Post has shared content
હું તમારો દોસ્ત...નટુભાઈ લગેરહો … તમને નવી કાયમી કમાવાની તક બતાવીશ.મળો ..ગુલાબી ગેંગ ઓફિસે ,સેન્ટ્રલ બસ સ્ટેશન નાં ખાંચા માં ,surat ,I WILL MAKE YOU BEST RERA CONSULTANT...NEW BUSINESS..,તમે લાયેજ્નવર્ક કરનારા હોવ અને ,જુનીયર વકીલ, ફ્રેશ ચીવીલ ઇજનેર અને ચાર્ટેડ એકાઉન્ટન્ટ ની ટીમ બનાવી રેરા ..નવો રીયલ એસ્ટેટ કાનુન જે ૧મેં ૨૦૧૭ થી લાગુ થયો તેના રેરા કન્સલ્ટન્ટ બનાવી કમાતા કરી દઈશ ..તાલીમ મફત આપીશ,તમારા વિસ્તાર માં કામો પણ અપાવીશ અને તમે નવા ફિલ્ડ માં નિષ્ણાત બની જશો ..તો ઉઠાવો ફોન કરો ફોન નટુભાઈ લગેરહો...
lok andolan gujarat surat is organizing a one-day training program on RERA Compliance on 6th may 2017in surat gujarat

Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 and the in-built Regulatory structure (RERA) is going to affect almost every part of a real estate organization’s operation. Irrespective of the size or the portfolio, every real estate organization (development or consulting) in India is now going to be guided by RERA provisions including enforcement actions, fines and the invisible reputational risk.

Complying with RERA provisions requires greater level of transparency, objectivity and professionalism, as it has enhanced the accountability and liability of real estate developers, property consultants etc.

RERA Compliance

Therefore it is essential for real estate organizations to put in place a structured RERA compliance management process. Developers need to streamline their processes, form teams and train employees on the new regulatory provisions. However in the absence of proper awareness and training, RERA compliance may become a critical business challenge.

RERA Compliance Training

It is with the above background information, lok andolan gujarat surat is organizing a one-day training program on RERA Compliance. Target Participants:

The one-day RERA Compliance Training program is targeted at middle to senior level real estate professionals.

Location: surat,gulabi gang,beside central bus station,surat ,9879290601,9408104759
https://docs.google.com/drawings/d/1hmAEUGx1_v3FHI5lCCnnKJbvt05UjN2CZfMMT3HYPnE/edit


બિલ્ડરો વિરુદ્ધ ફરિયાદ કરો અમને,લડીશું અમે,ન્યાય અપાવીશું તમને....કાર્યકર તરીકે જોડાવા ઇચ્છુકો ને આમન્ત્રણ ..મિશન-રીયલ એસ્ટેટ રેગ્યુલેશન એકટ(રેરા) પાલન,લોક અંદોલન ગુજરાત c/o , ગુલાબી ગેંગ ઓફીસ, શ્રમજીવી સેવાલય સામે, સેન્ટ્રલ બસ સ્ટેશન પાસે,bob સામે સુરત. contact no: ૭૮૦૨૦૫૦૫૯૬/૯૮૭૯૨૯૦૬૦૧ ,નટુભાઈ લગેરહો,surat,gujarat, જો તમે રીયલ એસ્ટેટ વ્યવસાય સાથે કોઈ પણ રીતે જોડાયા હોય જમીન દલાલ, રીયલ એસ્ટેટ એજન્ટ,બિલ્ડર ડેવલોપર ઓર્ગેનાઇઝર ફાઈનાન્સર બેન્કર, પ્રોપર્ટીખરીદદાર કે વેચનાર ગ્રાહક કે કન્સલ્તંટ, વકિલ, ચાર્ટર્ડ, એકાઉન્ટન્ટ, આર્કિટેક ઈજનેર, કે કોન્ટ્રાક્ટર વગેરે તો રીયલ એસ્ટેટ રેગ્યુલેશન (નિયમન અને વિકાસ) કાનુન RERA રેરા કાનુન- જે નવો કાયદો હમણાં પસાર થયો છે તે વિષે જાણવું જ રહ્યું. તો આપણે સુરત ખાતે કાનૂની માર્ગદર્શન માટે ખાસ આમંત્રણ છે.
બિલ્ડરો  વિરુદ્ધ ફરિયાદ કરો અમને,લડીશું અમે,ન્યાય અપાવીશું તમને....કાર્યકર તરીકે  જોડાવા ઇચ્છુકો ને આમન્ત્રણ ..મિશન-રીયલ એસ્ટેટ રેગ્યુલેશન એકટ(રેરા) પાલન,લોક અંદોલન ગુજરાત c/o  , ગુલાબી ગેંગ ઓફીસ, શ્રમજીવી સેવાલય સામે, સેન્ટ્રલ બસ સ્ટેશન પાસે,bob સામે સુરત. contact no: ૭૮૦૨૦૫૦૫૯૬/૯૮૭૯૨૯૦૬૦૧  ,નટુભાઈ લગેરહો,surat,gujarat, જો તમે રીયલ એસ્ટેટ વ્યવસાય સાથે કોઈ પણ રીતે જોડાયા હોય જમીન દલાલ, રીયલ એસ્ટેટ એજન્ટ,બિલ્ડર ડેવલોપર ઓર્ગેનાઇઝર ફાઈનાન્સર બેન્કર, પ્રોપર્ટીખરીદદાર કે વેચનાર ગ્રાહક કે કન્સલ્તંટ, વકિલ, ચાર્ટર્ડ, એકાઉન્ટન્ટ, આર્કિટેક ઈજનેર, કે કોન્ટ્રાક્ટર વગેરે તો રીયલ એસ્ટેટ રેગ્યુલેશન (નિયમન અને વિકાસ) કાનુન RERA રેરા કાનુન- જે નવો કાયદો હમણાં પસાર થયો છે તે વિષે જાણવું જ રહ્યું. તો આપણે સુરત ખાતે કાનૂની માર્ગદર્શન માટે ખાસ આમંત્રણ છે.

Post has attachment

રેરા હેલ્પલાઈન ૯૮૭૯૨૯૦૬૦૧

rera helpline 9879290601

रेरा हेल्प लाईन ९८७९२९०६०१
રેરા રીયલ એસ્ટેટ નવા કાનુન અંગેની કોઈપણ મદદ માર્ગદર્શન ની જરૂર હોય તેવો મલો -લોક અંદોલન ગુજરાત ,ગુલાબી ગેગ ઓફિસે,સેન્ટ્રલ બસ સ્ટેશન નાં ખાંચામાં સુરત નટુભાઈ લગેરહો. ફોન-૯૮૭૯૨૯૦૬૦૧,૯૪૦૮૧૦૪૭૫૯ ૧૦થી૫ વચ્ચે .
રેરા હેલ્પલાઈન ૯૮૭૯૨૯૦૬૦૧,Absolute title, Acre, Advertisement, Age of the building, Agent, Agreement for lease/sale, Agreement for Sale, Agreement to Sell, Allotee, Allotment Letter, Amenities, Apartment, Apartment, Appellate, Appraisal, Appreciation, Approved Plans, Assessed Valuation, Authority, Balloon Loan, Balloon Payment, Bare Shell, Base Rate, Benami Ownership, Beneficiary, BHK, Breach of Contract, Broker/ Dealer/ Agent, Brokerage, Building contract, Building, Built-up area, Capital Gain, Capitalization, Carpet Area, Carpet Area, CBD or Central Business District, Clear Title, Co-ownership, Collateral, Commencement Certificate, Commencement Certificate, Commercial Property, Commission, Common Area Maintenance, Common Areas, Common Areas, Competent Authority, Completion Certificate, Completion Certificate/ Statement, Comprehensive Development Plan (CDP), Condominium, Conveyance, Covenant, Credit History, Credit Score, Deed of Assignment, Deed, Deposit, Depreciation, Developer, Development, Development, Distress Sale, Due diligence, Earnest Money Deposit (EMD), Encroachment, Encumbrance Certificate, Escrow Account, Estimated Cost of Real Estate Project, Exclusive Listing, External Development, Fair Market Value, Family, Farm Property, Farmhouse, Floor Space Index (FSI) / FAR or Floor Area Ratio, Freehold Property, Freehold, Garage, General Power of Attorney, Heir, Immovable Property, Immovable Property, Industrial Property, Internal, Inventory, Joint Ownership Agreement, Joint Ownership, Lease Hold Property, Leasehold, Loan-to-Value Ratio (LTV), Local Authority, Lock-in Period, Market Value, Member, Mortgage, No Objection Certificate or NOC, Notification, Occupancy Certificate or OC, Occupancy Certificate, Owner, Person, Planning Area, Prescribed, Promoter, Prospect, Real Estate Agent, Real Estate Project Allottee Development, Realtor, Refinancing, Registration, Residential Property, Rule, Sale Deed, Security, Super Built-up Area, Tahsildar, Tenant, Title Search, Title, Transaction, Tribunal, Under-valuation, Urban Land Ceiling and Regulation Act (ULCRA), Us, Works, Works, Works, Zone,રેરા હેલ્પલાઈન ૯૮૭૯૨૯૦૬૦૧,Absolute title, Acre, Advertisement, Age of the building, Agent, Agreement for lease/sale, Agreement for Sale, Agreement to Sell, Allotee, Allotment Letter, Amenities, Apartment, Apartment, Appellate, Appraisal, Appreciation, Approved Plans, Assessed Valuation, Authority, Balloon Loan, Balloon Payment, Bare Shell, Base Rate, Benami Ownership, Beneficiary, BHK, Breach of Contract, Broker/ Dealer/ Agent, Brokerage, Building contract, Building, Built-up area, Capital Gain, Capitalization, Carpet Area, Carpet Area, CBD or Central Business District, Clear Title, Co-ownership, Collateral, Commencement Certificate, Commencement Certificate, Commercial Property, Commission, Common Area Maintenance, Common Areas, Common Areas, Competent Authority, Completion Certificate, Completion Certificate/ Statement, Comprehensive Development Plan (CDP), Condominium, Conveyance, Covenant, Credit History, Credit Score, Deed of Assignment, Deed, Deposit, Depreciation, Developer, Development, Development, Distress Sale, Due diligence, Earnest Money Deposit (EMD), Encroachment, Encumbrance Certificate, Escrow Account, Estimated Cost of Real Estate Project, Exclusive Listing, External Development, Fair Market Value, Family, Farm Property, Farmhouse, Floor Space Index (FSI) / FAR or Floor Area Ratio, Freehold Property, Freehold, Garage, General Power of Attorney, Heir, Immovable Property, Immovable Property, Industrial Property, Internal, Inventory, Joint Ownership Agreement, Joint Ownership, Lease Hold Property, Leasehold, Loan-to-Value Ratio (LTV), Local Authority, Lock-in Period, Market Value, Member, Mortgage, No Objection Certificate or NOC, Notification, Occupancy Certificate or OC, Occupancy Certificate, Owner, Person, Planning Area, Prescribed, Promoter, Prospect, Real Estate Agent, Real Estate Project Allottee Development, Realtor, Refinancing, Registration, Residential Property, Rule, Sale Deed, Security, Super Built-up Area, Tahsildar, Tenant, Title Search, Title, Transaction, Tribunal, Under-valuation, Urban Land Ceiling and Regulation Act (ULCRA), Us, Works, Works, Works, Zone,રેરા હેલ્પલાઈન ૯૮૭૯૨૯૦૬૦૧,Absolute title, Acre, Advertisement, Age of the building, Agent, Agreement for lease/sale, Agreement for Sale, Agreement to Sell, Allotee, Allotment Letter, Amenities, Apartment, Apartment, Appellate, Appraisal, Appreciation, Approved Plans, Assessed Valuation, Authority, Balloon Loan, Balloon Payment, Bare Shell, Base Rate, Benami Ownership, Beneficiary, BHK, Breach of Contract, Broker/ Dealer/ Agent, Brokerage, Building contract, Building, Built-up area, Capital Gain, Capitalization, Carpet Area, Carpet Area, CBD or Central Business District, Clear Title, Co-ownership, Collateral, Commencement Certificate, Commencement Certificate, Commercial Property, Commission, Common Area Maintenance, Common Areas, Common Areas, Competent Authority, Completion Certificate, Completion Certificate/ Statement, Comprehensive Development Plan (CDP), Condominium, Conveyance, Covenant, Credit History, Credit Score, Deed of Assignment, Deed, Deposit, Depreciation, Developer, Development, Development, Distress Sale, Due diligence, Earnest Money Deposit (EMD), Encroachment, Encumbrance Certificate, Escrow Account, Estimated Cost of Real Estate Project, Exclusive Listing, External Development, Fair Market Value, Family, Farm Property, Farmhouse, Floor Space Index (FSI) / FAR or Floor Area Ratio, Freehold Property, Freehold, Garage, General Power of Attorney, Heir, Immovable Property, Immovable Property, Industrial Property, Internal, Inventory, Joint Ownership Agreement, Joint Ownership, Lease Hold Property, Leasehold, Loan-to-Value Ratio (LTV), Local Authority, Lock-in Period, Market Value, Member, Mortgage, No Objection Certificate or NOC, Notification, Occupancy Certificate or OC, Occupancy Certificate, Owner, Person, Planning Area, Prescribed, Promoter, Prospect, Real Estate Agent, Real Estate Project Allottee Development, Realtor, Refinancing, Registration, Residential Property, Rule, Sale Deed, Security, Super Built-up Area, Tahsildar, Tenant, Title Search, Title, Transaction, Tribunal, Under-valuation, Urban Land Ceiling and Regulation Act (ULCRA), Us, Works, Works, Works, Zone,
રેરા હેલ્પલાઈન ૯૮૭૯૨૯૦૬૦૧,Absolute title, Acre, Advertisement, Age of the building, Agent, Agreement for lease/sale, Agreement for Sale, Agreement to Sell, Allotee, Allotment Letter, Amenities, Apartment, Apartment, Appellate, Appraisal, Appreciation, Approved Plans, Assessed Valuation, Authority, Balloon Loan, Balloon Payment, Bare Shell, Base Rate, Benami Ownership, Beneficiary, BHK, Breach of Contract, Broker/ Dealer/ Agent, Brokerage, Building contract, Building, Built-up area, Capital Gain, Capitalization, Carpet Area, Carpet Area, CBD or Central Business District, Clear Title, Co-ownership, Collateral, Commencement Certificate, Commencement Certificate, Commercial Property, Commission, Common Area Maintenance, Common Areas, Common Areas, Competent Authority, Completion Certificate, Completion Certificate/ Statement, Comprehensive Development Plan (CDP), Condominium, Conveyance, Covenant, Credit History, Credit Score, Deed of Assignment, Deed, Deposit, Depreciation, Developer, Development, Development, Distress Sale, Due diligence, Earnest Money Deposit (EMD), Encroachment, Encumbrance Certificate, Escrow Account, Estimated Cost of Real Estate Project, Exclusive Listing, External Development, Fair Market Value, Family, Farm Property, Farmhouse, Floor Space Index (FSI) / FAR or Floor Area Ratio, Freehold Property, Freehold, Garage, General Power of Attorney, Heir, Immovable Property, Immovable Property, Industrial Property, Internal, Inventory, Joint Ownership Agreement, Joint Ownership, Lease Hold Property, Leasehold, Loan-to-Value Ratio (LTV), Local Authority, Lock-in Period, Market Value, Member, Mortgage, No Objection Certificate or NOC, Notification, Occupancy Certificate or OC, Occupancy Certificate, Owner, Person, Planning Area, Prescribed, Promoter, Prospect, Real Estate Agent, Real Estate Project Allottee Development, Realtor, Refinancing, Registration, Residential Property, Rule, Sale Deed, Security, Super Built-up Area, Tahsildar, Tenant, Title Search, Title, Transaction, Tribunal, Under-valuation, Urban Land Ceiling and Regulation Act (ULCRA), Us, Works, Works, Works, Zone,રેરા હેલ્પલાઈન ૯૮૭૯૨૯૦૬૦૧,Absolute title, Acre, Advertisement, Age of the building, Agent, Agreement for lease/sale, Agreement for Sale, Agreement to Sell, Allotee, Allotment Letter, Amenities, Apartment, Apartment, Appellate, Appraisal, Appreciation, Approved Plans, Assessed Valuation, Authority, Balloon Loan, Balloon Payment, Bare Shell, Base Rate, Benami Ownership, Beneficiary, BHK, Breach of Contract, Broker/ Dealer/ Agent, Brokerage, Building contract, Building, Built-up area, Capital Gain, Capitalization, Carpet Area, Carpet Area, CBD or Central Business District, Clear Title, Co-ownership, Collateral, Commencement Certificate, Commencement Certificate, Commercial Property, Commission, Common Area Maintenance, Common Areas, Common Areas, Competent Authority, Completion Certificate, Completion Certificate/ Statement, Comprehensive Development Plan (CDP), Condominium, Conveyance, Covenant, Credit History, Credit Score, Deed of Assignment, Deed, Deposit, Depreciation, Developer, Development, Development, Distress Sale, Due diligence, Earnest Money Deposit (EMD), Encroachment, Encumbrance Certificate, Escrow Account, Estimated Cost of Real Estate Project, Exclusive Listing, External Development, Fair Market Value, Family, Farm Property, Farmhouse, Floor Space Index (FSI) / FAR or Floor Area Ratio, Freehold Property, Freehold, Garage, General Power of Attorney, Heir, Immovable Property, Immovable Property, Industrial Property, Internal, Inventory, Joint Ownership Agreement, Joint Ownership, Lease Hold Property, Leasehold, Loan-to-Value Ratio (LTV), Local Authority, Lock-in Period, Market Value, Member, Mortgage, No Objection Certificate or NOC, Notification, Occupancy Certificate or OC, Occupancy Certificate, Owner, Person, Planning Area, Prescribed, Promoter, Prospect, Real Estate Agent, Real Estate Project Allottee Development, Realtor, Refinancing, Registration, Residential Property, Rule, Sale Deed, Security, Super Built-up Area, Tahsildar, Tenant, Title Search, Title, Transaction, Tribunal, Under-valuation, Urban Land Ceiling and Regulation Act (ULCRA), Us, Works, Works, Works, Zone,રેરા હેલ્પલાઈન ૯૮૭૯૨૯૦૬૦૧,Absolute title, Acre, Advertisement, Age of the building, Agent, Agreement for lease/sale, Agreement for Sale, Agreement to Sell, Allotee, Allotment Letter, Amenities, Apartment, Apartment, Appellate, Appraisal, Appreciation, Approved Plans, Assessed Valuation, Authority, Balloon Loan, Balloon Payment, Bare Shell, Base Rate, Benami Ownership, Beneficiary, BHK, Breach of Contract, Broker/ Dealer/ Agent, Brokerage, Building contract, Building, Built-up area, Capital Gain, Capitalization, Carpet Area, Carpet Area, CBD or Central Business District, Clear Title, Co-ownership, Collateral, Commencement Certificate, Commencement Certificate, Commercial Property, Commission, Common Area Maintenance, Common Areas, Common Areas, Competent Authority, Completion Certificate, Completion Certificate/ Statement, Comprehensive Development Plan (CDP), Condominium, Conveyance, Covenant, Credit History, Credit Score, Deed of Assignment, Deed, Deposit, Depreciation, Developer, Development, Development, Distress Sale, Due diligence, Earnest Money Deposit (EMD), Encroachment, Encumbrance Certificate, Escrow Account, Estimated Cost of Real Estate Project, Exclusive Listing, External Development, Fair Market Value, Family, Farm Property, Farmhouse, Floor Space Index (FSI) / FAR or Floor Area Ratio, Freehold Property, Freehold, Garage, General Power of Attorney, Heir, Immovable Property, Immovable Property, Industrial Property, Internal, Inventory, Joint Ownership Agreement, Joint Ownership, Lease Hold Property, Leasehold, Loan-to-Value Ratio (LTV), Local Authority, Lock-in Period, Market Value, Member, Mortgage, No Objection Certificate or NOC, Notification, Occupancy Certificate or OC, Occupancy Certificate, Owner, Person, Planning Area, Prescribed, Promoter, Prospect, Real Estate Agent, Real Estate Project Allottee Development, Realtor, Refinancing, Registration, Residential Property, Rule, Sale Deed, Security, Super Built-up Area, Tahsildar, Tenant, Title Search, Title, Transaction, Tribunal, Under-valuation, Urban Land Ceiling and Regulation Act (ULCRA), Us, Works, Works, Works, Zone,

Post has attachment
રેરા રીયલ એસ્ટેટ રેગ્યુલેશન કાનુન સરકાર ની તમામ આવાસ યોજનાઓ ને પણ લાગુ પડે છે.જે લોકો ને ૨૦૧૨ પછી આવાસ અપાયા છે તેવો પણ તેમની સરકારી લીતેરેચર મુજબ ની સગવડ સેવા અને મકાન ના બન્યું હોય કે પાંચ વરસ નાં થયા હોય તેમના પાણી લીકેજ,તિરાડો ,અધૂરા કામો બાબતે સરકાર કે મહાનગરપાલિકા હાઉસિંગ બોર્ડ,સુડા વિગેરે..વિરુધ રેરા માં ફરિયાદ કરી શકાય છે.સરકારે આવાસ ધારકો ની હાઉસિંગ સોસાયટી નાં સભ્યો ની ફરિયાદો નો જવાબ આપવો પડશે.અને જેતે જવાબદાર અધિકારી ને આ બાબતે બેજવાબદાર સાબિત કરી સકાય તો તેને ૩ વરસ ની સજા પણ અને ૧૦% દંડ તો ખરો અને આવાસ ધારકો ને મોટું વળતર મળી સકે છે..રેરા કાનુન વિષે જાણવા મળો નટુભાઈ લાગેરહો ,સેન્ટ્રલ બસ સ્ટેશન નાં ખાંચા માં ગુલાબી ગેંગ ઓફિસે,૧૦થી૫ વચ્ચે.ફોન ૯૮૭૯૨૯૦૬૦૧, ૯૪૦૮૧૦૪૭૫૯ ,surat ગુજરાત સુરત rera,Gujarat
Photo
Wait while more posts are being loaded