****

پرسیم له چنار سربرز داران

نیش مار خوشه یا دیوری یاران

وت درد نیش مار یه جا زحمته

اما دیوری یار تا قیامته

Post has attachment
من #کرماشانم تاجم په راوه / سه رپه نجه وسازم ئاوی سراوه / ئاژوان و شاهو رازاوه ر خوه ش بوو / به رگی نوو پوشاس چوی تاسه ی ئاسوو / من کرماشانم دالکه ی فر هادم / زووان کوردی هیما ها یادم . من کرماشانم هه م په ر له کستان / شانی راسه که م سنه ی کوردستان .
شه مال ئه رژه نگ
PhotoPhotoPhoto
28/05/2016
3 Photos - View album

Post has attachment
ما با ايجاد وبلاگهاي اختصاصي براي شهيدان هر استان، اقدام به جمع آوري زندگينامه و عكس آنان كرده ايم تا دسترسي به اطلاعات شهيدان، براي عموم هموطنان سهل و آسان باشد.

با ما در كانال تلگرام پيشتازان راه آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi
Photo

سلام عزیزیل همزوان

Post has attachment
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺨﻂ ﺯﺑﺎﻥ ﮐﻮﺭﺩﯼ
‏( ﮐﻮﺗﺎﻩ ،ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻭ ﻣﻔﯿﺪ ‏)
KurdishLanguageLearning
1⃣ ﻓﺘﺤﻪ
ﻓﺘﺤﻪ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﮐﻮﺭﺩﯼ ﺑﺼﻮﺭﺕ ــﻪ ﻫـ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ.
ﻋﻠﯽ 👈 ﻋەﻟﯽ
ﺯﻧﮓ 👈 ﺯەﻧﮓ
ﺷﮑﺮ 👈 ﺷەﮐەﺭ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2⃣ ﮐﺴﺮە
ﮐﺴﺮە ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﮐﻮﺭﺩﯼ ﺑﺼﻮﺭﺕ ـێـ ێ ﻧﻮﺷﺘە ﻣﯿﺸﻮﺩ .
ﻣﻬﺮ 👈 ﻣێﻬﺮ
ﺷﻌﺮ 👈 ﺷێﻌﺮ
ﮐﺘﺎﺏ 👈 ﮐێﺘﺎﺏ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3⃣ ﺿﻤە
ﺿﻤە ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﮐﻮﺭﺩﯼ ﺑﺼﻮﺭﺕ ــﯚ ﯙ ﻧﻮﺷﺘە ﻣﯿﺸﻮﺩ.
ﺷُﻤﺎ 👈 ﺷﯚﻣﺎ
ﮔُﻞ 👈 ﮔﯚﻝ
ﺳُﻢ 👈 ﺳﯚﻡ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4⃣ ﺍﻟﻒ
ﺁ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﮐﻮﺭﺩﯼ ﺑە ﺻﻮﺭﺕ ﺋﺎ ﻧﻮﺷﺘە ﻣﯿﺸﻮﺩ .
ﺁﺳﻤﺎﻥ 👈 ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ
ﺁﺷﺘﯽ 👈 ﺋﺎﺷﺘﯽ
ﺁﺭﺍﻡ 👈 ﺋﺎﺭﺍﻡ
ﺍَ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﮐﻮﺭﺩﯼ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺋە ﻧﻮﺷﺘە ﻣﯿﺸﻮﺩ.
ﺍﻧﮕﻮﺭ 👈 ﺋەﻧﮕﻮﺭ
ﺍﺳﯿﺮ 👈 ﺋەﺳﯿﺮ
ﺍﺷﻌﺎﺭ 👈 ﺋەﺷﻌﺎﺭ
ﺍِ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﮐﻮﺭﺩﯼ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺋێـ ﻧﻮﺷﺘە ﻣﯿﺸﻮﺩ .
ﺍﻧﺴﺎﻥ 👈 ﺋێﻨﺴﺎﻥ
ﺍﺣﺴﺎﻥ 👈 ﺋێﺤﺴﺎﻥ
ﺍﻧﺸﺎ 👈 ﺋێﻨﺸﺎ
ﺍُ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﮐﻮﺭﺩﯼ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺋﯚ ﻧﻮﺷﺘە ﻣﯿﺸﻮﺩ.
ﺍﻣﯿﺪ 👈 ﺋﯚﻣﯿﺪ
ﺍﺳﺘﺎﻥ 👈 ﺋﯚﺳﺘﺎﻥ
ﺍﻓﺘﺎﺩ 👈 ﺋﯚﻓﺘﺎﺩ
🔑 ﻧﮑﺘە :
ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﮐﻮﺭﺩﯼ ﻫﯿﭻ ﻟﻐﺘﯽ ﺑﺎ ‏(ﺍ ‏) ﺷﺮﻭﻉ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ
ﻭﺑﺠﺎﯼ ﺁﻥ ﻟﻐﺎﺕ ﺑﺎ ‏( ﺋـ ‏) ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5⃣ ﺕ
ﺩﺭ ﮐﻮﺭﺩﯼ ﻓﻘﻂ ﺍﯾﻦ ‏(ﺕ ‏) ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺍﺯ ‏( ﻁ ‏) ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ
ﺍﯾﻦ ‏( ﻁ ‏) ﻫﻤﺎﻥ ‏(ﺕ ‏) ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ.
ﻃﺎﻕ 👈 ﺗﺎﻕ
ﺑﺎﻃﻦ 👈 ﺑﺎﺗﻦ
ﺧﺎﻃﺮﻩ 👈 ﺧﺎﺗﺮﻩ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6⃣ ﺭ
ﺩﺭ ﮐﻮﺭﺩﯼ ﺩﻭ ‏( ﺭ ‏) ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ
‏(ﺭ ‏) ﺧﻔﯿﻒ ﮐە ﻧﻮﺷﺘﻨﺶ ﻣﺜﻞ ﻓﺎﺭﺳﯿﺴﺖ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻔﻆ ‏( ﺭ ‏)
ﺩﺭ ﻭﺍﮊە ﺧﺎﻃﺮﻩ .
‏(ﺭ ‏) ﺩﺭﺷﺖ ﮐە ﺑە ﺷﮑﻞ ‏(ڕ ‏) ﻧﻮﺷﺘە ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻔﻆ
‏(ﺭ ‏) ﺩﺭ ﻭﺍﮊە ﺭﻭﺯ.
ﺭ ﺧﻔﯿﻒ :
ﺳﺮ 👈 ﺳەﺭ
ﺩﺭﻣﺎﻥ 👈 ﺩەﺭﻣﺎﻥ
ﺷﻮﺭ 👈 ﺷﻮﺭ
ﺭ ﺩﺭﺷﺖ ‏(ڕ ‏) :
ﺭﻭﺩ 👈 ڕﻭﺩ
ﺭﺍﺯﯼ 👈 ڕﺍﺯﯼ
ﺭﻭﻧﺎﮎ 👈 ڕﻭﻧﺎﮎ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7⃣ ﺯ
ﺩﺭ ﮐﻮﺭﺩﯼ ﻓﻘﻂ ﺍﯾﻦ ‏( ﺯ ‏) ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺣﺮﻭﻑ ‏( ﺫ - ﺽ
- ﻅ ‏) ﻫﯿﭻ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑە ﻫﻤﺎﻥ ﺷﮑﻞ ‏(ﺯ ‏) ﻧﻮﺷﺘە
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
ﺫﺍﺕ 👈 ﺯﺍﺕ
ﻏﺬﺍ 👈 ﻏەﺯﺍ
ﻟﺬﯾﺬ 👈 ﻟەﺯﯾﺰ
ﺿﺎﻣﻦ 👈 ﺯﺍﻣﻦ
ﺣﺎﺿﺮ 👈 ﺣﺎﺯﺭ
ﻣﺮﯾﺾ 👈 ﻣەﺭﯾﺰ
ﮐﺎﻇﻢ 👈 ﮐﺎﺯﻡ
ﻇﺎﻟﻢ 👈 ﺯﺍﻟﻢ
ﻧﻈﺮ 👈 ﻧەﺯەﺭ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8⃣ ﺱ
ﺩﺭ ﮐﻮﺭﺩﯼ ﻓﻘﻂ ﺍﯾﻦ ‏( ﺱ ‏) ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺣﺮﻭﻑ ‏(ﺙ
ﺹ ‏) ﻫﯿﭻ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑە ﻫﻤﺎﻥ ﺷﮑﻞ ‏( ﺱ ‏) ﻧﻮﺷﺘە
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
ﺛﺎﺑﺖ 👈 ﺳﺎﺑﺖ
ﺛﺎﻧﯿە 👈 ﺳﺎﻧﯿە
ﻣﯿﺮﺍﺙ 👈 ﻣﯿﺮﺍﺱ
ﺻﺎﺑﻮﻥ 👈 ﺳﺎﺑﻮﻥ
ﻗﺼە 👈 ﻗﺴە
ﻗﺼﺮ 👈 ﻗەﺳﺮ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9⃣ ﭪ
ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ
ﮐﻮﺭﺩﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺣﺮﻑ ‏( V ‏) ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ
ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺍﺳﺖ .
ﺋەﭬﯿﻦ - ﺑﺰﺍﭪ - ﮔﯚﭬﺎﺭ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🔟 ﻝ
ﺩﺭ ﮐﻮﺭﺩﯼ ﺩﻭ ‏(ﻝ ‏) ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ
‏(ﻝ ‏) ﺧﻔﯿﻒ ﮐە ﻧﻮﺷﺘﻨﺶ ﻣﺜﻞ ﻓﺎﺭﺳﯿﺴﺖ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻔﻆ
‏(ﻝ ‏) ﺩﺭ ﻭﺍﮊە ﮔﻞ
‏(ﻝ ‏) ﺩﺭﺷﺖ ﮐە ﺑە ﺷﮑﻞ ‏(ڵ ‏) ﻧﻮﺷﺘە ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻝ
‏(LL ‏) ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺍﺳﺖ.
ﻝ ﺧﻔﯿﻒ
ﮔﻞ 👈 ﮔﯚﻝ
ﺩﻝ 👈 ﺩێﻞ
ﺷﻞ 👈 ﺷﯚﻝ
ﻝ ﺩﺭﺷﺖ ‏( ڵ ‏)
ﺑﻮڵﺒﻮڵ - ﻭڵﺎﺕ - ﮐەڵﻬﻮڕ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1⃣1⃣ ﻭ
ﺩﺭ ﮐﻮﺭﺩﯼ ﺩﻭ ‏(ﻭ ‏) ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ
‏(ﻭ ‏) ﺧﻔﯿﻒ ﮐە ﻧﻮﺷﺘﻨﺶ ﻣﺜﻞ ﻓﺎﺭﺳﯿﺴﺖ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻔﻆ ‏(ﻭ ‏)
ﺩﺭ ﻭﺍﮊە ﮐﻮﺭﺩ
‏(ﻭ ‏) ﺩﺭﺷﺖ ﮐە ﺑە ﺷﮑﻞ ‏(ﻭﻭ ‏) ﻧﻮﺷﺘە ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻝ
‏(u ‏) ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺍﺳﺖ.
ﻭ ﺧﻔﯿﻒ
ﮔﻮﺵ 👈 ﮔﻮﺵ
ﻣﻮﺵ 👈 ﻣﻮﺵ
ﺟﻮﺵ 👈 ﺟﻮﺵ
ﻭ ﺩﺭﺷﺖ ‏( ﻭﻭ ‏)
ﻫﻮﻭﺭ - ﺳﻮﻭﺭ - ﻣﻮﻭﺭ - ﺷﻮﻭﺭ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1⃣2⃣ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺮﻭﻑ
ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺮﻭﻑ ‏( ﺏ - ﭖ - ﺝ - ﭺ - ﺡ - ﺥ - ﺩ - ﮊ - ﺵ
ﻉ - ﻍ - ﻑ - ﻕ - ﮎ - ﮒ - ﻡ - ﻥ - ﻫـ - ﯼ ‏)
ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﮐﻮﺭﺩﯼ ﻣﺜﻞ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ
Photo

Post has attachment
چـۊ بێـستۊن قـامـه تـیه ئێ کـورد کرماشانییه به رزه ، پـه ڕاوه ، شـاهووه ئێ کورد کرماشانییه
وێنه : کرماشان ـ تاق وه سان ||
وێنه گر : کاک که یخسره و بابایی
Photo

Post has attachment
#KURDISTAN
شهر زیر زمینی درینکویکی از معروف ترین و البته جالب ترین شهرهای زیرزمینی دنیا واقع در منطقه درینکویو در استان نوشهیر در منطقه ای به نام "Cappadocia" ) ﮐﺎﭘﺎﺩﻭﮐﯿﻪ( در " باکور کردستان بزرگ " یا همان کوردستان ترکیه قرار دارد. نا گفته نماند که منطقه"کاپادوکیه " محل زندگی کوردهای ایل "پازوکی" از شاخه زازاکی هستند ... این شهر مربوط به 800 سال قبل از میلاد است. از 7 طبقه تشکیل شده است و تمامی امکانات رفاهی نیز در آن یافت می شود. خانه های آن ها تنها غارهای کوچک نبوده است بلکه کاملا مهندسی شده و مانند خانه های امروزیبوده است. ان ها در زیر زمین مغازه، جایگاه مراسمهای ایینی و حتی مدرسه داشته اند.این شهر زیرزمینی با عمق حدود ۸۵ متر، قابلیت جا دادن به حدود ۲۰۰۰۰ نفر همراه با دام و منابع غذایی آنها را دارد. به نظر می رسد این شهر مخفیگاه زرتشیتیان بوده است در زمان امپراطوری ماد که برای مواقع ضروری ساخته اند و شاید برای قصد فرار از دست دشمنان خود ساخته اند . این شهر زیر زمینی اثاری تاریخیست از بجامانده های امپراطوری مادها ی کورد که در ان روزگار مادها اولین کسانی بودند که ایین زرتشی داشته اند و ترکیه و سوریه و عراق و اسیای میانه و بخش پارس نشین ایران امروزی و غیره .... همگی در قلمرو امپراطوری ماد بودند و سرزمین ماد محسوب می شوند .این شهر زیرزمینی در سال ۱۹۶۹ در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت، و امروزه حدود نیمی از آن برای توریست ها قابل دیدن است.
Photo

(مروری بر تاریخچە شهر شاباد)


شهر اسلام آباد(شاباد) در گذشته روستایی به نام هارون آباد(ئارون ئاوا) بود و یکی از آبادی‌های بخش باوندپور محسوب می‌شد. در سال ۱۳۱۴ نام آن به شاه آباد تغییر یافت و پس از انقلاب ۵۷، اسلام آباد نامیده شد.[۶] هم اکنون نیز بزرگان و ریش سفیدان شهر و منطقه آن را با همان نام ئارون ئاوا می‌خوانند. اما این شهر با توجه به استقرار حکومت‌های مختلف در این شهر و کلاً منطقه در دوران مختلف تاریخی نامهای دیگری را نیز تجربه کرده و بر خود داشته که هیچگاه ماندگار نبوده و تنها از طرف حاکمان بر آن گذاشته شده و مورد اقبال مردم نبوده. از جمله این نامها می‌توان به «مَنَلی» یا «ری مَنَلی» در اوایل اسلام، «زیدیه» در دوران خلافت عباسیان، «شاه آبادغرب» (به کردی = شاباد)، در دوران قاجار یعنی زمان حکومت ناصرالدین شاه، «اسلام آبادغرب» پس از انقلاب ۱۳۵۷ اشاره کرد.پیشینه تاریخی[ویرایش]

اسلام آبادغرب دارای تاریخی بسیار کهن می‌باشد که اسناد و منابع بسیاری این قدمت را ثابت می‌کنند. که یکی از این ادله نام ئاروینیاوا می‌باشد که به اشتباه «هارون آباد» خوانده می‌شود. طبق نوشته‌های عمادالدین دولتشاهی در «کوههای ناشناخته اوستا» این نام زمانی بر این شهر نهاده شده که سرداری به نام «سولوسونو» در این شهر زندانی بوده و پس از رهایی از زندان دست به عمران این شهر زده و نام او به افتخار خدماتش بر این شهر می‌ماند. دولتشاهی اشاره دارد لقب این سردار «ئاروینیا» بوده. همچنین منبع دیگری که به این مطلب اشاره دارد و بسیار از نظر محققان و تاریخدانان حائز اهمیت است کتیبه‌های آشوری است. که در آنها به نقل از کتاب تاریخ ماد[۷] اشاره به شهری دارد به همین نام«ئاروینایاوا» که محل آن را جنوب شهر تاریخی الی پی (حوالی کرماشان کنونی در شرق کردستان) خبر داده و به اهمیتش در آن زمان اشاره می‌کند. عمادالدین دولتشاهی با آموختن الفبای اوستایی و ترجمه تازه‌ای از یشتها نکات جالبی از زوایای تاریک منطقه غرب ایران را روشن می‌کند. وی با ترجمه متن‌هایی از اوستا منطقه کردنشین غرب ایران(ڕۆژهەڵاتی کوردستانی گەورە) بویژە از منطقه قصر شیرین تا ایلام و ایوان غرب(ئێوان یا ئەیوان)وگیلان غرب(گیەڵان) و اسلام‌آباد(شاباد) که مرکز کلهر(کەلهۆڕ) هستند محل زندگی اژداد ملت اسطوره‌ای کرد معرفی می‌کند.

همانگونه که در بالا نیز اشاره شد قدمت نام این شهر در الواح و سنگ نوشته‌های آشوری آمده اما دلایل زیاد دیگری برای اثبات این قدمت نیز وجود دارد مثلاً «تپه چقاگاوانه»(کردی=چیاگاوانە)در مرکز این شهر که به گفته باستان شناسان و طبق اعلام میراث فرهنگی قدمت لایه‌های مکشوفه آن به حداقل هشت هزار سال پیش بر می‌گردد. از مهم ترین آثاری که از این تپه بدست آمده لوحه‌های گلی این تپه باستانی می‌باشد. الواح گلی طی کاوشهای شادروان محمود کردوانی در تپه باستانی چغاگاوانه در سال ۱۳۴۹ خورشیدی کشف و به موزه ملی ایران منتقل شد. این مجموعه چهار هزار ساله به تازگی توسط کامیار عبدی بازنگری و مطالعه شده و نتایج آن به همراه ترجمه الواح توسط گری بکمن، متخصص زبان‌های باستانی منتشر شده‌است. طبق اظهار باستانشناسان این مجموعه شامل ۵۶ لوح گلی نسبتاً سالم و ۲۸ قطعه شکسته‌است که به (خط میخی) نوشته شده و مربوط به دوره بابل قدیم (حدود ۳۸۰۰سال پیش) است. این مجموعه ارزشمند پس از ۳۰سال فراموشی، در جریان کاوش‌های جدید در منطقه چغاگاوانه در سال‌های ۷۶تا ۷۹مجدداً مورد بازنگری و مطالعه قرار گرفت. موضوع بیشتر این نامه‌ها مرتبط با کشاورزی و دامداری از جمله ارسال یا دریافت محموله‌هایی چون جو، روغن و پارچه محاسبه کار انجام شده توسط کارگزاران و حیوانات بارکش است. همچنین در این گل نبشته‌ها نام اشخاص زیادی دیده می‌شود که بسیاری از آنان زنانی هستند که در کارگاه‌های پارچه بافی مشغول فعالیت بوده‌اند. علاوه بر گل نبشته‌ها، به همراه این بایگانی یک مهر استوانه‌ای با نقش یک نیایشگر در مقابل رب‌النوعی دیده می‌شود که بر تخت نشسته و عصای سلطنتی به شکل دو رعد در دست گرفته‌است. متن میخی روی این مهر اطلاعات مهمی را در زمینه نقوش آن در اختیار باستان شناسان قرار می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به شمی توم، دختر نوری ری، خدمتگزار خدای رعداشاره کرد. تپه باستانی چغاگاوانه حاوی بقایای سکونت انسان از حدود هشت هزار سال پیش تاکنون است.[۸]

Post has shared content
سایبانی از چتر های رنگی
جزیره زیبای کیش
Photo

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded