Post has shared content
Originally shared by ****
#من
مدتهاست #تنها هستم
اما دلتنگ آغوشی نیستم
#خسته ام
ولی به تکیه گاهی نمی اندیشم
چون مدتهاست
دیگر،خیلی خیلی خیلی کسی را دوست ندارم
#عشق از ذهن دلم دارد رخت میبندد
Photo

Post has shared content
#من_عاشقی_را_خوب_بلدم ...!

همانقدر که از مرگ هراسانید از او که چنین میگوید هزار باره بیشتر بترسید .
عاشقی را بلدم میدانی یعنی چه ؟
یعنی او یکبار قبلن عاشق بوده .
او یکبار در این آتش پر هیاهوی دامنه حیران تا پای جان سوخته !
او جان کندن هایش را قبلن برای غیر از تو، بارها کنده .
یعنی او یکبار قبلن دل کنده و خوب میداند .... !!!

عشق آن باشد که اتفاق بیفتد .بعد از آن است که ناخوداگاه احساس ،حکم میکند تا چه کنی که بتوان #عاشقی نامیدش !

او که یکبار جان کنده تا دل بکند نه عاشق است و نه دیگر عاشق خواهد شد حتی اگر بهترین باشی .
تنها اتفاقی که خواهد افتاد این است که
او تو را #کمی_بیشتر از بقیه دوست خواهد داشت .
#همین_فقط...!
او زخمیست که تنها درس های آموخته ی قبل را برایت مشق خواهد کرد تا به #قدرت برسد .
و تو که با شنیده ها از دنیای عشق تطبیق خواهی داد به سوی باور خواهی رفت و عاشق خواهی شد ...!

مراقب باش . #پست ترین نوع عشق همین است .

این ها همانانند که خود تا پای جان سوخته اند و میدانند چه در انتظار توست . چنین میشود که خود عقب ایستاده و برای به دار آویختنت از جاده ی عشق عبورت خواهند داد !

این ها خوب میدانند که عاشق همان مظلوم دست و پا زنجیر بی،چاره است و بس ....

واین به انسان ها قدرت پست بودن میدهد .
قدرت خدا بودن و خدایی کردن میدهد.

عذابی نازل خواهند کرد بر سرت هزار باره بدتر از عذاب خدا ....

او که میگوید عاشقی را بلد است نامه ی سر به مهری را به تو دیکته خواهد کرد که تنها خود از محتوای آن آگاه است.

(و تو زمانی آگاه خواهی شد که ویران شده ای ...!)


#که_ویران_شده_ای...!
#خورشید* ( L.B.M )♡
Photo

Post has shared content

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺍﺳﺖ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﺴﺎﺏ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﻨﺪ،
ﺑﺪﺍﻥ ﻋﻠّﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﯿﺒﯽ ﻣﻤﻠﻮ ﺍﺯ ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺭﺩ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻭ ﺭﻓﺎﻗﺖ ﺭﺍ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﭘﻮﻝ ﺍﺭﺝ ﻣﯽﻧﻬﺪ.

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞّ ﮐﺎﺭ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ؛
ﻧﻪ ﺑﺪﺍﻥ ﻋﻠّﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺣﻤﻘﻨﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻮﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺭﺍ، ﻧﯿﮏ ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ!

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺟﻨﮓ ﻭ ﺩﻋﻮﺍﯾﯽ،
ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﻮﺯﺵ ﺑﺎﺯ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﻧﻪ ﺑﺪﺍﻥ ﻋﻠّﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ؛
ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻭﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺧﻮﺩ ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ...

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻨﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻴﮕﺬﺍﺭﻧﺪ،
ﻧﻪ ﺑﺪﺍﻥ ﺳﺒﺐ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﻬﺘﺮﯼ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻭﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺮ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻭ ﺟﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ!

ﯾﮏ ﺭﻭﺯ، ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﺍﺯ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪﺍ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺷﺪ!
ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﯼ ﺧﻮﯾﺶ ﺩﺭﺑﺎﺭﮤ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻭ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺗﻨﮓ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ!
ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺧﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺁﻭﺭﺩ.
ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻭ ﻣﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺍﺯ ﭘﯽ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ...
ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﮑﺲﻫﺎﯼ ﻣﺎ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ از ما ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
"ﺍﯾﻨﻬﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﻨﺪ در کنار شما؟"
ﻭ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﺷﮑﯽ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﭼﺸﻢ
ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺯﺩ...
ﺯﯾﺮﺍ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺲ ﻣﺆﺛّﺮ ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻣﺘﺄﺛّﺮ ﻣﯽﺳﺎﺯﺩ؛
ﭘﺲ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ:
"ﺍﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﮐﺴﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ
ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻩﺍﻡ"...

" #ﻓﻠﻮﺭﺍﻧﺲ-ﻧﺎﯾﺘﯿﻨﮕﻞ "

Photo

Post has shared content
پاییز
همچون خانه ی پدری می ماند ، آدم را به گذشته های دور میبرد به روزی که عاشق شدی...
به روزی که تنها شدی...
تو را میبرد به خاطرات تلخ و شیرینت...

پاییز حتی بادش هم که در گوشت بوزد نجواگر خاطراتت میشود...
حال درختان و بارانش بماند...
Photo

Post has shared content
ای کاش #تو باشی
و مرا کاش نباشد

🍁❤🍁
Photo

Post has shared content
شما خوشبختید اگر :

اگر هنوز کسي به شما با دليل و بي دليل هديه ميدهد،
خوشبختيد...

و اگر کسي به شما ميگويد امروز اين پيراهن را بپوش
و آن يکي را نپوش،
خوشبختيد. . .

و اگر کسي متوجه بوي عطر شما ميشود و اسمش را حدس ميزند،
خوشبختيد ...

و اگر کسي با شما قهر نميکند،
خوشبختيد ...

و اگر کسي مستقيم در چشمهايتان نگاه نميکند و به شما نميگويد:
روزم رو خراب نکن..ميشه لطفا از جلوي چشمام دور شي"
خوشبختيد. . .

و اگر در طول هفته فقط يکبار گوشي شما زنگ مي خورد
و کسي از گم و گور شدنتان ابراز نگراني ميکند،
خوشبختيد ...

و اگر تنها نمي خوابيد،
خوشبختيد ...

و اگر پدر تان زنده اند و مادر تان زنده اند،
خوشبختيد ...

و اگر بعد از يک روز سختِ کاري کسي به شما ميگويد " خسته نباشيد"
خوشبختيد ...

و اگر بي هوا کسي شما را مي بوسد،
بسيارخوشبختيد ...!
Photo

Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content
کجای چشم‌های من ایستاده ای
که می‌‌ترسم چشم بگذارم
رفته باشی‌
#امــــــــــــیر
Photo

Post has shared content
از همه دور می‌شوم نقطه‌ی کور می‌شوم
زنده به گور می‌شوم
باز مقابلم تویی ; )
Photo
Wait while more posts are being loaded