติ​ กี่​กัป​ กี่​กัลป์​ ก็ตาม​
จักขอ​เกิด​เป็น​ข้า​รอง​พระ​บาท​ในทุก​ชาติ​ภพ
ด้วย​เกล้า​ด้วย​กระหม่อม


💛🌻💛🌻💛🌻💛🌻💛🌻💛🌻💛


ขอ​ขอบคุณ​ท่าน​เจ้าของ
ผลงาน​พระ​บรม​ฉายาสาทิสลักษณ์​มาก​ครับ

ขอ​ขอบคุณ​ทุก​ๆ​ท่าน
ที่มา​ร่วมใจ​กัน​แสดง​ความ​จงรักภักดี​ ครับPhoto

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded