Post has attachment
Забудова нової СЕС потужністю 2,8 мегават в Одеській області

Кінець поточного року стане початком історії нової сонячної електростанції, що розташувалася у селі Суворове на Одещині. Загальна потужність нового виробництва становитиме більше 2,5 МВт.

Місцем розташування нової СЕС стало старе пасовище. Дана територія поповнювала бюджет місцевої громади менш ніж на 600 гривень за рік.

На сьогоднішній момент електростанція зайняла близько 6 га, на яких були встановлені більше дев’яти тисяч сонячних панелей. Потужність кожної панелі, за словами спеціалістів компанії-забудовника, становить 235 Вт.

Читати далі:

http://alternative-energy.com.ua/blog/2016/11/20/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E-28-%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0/

Post has attachment
Біопаливо – це органічне паливо, яке отримують зі сировини рослинного або тваринного походження, а також із відходів промислового виробництва. Являється відновлюваним ресурсом, який може виробляти енергію без завдання шкоди довколишньому середовищу. На відміну від інших видів палива, таких як нафта чи вугілля, які виникли в результаті геологічних процесів, біопаливо виробляється на основі сучасних біологічних взаємодій.

Різновиди біопалива

Біопаливо може мати різний агрегатний стан, від якого залежить безпосереднє використання ресурсу в тій чи іншій галузі. Існують наступні різновиди біопалива:

Тверде – традиційно джерелом енергії виступають продукти дерево оброблювального виробництва (дрова, пресовані гранули і брикети);
Рідке – спиртові суміші, ефіри, біодизелі та біомазути;
Газоподібне – різноманітні газові поєднання, які отримуються при термічному розкладі сировини у взаємодії з піролезем (безкиснево), газифікацією (киснево) та під час процесу бродіння (взаємодія бактерій).
Переваги і недоліки біопалива

Як і будь-яке джерело енергії, біопаливо не є панацеєю від усього, тому має свої позитивні та негативні аспекти.

До переваг біологічного палива можна віднести наступні критерії:

Відновлюваність і циклічність ресурсів. Враховуючи обмеженість інших видів палива, біологічне має циклічний характер, і тому можна стверджувати, що воно ніколи не скінчиться. Діяльність людини завжди матиме продукти відходу, тож таким чином створюється відмінна основа для виробництва. Особливо «багатим» на сировину являється сільське господарство, адже гній, рештки рослин та продукти життєдіяльності тварин постійно утворюються під час робочого процесу.
Скорочення викидів парникових газів, вплив на атмосферу. Викопне паливо (вугіль, нафта) під час процесу горіння викидає в повітря значну кількість вуглекислого газу. Такі маніпуляції сприяють утворенню озонових дір в атмосфері, впливають на розвиток глобального потепління у світі, погіршують якість повітря. Як зазначають дослідники, на відміну від викопного палива, біологічне здатне зменшити кількість викидів парникових газів до показника 65%. Також варто зазначити, що під час вирощування культур для біологічного палива відбувається поглинання оксид вуглецю, що задовільно впливає на стан атмосфери і повітря в цілому.
Економічна безпека та стабільність. Не кожна країна багата запасами нафти, деякі взагалі не мають подібних родовищ. І тут в хід гри вступають торгові відносини між іншими державами, налагоджуються імпортно-експортні шляхи. Однак, закупівля й переробка нафтової сировини значно впливає на бюджет країни, створюючи економічні дірки. Біологічне паливо надає можливість отримати економічну незалежність та екологічну безпеку, так як продукти розпаду менше шкодять довкіллю або взагалі не впливають на нього. Таким чином також забезпечується населення стабільними й прибутковими робочими місцями, адже постійне відновлення ресурсів вимагає оброблення.
Транспорт і біологічне паливо. Яскравим прикладом позитивного впливу біопалива на навколишнє середовище являється його взаємодія з транспортом. Наразі такий вид палива не надто популярний в Україні, хоча і набирає поступових обертів. Фахівці й власники автівок зазначають, що біопаливо прекрасно адаптується до автомобілів старих та нових зразків, при цьому відбувається менший викид шкідливих речовин в атмосферу, адже даний ресурс є екологічно чистим. Завдяки спеціальному складу, біопаливо дозволяє заощаджувати на технічному обслуговуванні транспорту. В перспективі, при масовому виробництві біопаливо стане доступним усім водіям, при чому його вартість значно поступиться бензину.
До недоліків біологічного палива можна віднести наступні критерії:

Продовольча криза. Для вирощування сировини потрібно займати чисельні площі земель, які могли б використовуватися під засадженнями сільськогосподарськими культурами для реалізації в продуктовій галузі. Враховуючи тенденцію збільшення населення планети, дана проблема з часом може стати катастрофічною.
Проблема монокультурності. Економічно вигідним є рішення вирощувати один вид культури, однак це сприяє виникненню низки проблем. Шкідники адаптуються до новостворених умов і можуть винищити весь урожай культури. В такому випадку активно застосовуються пестициди, які забруднюють ґрунт і внутрішні води. Проте, комахи з часом звикають до «захисних сумішей» і більше не реагують на них, продовжуючи знищувати культуру, адже моно засадження не має на меті розділення поля різними представниками культурних рослин.
Зміни в мікросередовищі ґрунту, вплив на довкілля. Під час підготовки землі до вирощування культур знищується середа проживання тварин, що може вплинути на розвиток цілих популяцій. Така процедура вимагає масштабного оброблення земельних ділянок, а значить і використання техніки, що викидає шкідливі речовини в атмосферу. Значний негативний вплив на екологію довкілля надає застосування пестицидів, що порушують мікрофлору ґрунтів і внутрішніх вод.
Природні фактори. Не кожна місцевість придатна для вирощування сільськогосподарських культур. Наприклад, місця з посушливим і холодним кліматом не підходять для такої діяльності, а певні види культур здатні винищити місцеву флору, тим самим порушуючи баланс і загрожуючи життєдіяльності певних видів тварин.
Винищення лісів. Дорого вартісне «традиційне» паливо змушує населення різних країн використовувати деревину як джерело енергії. Таким чином існує загроза винищення цілих лісів, адже лісогосподарства не здатні швидко відновлювати втрачені ресурси.
Біопаливо – це нова віха в історії розвитку цивілізації. Як вже зазначалося вище, даний ресурс не є панацеєю від усіх людських проблем. Однак, розумний підхід до виробництва біологічного палива здатен вирішити економічні та екологічні катастрофи людства.

http://alternative-energy.com.ua/vocabulary/%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE/

Биотопливо – это органическое топливо, которое получают из сырья растительного или животного происхождения, а также из отходов промышленного производства. Является восстанавливающимся ресурсом, который может производить энергию без нанесения вреда окружающей среде. В отличие от других видов топлива, таких как нефть или уголь, которые произошли в результате геологических процессов, биотопливо производится на основе современных биологических взаимодействий.

Разновидности биотоплива

Биотопливо может иметь разное агрегатное состояние, от которого зависит непосредственное использование ресурса в той или другой отрасли. Существуют следующие разновидности биотоплива:

Твердое – традиционно источником энергии выступают продукты деревообрабатывающего производства (дрова, прессованные гранулы и брикеты);
Жидкое – спиртовые смеси, эфиры, биодизели и биомазуты;
Газообразное – различные газовые соединения, которые получаются при термическом распаде с взаимодействием пиролиза (бескислородно), газофикации (кислород) и во время процесса брожения (взаимодействие бактерий).
К преимуществам биологического топлива можно отнести следующие критерии:

Восстанавливаемость и цикличность ресурсов. Учитывая ограниченность других видов топлива, биологическое имеет цикличный характер, следовательно, можно утверждать, что оно никогда не закончится. Деятельность человека всегда будет иметь продукты отходов, таким образом создается отличная основа для производства. Особенно «богатым» на сырье является сельское хозяйство, ведь перегной, остатки растений и продукты жизнедеятельности животных постоянно создаются во время рабочего процесса.
Сокращение выбросов парниковых газов, влияние на атмосферу. Ископаемое топливо (уголь, нефть) во время процесса горения выбрасывает в воздух значительное количество углекислого газа. Такие манипуляции способствуют возникновению озоновых дыр в атмосфере, влияют на развитие глобального потепления в мире, ухудшают качество воздуха. Как утверждают исследователи, в отличие от ископаемого топлива, биологическое способно сократить количество выбросов парниковых газов до показателя 65%. Во время выращивания культур для биологического топлива происходит поглощение оксид углерода, что благоприятно влияет на состояние атмосферы и воздуха в целом.
Экономическая безопасность и стабильность. Не каждая страна богата запасами нефти, некоторые вообще не имеют подобных месторождений. И тут в ход игры вступают торговые отношения между другими государствами, налаживаются импортно-экспортные пути. Закупка и переработка сырья значительно влияет на бюджет страны, создавая экономические дыры. Биотопливо дает возможность обрести экономическую независимость и экологическую безопасность, так как продукты распада меньше вредят окружающей среде или не влияют на нее вовсе. Таким образом, население обеспечивается стабильными рабочими местами, ведь ресурсы требуют обработки.
Транспорт и биологическое топливо. Сейчас этот вид топлива не особо популярен в Украине, хотя и набирает постепенных оборотов. Специалисты и владельцы автомобилей утверждают, что оно прекрасно адаптируется к машинам старого и новых образцов, при этом происходит сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу, ведь данный ресурс является экологически чистым. Благодаря специальному составу, биотопливо позволяет экономить на техническом обслуживании. В перспективе, биотопливо станет доступным каждому водителю и его стоимость значительно уступит бензину.
К недостаткам биологического топлива можно отнести следующие критерии:

Продовольственный кризис. Для выращивания сырья нужно занимать значительные площади земель, которые могли бы использоваться под засадку сельскохозяйственными культурами для реализации в продовольственной отрасли. Учитывая тенденцию возрастания количества населения планеты, данная проблема со временем может стать катастрофической.
Проблема монокультурности. Экономически выгодно выращивать один вид культуры, однако, это способствует возникновению множества проблем. Насекомые-вредители адаптируются к новым условиям и могут уничтожить весь урожай культуры. В таком случае активно применяются пестициды, которые загрязняют грунт и внутренние воды. Однако, вредители со временем привыкают к «защитным смесям» и больше не реагируют на них, продолжая уничтожать культуру, ведь моно-засадка не подразумевает разделение поля разными представителями культурных растений.
Изменения в микросреде грунта, влияние на окружающую среду. Во время подготовки земли к выращиванию культур уничтожается среда обитания животных, что может повлиять на развитие целых популяций. Такая процедура требует масштабной обработки земельных участков, а значит и использования техники, что выбрасывает вредные вещества в атмосферу. Значительное негативное влияние на экологию окружающей среды производит использование пестицидов, которые нарушают микрофлору грунтов и внутренних вод.
Природные факторы. Не каждая местность пригодна для выращивания сельскохозяйственных культур. Например, места с засушливым и холодным климатами не подходят для такой деятельности, а определенные виды культур способны уничтожить местную флору, тем самым нарушая баланс и угрожая жизнедеятельности некоторым видам животных.
Уничтожение лесов. Дорогостоящее «традиционное» топливо заставляет население использовать древесину як источник энергии. Это приводит к угрозе уничтожения целых лесов, ведь лесохозяйства не способны быстро восстанавливать утраченные ресурсы.
Биотопливо – это новая веха в истории развития цивилизации. Данный ресурс не является панацеей от всех человеческих проблем. Однако, разумный подход к производству биологического топлива способен разрешить экономические и экологические катастрофы человечества.

http://ru.alternative-energy.com.ua/vocabulary/%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE/


Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded