Post has attachment

Post has attachment

Hof Den Bosch: Niet voldaan aan urencriterium; nieuw feit om na te vorderen

X was in de jaren 2011 en 2012 werkzaam in loondienst. Daarnaast is hij in 2011 gestart met het opzetten van een onderneming als tatoeëerder.
X heeft in de aangiften over 2011 en 2012 de (verhoogde) zelfstandigenaftrek geclaimd. Voor het jaar 2011 is de aanslag opgelegd conform de aangifte.
De Inspecteur heeft na een onderzoek een navorderingsaanslag over 2011 en aanslag over 2012 opgelegd waarbij de (verhoogde) zelfstandigenaftrek is gecorrigeerd respectievelijk geweigerd.
In geschil is of X heeft voldaan aan het urencriterium zodat recht bestaat op de (verhoogde) zelfstandigenaftrek.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft geoordeeld dat de bevindingen bij het controleonderzoek een nieuw feit vormen om na te vorderen.
De Inspecteur had geen reden om aan de juistheid van de aangifte te twijfelen. Hij hoefde niet te beseffen dat X zijn onderneming dreef naast een full time dienstbetrekking. Overigens brengt de omstandigheid dat iemand een onderneming drijft naast een full time dienstbetrekking niet per definitie met zich mee dat niet aan het urencriterium kan worden voldaan.
Hof Den Bosch bevestigt dit oordeel in hoger beroep.
X heeft de stelling dat in 2011 is voldaan aan het urencriterium niet langer gehandhaafd. Hij maakt voorts niet aannemelijk dat in 2012 aan het urencriterium is voldaan.
De Inspecteur heeft de (verhoogde) zelfstandigenaftrek terecht geweigerd.


Bron: fiscanet

Post has attachment

Gebruikelijk loon dga

DGA Jan de Vries rijdt in een Aston Martin van de zaak.
Telt de bijtelling mee bij de bepaling van het gebruikelijk loon van Jan?

Het antwoord is ja.
Het gebruikelijk loon is het 'loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen'.
Dit loon is dus inclusief de bijtelling van het voordeel van een ter beschikking gestelde auto en ná toepassing van de wettelijke vrijstellingen, zoals de vrijstelling van pensioenpremie. Deelname aan een pensioenregeling kan dus gevolgen hebben voor de toepassing van de gebruikelijkloonregeling. Ook gerichte vrijstellingen hebben gevolgen voor het gebruikelijk loon.
Zie Handboek loonheffingen, paragraaf 16.1 (Aandeelhouders met een aanmerkelijk belang)

Bron: fiscanet

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Ondernemers leveren kritiek op belastingplan van kabinet

Schrap de verhoging van de energiebelasting, laat de lasten van directeur-eigenaren met rust, draai de accijnsverhogingen terug en voorkom dat de we onze eigen afvalverwerkingsindustrie schade berokkenen. Dat en meer is het commentaar van VNO-NCW en MKB-Nederland op het belastingplan voor 2015. In een brief roepen zij de Tweede Kamer op hier nota van te nemen. 

Hard getroffen 
Volgens de ondernemingsorganisaties wordt een relatief klein aantal bedrijven hard getroffen door de verhoging van de energiebelasting, waardoor dezelfde problemen zich voor zullen doen als bij de ingetrokken plannen voor de waterleidingbelasting. 'Verdere vergroening zal door deze verhoging worden gefrustreerd, innovatie wordt ontmoedigd, de concurrentiepositie van deze ondernemingen zal ernstige schade oplopen en de werkgelegenheid in de betreffende sectoren zal onder druk komen te staan.' 

Lasten voor DGA's 
VNO-NCW en MKB-Nederland vinden de plannen om de lasten van DGA's met 150 miljoen te verzwaren ongewenst. 'De lasten voor ondernemingen en ondernemers moeten juist worden verlicht.' 

Accijnsverhogingen 
Duidelijk is bovendien dat de recente accijnsverhogingen, inclusief de frisdrankbelasting, een 'brede negatieve impact hebben gehad in met name de grensregio op de bestedingen, de ondernemers en de werkgelegenheid'. De ondernemingsorganisaties pleiten daarom voor het zoveel mogelijk terugdraaien van de verhogingen, het achterwege blijven van de automatische indexatie van de accijnzen voor 2015 en nieuwe afspraken over hoe om te gaan met aanpassingen van de tarieven in de toekomst. 

Kapitaalvernietiging 
Het belasten van restafval vanaf 2015 van huishoudens en bedrijven dat in Nederland wordt aangeboden bij een afvalenergiecentrale of stortplaats, zonder gelijktijdige invoering van een exportheffing zal gaan leiden tot een forse exportstroom, verwachten VNO-NCW en MKB-Nederland. Dat kan ten koste gaan van 1.500 arbeidsplaatsen en een kapitaalvernietiging opleveren van ongeveer 1 miljard.
Photo

Zzp-er kan de kosten van zijn werkkamer in een gehuurde woning niet op de winst in aftrek brengen

Vanuit zijn eenmanszaak verricht een zzp-er werkzaamheden in de bouw. Voorbereidende en ondersteunende werkzaamheden als acquisitie, het plannen van werkzaamheden en het bijhouden van de administratie verricht hij in een werkkamer in zijn gehuurde woning. Hij woont daar met zijn partner en hun twee zoons.
In deze procedure is in geschil of de inspecteur terecht een bedrag van € 8.933 aan huisvestingskosten niet in aftrek op de winst uit onderneming heeft toegelaten. 
Volgens de zzp-er wordt de woning voor meer dan tien procent in zijn onderneming gebruikt zodat het huurrecht op de woning tot het ondernemingsvermogen mag worden gerekend. Weliswaar is het huurrecht bij aanvang van de onderneming niet tot het ondernemingsvermogen gerekend, maar er hebben zich bijzondere omstandigheden voorgedaan die een keuzeherziening rechtvaardigen.
Rechtbank Den Haag gaat aan dit standpunt voorbij omdat het huurrecht op de woning niet met de woning is te vereenzelvigen. De werkruimte bevindt zich in een gehuurde woning, die dus niet tot het ondernemingsvermogen behoort, zodat de kosten van de werkkamer slechts in aftrek kunnen komen als de werkruimte naar verkeersopvattingen een zelfstandig gedeelte van de woning vormt. Dat dit het geval is heeft de zzp-er niet aannemelijk gemaakt.
Wait while more posts are being loaded