تنهایی ام امشب که پر است از غم غربت
آن قدر بزرگ است که در خانه نگنجد

بیرون زده ام تا بدرم پرده ی شب را
کاین نعره ی دیوانه به کاشانه نگنجد

منزوی

ﺗﻮ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﺩﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﺑﯿﺎﺩ
ﺧﯿﺎﺑﻮﻧﯽ ﮔﻢ ﻣﯿﺸﻪ ﺗﻮ ﺑﻐﺾ ﻭ ﺩﺭﺩ
ﺗﻮ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﻣﮕﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺸﺪ
ﺗﻮ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﻣﮕﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﺮﺩ
ﺗﻨﻢ ﺧﯿﺴﻪ ﺍﺯ ﺑﻮﯼ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﺧﻮﺷﻢ
ﭼﻘﺪﺭ ﮔﺮﻣﻪ ﺩﺳﺘﺎﺕ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺳﺮﺩ
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﺑﺎ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﺰﻧﻪ
ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻮ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻣﻦ ﻣﯿﺮﻩ ﺩﺭﺩ
ﺗﻮﮐﻪ ﺷﻮﻧﻪ ﻫﺎﺕ ﻧﺎﺯﮐﻦ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﮒ
ﻭﻟﯽ ﺧﯿﺴﻦ ﺍﺯ ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﯾﻪ ﻣﺮﺩ
ﺗﻮ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻘﺘﺮﻩ
ﻧﻔﺲ ﻣﯿﮑﺸﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺗﻮ ﭼﺸﺎﺕ
ﻧﮕﺎﻫﺖ ﻣﻨﻮ ﻋﺎﺷﻘﻢ ﻣﯿﮑﻨﻪ
ﭼﻪ ﻋﻄﺮﯼ ﺩﺍﺭﻩ ﺗﻮﯼ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﻣﻮﻫﺎﺕ
ﭼﻘﺪ ﺧﻮﺑﻪ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﻭ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﺪ
ﺻﺪﺍﻡ ﮐﻦ ﺗﻮ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﻗﺸﻨﮕﻪ ﺻﺪﺍﺕ
ﺗﻮ ﮐﻪ ﺷﻮﻧﻪ ﻫﺎﺕ ﻧﺎﺭﮐﻦ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﮒ
ﻭﻟﯽ ﺧﯿﺴﻦ ﺍﺯ ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﯾﻪ ﻣﺮﺩ
ﺗﻮﯼ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﻡ ﺗﻮ ﻧﻔﺲ ﻣﯿﮑﺸﯽ
ﺯﻣﯿﻨﻢ ﺣﺎﻻ ﺁﺳﻤﻮﻧﯽ ﺗﺮﻩ
ﻣﻦ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻮ ﭼﻘﺪ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﻡ
ﻫﻮﺍ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩﺗﻮ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﺗﺮﻩ
ﺗﻮ ﮐﻪ ﺷﻮﻧﻪ ﻫﺎﺕ ﻧﺎﺭﮐﻦ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﮒ
ﻭﻟﯽ ﺧﯿﺴﻦ ﺍﺯ ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﯾﻪ ﻣﺮﺩ
فرشاد فرهودی ﺁﺑﺎﻥ 94
توضیح: چهار مصراع اول از یغما گلرویی هستش 

Post has attachment
در این زمانه...
گل بویی ندارد.
ستاره پشت ابر نوری ندارد.
قناری در قفس مست غزل نیست.
مترسک...
میان مزرعه ، تنهای تنها...
به زیر برف و باران و خزان است.
هوا نیست...
نفس ، تند می زنیم تا باد بیاید...
درخت را می بُریم تا آب بماند...
خدا یا ...؟!
از زمانی...
که قناری...
از قفس پرواز کرد.
تا اّلآنی که هوا کم نور است...
عشق از ما دور است.
چاره ای باید کرد...؟!
Photo

Post has attachment
دل خسته تر از میوه ی افتاده به خاک است...
چشم ، تار تر از ابر سفید روی سر آب است...
یک برگ سر شاخه نمانده...
صد برگ میان دفتر خاطره خالیست  ...
ما منتظر لحظه ی دیدار بهاریم ...
اما چه کسی باخبر از ساعت بعد است؟
این بار خدا یا...؟!
امروز هم هدر رفت...
برای روزی بهتر...
برای برگ دفتر...
برای ساعت بعد...
انتظار کافی نیست...
چاره ای باید کرد...؟!
Photo

شبی در حال مستی تکیه بر جای خدا کردم
در آن یک شب خدایی من عجایب کارها کردم
جهان را روی هم کوبیدم از نو ساختم گیتی
ز خاک عالم کهنه جهانی نو بنا کردم
کشیدم بر زمین از عرش، دنیادار سابق را
سخن واضح تر و بهتر بگویم کودتا کردم
خدا را بنده خود کرده خود گشتم خدای او
خدایی با تسلط هم به ارض و هم سما کردم
میان آب شستم سهر به سهر برنامه پیشین
هر آن چیزی که از اول بود نابود و فنا کردم
نمودم هم بهشت و هم جهنم هردو را معدوم
کشیدم پیش نقد و نسیه، بازی را رها کردم
نمازو روزه را تعطیل کردم، کعبه را بستم
وثاق بندگی را از ریاکاری جدا کردم
امام و قطب و پیغمبر نکردم در جهان منصوب
خدایی بر زمین و بر زمان بی کدخدا کردم
نکردم خلق ، ملا و فقید و زاهد و صوفی
نه تعیین بهر مردم مقتدا و پیشوا کردم
شدم خود عهده دار پیشوایی در هم عالم
به تیپا پیشوایان را به دور از پیش پا کردم
بدون اسقف و پاپ و کشیش و مفتی اعظم
خلایق را به امر حق شناسی آشنا کردم
نه آوردم به دنیا روضه خوان و مرشد و رمال
نه کس را مفتخواه و هرزه و لات و گدا کردم
نمودم خلق را آسوده از شر ریاکاران
به قدرت در جهان خلع ید از اهل ریا کردم
ندادم فرصت مردم فریبی بر عباپوشان
نخواهم گفت آن کاری که با اهل ریا کردم
به جای مردم نادان نمودم خلق گاو و خر
میان خلق آنان را پی خدمت رها کردم
مقدر داشتم خالی ز منت، رزق مردم را
نه شرطی در نماز و روزه و ذکر و دعا کردم
نکردم پشت سر هم بندگان لخت و عور ایجاد
به مشتی بندگان آْبرومند اکتفا کردم
هر آنکس را که میدانستم از اول بود فاسد
نکردم خلق و عالم را بری از هر جفا کردم
به جای جنس تازی آفریدم مردم دل پاک
قلوب مردمان را مرکز مهر و وفا کردم
سری داشت کو بر سر فکر استثمار کوبیدم
دگر قانون استثمار را زیر پا کردم
رجال خائن و مزدور را در آتش افکندم
سپس خاکستر اجسادشان را بر هوا کردم
نه جمعی را برون از حد بدادم ثروت و مکنت
نه جمعی را به درد بی نوایی مبتلا کردم
نه یک بی آبرویی را هزار گنج بخشیدم
نه بر یک آبرومندی دوصد ظلم و جفا کردم
نکردم هیچ فردی را قرین محنت و خواری
گرفتاران محنت را رها از تنگنا کردم
به جای آنکه مردم گذارم در غم و ذلت
گره از کارهای مردم غم دیده وا کردم
به جای آنکه بخشم خلق را امراض گوناگون
به الطاف خدایی درد مردم را دوا کردم
جهانی ساختم پر عدل و داد و خالی از تبعیض
تمام بندگان خویش را از خود رضا کردم
نگویندم که تاریکی به کفشت هست از اول
نکردم خلق شیطان را عجب کاری به جا کردم
چو میدانستم از اول که در آخر چه خواهد شد
نشستم فکر کار انتها را ابتدا کردم
نکردم اشتباهی چون خدای فعلی عالم
خلاصه هرچه کردم خدمت و مهر و صفا کردم
زمن سر زد هزاران کار دیگر تا سحر لیکن
چو از خود بی خود بودم ندانسته چه ها کردم
سحر چون گشت از مستی شدم هوشیار
خدایا در پناه می جسارت بر خدا کردم
شدم بار دگر یک بنده درگاه او گفتم
خداوندا نفهمیدم خطا کردم

Post has attachment
زیر باران ...
زیر برف....
بی چتر و سقف ...
بی درد و غم ...
با یاد آهنگی که دوستش دارم .
می روم از راه باغ ...
آهسته و با حوصله .
آب باران نعمت است .
خیس شدن در زیر باران لذت است.
ای خدا...؟!
شکر تو باید کرد ...
سجده ات باید رفت...
دل اگر غرق گناه است ...
چاره ای باید کرد...؟!
Animated Photo

Post has attachment
وقت رفتن باشد...
نی شکر هم ترش است.
همنشین کاری نیست...
هم سفر کافی نیست...
آسمان هم ظاهراََ آفتاب است...
ولی راه بارانیست...
نه دل ماندن هست ...
نه هوای رفتن .
راه نا هموار ما تاریک است ...
چاره ای باید کرد...؟!
Photo

Post has attachment
مثل آب...
ساده و بی رنگ و بو .
مثل سرو...
بی کس اما استوار...
مثل دل بی انتها....
خواسته هایش بی کران ...
بی حد و مرز.
ای خدا ...؟!
دل اگر بی انتهاست ...
پس چرا تنگ می شود...
لحظه ی تنگ غروب آفتاب.
لحظه ی سرخ شدن ابر میان آسمان.
از طلوعی که چمن ، شبنم زد...
تا غروبی که دگر خورشید رفت...
دل چرا می گیرد ...؟
چاره ای باید کرد...؟!
Photo

Post has attachment
های پرنده
پرنده بی آواز
پرواز
زندانی ابد نیست
پشت نی نی چشمهات
مات تماشای چه مانده ای سالها. . .
*
های پرنده 
پرنده آويز
پاييز آمده پرواز كن 
از رنگ‌رنگ ساكن اين ديوار سفيد!
كاظم رستمي
Photo

Post has shared content
به دلم وعده داده بودم تا عاشقی را کنار بگذارم
بعد فهمیدم از محالات است هر چه پا به فرار بگذارم

من همان شاعر حوالی ری، خسته از حرف های پی در پی
امدم بیت بیت مشهد تا در دلم واژه کار بگذارم

ای در آیینه هات تصویرم من بدون تو زود میمیرم
ناتوانم که لحظه ای بی تو عمر در انتظار بگذارم

خسته ام از نگاه دورادور، از قدمگاه های نیشابور
باید انگار بعد از این با تو زیر گنبد قرار بگذارم

دوست دارم تورا برای خودت چه کسی گفته ضامنم باشی
آهویی عاشقم که آمده ام تا قرار شکار بگذارم

شاهرود است و بی قرارانت، سبزوار است و سربدارانت
بی قرار آمدم خراسان و میروم سر به دار بگذارم

سید محمدحسین حسینی
Photo
Wait while more posts are being loaded