Post is pinned.Post has attachment
"như lai chứng niết bàn ,
dứt hẳn nơi sinh tử ,
nếu người hết lòng nghe ,
thường được vui vô lượng"
(kinh đại bát niết bàn)
Photo

Post has shared content
Originally shared by ****

Post has shared content

Post has shared content
"như lai chứng niết bàn ,
dứt hẳn nơi sinh tử ,
nếu người hết lòng nghe ,
thường được vui vô lượng."
(kinh đại bát niết bàn)
con nguyện chứng được niết bàn giống như lai .
con nguyện được thành phật .
con nguyện lột da làm giấy , lấy máu làm mực , chẻ xương làm bút , để hộ trì biên chép truyền bá kinh đại niết bàn .
chuyển luân thánh vương zenny cater .
Photo
Photo
21/06/2017
2 Photos - View album

Post has shared content
"lại hằng hà sa kiếp về thuở quá khứ có đức phật ra đời hiệu là bửu thắng như lai . như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của đức phật đây , phát tâm quy y với phật trong khoảng khảy móng tay , người này trọn hẳn không còn thối chuyển nơi đạo vô thượng chính giác .
lại về thuở quá khứ có đức phật ra đời hiệu là ba đầu ma thắng như lai . như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức phật đây thoát qua lỗ tai , người này sẽ được một nghìn lần sinh lên sáu tầng trời cõi dục , huống nữa là chí tâm xưng niệm .
lại bất khả thuyết bất khả thuyết vô số kiếp về thuở quá khứ có đức phật ra đời hiệu là sư tử hống như lai . như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức phật đây , mà phát tâm quy y chừng trong một niệm , người này sẽ được gặp vô lượng các đức phật xoa đảnh thọ ký cho .
lại về thuở quá khứ có đức phật ra đời hiệu là câu lưu tôn như lai . như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức phật đây , chí tâm chiêm ngưỡng lễ bái hoặc lại tán thán , người này nơi pháp hội của một nghìn đức phật trong hiền kiếp làm vị đại phạm vương , được phật thọ ký đạo vô thượng cho .
lại về thuở quá khứ có đức phật ra đời hiệu là tỳ bà thi như lai . như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của đức phật đây , thời mãi không còn sa đọa vào chốn ác đạo , thường được sinh vào chốn trời người , hưởng lấy sự vui thù thắng vi diệu .
lại vô lượng vô số hằng hà sa kiếp về thuở quá khứ có đức phật ra đời hiệu là đa bửu như lai . như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức phật đây , liền khỏi đọa vào ác đạo , thường ở tại cung trời hưởng sự vui thù thắng vi diệu .
lại về thuở quá khứ có đức phật ra đời hiệu là bửu tướng như lai . như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức phật đây , sinh lòng cung kính , không bao lâu người ấy sẽ được quả a la hán .
lại vô lượng vô số kiếp về thuở quá khứ có đức phật ra đời hiệu là ca sa tràng như lai . như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức phật đây , thời người này sẽ siêu thoát tội sinh tử trong một trăm đại kiếp .
lại về thuở quá khứ có đức phật ra đời hiệu là đại thông sơn vương như lai . như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức phật đây , thời người này được gặp hằng hà chư phật nói nhiều pháp mầu cho , đều được thành đạo bồ đề." (kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện)
Photo
Photo
22/05/2016
2 Photos - View album
Wait while more posts are being loaded