Post has attachment
Photo

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

این روزا خیلی تنـــــــــــــــــهام،
خیلی داغـــــــــــونم
هست کسی که مثل مــــــــــــــــــن دلش
نه برای کســــــــــــــــــــــی،
نه بـــــــــــــــــــــرای عشقی،
نه برای جایی…
نه برای چیزی!
بلکه دلش برای خـــــــــــــــــــــــودش تنگ شده…
برای خود خــــــــــــــــــــــــــــــودش!؟�

معرفت جاه و مقام نیست به هر کس ندهند
معرفت راه و مرامیست که به هرکس ندهند
معرفت عشق خدائیست به هر نفس ندهند
معرفت بذر نشکفته عشقیست به نا رس ندهند�

رسیدن بـــــه مَــــن آسان نیـــــست

اگر هِـــمـَتـَش را نـَـــداری

آسیــــبی به درخت نــــزن

بـــــه همان سیــــب هایـــــ کِرم خورده ی روی زمــــــین قانـــــــــــــع بــاش...�

تو روزگار رفته ببین چی سهم ما شد

از عاشقی تباهی

از زندگی مصیبت

از دوستی شکستو

از سادگی خیانت . . .�

می گویند : شاد بنویس
نوشته هایت درد دارند !
و من یاد مَردی می افتم که با گیتارش
گوشه ی خیابان شاد میزد
اما با چشمهای خیس . . . !�
Wait while more posts are being loaded