Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

15. தேவன் அன்பாக இருக்கிறார் ஆனால் அவர் நியாயத்தீர்ப்பின் தேவனாகவும் இருக்கிறார். தம்முடைய மகத்தான நன்மைத்தனத்தை வைத்துக் கொண்டு தான்  அவர் நரகத்தையும்  சிருஷ்டித்திருக்கிறார்.

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded